Biżuteryjne akcesoria Jennifer Behr w atelier Gosi Baczyńskiej

Ate­lier Gosi Baczyń­skiej na Flo­riań­skiej 6 to wyjąt­ko­we miej­sce. Wyra­fi­no­wa­ne, wypeł­nio­ne obiek­ta­mi z pogra­ni­cza sztu­ki i mody. Moż­na tam nie tyl­ko podzi­wiać pięk­nie wyeks­po­no­wa­ne ubra­nia…

Gucci Decor

Od bajecz­ny­ch i barw­ny­ch kolek­cji, po akce­so­ria, o któ­ry­ch marzy­my i albu­my – Ales­san­dro Miche­le w bły­ska­wicz­nym tem­pie two­rzy impe­rium wło­skie­go domu mody. Tym razem…

Dieta dla płaskiego brzucha

Nasze cia­ło nigdy nie chcia­ło i nie chce być maga­zy­nem tłusz­czu. Utra­ta nad­mier­nej tkan­ki tłusz­czo­wej zlo­ka­li­zo­wa­nej na brzu­chu wca­le nie spro­wa­dza się do sto­so­wa­nia skom­pli­ko­wa­ny­ch…

NAJNOWSZĄ KOLEKCJĘ DLA H&M STWORZY ERDEM

H&M wyja­wi­ło wresz­cie pil­nie strze­żo­ny sekret: kolej­ną eks­klu­zyw­ną kolek­cję stwo­rzy dla nas ERDEM – miesz­ka­ją­cy w Lon­dy­nie pro­jek­tant uwiel­bia­ny zarów­no przez gwiaz­dy, jak i świat…

Dołącz do FESTIWALU SZALONYCH MOŻLIWOŚCI z TK Maxx!

W TK Maxx trwa Festi­wal Sza­lo­ny­ch Moż­li­wo­ści – jest to kolej­ny etap ogło­szo­nej w maju kam­pa­nii bran­do­wej, któ­ra cele­bru­je to, co naj­lep­sze w zaku­pa­ch w…

Eva Herzigová – nowa ambasadorka marki GERRY WEBER

Wyjąt­ko­wa oso­bo­wo­ść Evy, w połą­cze­niu z jej inspi­ru­ją­cym, indy­wi­du­al­nym sty­lem, ide­al­nie odzwier­cie­dla­ją styl bycia pew­ny­ch sie­bie kobiet suk­ce­su. Eva Herzi­go­vá w uro­czy spo­sób uosa­bia war­to­ści…

Vetements lokalnie, czyli męska kolekcja na wiosnę 2018

  Dem­na Gva­sa­lia lubi zaska­ki­wać i pro­wo­ko­wać. Tym razem naj­now­szą męską kolek­cję Vete­ments na wio­snę 2018 posta­no­wił zapre­zen­to­wać… bez poka­zu, za to w for­mie even­tu,…

Dlaczego trudno pozbyć się tłuszczu z brzucha?

Dla wie­lu z nas pozby­cie się nad­mia­ru tkan­ki tłusz­czo­wej brzu­cha jest bar­dzo waż­ne (jeśli nie naj­waż­niej­sze). Latem coraz czę­ściej odsła­nia­my tę czę­ść cia­ła, dla­te­go chcia­ły­by­śmy…

AMERYKAŃSKI SEN O WŁASNYM DOMU SIĘ SPEŁNIA” – WYWIAD Z WŁAŚCICIELKĄ MINT GREY

Dzień z… Joanną Sikorską

Natalia Siebuła. Młoda, zdolna, prawdziwa


Vers24 diary

  • Happy Friday! vers24 vers24inspirations friday mood working daily woman stylehellip
  • Polecacie jakie fajne filmy na wieczr? vers24 vers24inspirations evening moodhellip
  • Inspiracja lucywilliams02 Polecacie jakie ciekawe inspirujce konta na Instagramie? vers24hellip
  • Sunday pleasures Regram mijamija vers24 weekend inspirations coffee cake chillhellip
  • Perfect details vers24 vers24inspirations fashion style inspirations fashionpost fashiondiaries fashiongramhellip
  • Pomys na wieczorn stylizacje? My inspirujemy si strojami naszych ulubionychhellip

 

KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZY KAPELUSZ GALA DERBY 2017

Ogród zdrowia” według Gucci

Książki – poznaj nasze propozycje na lato

Biżuteryjne akcesoria Jennifer Behr w atelier Gosi Baczyńskiej

Ate­lier Gosi Baczyń­skiej na Flo­riań­skiej 6 to wyjąt­ko­we miej­sce. Wyra­fi­no­wa­ne, wypeł­nio­ne obiek­ta­mi z pogra­ni­cza sztu­ki i mody. Moż­na tam nie tyl­ko podzi­wiać pięk­nie wyeks­po­no­wa­ne ubra­nia…

NAJNOWSZĄ KOLEKCJĘ DLA H&M STWORZY ERDEM

H&M wyja­wi­ło wresz­cie pil­nie strze­żo­ny sekret: kolej­ną eks­klu­zyw­ną kolek­cję stwo­rzy dla nas ERDEM – miesz­ka­ją­cy w Lon­dy­nie pro­jek­tant uwiel­bia­ny zarów­no przez gwiaz­dy, jak i świat…

Eva Herzigová – nowa ambasadorka marki GERRY WEBER

Wyjąt­ko­wa oso­bo­wo­ść Evy, w połą­cze­niu z jej inspi­ru­ją­cym, indy­wi­du­al­nym sty­lem, ide­al­nie odzwier­cie­dla­ją styl bycia pew­ny­ch sie­bie kobiet suk­ce­su. Eva Herzi­go­vá w uro­czy spo­sób uosa­bia war­to­ści…

Vetements lokalnie, czyli męska kolekcja na wiosnę 2018

  Dem­na Gva­sa­lia lubi zaska­ki­wać i pro­wo­ko­wać. Tym razem naj­now­szą męską kolek­cję Vete­ments na wio­snę 2018 posta­no­wił zapre­zen­to­wać… bez poka­zu, za to w for­mie even­tu,…

DISTYLED – wegańskie torby z Litwy dostępne w TFH Koncept

  Litew­ska mar­ka akce­so­riów DISTYLED wpro­wa­dzi­ła do swo­jej kolek­cji tor­by zro­bio­ne ze spe­cjal­ne­go, skó­ro­po­dob­ne­go two­rzy­wa Pina­tex™, któ­re powsta­je z liści ana­na­sa. Spe­cy­ficz­ne wła­ści­wo­ści włó­kien tego…

Relacja z Gali Derby 2017

Tra­dy­cyj­nie, w pierw­szą nie­dzie­lę lip­ca, odby­ła się Gala Der­by na War­szaw­skim Torze na Słu­żew­cu. Opró­cz emo­cji zwią­za­ny­ch z goni­twa­mi mło­dy­ch koni i kla­czy,  zain­te­re­so­wa­nie przy­by­ły­ch…

Fleksitarianizm – dieta na lato

Najzdrowsze odmiany ryżu

Masz ochotę na słodycze? Wiemy, czego brakuje w Twoim organizmie!

Dieta dla płaskiego brzucha

Dlaczego trudno pozbyć się tłuszczu z brzucha?

LIP MAESTRO NOTORIOUS od Giorgio Armani

Jak nie stracić motywacji? 8 praktycznych wskazówek

Jak zacząć cieszyć się życiem i być szczęśliwym?

8 powodów by odwiedzić Koreę Południową