Minimalizm is my favourite sin”

  Dobre tka­ni­ny. Świet­ne kro­je i przy­jem­no­ść nosze­nia. Łatwo­ść łącze­nia i jako­ść, któ­ra ‘słu­ży przez dłu­gie lata. Tak w paru sło­wa­ch może­my opi­sać mini­ma­li­zm, któ­ry…

AURORA Collection by MOYE

Ete­rycz­na, deli­kat­na i sen­su­al­na – AURORA, naj­now­sza kolek­cja mar­ki MOYE two­rzą­cej naj­bar­dziej eks­klu­zyw­ne ubra­nia home­we­ar, tyl­ko zachę­ca do kolej­ny­ch leni­wy­ch poran­ków spę­dzo­ny­ch w łóż­ku. Uwiel­bia­na…

Oysho Beachwear wiosna-lato 2017

Zwiew­ne mate­ria­ły, mini­ma­li­zm, kla­sycz­ne kro­je – tak w kil­ku sło­wa­ch moż­na opi­sać nową kolek­cję odzie­ży pla­żo­wej Oysho. Look­bo­ok zre­ali­zo­wa­no nad Atlan­ty­kiem, na jed­nej z wul­ka­nicz­ny­ch wysp.…

Najlepsze serum do twarzy

Serum dostar­cza naszej skó­rze zastrzy­ku nawil­że­nia i war­to­ści odżyw­czy­ch. To naj­bar­dziej skon­cen­tro­wa­ny pro­dukt jaki nakła­da­my na twa­rz. Dla­te­go wła­śnie war­to go uży­wać – na oczysz­czo­ną…

Inspirujące kobiety – Martyna i Renata Kozłowskie, założycielki marki KOI

Poznaj­cie Rena­tę i Mar­ty­nę Kozłow­skie, mamę i cór­kę, zało­ży­ciel­ki mar­ki natu­ral­ny­ch kosme­ty­ków KOI. Dziew­czy­ny udo­wad­nia­ją, że z rodzi­ną ład­nie wycho­dzi się nie tyl­ko na zdję­cia­ch, a z pasji moż­na zro­bić fan­ta­stycz­ny biz­nes, w któ­rym głów­ną rolę gra rado­ść z wyko­ny­wa­nej pra­cy. To nie­zwy­kle inspi­ru­ją­ca histo­ria dwó­ch sil­ny­ch kobiet, któ­re wie­dzą, że wza­jem­ne wspar­cie to klu­cz do suk­ce­su. 

CHYLAK kampania wiosna-lato 2017

Zofia Chy­lak to pro­jek­tant­ka zna­na ze swo­je­go zami­ło­wa­nia do mini­ma­li­zmu. W naj­now­szej i jak­że uwo­dzą­cej kam­pa­nii nie odcho­dzi od ducha pro­wa­dzo­nej przez sie­bie mar­ki. Sto­no­wa­ne…

TRENDY NA SEZON JESIEŃ/ZIMA 2017/2018

Naj­waż­niej­sze Tygo­dnie Mody już za nami. Spe­cjal­nie dla Was redak­cja Vers-24 przy­go­to­wa­ła zesta­wie­nie tren­dów na sezon jesień/zima 2017/2018. Sprawdź­cie co będzie­my nosić już za kil­ka…

2017 ROK – COS ŚWIĘTUJE 10 ROCZNICĘ POWSTANIA

Przez ostat­nią deka­dę mar­ka COS pozo­sta­ła wier­na swo­jej filo­zo­fii; ofe­ru­jąc wyso­kiej jako­ści kolek­cje zło­żo­ne z pod­sta­wo­wy­ch ele­men­tów gar­de­ro­by, oraz na nowo zin­ter­pre­to­wa­ną kla­sy­kę, w zgo­dzie…

AMERYKAŃSKI SEN O WŁASNYM DOMU SIĘ SPEŁNIA” – WYWIAD Z WŁAŚCICIELKĄ MINT GREY

Dzień z… Joanną Sikorską

Natalia Siebuła. Młoda, zdolna, prawdziwa


Vers24 diary

  • diaryofdays w poszukiwaniu inspiracji w Berlinie Zobaczcie jakie wyjtkowe miejscahellip
  • Nasza indiasaka pozdrawia z Parya Czy wiecie e pierwszy butikhellip
  • Jestemy na otwarciu pierwszego sklepu forever21 w Warszawie Zobaczcie naszhellip
  • Zawsze inspirujce spotkania z King styleonbykinga vers24 meetingkremkingastyleonbykingavers24peoplefashionlifetraveltalksawesomedaily
  • Dzisiaj spotkalimy si z koicosmetics Ju niedugo wywiad na stronie!hellip
  • Weekend mood  vers24vers24dailysaturdayteacroissaintweekendinspirationmagazinefashionfashiongramfashiondiariesfashioninspirationvscocamvscopoland

 

Książka, którą warto przeczytać/ Andrea Wulf “Człowiek, który zrozumiał naturę”

Ciekawe książki na weekend cz.3

(trans)FIGURACJE wystawa prac Anny Halarewicz i ITO

Minimalizm is my favourite sin”

  Dobre tka­ni­ny. Świet­ne kro­je i przy­jem­no­ść nosze­nia. Łatwo­ść łącze­nia i jako­ść, któ­ra ‘słu­ży przez dłu­gie lata. Tak w paru sło­wa­ch może­my opi­sać mini­ma­li­zm, któ­ry…

AURORA Collection by MOYE

Ete­rycz­na, deli­kat­na i sen­su­al­na – AURORA, naj­now­sza kolek­cja mar­ki MOYE two­rzą­cej naj­bar­dziej eks­klu­zyw­ne ubra­nia home­we­ar, tyl­ko zachę­ca do kolej­ny­ch leni­wy­ch poran­ków spę­dzo­ny­ch w łóż­ku. Uwiel­bia­na…

Oysho Beachwear wiosna-lato 2017

Zwiew­ne mate­ria­ły, mini­ma­li­zm, kla­sycz­ne kro­je – tak w kil­ku sło­wa­ch moż­na opi­sać nową kolek­cję odzie­ży pla­żo­wej Oysho. Look­bo­ok zre­ali­zo­wa­no nad Atlan­ty­kiem, na jed­nej z wul­ka­nicz­ny­ch wysp.…

CHYLAK kampania wiosna-lato 2017

Zofia Chy­lak to pro­jek­tant­ka zna­na ze swo­je­go zami­ło­wa­nia do mini­ma­li­zmu. W naj­now­szej i jak­że uwo­dzą­cej kam­pa­nii nie odcho­dzi od ducha pro­wa­dzo­nej przez sie­bie mar­ki. Sto­no­wa­ne…

TRENDY NA SEZON JESIEŃ/ZIMA 2017/2018

Naj­waż­niej­sze Tygo­dnie Mody już za nami. Spe­cjal­nie dla Was redak­cja Vers-24 przy­go­to­wa­ła zesta­wie­nie tren­dów na sezon jesień/zima 2017/2018. Sprawdź­cie co będzie­my nosić już za kil­ka…

2017 ROK – COS ŚWIĘTUJE 10 ROCZNICĘ POWSTANIA

Przez ostat­nią deka­dę mar­ka COS pozo­sta­ła wier­na swo­jej filo­zo­fii; ofe­ru­jąc wyso­kiej jako­ści kolek­cje zło­żo­ne z pod­sta­wo­wy­ch ele­men­tów gar­de­ro­by, oraz na nowo zin­ter­pre­to­wa­ną kla­sy­kę, w zgo­dzie…

Dieta dla zdrowego serca

7 najbardziej instagramowych miejsc Warszawy / by #2increatives

Objawy niedoboru witaminy D

Najlepsze serum do twarzy

Pielęgnacja ust krok po kroku

NAJGORĘTSZE TRENDY MAKIJAŻOWE WEDŁUG LANCÔME

Nie musisz być taka jak inni

Jaka jest przyszłość smart livingu?

MILCZENIE JEST ZŁOTEM – O ZALEŻNOŚCI KOBIETY W INDIACH