Co symbolizują kolory?

Kolo­ry, podob­nie jak muzy­ka, taniec, czy malar­stwo wywo­łu­ją  w nas emo­cje. Mogą dzia­łać jak tera­pia: uspo­ka­jać, bądź pobu­dzać i sty­mu­lo­wać sys­tem ner­wo­wy. Cza­sem bywa też…

DLACZEGO WARTO BYĆ MINIMALISTKĄ?

Mini­ma­li­zmu abso­lut­nie nie nale­ży mylić ze skrom­no­ścią. Praw­dzi­wa mini­ma­list­ka może kochać luk­sus i pięk­no, jed­nak ota­cza się tyl­ko war­to­ścio­wy­mi rze­cza­mi – taki­mi, któ­rych napraw­dę potrze­bu­je…

Dlaczego warto jeść strączki?

Nasio­na roślin strącz­ko­wych są boga­te w cen­ne skład­ni­ki mine­ral­ne i wita­mi­ny. Pomi­mo tego, że moż­na je przy­rzą­dzać na wie­le spo­so­bów, nadal gosz­czą na naszym sto­le…

Jak oszczędzać w wielkim mieście? 6 praktycznych wskazówek

Zna­cie ten moment, gdy spraw­dza­cie stan kon­ta i zasta­na­wia­cie się, gdzie wła­ści­wie podzia­ły się wszyst­kie Wasze pie­nią­dze ? W koń­cu w tym mie­sią­cu ani nie…

WALENTYNKI – propozycje prezentów dla niej i dla niego

Świę­to zako­cha­nych zbli­ża się nie­ubła­ga­nie. Wycho­dzi­my wam naprze­ciw by pomóc w wybo­rze pre­zen­tów – zarów­no dla niej jak i dla nie­go.  Pamię­taj­cie, że sam pre­zent…

Jak zorganizować wesele idealne – 10 wskazówek od Wedding Plannera

Ślub i wese­le to jed­ne z naj­waż­niej­szych wyda­rzeń w życiu. Ich orga­ni­za­cja może przy­pra­wić o zawrót gło­wy, ale na szczę­ście są oso­by, któ­re zaj­mu­ją się…

Trendy dietetyczne 2018

W zeszłym roku dużo sły­sze­li­śmy o biał­ku roślin­nym i zdro­wych tłusz­czach. Nowy rok to nowe wyzwa­nia dla świa­ta die­te­ty­ki i żywie­nia. Skon­cen­tru­je­my się na die­tach,…

Nowe studio w Warszawie – 4MC

 To wspa­nia­łe, że coś się koń­czy, by mogła zacząć się nowa przy­go­da, Stu­dio Ver­re z Narbut­ta zosta­ło prze­nie­sio­ne do Lofto­wej prze­strze­ni w ser­cu arty­stycz­nej Pra­gi.…

Tłuste jedzenie, którego nie musisz się bać

Licz­ba kalo­rii, któ­re spo­ży­wasz zde­cy­do­wa­nie ma zna­cze­nie, ale jesz­cze waż­niej­sze jest to, skąd te kalo­rie pocho­dzą. Więk­szość z nas zosta­ła dobrze prze­szko­lo­na, aby wybie­rać pro­duk­ty…

JAK POKONAĆ LĘK PRZED ODRZUCENIEM?

Kto z nas cho­ciaż raz w życiu nie odczuł lęku przed odrzu­ce­niem? Cza­sa­mi przy­wią­zu­je­my się do danych osób, miejsc i sytu­acji. Kocha­my tak moc­no, że…

Jak nie zwariować przed ślubem?

Każ­dy dobrze wie, jak powi­nien wyglą­dać dzień Two­je­go ślu­bu. Mama już od dzie­się­ciu lat ma w gło­wie wizję Cie­bie w tra­dy­cyj­nej, bia­łej suk­ni, przed kościel­nym…

Dlaczego warto uczyć się przez całe życie?

Idea „life long lear­ning” zakła­da, że nauka jest pro­ce­sem, a nie tyl­ko roz­dzia­łem w życiu. Prze­bie­ga eta­pa­mi i zale­ży od sys­te­mu edu­ka­cji, tego, jakie masz…

Co jeść na tydzień przed ślubem?

Na kil­ka tygo­dni przed ślu­bem cięż­ko myśleć o pra­wi­dło­wym odży­wia­niu. Wie­le z nas w ostat­niej chwi­li decy­du­je się na restryk­cyj­ne, mono­ton­ne die­ty, któ­re zde­cy­do­wa­nie nie…

PSYCHOLOGIA KOLORÓW

Chodź, poma­luj mój świat na żół­to i na nie­bie­sko”. Ta kul­to­wa pio­sen­ka to naj­lep­szy wstęp do tego, by uka­zać siłę i emo­cje, jakie skry­wa­ją w…

Jak zorganizować niezapomniany wieczór panieński?

Two­ja naj­lep­sza przy­ja­ciół­ka wycho­dzi za mąż. Od mie­się­cy myśli zaprzą­ta jej suk­nia, welon, kolor kwia­tów i wzór zapro­szeń. Chcia­ła­byś jej pomóc, ale wiesz, że ślub…

Wypalenie zawodowe

Czu­jesz się wyczer­pa­ny i bez­sil­ny, nie masz poję­cia gdzie podzia­ła się Two­ja kre­atyw­ność i zapał do pra­cy, czu­jesz nie­chęć do współ­pra­cow­ni­ków a to co robisz…