Uroda

Innowacyjne dermokosmetyki SESDERMA z linii RETISIL

W dzisiejszych czasach coraz więcej uwagi poświęcamy pielęgnacji skóry dojrzałej, starając się zniwelować widoczne oznaki starzenia i zachować jej piękno na dłużej. W tym kontekście innowacyjne dermokosmetyki SESDERMA z linii RETISIL stają się pionierem w dziedzinie pielęgnacji przeciwstarzeniowej. Dzięki wykorzystaniu kosmetycznego esteru kwasu retinowego – hydroxypinacolone retinoate (HPR) oraz krzemu organicznego, te produkty przynoszą rewolucyjne rezultaty.

innowacyjne dermokosmetyki SESDERMA z linii RETISIL

Inno­wa­cyj­ne der­mo­ko­sme­ty­ki SESDERMA z linii RETISIL

Linia RETISIL nie tyl­ko sku­pia się na zwal­cza­niu widocz­nych oznak sta­rze­nia, ale tak­że pro­mu­je kon­cep­cję pro-aging, któ­ra pod­kre­śla natu­ral­ny pro­ces sta­rze­nia się skó­ry. SESDERMA dosko­na­le wpi­su­je się w ten nurt, ofe­ru­jąc kom­plek­so­wą pie­lę­gna­cję skó­ry doj­rza­łej, któ­ra akcen­tu­je jej naj­lep­sze cechy.

Ser­cem linii RETISIL jest połą­cze­nie krze­mu orga­nicz­ne­go i reti­nia­nu hydrok­sy­pi­na­ko­lo­nu (HPR), któ­re wyko­rzy­stu­ją potę­gę nano­tech­no­lo­gii, aby sku­tecz­nie popra­wić struk­tu­rę i ela­stycz­ność skó­ry. HPR dzia­ła na pozio­mie komór­ko­wym, wzmac­nia­jąc zdol­ność do rege­ne­ra­cji i odno­wy naskór­ka, pod­czas gdy krzem orga­nicz­ny korzyst­nie wpły­wa na zapo­bie­ga­nie sta­rze­niu się skóry.

W prze­ci­wień­stwie do innych reti­no­idów, HPR nie wyma­ga kon­wer­sji do kwa­su reti­no­we­go, co ozna­cza inten­syw­niej­sze dzia­ła­nie bez podraż­nień skó­ry. W połą­cze­niu z inny­mi skład­ni­ka­mi o dzia­ła­niu nawil­ża­ją­cym i rege­ne­ru­ją­cym, jak pep­ty­dy, wąkro­ta azja­tyc­ka, nisko­czą­stecz­ko­wy kwas hia­lu­ro­no­wy, olej z roży musz­ka­to­ło­wej i olej ze słod­kich mig­da­łów, pro­duk­ty RETISIL kom­plek­so­wo dba­ją o skó­rę i poma­ga­ją zacho­wać jej gład­kość, jędr­ność, ela­stycz­ność i rów­no­mier­ny koloryt.

Efek­ty sto­so­wa­nia pro­duk­tów z linii RETISIL są imponujące:

- Popra­wa ela­stycz­no­ści skó­ry dzię­ki zwięk­szo­nej syn­te­zie kolagenu,
– Zmniej­sze­nie inten­syw­no­ści prze­bar­wień poprzez ujed­no­li­ce­nie kolo­ry­tu skóry,
– Pod­kre­śle­nie bla­sku skó­ry oraz popra­wa jej struk­tu­ry, zapew­nia­jąc mięk­ką i gład­ką cerę,
– Zwięk­sze­nie nawil­że­nia i popra­wa funk­cji barie­ro­wej skóry.

Dzię­ki zaawan­so­wa­nej for­mu­le i inno­wa­cyj­nym skład­ni­kom linia RETISIL SESDERMA nie tyl­ko zapew­nia sku­tecz­ną pie­lę­gna­cję prze­ciw­sta­rze­nio­wą, ale rów­nież pro­mu­je pozy­tyw­ne podej­ście do pro­ce­su sta­rze­nia się skó­ry. W koń­cu wiek to tyl­ko licz­ba, a praw­dzi­we pięk­no skry­wa się w pie­lę­gno­wa­niu naj­lep­szej wer­sji naszej skó­ry, nie­za­leż­nie od jej wieku.

Pogłę­bia­ją­ce się zmarszcz­ki i utra­ta jędr­no­ści, a tym samym owa­lu twa­rzy to ozna­ki sta­rze­nia, któ­rych trud­no nie zauwa­żyć. SESDERMA stwo­rzy­ła linię kom­ple­men­tar­nych der­mo­ko­sme­ty­ków RETISIL, któ­re dzię­ki wyjąt­ko­wym skład­ni­kom aktyw­nym sku­tecz­nie poma­ga­ją niwe­lo­wać upływ cza­su. Obok pro­duk­tów do pie­lę­gna­cji skó­ry twa­rzy i wokół oczu i ust, mar­ka pro­po­nu­je ole­jek do sto­so­wa­nia kil­ka razy w tygo­dniu, któ­ry moż­na nakła­dać tak­że na szy­ję i dekolt. To czę­sto zapo­mi­na­na oko­li­ca pod­czas pie­lę­gna­cji”.  - Elż­bie­ta Skal­ska, Glo­bal Busi­ness Direc­tor Sesderma

 SESDERMA RETISIL

Inten­syw­ne serum pro-aging

SESDERMA RETISILIntensywne serum pro-aging

SESDERMA RETISIL
Inten­syw­ne serum pro-aging

Cena reko­men­do­wa­na: 248 zł/30 ml

Serum do zaawan­so­wa­nej popra­wy jędr­no­ści skó­ry twarzy
i spły­ca­nia zmarsz­czek, nawet tych naj­głęb­szych. Glo­bal­ne korzy­ści wpły­wa­ją­ce na zmniej­sze­nie wszyst­kich widocz­nych oznak sta­rze­nia: zwięk­sza napię­cie skó­ry, redu­ku­je i wygła­dza zmarszcz­ki, popra­wia nawil­że­nie, wyrów­nu­je kolo­ryt i doda­je skó­rze blasku.

Spo­sób uży­cia: Sto­so­wać rano i wie­czo­rem, na czy­stą i suchą skó­rę. Nało­żyć 3–4 kro­ple i wma­so­wy­wać do cał­ko­wi­te­go wchło­nię­cia. Sto­so­wać fil­try prze­ciw­sło­necz­ne w przy­pad­ku eks­po­zy­cji na słońce.

SESDERMA RETISIL

Krem prze­ciw­sta­rze­nio­wy do twarzy

SESDERMA RETISILKrem przeciwstarzeniowy do twarzy

SESDERMA RETISIL
Krem prze­ciw­sta­rze­nio­wy do twarzy

Cena reko­men­do­wa­na: 229 zł/50 ml

Krem do zaawan­so­wa­nej popra­wy jędr­no­ści skó­ry i spły­ca­nia zmarsz­czek, nawet tych naj­głęb­szych. Glo­bal­ne korzy­ści wpły­wa­ją­ce na zmniej­sze­nie wszyst­kich widocz­nych oznak sta­rze­nia: zwięk­sza napię­cie skó­ry, redu­ku­je i wygła­dza zmarszcz­ki, popra­wia nawil­że­nie, wyrów­nu­je kolo­ryt i doda­je skó­rze blasku.

Spo­sób uży­cia: Sto­so­wać rano i wie­czo­rem, na czy­stą i suchą skó­rę. Nało­żyć krem na twarz i deli­kat­nie wma­so­wy­wać, aż do cał­ko­wi­te­go wchło­nię­cia. Sto­so­wać fil­try prze­ciw­sło­necz­ne w przy­pad­ku eks­po­zy­cji na słoń­ce.

SESDERMA RETISIL

Krem kon­tur oczu

SESDERMA RETISILKrem kontur oczu

SESDERMA RETISIL
Krem kon­tur oczu

Cena reko­men­do­wa­na: 180 zł/30 ml

Krem do inten­syw­nej pie­lę­gna­cji kon­tu­ru oczu i ust. Zmniej­sza widocz­ność cie­ni pod ocza­mi, a tak­że spły­ca zmarszcz­ki wokół oczu i ust. Wygła­dza linie mimicz­ne, zwięk­sza jędr­ność i niwe­lu­je ozna­ki zmęczenia.

Spo­sób uży­cia: Nakła­dać rano i wie­czo­rem na czy­stą i suchą skó­rę wokół oczu i ust. Nakła­dać od wewnątrz do zewnątrz, lek­ko wkle­pu­jąc pal­ca­mi i deli­kat­nie wma­so­wu­jąc. Sto­so­wać fil­try prze­ciw­sło­necz­ne w przy­pad­ku eks­po­zy­cji na słońce.

SESDERMA RETISIL

Ole­jek 

SESDERMA RETISILOlejek 

SESDERMA RETISIL
Ole­jek

Cena reko­men­do­wa­na: 229 zł/30 ml

Ole­jek do twa­rzy do inten­syw­nej pie­lę­gna­cji prze­ciw­ko wszyst­kim ozna­kom sta­rze­nia. Redu­ku­je zmarszcz­ki i ujędr­nia skó­rę twa­rzy, szyi
i dekol­tu. Zapew­nia kom­plek­so­wą popra­wę jędr­no­ści, linii mimicz­nych, prze­bar­wień i nie­rów­no­ści tek­stu­ry. Szyb­ko się wchła­nia, nie pozo­sta­wia­jąc tłu­ste­go odczucia.

Spo­sób uży­cia: Sto­so­wać 2–3 razy w tygo­dniu wie­czo­rem, stop­nio­wo zwięk­sza­jąc czę­sto­tli­wość sto­so­wa­nia w zależ­no­ści od tole­ran­cji. Nakła­dać pro­dukt na oczysz­czo­ną i suchą skó­rę twa­rzy, szyi i dekol­tu, deli­kat­nie wma­so­wu­jąc aż do cał­ko­wi­te­go wchłonięcia.

Ses­der­ma Reti­sil to seria wpa­so­wu­ją­ca się w trend pro-aging, dba­ją­ca o mini­ma­li­zo­wa­nie wszyst­kich oznak sta­rze­nia się skó­ry. To inno­wa­cyj­na linia, któ­ra łączy w sobie zaawan­so­wa­ne skład­ni­ki, takie jak Hydro­xy­pi­na­co­lo­ne Reti­no­ate (HPR) i krzem orga­nicz­ny, wyko­rzy­stu­jąc przy tym potę­gę nano­tech­no­lo­gii, aby zapew­nić kom­plek­so­wą pie­lę­gna­cję skó­ry doj­rza­łej”. - Anna Kwa­śnik, Head of Marketing

Pro­duk­ty Ses­der­ma dostęp­ne są:

- w apte­kach spe­cja­li­zu­ją­cych się w ofer­cie dermokosmetycznej

- w wybra­nych skle­pach e‑commerce

-  w wybra­nych marketplace

Poznaj nową linię Sesderma OCEANSKIN z morskimi składnikami aktywnymi

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we­/Vers-24
Zdję­cia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

Ochrona bariery hydrolipidowej skóry. Kompleksowa i bogata pielęgnacja

Niskie tem­pe­ra­tu­ry, suche i bar­dziej zanie­czysz­czo­ne powie­trze, mroź­ny wiatr i rzad­sze wypa­dy na świe­że powie­trze mogą prze­su­szyć i podraż­nić skó­rę. W tym okre­sie potrze­bu­jesz spe­cy­ficz­nej pie­lę­gna­cji – dopa­so­wa­nej do trud­nych, zimo­wych warun­ków. Zapew­nie­nie skó­rze odpo­wied­nie­go nawilżenia…
Więcej
Uroda

Poznaj nową linię Sesderma OCEANSKIN z morskimi składnikami aktywnymi

 ZANURZ SWOJĄ SKÓRĘ W MORSKICH DOZNANIACH… I POZNAJ PIERWSZĄ LINIĘ SESDERMA OCEANSKIN Z MORSKIMI SKŁADNIKAMI AKTYWNYMI DLA DOSKONAŁEGO NAWILŻENIA Nie­za­leż­nie od wie­ku i rodza­ju skó­ry włą­cze­nie pro­duk­tów nawil­ża­ją­cych do codzien­nej ruty­ny pie­lę­gna­cyj­nej to pod­sta­wa utrzymania…
Więcej
Uroda

Ampułki dostosowane do potrzeb Twojej skóry - Sesderma

Kul­to­wy pro­dukt mar­ki Ses­der­ma – odżyw­cze, skon­cen­tro­wa­ne ampuł­ki z wyso­kim stę­że­niem skład­ni­ków aktyw­nych, któ­re ide­al­nie uzu­peł­nia­ją pod­sta­wo­wą pie­lę­gna­cję, powra­ca­ją w zupeł­nie nowym wyda­niu. Każ­dy z czte­rech warian­tów: anty­ok­sy­da­cyj­ne C‑VIT, bio­sty­mu­lu­ją­ce FACTOR G RENEW, liftin­gu­ją­ce DAESES…
Więcej