Jak zadbać o prawidłowy metabolizm?

Meta­bo­lizm to nic inne­go jak tem­po, w któ­rym nasz orga­nizm wyko­rzy­stu­je pobra­ną w cią­gu dnia ener­gię z poży­wie­nia. Naj­więk­szy wpływ na nie­go mają geny, lecz…

JAK URZĄDZIĆ MIESZKANIE W STYLU PROWANSALSKIM?

Urzą­dza­my miesz­ka­nie w sty­lu pro­wan­sal­skim. Zobacz­cie! STYL PROWANSALSKI Styl pro­wan­sal­ski ma to do sie­bie, że lubi się zarów­no z duży­mi pomiesz­cze­nia­mi, jak i mały­mi poko­ja­mi.…

Vans Shop Riot powraca po raz dziesiąty z rzędu

Jeśli czy­tasz to, gra­tu­lu­je­my! Dotrwa­łeś do Vans Shop Riot 2018! 16 lip­ca 2018 roku, w całej Euro­pie mają wybuch­nąć zamiesz­ki i trwać do wrze­śnia w…

JAK BUDOWAĆ W SOBIE ODWAGĘ?

Odwa­ga jest nie­zbęd­na, żeby wyjść ze swo­jej stre­fy kom­for­tu i przy­bli­żyć się do zre­ali­zo­wa­nia marzeń. To cecha lide­rów i ludzi suk­ce­su. Jak ją budo­wać? Prze­ko­naj­cie się…

Dodaj skrzydeł biało-czerwonym w walce o tytuł mistrza z kolekcją kibica 4F

Mun­dial zbli­ża się wiel­ki­mi kro­ka­mi, ale czy wszy­scy pol­scy kibi­ce są na nie­go goto­wi? Z zapro­jek­to­wa­ną spe­cjal­nie na Mistrzo­stwa Świa­ta w Pił­ce Noż­nej, kolek­cją kibi­ca…

CECHY WSPÓŁCZESNEGO LIDERA

W dobie wzra­sta­ją­cej roli social media, Insta­gra­ma oraz it girls poja­wił się nowy pro­fil lide­ra. Kie­dyś przy­wód­ca miał być cha­ry­zma­tycz­ny, elo­kwent­ny i potra­fią­cy pocią­gnąć za…

KOLORY WE WNĘTRZACH, KTÓRE SPRZYJAJĄ KREATYWNOŚCI

Wio­sna i lato to naj­lep­szy czas na prze­me­blo­wa­nie i aran­ża­cję wnętrz. O tej porze roku może­cie bez­tro­sko poba­wić się roz­ma­itą pale­tą barw, a po inspi­ra­cje…

Najpiękniejsze prezenty na Dzień Matki

Naj­lep­sze przy­ja­ciół­ki i powier­nicz­ki naszych sekre­tów. Trosz­czą się o nas jak mało kto, dla­te­go w tym szcze­gól­nym dniu- 26 maja, chce­my, by nasze Mamy poczu­ły…

TK Maxx i BIZUU łączą siły, aby pomóc dzieciom z Akademii Przyszłości!

TK Maxx po raz kolej­ny świę­tu­je Dzień Dziec­ka z Aka­de­mią Przy­szło­ści. W tym roku, by pomóc dzie­ciom obję­tym pro­gra­mem, mar­ka połą­czy­ła siły z Zuzan­ną Wacho­wiak…

Dlaczego warto jeść szparagi?

Te zie­lo­ne warzy­wa to praw­dzi­wa bom­ba mine­ral­na i wita­mi­no­wa. Zawie­ra­ją mało kalo­rii, a przy tym dużo błon­ni­ka, któ­ry uła­twia odchu­dza­nie. Dzię­ki temu dają uczu­cie syto­ści…

JAK PRZETRWAĆ KRYZYS W PRZYJAŹNI?

Kry­zys może poja­wić się w każ­dej nawet naj­pięk­niej­szej rela­cji. W życiu bywa tak, że oso­by, któ­re mają wspól­ny świat i podob­ne pasje, pod wpły­wem oko­licz­no­ści…

Poszewki DREAMIN. Wyjątkowa moc jedwabiu.

Sen jest istot­nym czyn­ni­kiem wpły­wa­ją­cym na jakość nasze­go życia. Szó­sta rano. Budzik. Poran­ny rytu­ał wybu­dza­nia i do pra­cy. I tak codzien­nie. W koń­cu nad­szedł czas…

Czerń we wnętrzach

Czerń we wnę­trzach jesz­cze do nie­daw­na wystę­po­wa­ła tyl­ko w posta­ci deta­li, a jej zasto­so­wa­nie na ścia­nach budzi­ło oba­wy. Dziś zago­ści­ła w naszych domach, nada­jąc im…

JAK BYĆ BIZNESWOMAN I ŁĄCZYĆ KARIERĘ Z ŻYCIEM ZAWODOWYM?

Speł­nio­na kobie­ta suk­ce­su – taką sie­bie widzisz ocza­mi wyobraź­ni? To moż­li­we nie­za­leż­nie od tego, w jakim punk­cie życia się znaj­du­jesz. Wła­śnie roz­sta­łaś się ze swo­im…

9 propozycji na idealny prezent dla siebie

Pre­zen­ty wrę­cza­ne bez oka­zji to jed­ne z tych, któ­re spra­wia­ją nam naj­więk­szą przy­jem­ność. Ale czy obda­ro­wu­jąc innych, pamię­tasz rów­nież o sobie? Jeśli nie, pora jak…

Siła przyjaźni – India i Yanina

Czy kie­dy­kol­wiek zasta­na­wia­li­ście się dla­cze­go jed­ni ludzie poja­wia­ją się w naszym życiu i zosta­ją w nim na dłu­żej, a innych spo­ty­ka­my tyl­ko na chwi­lę? Czy…