Porządki w szafie, czyli co każda kobieta mieć powinna

Zgod­nie z filo­zo­fią „Mniej zna­czy wię­cej”, dobrze skom­ple­to­wa­na gar­de­ro­ba w sza­fie zapew­ni Ci suk­ces na każ­dym polu. Nie tyl­ko pozbę­dzie­sz się odwiecz­ne­go pro­ble­mu pod tytu­łem:…

Gosia Baczyńska SS17

Wiel­ki powrót lat 90: denim, mnó­stwo ceki­nów, dzwo­ny, deli­kat­ne, tiu­lo­we prze­świ­tu­ją­ce sukien­ki i kom­bi­ne­zo­ny. Pro­jek­tant­ka Gosia Baczyń­ska w sezo­nie wiosna/lato 2017 zabie­ra nas w eks­cy­tu­ją­cą…

PAWEŁ ORŁOWSKI – „DESIGN A SZTUKA” cykl: „BOTY”

Zapre­zen­to­wa­ne rzeź­by nale­żą do cyklu zaty­tu­ło­wa­ne­go „Boty”. Ter­min ten został utwo­rzo­ny od sło­wa robot, popu­lar­ne­go w XX wie­ku, obda­rzo­ne­go wie­lo­ma zna­cze­nia­mi. „Bot” to pro­gram wyko­nu­ją­cy…

Sposób na zimową chandrę

Uwiel­bia­my mroź­ną, bia­łą i sło­necz­ną zimę. Mamy wte­dy mnó­stwo pomy­słów i aż nosi nas z domu. Nie­ste­ty ta pora roku ma też swo­je mrocz­ne obli­cze.…

Żywność odpowiednia dla twojego wieku

O tym, że nale­ży się zdro­wo odży­wiać sły­szał chy­ba każ­dy. Opró­cz zdro­wej die­ty powin­ni­śmy tak­że zadbać o to, jaki­ch skład­ni­ków odżyw­czy­ch w danym wie­ku potrze­bu­je…

Urban decay: zostań królową nocy

Chce­sz zabły­snąć? Przy­cią­gać wzrok? Chce­sz zostać kró­lo­wą impre­zy? Z Urban Decay masz to jak w ban­ku! Nie­ch sypie się bro­kat, a impre­za trwa do bia­łe­go rana!…

& Other Stories x TOMS

& Other Sto­ries wspól­nie z mar­ką TOMS stwo­rzy­ło kolek­cje, któ­rej pre­mie­ra nastą­pi wio­sną 2017 roku. Znaj­dzie­my w niej mode­le inspi­ro­wa­ne kla­sy­ka­mi TOMS’a oraz ubra­nia z…

Nowa kolekcja Wrangler wiosna-lato 2017 r.

Wran­gler ma za sobą dłu­gą histo­rię inno­wa­cji w dzie­dzi­nie deni­mu i nic nie wska­zu­je na to, by przy­szło­ść mar­ki mia­ła wyglą­dać ina­czej. W roku 2017…

Dzień z… Joanną Sikorską

Natalia Siebuła. Młoda, zdolna, prawdziwa

Młodzi artyści: Tomasz Bieniek


Vers24 diary

  • Z wizyt w pretaporterpr  vers24vers24dailymeetingandotherstoriescospragancywarsawfashionagencymokotowska
  • Love is the power  vers24inspiration vers24daily fashionmagazine love loveisallyouneedhellip
  • Poranna dawka inspiracji oraz kawy  vers24vers24dailycoffeewarsawmysia3newprojectstaytunedsoonvscopolandfashiongramfashiondiaries
  • Czy s tu mionicy perfumw officialbyredo ? Jaki zapach naleyhellip
  • Takie poranki  vers24vers24dailytravelsnowmorningholidaystatrypolandzakopanecoffeecoffeeloverscoffeedailyjanuary
  • Co za klimat vers24vers24placeszakopaneziebowkaawesomerestaurantinmountainstraditionalstylevscopolandtravelgram

 

PAWEŁ ORŁOWSKI – „DESIGN A SZTUKA” cykl: „BOTY”

KITSUNÉ IMPREZUJE W NIEBIE

Drugie życie Polaroida – BIG SHOTS: Polaroids from the World of Hip-Hop and Fashion

Porządki w szafie, czyli co każda kobieta mieć powinna

Zgod­nie z filo­zo­fią „Mniej zna­czy wię­cej”, dobrze skom­ple­to­wa­na gar­de­ro­ba w sza­fie zapew­ni Ci suk­ces na każ­dym polu. Nie tyl­ko pozbę­dzie­sz się odwiecz­ne­go pro­ble­mu pod tytu­łem:…

Gosia Baczyńska SS17

Wiel­ki powrót lat 90: denim, mnó­stwo ceki­nów, dzwo­ny, deli­kat­ne, tiu­lo­we prze­świ­tu­ją­ce sukien­ki i kom­bi­ne­zo­ny. Pro­jek­tant­ka Gosia Baczyń­ska w sezo­nie wiosna/lato 2017 zabie­ra nas w eks­cy­tu­ją­cą…

Sposób na zimową chandrę

Uwiel­bia­my mroź­ną, bia­łą i sło­necz­ną zimę. Mamy wte­dy mnó­stwo pomy­słów i aż nosi nas z domu. Nie­ste­ty ta pora roku ma też swo­je mrocz­ne obli­cze.…

& Other Stories x TOMS

& Other Sto­ries wspól­nie z mar­ką TOMS stwo­rzy­ło kolek­cje, któ­rej pre­mie­ra nastą­pi wio­sną 2017 roku. Znaj­dzie­my w niej mode­le inspi­ro­wa­ne kla­sy­ka­mi TOMS’a oraz ubra­nia z…

Nowa kolekcja Wrangler wiosna-lato 2017 r.

Wran­gler ma za sobą dłu­gą histo­rię inno­wa­cji w dzie­dzi­nie deni­mu i nic nie wska­zu­je na to, by przy­szło­ść mar­ki mia­ła wyglą­dać ina­czej. W roku 2017…

KOLCZYKI, W KTÓRE WARTO ZAINWESTOWAĆ

Któ­ra z kobiet nie ma sła­bo­ści do pięk­ny­ch, war­to­ścio­wy­ch kol­czy­ków, sta­no­wią­cy­ch ozdo­bę twa­rzy i pod­kre­śla­ją­cy­ch jej typ uro­dy oraz fry­zu­rę? Wybór tych wła­ści­wy­ch to nie…

Żywność odpowiednia dla twojego wieku

Ciasteczka z kaszy jaglanej

Właściwości odżywcze winogron

Urban decay: zostań królową nocy

Co to jest canihua?

KIEHL’S PREZENTUJE NOWY LEKKI OLEJEK OCZYSZCZAJĄCY

BFF. O kobiecej przyjaźni

Jak wybrać perfumy idealne?

Skuteczne postanowienia noworoczne