Masz ochotę na słodycze? Wiemy, czego brakuje w Twoim organizmie!

Nie od dziś wia­do­mo, że sło­dy­cze to wróg pięk­nej i smu­kłej figu­ry. Zda­rza się jed­nak tak, że ape­tyt na wszel­ki słod­ko­ści przy­cho­dzi nagle i trud­no…

Nowa kolekcja CARDIO BUNNY Wild Birds – poczuj się jak niezwykły, kolorowy ptak

Czy ist­nie­ją pięk­niej­sze stwo­rze­nia niż raj­skie pta­ki? Są zja­wi­sko­we, dzi­kie  i baj­ko­wo upie­rzo­ne. To wła­śnie one są inspi­ra­cją nowej, jesien­nej kolek­cji Wild Birds. Cudow­ron­ki, tak…

NOWA ERA KOBIECEJ SYLWETKI – PEŁNE PIERSI, WĄSKA TALIA

Po boomie na mega kobie­ce syl­wet­ki oraz ponęt­ne kształ­ty rodem z lat 50’ 60’ XX wie­ku (współ­cze­śnie Scar­lett Johans­son, Penélo­pe Cruz), nastę­pu­je moda na figu­rę…

Magdalena Frackowiak Jewerly

Pięk­na, natu­ral­na sło­wiań­ska uro­da i deli­kat­no­ść – Mag­da­le­na Frąc­ko­wiak, jed­na z naj­po­pu­lar­niej­szy­ch pol­ski­ch top mode­lek, w świe­cie mody odnio­sła nie­kwe­stio­no­wa­ny suk­ces. Cho­dzi­ła w poka­za­ch m.in.…

MOYE PREMIUM BESPOKE

Dba­jąc o naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cy­ch klien­tów, mar­ka MOYE wpro­wa­dza nie­zwy­kłe nowo­ści. Zmy­sło­wo otu­la­ją­ce cia­ło jedwa­bie, zysku­ją jesz­cze bar­dziej intym­ny cha­rak­ter. Nowa ofer­ta BESPOKE obej­mu­je ręcz­nie malo­wa­ny…

Letnie nowości dla koneserów kawy w COSTA COFFEE

  Kawa jest naj­bar­dziej popu­lar­nym napo­jem na Zie­mi. Może być ser­wo­wa­na na cie­pło lub zim­no w zależ­no­ści od gustu czy pory roku. Sekret jej sma­ku tkwi…

GRAND BAZAR – Targi mody 24 czerwca 2017 r.

    Lada moment zaczną się waka­cje i sezon festi­wa­lo­wy. Czy Wasza gar­de­ro­ba jest na to goto­wa? Jeśli jesz­cze nie przy­go­to­wa­li­ście się do wyso­ki­ch tem­pe­ra­tur…

Chiara Ferragni zaprojektuje kostiumy do nowej edycji Intimissimi on Ice 2017: „A Legend of Beauty”

Od naj­więk­szy­ch plat­form spo­łecz­no­ścio­wy­ch po mię­dzy­na­ro­do­wej sła­wy i naj­bar­dziej wido­wi­sko­wy amfi­te­atr – Chia­ra Fer­ra­gni zosta­ła pro­jek­tant­ką kostiu­mów do tego­rocz­ne­go spek­ta­klu “A Legend of Beau­ty”, czy­li…

AMERYKAŃSKI SEN O WŁASNYM DOMU SIĘ SPEŁNIA” – WYWIAD Z WŁAŚCICIELKĄ MINT GREY

Dzień z… Joanną Sikorską

Natalia Siebuła. Młoda, zdolna, prawdziwa


Vers24 diary

  • Koszyczek idealnie sprawdza si do kadej stylizacji Na vers24 piszemyhellip
  • Prezentacja uterqueofficial AW 2017 w wyjtkowych wntrzach warszawskiej kamienicy hellip
  • Wieczorow por na vers24 piszemy o biuterii frackowiakmagdalena  Zapraszamyhellip
  • Inspiration mood fashion model fashion polish style streetstyle stunning photographyhellip
  • Dzie dobry  Zapraszamy na vers24 gdzie nasza redaktor naczelnahellip
  • Nie znalaza jeszcze idealnego kostiumu na wakacje? Zapraszamy na vers24hellip

 

Książki o podróżach – wybór redakcji

Kryminały – propozycje książek

5 niezwykłych reżyserów, których musisz znać

Nowa kolekcja CARDIO BUNNY Wild Birds – poczuj się jak niezwykły, kolorowy ptak

Czy ist­nie­ją pięk­niej­sze stwo­rze­nia niż raj­skie pta­ki? Są zja­wi­sko­we, dzi­kie  i baj­ko­wo upie­rzo­ne. To wła­śnie one są inspi­ra­cją nowej, jesien­nej kolek­cji Wild Birds. Cudow­ron­ki, tak…

NOWA ERA KOBIECEJ SYLWETKI – PEŁNE PIERSI, WĄSKA TALIA

Po boomie na mega kobie­ce syl­wet­ki oraz ponęt­ne kształ­ty rodem z lat 50’ 60’ XX wie­ku (współ­cze­śnie Scar­lett Johans­son, Penélo­pe Cruz), nastę­pu­je moda na figu­rę…

Magdalena Frackowiak Jewerly

Pięk­na, natu­ral­na sło­wiań­ska uro­da i deli­kat­no­ść – Mag­da­le­na Frąc­ko­wiak, jed­na z naj­po­pu­lar­niej­szy­ch pol­ski­ch top mode­lek, w świe­cie mody odnio­sła nie­kwe­stio­no­wa­ny suk­ces. Cho­dzi­ła w poka­za­ch m.in.…

MOYE PREMIUM BESPOKE

Dba­jąc o naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cy­ch klien­tów, mar­ka MOYE wpro­wa­dza nie­zwy­kłe nowo­ści. Zmy­sło­wo otu­la­ją­ce cia­ło jedwa­bie, zysku­ją jesz­cze bar­dziej intym­ny cha­rak­ter. Nowa ofer­ta BESPOKE obej­mu­je ręcz­nie malo­wa­ny…

GRAND BAZAR – Targi mody 24 czerwca 2017 r.

    Lada moment zaczną się waka­cje i sezon festi­wa­lo­wy. Czy Wasza gar­de­ro­ba jest na to goto­wa? Jeśli jesz­cze nie przy­go­to­wa­li­ście się do wyso­ki­ch tem­pe­ra­tur…

Chiara Ferragni zaprojektuje kostiumy do nowej edycji Intimissimi on Ice 2017: „A Legend of Beauty”

Od naj­więk­szy­ch plat­form spo­łecz­no­ścio­wy­ch po mię­dzy­na­ro­do­wej sła­wy i naj­bar­dziej wido­wi­sko­wy amfi­te­atr – Chia­ra Fer­ra­gni zosta­ła pro­jek­tant­ką kostiu­mów do tego­rocz­ne­go spek­ta­klu “A Legend of Beau­ty”, czy­li…

Masz ochotę na słodycze? Wiemy, czego brakuje w Twoim organizmie!

Cała prawda o głodówkach

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o topinamburze

Top 10 eko kosmetyków od polskich marek

Olejki do ciała – podpowiadamy jakie wybrać

Wszystko o kwasie hialuronowym

Jak zacząć cieszyć się życiem i być szczęśliwym?

8 powodów by odwiedzić Koreę Południową

5 powodów dla których, warto sięgnąć po książkę