Sałatka z pieczonym batatem, rukolą i granatem

Wio­sen­na i kolo­ro­wa – ide­al­na sałat­ka, by przy­rzą­dzić ją w ten dłu­gi, majo­wy week­end. Jest pożyw­na, orzeź­wia­ją­ca i nie­oczy­wi­sta w sma­ku. Koniecz­nie wypró­buj ten prze­pis!…

8 powodów by odwiedzić Koreę Południową

Jeże­li chce­cie odwie­dzić pięk­ny kraj, z bar­dzo szyb­ko roz­wi­ja­ją­cą się gospo­dar­ką, zaawan­so­wa­ny tech­no­lo­gicz­nie, z pięk­ną kul­tu­rą, a do tego lubi­cie dresz­czyk emo­cji (sytu­acja w Korei…

Blogerki, które warto obserwować na Instagramie

  Szu­ka­sz roman­tycz­ny­ch sty­li­za­cji? Czy woli­sz lek­ko nie­chluj­ny styl? A może po pro­stu nie wie­sz co dzi­siaj na sie­bie wło­żyć? W takiej chwi­li może przyj­ść…

Kampania COS Casual – Swim – Part

Zna­na z pro­sto­ty i mini­ma­li­zmu, szwedz­ka mar­ka COS opró­cz oszczęd­ny­ch w for­mie ubrań i bie­li­zny od nie­daw­na posze­rzy­ła swój asor­ty­ment tak­że o stro­je kąpie­lo­we. Naj­now­sza…

Duże kolczyki na wiosnę. Jak wybrać te idealne dla Ciebie?

Wio­sna to dosko­na­ły moment, żeby odświe­żyć gar­de­ro­bę oraz zacząć eks­pe­ry­men­ty ze swo­im wize­run­kiem. Odłóż na antre­so­lę małą biżu­te­rie, zre­zy­gnuj z gru­by­ch swe­trów i zde­cy­duj się…

ZOOM ON: Nannacay

Nie­ba­nal­ne, kolo­ro­we, potrak­to­wa­ne tro­chę z przy­mru­że­niem oka: takie są toreb­ki Nan­na­cay, któ­re poko­cha­li już m.in Pan­do­ra Sykes i Man Repel­ler, a wkrót­ce sta­ną się abso­lut­nym…

Polish Fashion Market – konferencja w Polskim Instytucie Kultury w Wilnie

Wczo­raj w Wil­nie w Pol­skim Insty­tu­cie Kul­tu­ry odby­ła się kon­fe­ren­cja „Poli­sh Fashion Mar­ket: moż­li­wo­ści oraz wyzwa­nia”. Jej celem było zapo­zna­nie mło­dy­ch pro­jek­tan­tów z Litwy z…

Trendy wiosna-lato 2017: Czas na kolor!

Zapo­mnij o jakich­kol­wiek zasa­da­ch: jeśli do tej pory myśle­li­ście, że w kwe­stii dobo­ru kolo­rów nale­ży ich prze­strze­gać, poko­cha­cie pro­po­zy­cje pro­jek­tan­tów na sezon wiosna- lato 2017:…

AMERYKAŃSKI SEN O WŁASNYM DOMU SIĘ SPEŁNIA” – WYWIAD Z WŁAŚCICIELKĄ MINT GREY

Dzień z… Joanną Sikorską

Natalia Siebuła. Młoda, zdolna, prawdziwa


Vers24 diary

  • Jeszcze kilka godzi pracy i zaczynamy dugi weekend Jakie plany?hellip
  • Pikna letnia kampania cosstores CasualSwimParty vers24daily cosstore fashion swimwear trendyhellip
  • Wanie trwa press day renefurtererpoland wietujemy 60lecie marki! vers24daily pressdayhellip
  • Dzisiaj gocilimy na przedpremierowym pokazie kolekcji Sylwii Romaniuk Kolekcja zadebiutujehellip
  • W poszukiwaniu inspiracji vers24 vers24daily working daily idmagazine cover blackandwhitehellip
  • Jeszcze tylko dwa dni do kolejnej edycji Business Talks Fashionhellip

 

Propozycje książek na kwiecień

Książki – wybór redakcji VERS-24

5 Pisarek, które MUSISZ znać

Kampania COS Casual – Swim – Part

Zna­na z pro­sto­ty i mini­ma­li­zmu, szwedz­ka mar­ka COS opró­cz oszczęd­ny­ch w for­mie ubrań i bie­li­zny od nie­daw­na posze­rzy­ła swój asor­ty­ment tak­że o stro­je kąpie­lo­we. Naj­now­sza…

Duże kolczyki na wiosnę. Jak wybrać te idealne dla Ciebie?

Wio­sna to dosko­na­ły moment, żeby odświe­żyć gar­de­ro­bę oraz zacząć eks­pe­ry­men­ty ze swo­im wize­run­kiem. Odłóż na antre­so­lę małą biżu­te­rie, zre­zy­gnuj z gru­by­ch swe­trów i zde­cy­duj się…

ZOOM ON: Nannacay

Nie­ba­nal­ne, kolo­ro­we, potrak­to­wa­ne tro­chę z przy­mru­że­niem oka: takie są toreb­ki Nan­na­cay, któ­re poko­cha­li już m.in Pan­do­ra Sykes i Man Repel­ler, a wkrót­ce sta­ną się abso­lut­nym…

Trendy wiosna-lato 2017: Czas na kolor!

Zapo­mnij o jakich­kol­wiek zasa­da­ch: jeśli do tej pory myśle­li­ście, że w kwe­stii dobo­ru kolo­rów nale­ży ich prze­strze­gać, poko­cha­cie pro­po­zy­cje pro­jek­tan­tów na sezon wiosna- lato 2017:…

SŁOWNIK POJĘĆ MODOWYCH

Język mody nie zawsze jest pro­sty. Ist­nie­ją okre­śle­nia nad któ­ry­mi zasta­na­wia­ją się nawet oso­by, któ­re w modzie prze­pra­co­wa­ły spo­rą czę­ść swo­je­go życia. Spe­cjal­nie dla Was…

Letnie podróże z Intimissimi

Kolej­na odsło­na nowej kolek­cji wło­skiej mar­ki na sezon SS17. DZIKA SARDYNIA Inti­mis­si­mi powra­ca z kolek­cją inspi­ro­wa­ną suro­wym kra­jo­bra­zem Sar­dy­nii, cie­płem lata, zie­mią muśnię­tą słoń­cem, natu­ral­ny­mi odcie­nia­mi skał…

Sałatka z pieczonym batatem, rukolą i granatem

Dieta dla zdrowego serca

7 najbardziej instagramowych miejsc Warszawy / by #2increatives

AFTERDARK PALETTE – nowość od Urban Decay

Summer look od Yves Saint Laurent – AFRICA POP

Sekret urody Francuzek – kosmetyki z apteki

8 powodów by odwiedzić Koreę Południową

5 powodów dla których, warto sięgnąć po książkę

Jak zrobić dobre zdjęcie swoim telefonem?