Siła przyjaźni – India i Yanina

Czy kie­dy­kol­wiek zasta­na­wia­li­ście się dla­cze­go jed­ni ludzie poja­wia­ją się w naszym życiu i zosta­ją w nim na dłu­żej, a innych spo­ty­ka­my tyl­ko na chwi­lę? Czy…

TOP 7 najpiękniejszych par na Instagramie

Tekst: Beata Chro­mik Zdję­cia: instagram.com Inter­ne­to­wy pamięt­nik i nie­za­stą­pio­ny przy­ja­ciel. Towa­rzy­szy nam pod­czas śnia­dań, podró­ży i nie­mal­że każ­dej chwi­li, któ­rą chce­my podzie­lić się ze świa­tem. Na…

Lena Dunham – Taka Dziewczyna!

Budzi skraj­ne emo­cje. Dla jed­nych jest bowiem idol­ką, dla innych beł­ko­czą­cą dziew­czy­ną przy kości. Kim napraw­dę jest Lena Dun­ham, moż­na będzie dowie­dzieć się z jej książ­ki „Nie taka dziew­czy­na”, któ­ra już w stycz­niu wycho­dzi nakła­dem wydaw­nic­twa Czar­ne. Abso­lut­ny must-have czy­tel­ni­czy nad­cho­dzą­ce­go roku!

Współczesna historia miłosna Sofii Coppoli

Tekst: Anna Jan­kow­ska Zdję­cia: thisisglamorous.com, benaif.wordpress.com Nazwi­sko Cop­po­la ma w bran­ży fil­mo­wej nie­ma­łe zna­cze­nie. Cór­ka słyn­ne­go reży­se­ra Fran­ci­sa For­da Cop­po­li jest uta­len­to­wa­ną reży­ser­ką, sce­na­rzyst­ką i pro­du­cent­ką,…

Siła tkwi w rodzinie

Tekst: Anna Jan­kow­ska Zdję­cia: harpersbazaar.com Ver­sa­ce, Arma­ni, Pra­da– te nazwy są sym­bo­lem firm ofe­ru­ją­cych naj­wyż­szej jako­ści ubra­nia i dodat­ki. Ich funk­cjo­no­wa­nie leży w rękach wie­lo­po­ko­le­nio­wych…

Letnie rodzinne weekendy w stolicy

Tekst: Anna Jan­kow­ska Zdję­cie: um.warszawa.pl  Od począt­ku czerw­ca do koń­ca waka­cji w każ­dy week­end w sto­li­cy funk­cjo­no­wać będzie War­szaw­ska Stre­fa Rodzin­na. Jej orga­ni­za­to­rzy (przed­sta­wi­cie­le Urzę­du…

Oscar de la Renta. Krótka historia “Guru stylu glamour”

Tekst: Anna Jan­kow­ska Zdję­cia:  vogue.com, pinterest.com Pokaz wio­sen­no – let­niej kolek­cji Osca­ra de la Ren­ty zbie­ra naj­lep­sze recen­zje. New York Times orze­ka: „Stro­je de la…