TK Maxx i BIZUU łączą siły, aby pomóc dzieciom z Akademii Przyszłości!

TK Maxx po raz kolej­ny świę­tu­je Dzień Dziec­ka z Aka­de­mią Przy­szło­ści. W tym roku, by pomóc dzie­ciom obję­tym pro­gra­mem, mar­ka połą­czy­ła siły z Zuzan­ną Wacho­wiak…

Dlaczego warto jeść szparagi?

Te zie­lo­ne warzy­wa to praw­dzi­wa bom­ba mine­ral­na i wita­mi­no­wa. Zawie­ra­ją mało kalo­rii, a przy tym dużo błon­ni­ka, któ­ry uła­twia odchu­dza­nie. Dzię­ki temu dają uczu­cie syto­ści…

JAK PRZETRWAĆ KRYZYS W PRZYJAŹNI?

Kry­zys może poja­wić się w każ­dej nawet naj­pięk­niej­szej rela­cji. W życiu bywa tak, że oso­by, któ­re mają wspól­ny świat i podob­ne pasje, pod wpły­wem oko­licz­no­ści…

Poszewki DREAMIN. Wyjątkowa moc jedwabiu.

Sen jest istot­nym czyn­ni­kiem wpły­wa­ją­cym na jakość nasze­go życia. Szó­sta rano. Budzik. Poran­ny rytu­ał wybu­dza­nia i do pra­cy. I tak codzien­nie. W koń­cu nad­szedł czas…

Czerń we wnętrzach

Czerń we wnę­trzach jesz­cze do nie­daw­na wystę­po­wa­ła tyl­ko w posta­ci deta­li, a jej zasto­so­wa­nie na ścia­nach budzi­ło oba­wy. Dziś zago­ści­ła w naszych domach, nada­jąc im…

JAK BYĆ BIZNESWOMAN I ŁĄCZYĆ KARIERĘ Z ŻYCIEM ZAWODOWYM?

Speł­nio­na kobie­ta suk­ce­su – taką sie­bie widzisz ocza­mi wyobraź­ni? To moż­li­we nie­za­leż­nie od tego, w jakim punk­cie życia się znaj­du­jesz. Wła­śnie roz­sta­łaś się ze swo­im…

9 propozycji na idealny prezent dla siebie

Pre­zen­ty wrę­cza­ne bez oka­zji to jed­ne z tych, któ­re spra­wia­ją nam naj­więk­szą przy­jem­ność. Ale czy obda­ro­wu­jąc innych, pamię­tasz rów­nież o sobie? Jeśli nie, pora jak…

Siła przyjaźni – India i Yanina

Czy kie­dy­kol­wiek zasta­na­wia­li­ście się dla­cze­go jed­ni ludzie poja­wia­ją się w naszym życiu i zosta­ją w nim na dłu­żej, a innych spo­ty­ka­my tyl­ko na chwi­lę? Czy…

Dodatki, które odmienią Twoje wnętrze na wiosnę

Wio­sną zain­we­stuj we wszel­kie­go rodza­ju dodat­ki dla roślin – wazo­ny, donicz­ki. To nie tyl­ko odmie­ni Two­je wnę­trze, ale tak­że spra­wi, że rośli­ny będą lepiej rosły. …

KOMPETENCJE MIĘKKIE, JAKIE DOCENIĄ PRACODAWCY

Kom­pe­ten­cje mięk­kie wyróż­nią Cie­bie w śro­do­wi­sku pra­cy. Sta­no­wią świet­ne uzu­peł­nie­nie umie­jęt­no­ści i wie­dzy oraz spra­wia­ją, że nie tyl­ko może­my wyko­ny­wać zada­nia na naj­wyż­szym pozio­mie, ale…

AMETYST – WŁAŚCIWOŚCI KAMIENI SZLACHETNYCH

Ame­tyst to kamień szla­chet­ny i jed­na z pięk­niej­szych odmian kwar­cu wystę­pu­ją­ca w roz­ma­itych odcie­niach fio­le­tu. Wła­śnie w 2018 roku wró­ży­my mu karie­rę w bran­ży modo­wej,…

Polskie restauracje utrzymują Gwiazdki Michelin, ale na liście sporo zmian

26 mar­ca, w Buda­pesz­cie zapre­zen­to­wa­no naj­now­sze wyda­nie kuli­nar­ne­go Czer­wo­ne­go Prze­wod­ni­ka Miche­lin „Main Cities of Euro­pe 2018”. War­szaw­skie restau­ra­cje Ate­lier Ama­ro i Sen­ses po raz kolej­ny…

Roger i Roger little – odpowiedź na współczesne problemy z jakością powietrza

Jakość powie­trza, któ­rym oddy­cha­my ma nie­ba­ga­tel­ny wpływ na nasze samo­po­czu­cie i zdro­wie. Świa­do­ma tego fak­tu,  szwaj­car­ska mar­ka Sta­dler Form two­rzy urzą­dze­nia dba­ją­ce o jego higie­nę.…

13-stka nie musi być pechowa – relacja z OKK! design

Za nami 13. edy­cja spo­tkań z dobrym wzor­nic­twem i naj­now­szy­mi tren­da­mi – OKK! design. Wyda­rze­nie odby­ło się 5 mar­ca w prze­strze­ni kon­fe­ren­cyj­nej Mysia 3 i…

Co symbolizują kolory?

Kolo­ry, podob­nie jak muzy­ka, taniec, czy malar­stwo wywo­łu­ją  w nas emo­cje. Mogą dzia­łać jak tera­pia: uspo­ka­jać, bądź pobu­dzać i sty­mu­lo­wać sys­tem ner­wo­wy. Cza­sem bywa też…

DLACZEGO WARTO BYĆ MINIMALISTKĄ?

Mini­ma­li­zmu abso­lut­nie nie nale­ży mylić ze skrom­no­ścią. Praw­dzi­wa mini­ma­list­ka może kochać luk­sus i pięk­no, jed­nak ota­cza się tyl­ko war­to­ścio­wy­mi rze­cza­mi – taki­mi, któ­rych napraw­dę potrze­bu­je…