Syndrom oszusta, czyli o braku wiary we własne możliwości

Jeśli czę­sto uwa­żasz, że uda­ło Ci się osią­gnąć coś tyl­ko dzię­ki powo­dze­niu, a nie dzię­ki talen­to­wi czy kwa­li­fi­ka­cjom, być może cier­pisz na syn­drom oszu­sta. Został…

Sześć (nie)oczywistych objawów depresji 

Nawet ludzie, z któ­ry­mi jeste­śmy naj­bli­żej, żyje­my na co dzień, mogą nie zda­wać sobie spra­wy, że jeste­śmy przy­gnę­bie­ni i mamy pierw­sze obja­wy depre­sji. Bio­rąc pod…

Kultowy fotel Sanluca projektu braci Castiglioni w nowej odsłonie!

Współ­cze­sna for­ma iko­nicz­ne­go fote­la San­lu­ca Poltro­na Frau powsta­ła w cza­sach funk­cjo­nal­ne­go desi­gnu lat 60. minio­ne­go stu­le­cia. Mebel z wyra­zi­stą toż­sa­mo­ścią, odpor­ny na mody, docze­kał się…

JAK SPĘDZAĆ CZAS Z DZIECKIEM? 

Jeśli­by tak zapy­tać star­sze oso­by, cze­go bra­ko­wa­ło im w dzie­ciń­stwie – zazwy­czaj odpo­wia­da­ją, że cza­su spę­dza­ne­go z rodzi­ca­mi. Codzien­ne obo­wiąz­ki i szyb­kie tem­po życia spra­wia­ją,…

Jesień w klimacie hygge: w kręgu skandynawskich inspiracji

Jesień to coraz chłod­niej­sze i krót­sze dni. Brak słoń­ca i desz­czo­wa aura nie sprzy­ja­ją dobre­mu samo­po­czu­ciu. Nic dziw­ne­go, więc, że po całym dniu w pra­cy…

W TK Maxx markowe okazje są dostępne każdego dnia!

Listo­pad, to dla wie­lu czas ocze­ki­wa­nia na zaku­po­we sza­leń­stwo, ale… po co cze­kać? W TK Maxx pereł­ki od pro­jek­tan­tów i zna­nych marek codzien­nie są dostęp­ne…

JAK ZAPLANOWAĆ WAKACJE MARZEŃ?

Waka­cyj­ne woja­że – jak je zapla­no­wać? Pod­po­wia­da­my. WAKACJE MARZEŃ KROK PO KROKU Poznaj sie­bie i… swo­je natu­ral­ne pre­dys­po­zy­cje oraz cechy oso­bo­wo­ści By zapla­no­wać waka­cje marzeń klu­czo­wą…

Wybitna włoska projektantka – Paola Navone

Paola Navo­ne – wybit­na wło­ska pro­jek­tant­ka, kobie­ta do zadań spe­cjal­nych. Kry­tyk desi­gnu, peda­gog, kura­tor wystaw i archi­tekt w jed­nym. Sły­nie z odważ­nych, kosmo­po­li­tycz­nych pro­jek­tów. Stu­dio…

Marka FOREO partnerem pokazów mody

Szwedz­ka mar­ka, któ­rej nazwa powsta­ła od słów „For Eve­ry One” (dosłow­nie „Dla każ­de­go”) w sfe­rze beau­ty nie­ustan­nie two­rzy i udo­sko­na­la jak naj­lep­sze roz­wią­za­nia tak, by…

Aranżacja wnętrz według BoConcept

Dom peł­ni rolę azy­lu. Jest prze­strze­nią oso­bi­stą – miej­scem, w któ­rym czło­wiek czu­je się bez­piecz­nie. Wnę­trze nato­miast, to zbiór ele­men­tów, któ­re opo­wia­da­ją wyjąt­ko­wą, indy­wi­du­al­ną histo­rię.…

Mindful eating – dieta czy styl życia?

To, co jemy i jak jemy ma odzwier­cie­dle­nie nie tyl­ko w naszym zdro­wiu, ale i ogól­nym samo­po­czu­ciu. Kon­cep­cja Mind­ful eating, a po pol­sku uważ­ne­go jedze­nia…

Kamień w roli głównej, czyli spotkanie prasowe w Centrum Cosentino Polska!

12. wrze­śnia, w pod­war­szaw­skim Parz­nie­wie, odby­ło się śnia­da­nie pra­so­we, któ­re ofi­cjal­nie otwo­rzy­ło Cen­trum Logi­stycz­ne hisz­pań­skiej fir­my Cosen­ti­no, pro­du­ku­ją­cej powierzch­nie archi­tek­to­nicz­ne z anda­lu­zyj­skich kamie­ni. W spo­tka­niu…

GRAND BAZAR Modne Targi 15 września (sobota) 2018 r.

Grand Bazar wra­ca z nową ener­gią! W jesien­nym sezo­nie zasko­czy­my Was pod każ­dym wzglę­dem. Nowe miej­sce, nowi wystaw­cy i nowa jakość. Sta­wia­my na wyjąt­ko­we loka­li­za­cje,…

reAKCJA!, czyli OKK! design po raz 14.

Za nami 14. edy­cja OKK! design, cyklu spo­tkań zrze­sza­ją­cych archi­tek­tów, pro­jek­tan­tów, dzien­ni­ka­rzy oraz naj­lep­sze mar­ki wnę­trzar­skie. Tym razem, tema­tem prze­wod­nim była reAK­CJA – na sytu­ację…

5 aplikacji, które pomogą Ci sprawnie zarządzać Instagramem

Ostat­nio jeste­śmy onli­ne nie­mal 24/7- w obli­czu pre­sji o utrzy­ma­nie wyso­kie­go, sta­łe­go gro­na obser­wa­to­rów, poświę­ca­my por­ta­lom spo­łecz­no­ścio­wym coraz wię­cej cza­su, zapo­mi­na­jąc o praw­dzi­wym życiu tu…

BANG & OLUFSEN PRZEDSTAWIA KOLEKCJĘ JESIEŃ/ZIMA 2018: ORIGINS

Bang & Olu­fsen pre­zen­tu­je kolek­cję na sezon jesień/zima 2018 nawią­zu­ją­cą do tren­dów w modzie i wnę­trzar­stwie. W skład limi­to­wa­nej linii pro­duk­tów wcho­dzą naj­now­sze bez­prze­wo­do­we słu­chaw­ki…