Trendy 2017- mroczna strona kwiatowego printu

Nie da się ukryć, że nie­mal wszy­scy kocha­my kwia­ty na ubra­nia­ch: zwiew­ny­ch bluz­ka­ch czy boho sukien­ka­ch. Myśli­my o nich szcze­gól­nie, kie­dy zbli­ża się wio­sna i…

Polskie marki kosmetyczne, które musisz znać

Dzi­siaj przed­sta­wi­my Wam 10 pol­ski­ch marek kosme­tycz­ny­ch, któ­re powin­ni­ście znać. Co wię­cej, war­to sze­rzej zain­te­re­so­wać się ich ofer­tą. Pol­ski prze­my­sł kosme­tycz­ny ma się napraw­dę świet­nie…

Jak przestać się martwić?

W życiu każ­de­go z nas przy­cho­dzi jakiś trud­ny moment. Sta­je­my przed zada­nia­mi, któ­re nas przy­gnia­ta­ją. Mamy pro­ble­my, przez któ­re nie może­my spać. Naj­waż­niej­sze w takiej…

Punk’s not dead – trendy 2017

Od kie­dy na wskroś wło­ski dom mody Guc­ci pod skrzy­dła­mi Miche­le­go zapre­zen­to­wał swo­ją naj­now­szą kolek­cję Cru­ise 2017 w West­min­ster Abbey w Lon­dy­nie sta­ło się jasne,…

Jak zacząć zarabiać na Instagramie

O zarob­ka­ch blo­ge­rek krą­żą legen­dy. Zawrot­ne kwo­ty za publi­ka­cje jed­ne­go posta na blo­gu, czy nie­koń­czą­ce się korzy­ści zwią­za­ne z licz­ny­mi współ­pra­ca­mi spra­wia­ją, że coraz wię­cej…

Wystawa rzeźby Pawła Orłowskiego „Design a sztuka”

Dziś w HB Reavis odbył się wer­ni­saż zaty­tu­ło­wa­ny „Desi­gn a sztu­ka”, na któ­rym zapre­zen­to­wa­no rzeź­by Paw­ła Orłow­skie­go nale­żą­ce do cyklu „Boty”. Wysta­wę będzie moż­na oglą­dać…

Porządki w szafie, czyli co każda kobieta mieć powinna

Zgod­nie z filo­zo­fią „Mniej zna­czy wię­cej”, dobrze skom­ple­to­wa­na gar­de­ro­ba w sza­fie zapew­ni Ci suk­ces na każ­dym polu. Nie tyl­ko pozbę­dzie­sz się odwiecz­ne­go pro­ble­mu pod tytu­łem:…

Gosia Baczyńska SS17

Wiel­ki powrót lat 90: denim, mnó­stwo ceki­nów, dzwo­ny, deli­kat­ne, tiu­lo­we prze­świ­tu­ją­ce sukien­ki i kom­bi­ne­zo­ny. Pro­jek­tant­ka Gosia Baczyń­ska w sezo­nie wiosna/lato 2017 zabie­ra nas w eks­cy­tu­ją­cą…

Dzień z… Joanną Sikorską

Natalia Siebuła. Młoda, zdolna, prawdziwa

Młodzi artyści: Tomasz Bieniek


Vers24 diary

  • Szukamy inspiracji styleinfashionmagazine inspiration loveit vers24daily
  • Nowe miejsce na mapie Warszawa  burakowska14  vers24warszawanewplaceburakowska14weekendcoffeechillvscopoland
  • Wspaniae miejsce na mapie Krakowa vers24vers24placeskrakowzenitcoolplacebarrestaurantbluewallgolddetailsfridaynightmood
  • Punks not dead  trendy 2017 Ju na stronie wwwvers24plhellip
  • Miego dnia! pracujemy vers24 czarnakaws olympuspen olympuspengeneration
  • Nowe polaroidy redakcji ju niebawem na Vers24pl vers24vers24peopleteampeoplepolaroidphotographystylefashiondesigninterviewonlinemagazinevscocamvscopoland

 

Wystawa rzeźby Pawła Orłowskiego „Design a sztuka”

PAWEŁ ORŁOWSKI – „DESIGN A SZTUKA” cykl: „BOTY”

KITSUNÉ IMPREZUJE W NIEBIE

Trendy 2017- mroczna strona kwiatowego printu

Nie da się ukryć, że nie­mal wszy­scy kocha­my kwia­ty na ubra­nia­ch: zwiew­ny­ch bluz­ka­ch czy boho sukien­ka­ch. Myśli­my o nich szcze­gól­nie, kie­dy zbli­ża się wio­sna i…

Punk’s not dead – trendy 2017

Od kie­dy na wskroś wło­ski dom mody Guc­ci pod skrzy­dła­mi Miche­le­go zapre­zen­to­wał swo­ją naj­now­szą kolek­cję Cru­ise 2017 w West­min­ster Abbey w Lon­dy­nie sta­ło się jasne,…

Porządki w szafie, czyli co każda kobieta mieć powinna

Zgod­nie z filo­zo­fią „Mniej zna­czy wię­cej”, dobrze skom­ple­to­wa­na gar­de­ro­ba w sza­fie zapew­ni Ci suk­ces na każ­dym polu. Nie tyl­ko pozbę­dzie­sz się odwiecz­ne­go pro­ble­mu pod tytu­łem:…

Gosia Baczyńska SS17

Wiel­ki powrót lat 90: denim, mnó­stwo ceki­nów, dzwo­ny, deli­kat­ne, tiu­lo­we prze­świ­tu­ją­ce sukien­ki i kom­bi­ne­zo­ny. Pro­jek­tant­ka Gosia Baczyń­ska w sezo­nie wiosna/lato 2017 zabie­ra nas w eks­cy­tu­ją­cą…

Sposób na zimową chandrę

Uwiel­bia­my mroź­ną, bia­łą i sło­necz­ną zimę. Mamy wte­dy mnó­stwo pomy­słów i aż nosi nas z domu. Nie­ste­ty ta pora roku ma też swo­je mrocz­ne obli­cze.…

& Other Stories x TOMS

& Other Sto­ries wspól­nie z mar­ką TOMS stwo­rzy­ło kolek­cje, któ­rej pre­mie­ra nastą­pi wio­sną 2017 roku. Znaj­dzie­my w niej mode­le inspi­ro­wa­ne kla­sy­ka­mi TOMS’a oraz ubra­nia z…

Żywność odpowiednia dla twojego wieku

Ciasteczka z kaszy jaglanej

Właściwości odżywcze winogron

Polskie marki kosmetyczne, które musisz znać

Urban decay: zostań królową nocy

Co to jest canihua?

Jak przestać się martwić?

BFF. O kobiecej przyjaźni

Jak wybrać perfumy idealne?