Jak i kiedy wyprowadzić się od rodziców?

Za chwi­lę paź­dzier­nik, zaczy­na­ją się stu­dia, co ozna­cza, że wie­lu z Was praw­do­po­dob­nie cze­ka wypro­wadz­ka od rodzi­ców. Cho­ciaż obec­nie coraz wię­cej osób prze­dłu­ża ten moment…

Najlepsze ubrania dla wysokich kobiet

Jesteś wyso­ka? Chce­sz wresz­cie zacząć ubie­rać się tak, aby Twój wzro­st stał się atu­tem, a nie man­ka­men­tem? Kobie­ty mają to szczę­ście, że już same buty…

ROSA x MARTA DYKS

Naj­now­sza, limi­to­wa­na kolek­cja mar­ki to efekt współ­pra­cy wła­ści­ciel­ki i pro­jek­tant­ki Agniesz­ki Rosy z top model­ką Mar­tą Dyks. Inspi­ra­cją dla pro­jek­tan­tek stał się wyra­zi­sty styl prze­ło­mu…

BIENKOVSKA x STYLE ON JESIEŃ 2017

Ubra­nia są for­mą wyra­ża­nia sie­bie. W tym co masz na sobie ludzie znaj­du­ją wska­zów­ki na temat tego, kim jesteś.” – Marc Jacobs. Te sło­wa sta­ły…

9 KREATYWNYCH SPOSOBÓW NA NAUKĘ JĘZYKA OBCEGO

Języ­ki to jed­na z naj­waż­niej­szy­ch inwe­sty­cji w sie­bie i auto roz­wój. Nie tyl­ko ćwi­czą pamięć, ale przede wszyst­kim są furt­ką do lep­szej przy­szło­ści. Pomy­śl­cie tyl­ko…

Filmy na jesienną chandrę

Przy­szła jesień i jedy­ne na co mamy ocho­tę to zako­pać się pod koł­drą i nie ruszać się spod niej, aż do pierw­szy­ch dni wio­sny. Wresz­cie…

Premiera kolekcji Levi’s ® Line 8 w TFH

W war­szaw­skim skle­pie TFH Kon­cept przy uli­cy Szpi­tal­nej 8, po raz pierw­szy w Pol­sce zapre­zen­to­wa­na zosta­ła kolek­cja LINE 8 mar­ki Levi’s®. TFH Kon­cept jedy­ne w Pol­sce…

Stylowe i ciepłe swetry – jakie wybrać?

Za oknem coraz niż­sza tem­pe­ra­tu­ra i coraz mniej słoń­ca. Nie ma co się oszu­ki­wać, cie­plej do kwiet­nia już raczej nie będzie! Dla­te­go też swo­ją sza­fę…

NOII – Wywiad z twórczynią biżuterii dla minimalistek

Wywiad z Ewą, twórczynią Kulty

AMERYKAŃSKI SEN O WŁASNYM DOMU SIĘ SPEŁNIA” – WYWIAD Z WŁAŚCICIELKĄ MINT GREY


Vers24 diary

  • Idealna niedziela  vers24daily goodvibes photooftheday berlin instadaily blackcoffee breakfasthellip
  • Friday mood Regram juliadownarowicz mood friday flowers flower details stylehellip
  • ROSA podjea wspprac z Mart Dyks Ciekawa forma geometria minimalizmhellip
  • Przepikna wsppraca! bienkovskaofficial x styleonbykinga! Blogerka ktra zachwyca wyjtkowym stylemhellip
  • G o o d M o r n i nhellip
  • Sunday  lazysunday vers24daily coffee blackcoffee warszawa palmier breakfast

 

Jesień 2017 w BIG BOOK CAFE

Od antyku po balonowego psa – 15 rzeźb, które musisz znać

Kino letnie z La Manią

Najlepsze ubrania dla wysokich kobiet

Jesteś wyso­ka? Chce­sz wresz­cie zacząć ubie­rać się tak, aby Twój wzro­st stał się atu­tem, a nie man­ka­men­tem? Kobie­ty mają to szczę­ście, że już same buty…

ROSA x MARTA DYKS

Naj­now­sza, limi­to­wa­na kolek­cja mar­ki to efekt współ­pra­cy wła­ści­ciel­ki i pro­jek­tant­ki Agniesz­ki Rosy z top model­ką Mar­tą Dyks. Inspi­ra­cją dla pro­jek­tan­tek stał się wyra­zi­sty styl prze­ło­mu…

BIENKOVSKA x STYLE ON JESIEŃ 2017

Ubra­nia są for­mą wyra­ża­nia sie­bie. W tym co masz na sobie ludzie znaj­du­ją wska­zów­ki na temat tego, kim jesteś.” – Marc Jacobs. Te sło­wa sta­ły…

Stylowe i ciepłe swetry – jakie wybrać?

Za oknem coraz niż­sza tem­pe­ra­tu­ra i coraz mniej słoń­ca. Nie ma co się oszu­ki­wać, cie­plej do kwiet­nia już raczej nie będzie! Dla­te­go też swo­ją sza­fę…

Przeprowadź rewolucję swojej szafy!

Zawsze chcia­łaś mieć jedy­ną w swo­im rodza­ju ramo­ne­skę z naszyw­ka­mi? Nie masz pomy­słu na to, jak nosić oversize’ową koszu­lę? Nie może­sz patrzeć na swo­je sta­re…

La Mania: AW17

  La Mania odsło­ni­ła nową kam­pa­nię pro­mu­ją­cą kolek­cję jesień/zima 2017. Przed­sta­wio­ne w niej syl­wet­ki to kon­ty­nu­acja idei MIND BLOW, zapre­zen­to­wa­nej  po raz pierw­szy pod­czas zeszło­rocz­ne­go…

Co robić, żeby nie przytyć jesienią?

Wszystko, co warto wiedzieć o batatach

Cała prawda o jedzeniu wieczorem

INSTINCTIVE BEAUTY – Wizja piękna marki NUXE

Naturalne maseczki do włosów

GARIELLE CHANEL – premiera nowego zapachu

Jak i kiedy wyprowadzić się od rodziców?

WOLNOŚĆ – PRZYWILEJ I PRAWO CZY SAMOLUBNA POSTAWA?

Jak zdobywać przyjaciół w życiu prywatnym i biznesie?