PSYCHOLOGIA KOLORÓW

Chodź, poma­luj mój świat na żół­to i na nie­bie­sko”. Ta kul­to­wa pio­sen­ka to naj­lep­szy wstęp do tego, by uka­zać siłę i emo­cje, jakie skry­wa­ją w…

Jak zorganizować niezapomniany wieczór panieński?

Two­ja naj­lep­sza przy­ja­ciół­ka wycho­dzi za mąż. Od mie­się­cy myśli zaprzą­ta jej suk­nia, welon, kolor kwia­tów i wzór zapro­szeń. Chcia­ła­byś jej pomóc, ale wiesz, że ślub…

Wypalenie zawodowe

Czu­jesz się wyczer­pa­ny i bez­sil­ny, nie masz poję­cia gdzie podzia­ła się Two­ja kre­atyw­ność i zapał do pra­cy, czu­jesz nie­chęć do współ­pra­cow­ni­ków a to co robisz…

Jak schudnąć przed ślubem?

Nic tak nie moty­wu­je kobie­ty do utra­ty wagi, jak pier­ścio­nek zarę­czy­no­wy. Sukien­ka, zdję­cia, mie­siąc mio­do­wy… Dla nie­któ­rych kobiet ślub i wese­le to naj­waż­niej­sze wyda­rze­nie w…

Gdzie kupować meble online?

Kupo­wa­nie mebli może być uciąż­li­we. Zwłasz­cza jeśli nie mamy samo­cho­du, a salo­ny z naj­pięk­niej­szy­mi mebla­mi znaj­du­ją się poza mia­stem. Na szczę­ście coraz wię­cej skle­pów ofe­ru­je…

Najpiękniejsze miejsca na zimowy wypad

Okres świą­tecz­ny jest chy­ba naj­bar­dziej stre­su­ją­cym cza­sem w roku. Trze­ba wybrać odpo­wied­nie pre­zen­ty, ugo­to­wać potra­wy, spo­tkać się z rodzi­ną, za któ­rą bar­dziej lub mniej prze­pa­da­my……

Witryny sklepowe w architekturze miejskiej 

Daw­niej o witry­nach skle­po­wych pisał Emil Zola. Dziś są one nie­od­łącz­ną wizy­tów­ką skle­pu, a do ich two­rze­nia zatrud­nia­ni są spe­cjal­ni pra­cow­ni­cy. To wła­śnie Visu­al mer­chan­di­se­rzy…

Dlaczego nie warto bać się zmian?

Zmia­ny są pod­sta­wo­wym ele­men­tem nasze­go życia. Gdy­by nie one, sta­li­by­śmy cią­gle w miej­scu, nie roz­wi­ja­li­by­śmy się i nie osią­ga­li coraz to nowych celów. Jed­nak nie­któ­rym…

Jak przygotować stół na święta – inspiracje

Przy­go­to­wa­nia do świąt trwa­ją w naj­lep­sze, w koń­cu do Wigi­lii zosta­ło już tyl­ko 3 dni. Zapew­ne pla­nu­je­cie już dania, któ­re poda­cie swo­im naj­bliż­szym w ten…

Jak przeżyć święta i nie przytyć?

Dużo sło­dy­czy, wyszu­ka­ne alko­ho­le i ugi­na­ją­cy się pod cię­ża­rem jedze­nia stół – czy to w ogó­le moż­li­we, aby nie przy­tyć w świę­ta jed­no­cze­śnie nie odma­wia­jąc…

Najlepsze prezenty dla przyjaciółki

Świę­ta to wyjąt­ko­wy czas, w któ­rym obda­ro­wu­je­my pre­zen­ta­mi rodzi­nę i naj­bliż­szych. A sko­ro o naj­bliż­szych mowa, nie może­my zapo­mnieć o naszych przy­ja­ciół­kach – to one…

WINA – Z CZYM JE PODAWAĆ I DO JAKICH DAŃ PASUJĄ?

Urzą­dzasz przy­ję­cie i zasta­na­wiasz się jakie wino pasu­je do Two­je­go menu? Pomyśl o har­mo­nii – w przy­pad­ku dobie­ra­nia win, to sło­wo klu­czo­we, bo wykwint­ne trun­ki…

Ceremonie ślubne od których nie będziesz mogła oderwać wzroku 

Koniec roku to dosko­na­ły czas na pod­su­mo­wa­nia i moment aby naj­pięk­niej­sze chwi­lę prze­żyć jesz­cze raz. Redak­cja Vers-24 posta­no­wi­ła wspo­mnie­nia­mi wró­cić do wesel, któ­re w tym…

Dietetyczny plan na święta

Do świat zosta­ło zale­d­wie 4 tygo­dnie, a wy w pani­ce orien­tu­je­cie się, że nie zdą­ży­li­ście jesz­cze pod­jąć pierw­szych kro­ków, aby wyglą­dać szczu­pło i pięk­nie? Spo­koj­nie…

Świąteczne prezenty dla niej

Świę­ta już tuż tuż! A to ozna­cza, że czas naj­wyż­szy zaopa­trzyć się w świą­tecz­ne pre­zen­ty. Jeśli nie macie jesz­cze pomy­słu na to, czym w tym…

Czekoladowe babeczki w wersji FIT

Nie­wia­ry­god­nie smacz­ne a do tego w wer­sji fit. Aż cięż­ko uwie­rzyć, że mają w skła­dzie… ugo­to­wa­ne­go bura­ka! Wypró­buj nasz prze­pis na moc­no cze­ko­la­do­we, brow­nie cup­ca­kes…