Ludzie Vers24Styl życia

Siła przyjaźni - India i Yanina

Czy kie­dy­kol­wiek zasta­na­wia­li­ście się dla­cze­go jed­ni ludzie poja­wia­ją się w naszym życiu i zosta­ją w nim na dłu­żej, a innych spo­ty­ka­my tyl­ko na chwi­lę? Czy rze­czy­wi­ście z wie­kiem trud­niej jest zna­leźć przy­ja­ciół? I wła­ści­wie czy…

Więcej