Zioła, które musisz mieć w swojej kuchni

Pró­bo­wa­li­ście kie­dyś hodo­wać zio­ła w swo­jej kuch­ni? Rosną­ce zio­ła w domu to oszczęd­ne hob­by, któ­re przy oka­zji dba o two­je zdro­wie. Oprócz doda­wa­nia sma­ku potrawom,…

Słodkie babeczki bez glutenu

Banal­nie pro­ste w przy­go­to­wa­niu i nie­wia­ry­god­nie pysz­ne. W dodat­ku bez glu­te­nu, więc nada­ją się dla aler­gi­ków. Gwa­ran­tu­je­my, że te słod­kie babecz­ki bez glu­te­nu przy­pad­ną Wam…

Najlepsze wegańskie książki kulinarne roku

Podob­nie jak rok temu, przy­go­to­wa­li­śmy dla was zesta­wie­nie naj­lep­szych wegań­skich i wege­ta­riań­skich ksią­żek kuchar­skich. Moda na wega­nizm nie słab­nie, a wręcz prze­ciw­nie – rośnie w…

Piękne kanapki na śniadanie

Nie­dzie­la to jedy­ny dzień w tygo­dniu, w któ­rym więk­szość z Nas może pozwo­lić sobie na cele­bro­wa­nie śnia­da­nia w gro­nie naj­bliż­szych – bez pośpie­chu, obo­wiąz­ków szkolnych…

JĘZYK OBCY – DLACZEGO WARTO I CZYM SIĘ KIEROWAĆ PRZY JEGO WYBORZE?

Zna­jo­mość języ­ków obcych otwie­ra drzwi do lep­szej przy­szło­ści. To inwe­sty­cja w sie­bie, któ­ra zawsze się zwra­ca: w pie­nią­dzach, kon­tak­tach, albo w moż­li­wo­ściach podró­ży. Języ­ki to…

Gdzie szukać inspiracji?

Inspi­ra­cja sta­ła się obec­nie moc­no kon­tro­wer­syj­nym sło­wem. W momen­cie, gdy sie­ciów­ki bez­wstyd­nie kopiu­ją zna­nych pro­jek­tan­tów, pod­rób­ki dostęp­ne są na wycią­gnię­cie ręki, a zna­ne kon­ta na…

Sekrety szczupłych ludzi

Nie odma­wia­ją, kie­dy pro­po­nu­je­my im ciast­ko. Czę­sto widu­je­my ich z tale­rzem peł­nym jedze­nia. Co spra­wia, że nie­któ­rzy z naszych zna­jo­mych pozo­sta­ją szczu­pli, mimo, że nigdy…

Przyjaźń w dobie social media

Coraz czę­ściej czy­ta­my i sły­szy­my o tym, jak waż­na jest karie­ra, roz­wój i nie­za­leż­ność finan­so­wa. Rze­czy­wi­ście, bio­rąc pod uwa­gę to jak obec­nie funk­cjo­nu­je całe społeczeństwo,…

Costa Coffee – dlaczego warto być i pracownikiem, i klientem?

Costa Cof­fee to kawiar­nia z boga­tą tra­dy­cją – pierw­sza palar­nia zosta­ła otwar­ta przez bra­ci Ser­gio i Bru­no Costa w 1979 roku i wkrót­ce tra­fi­ła do…

JAKICH JĘZYKÓW WARTO SIĘ UCZYĆ?

  Nasze poko­le­nie jest coraz bar­dziej świa­do­me zna­cze­nia nauki języ­ków, któ­re sta­ją się nie tyl­ko narzę­dziem pra­cy, ale i czę­ścią sze­ro­ko rozu­mia­ne­go life­sty­lu: pasją oraz…

Skuteczne indyjskie przyprawy na jesienną chandrę

Za oknem plu­cha i ziąb! Brr! Już sama nazwa „cie­płe przy­pra­wy” spra­wia, że chce­my poczuć ich smak. Gdzie takich szu­kać? Wybie­ra­my się do skle­pu z…

Przygotuj swoje mieszkanie na jesień!

Jesień to ide­al­na pora na małe prze­me­blo­wa­nie w naszym domu, czy miesz­ka­niu. Cze­ka­ją nas coraz dłuż­sze wie­czo­ry, na zewnątrz będzie coraz ciem­niej i chłod­niej, warto…

Przepis na jesienne ciasto dyniowe

Sezon na dynię trwa. Puree, zupy i oczy­wi­ście cia­sta – to wszyst­ko może­my zro­bić z tym wszech­stron­nym warzy­wem, w kuch­ni wyko­rzy­stu­je­my zarów­no jej miąższ jak…

Jak przetrwać post Dr Dąbrowskiej?

Post Dr Dąbrow­skiej bije ostat­nio rekor­dy popu­lar­no­ści. Jak się oka­zu­je, ta wyjąt­ko­wa die­ta to nie tyl­ko spo­sób na utra­tę zbęd­nych kilo­gra­mów, ale przede wszyst­kim skuteczna…

Lokale ze zdrowym jedzeniem. Gdzie zjeść dobrze w Warszawie?

 Spo­koj­nie może­my ogło­sić, że zapa­no­wa­ła moda na #slow­fo­od. Chce­my jeść mądrze, zdro­wo i ina­czej myśleć o naszej die­cie. Cza­sa­mi jed­nak bra­ku­je nam cza­su aby zadbać…

Francuski paradoks, czyli jak być szczupłym według Francuzek

  Czer­wo­ne mię­so, ser, bagiet­ki, cze­ko­la­da i czer­wo­ne wino. Jak to się dzie­je, że Fran­cja pozo­sta­je jed­nym z naj­zdrow­szych kra­jów świa­ta? W czym tkwi sekret?…