NAJMODNIEJSZE SPODNIE TEGO SEZONU

Dżin­so­wa rewo­lu­cja trwa! Gdy w poprzed­nim sezo­nie Vete­ments zapro­po­no­wa­ło pat­chwor­ko­we spodnie, zło­żo­ne z dwó­ch odcie­ni nie­bie­skie­go dżin­su z pro­sty­mi, nie­re­gu­lar­nie wykoń­czo­ny­mi nogaw­ka­mi – z tyłu…

Dzień z Natalią Kopiszką

Nata­lia Kopisz­ka, absol­went­ka archi­tek­tu­ry kra­jo­bra­zu na Poli­tech­ni­ce Kra­kow­skiej i Mię­dzy­na­ro­do­wej Szko­ły Kostiu­mo­gra­fii i Pro­jek­to­wa­nia Ubio­ru. Od kil­ku lat sku­pio­na na swo­jej autor­skiej mar­ce KOPI, w któ­rej ofer­cie znaj­du­je się przede wszyst­kim ory­gi­nal­na biżu­te­ria, a tak­że dodat­ki i ubra­nia. Jej pro­jek­ty moż­na kupić min. w PO/3 – prze­strze­ni stwo­rzo­nej przez mło­dy­ch pol­ski­ch pro­jek­tan­tów przy uli­cy Poznań­skiej 3 w War­sza­wie, gdzie sprze­da­ją oni swo­je dzie­ła.

Najlepsze korektory pod oczy

To kosme­tyk, któ­ry pozwa­la ukryć, że nasza noc była zde­cy­do­wa­nie za krót­ka. Gdy roz­świe­tla­my skó­rę pod ocza­mi, twa­rz od razu zysku­je bla­sku. Korek­tor pod oczy…

Musisz to mieć – czyli wiosenna lista naszej redaktor naczelnej

Gdy dzień sta­je się dłuż­szy a tem­pe­ra­tu­ra wzra­sta to znak, że nad­cho­dzi wio­sna. Pro­jek­tan­ci rów­nież nie próż­nu­ją i już znacz­nie wcze­śniej zasy­pu­ją nas pro­po­zy­cja­mi na…

London Fashion Week 2017 – Day 4

Już mamy dla was zdję­cia z czwar­te­go dnia Lon­dyń­skie­go Tygo­dnia Mody. Uli­ce zdo­mi­no­wa­ły kolo­ry, barw­ne futra, over­si­zo­we płasz­cze i…spódnice o dłu­go­ści midi. Koniecz­nie zwróć­cie uwa­gę na nowo­cze­sną wer­sję męskie­go gar­ni­tu­ru! My jeste­śmy zako­cha­ne!

London Fashion Week 2017 – Day 3 – Olivia Palermo, Christine Centenera, Camille Charriere oraz inne

3 dzień Lon­dyń­skie­go tygo­dnia mody zdo­mi­no­wa­ły płasz­cze, kolo­ro­we futra i over­si­zo­we blu­zy. Fashio­nist­ki łączy­ły je z podar­ty­mi spodnia­mi, kaba­ret­ka­mi czy bar­dzo mod­ny­mi w tym sezo­nie mum jeans. Dzię­ki nim zna­leź­li­śmy prze­pis na dobry lon­dyń­ski stre­etwe­ar. Luz, prze­ła­ma­ny zna­jo­mo­ścią tren­dów.

Siła Sióstr. Zimmermann.

Mini­ma­li­stycz­ne, pofa­brycz­ne wnę­trze. Na sali panu­je cisza, któ­rą prze­ry­wa­ją jedy­nie odgło­sy kolej­no zapa­la­ny­ch świa­teł. Po chwi­li z gło­śni­ków zaczy­na dobie­gać gło­śna, hip­no­ty­zu­ją­ca muzy­ka. Widzo­wie zasty­ga­ją bez ruchu, a na wybieg…

Kolekcja H&M Loves Coachella

Bar­dzo kobie­ce war­stwo­we sty­li­za­cje ze zdo­bio­nym deni­mem dla dziew­czyn oraz świet­ne geo­me­trycz­ne prin­ty dla face­tów – to ser­ce kolek­cji H&M Loves Coachel­la, powsta­łej we współ­pra­cy…

AMERYKAŃSKI SEN O WŁASNYM DOMU SIĘ SPEŁNIA” – WYWIAD Z WŁAŚCICIELKĄ MINT GREY

Dzień z… Joanną Sikorską

Natalia Siebuła. Młoda, zdolna, prawdziwa


Vers24 diary

  • Pozdrowienia z Pragi  vers24vers24travelprahaczechrepublictraveloldtown
  • lfwday4 lfwstreetstyle lfwfw17 greenery vers24daily Wicej zdj lfwstreetstyle znajdziecie nahellip
  • Testujemy nowoci kosmetyczne od yslbeauty i lancomeofficial vers24daily yslbeauty lancomeparishellip
  • Zdjcia streetstyle z London Fashion Week EKSKLUZYWNIE na VERS24pl vers24vers24fashionlondonfashionweekstreetstylelfwss17lfwstreetstylepeoplefashionphotographyspecialexclusivearticle
  • Gotowi na weekend? vers24vers24inspirationslucywilliamswomaninspirationsmirrormakeupfashiongramfridaymoodstylegramhappyweekend
  • Prezentacja hm STUDIO SS 2017 vers24vers24eventhmstudiopressdaypresentationss2017springsummercollectionsoonfashionfashiongramfashiondiaries

 

Gwiazdorski Klub Książki. Część II

More is more, kitsch is king, sex is in and shyness is sin’ The Vulgar: Fashion Redefined

Wystawa rzeźby Pawła Orłowskiego „Design a sztuka”

NAJMODNIEJSZE SPODNIE TEGO SEZONU

Dżin­so­wa rewo­lu­cja trwa! Gdy w poprzed­nim sezo­nie Vete­ments zapro­po­no­wa­ło pat­chwor­ko­we spodnie, zło­żo­ne z dwó­ch odcie­ni nie­bie­skie­go dżin­su z pro­sty­mi, nie­re­gu­lar­nie wykoń­czo­ny­mi nogaw­ka­mi – z tyłu…

Musisz to mieć – czyli wiosenna lista naszej redaktor naczelnej

Gdy dzień sta­je się dłuż­szy a tem­pe­ra­tu­ra wzra­sta to znak, że nad­cho­dzi wio­sna. Pro­jek­tan­ci rów­nież nie próż­nu­ją i już znacz­nie wcze­śniej zasy­pu­ją nas pro­po­zy­cja­mi na…

London Fashion Week 2017 – Day 4

Już mamy dla was zdję­cia z czwar­te­go dnia Lon­dyń­skie­go Tygo­dnia Mody. Uli­ce zdo­mi­no­wa­ły kolo­ry, barw­ne futra, over­si­zo­we płasz­cze i…spódnice o dłu­go­ści midi. Koniecz­nie zwróć­cie uwa­gę na nowo­cze­sną wer­sję męskie­go gar­ni­tu­ru! My jeste­śmy zako­cha­ne!

London Fashion Week 2017 – Day 3 – Olivia Palermo, Christine Centenera, Camille Charriere oraz inne

3 dzień Lon­dyń­skie­go tygo­dnia mody zdo­mi­no­wa­ły płasz­cze, kolo­ro­we futra i over­si­zo­we blu­zy. Fashio­nist­ki łączy­ły je z podar­ty­mi spodnia­mi, kaba­ret­ka­mi czy bar­dzo mod­ny­mi w tym sezo­nie mum jeans. Dzię­ki nim zna­leź­li­śmy prze­pis na dobry lon­dyń­ski stre­etwe­ar. Luz, prze­ła­ma­ny zna­jo­mo­ścią tren­dów.

Siła Sióstr. Zimmermann.

Mini­ma­li­stycz­ne, pofa­brycz­ne wnę­trze. Na sali panu­je cisza, któ­rą prze­ry­wa­ją jedy­nie odgło­sy kolej­no zapa­la­ny­ch świa­teł. Po chwi­li z gło­śni­ków zaczy­na dobie­gać gło­śna, hip­no­ty­zu­ją­ca muzy­ka. Widzo­wie zasty­ga­ją bez ruchu, a na wybieg…

Kolekcja H&M Loves Coachella

Bar­dzo kobie­ce war­stwo­we sty­li­za­cje ze zdo­bio­nym deni­mem dla dziew­czyn oraz świet­ne geo­me­trycz­ne prin­ty dla face­tów – to ser­ce kolek­cji H&M Loves Coachel­la, powsta­łej we współ­pra­cy…

Sałatka z jarmużem i canihua

Żywność odpowiednia dla twojego wieku

Ciasteczka z kaszy jaglanej

Najlepsze korektory pod oczy

Advanced Génifique – sekretna receptura zaklęta w małej buteleczce

Najlepsze peelingi do ciała

MILCZENIE JEST ZŁOTEM – O ZALEŻNOŚCI KOBIETY W INDIACH

Singielki celebrują miłość nie tylko w Walentynki

Jak przestać się martwić?