Jedzenie

Restauracja Milanovo w Wilanowie

Restau­ra­cja Mila­no­vo to miej­sce two­rzo­ne przez ludzi z wiel­ką pasją i miło­ścią do goto­wa­nia. Od lat zna­ne jest tak miesz­kań­com war­szaw­skie­go Wila­no­wa, jak i gościom odwie­dza­ją­cym ogro­dy pobli­skie­go Pała­cu Kró­lew­skie­go. Lokal sły­ną­cy z dań kuchni…

Więcej
ArchitekturaDesign

Eklektyczne wnętrze pełne kolorów w mieszkaniu znanych ilustratorów - Patryka Hardziej i Ady Zielińskiej

Pra­wie 150-metro­we miesz­ka­nie znaj­du­je się w zabyt­ko­wej gdań­skiej kamie­ni­cy z począt­ku XX w., wybu­do­wa­nej w sty­lu neo­go­tyc­kim. Naj­le­piej świad­czą o tym ostro­łu­ko­we okna, naroż­na wie­życz­ka oraz deta­le archi­tek­to­nicz­ne nawią­zu­ją­ce do pobli­skie­go kościo­ła Św. Trój­cy i Muzeum…

Więcej
Design

Wnętrze inspirowane naturą, czyli technologia w zgodzie z przyrodą

Euro­pej­ski lider w pro­duk­cji zaawan­so­wa­nej tech­no­lo­gii sani­tar­nej – Gru­pa Gebe­rit  już od momen­tu jej powsta­nia, a więc 1874 roku jest nie­kwe­stio­no­wa­nym pio­nie­rem w tym sek­to­rze, któ­ry swo­imi wszech­stron­ny­mi roz­wią­za­nia­mi. nie­prze­rwa­nie usta­na­wia nowe tren­dy. W precyzyjnie,…

Więcej
Design

Wielkanocne śniadanie w wyjątkowej przestrzeni na mapie Warszawy

Pra­cow­nia Archi­tek­tu­ry Wnętrz DECOROOM obec­na na ryn­ku od 13 lat to zespół doświad­czo­nych archi­tek­tów, zaufa­ne eki­py wykoń­cze­nio­we, dzia­ły reali­za­cji oraz dział DECOROOM KITCHEN, któ­ry zaj­mu­je się kom­plek­so­wym wykoń­cze­niem zabu­do­wy kuchen­nej i meblo­wej – a wszystko…

Więcej
ModaStyl życia

Charlotte x The Odder Side - (nie)zwykła historia przyjaźni

War­sza­wa, eks­pan­sja poza sto­li­cę i pro­wa­dze­nie biz­ne­su z przy­ja­ciół­ką to tyl­ko kil­ka z wie­lu rze­czy, któ­re łączą Justy­nę Kosma­lę – współ­wła­ści­ciel­kę Char­lot­te oraz Bry­gi­dę Han­dze­le­wicz – Wacła­wek i Justy­nę Przy­goń­ską – zało­ży­ciel­ki mar­ki The Odder…

Więcej
Styl życia

Z miłości do mody i gamingu - Gucci x Microsoft Xbox

To jed­na z naj­bar­dziej nie­ocze­ki­wa­nych, zaska­ku­ją­cych współ­prac 2021 roku, a jed­no­cze­śnie praw­dzi­wa grat­ka dla fanów mody i gamin­gu. Z oka­zji 20. rocz­ni­cy powsta­nia kon­so­li Xbox i 100 uro­dzin mar­ki Guc­ci powsta­ła limi­to­wa­na edy­cja Guc­ci Xbox…

Więcej
Styl życia

Bezpieczne odświeżanie kurtek puchowych z Samsung AirDresser

Tem­pe­ra­tu­ry na zewnątrz spa­da­ją poni­żej zera, a to ozna­cza że wkrót­ce potrze­bo­wać będzie­my cie­płych pucho­wych kur­tek oraz zimo­wych akce­so­riów. Po dłu­gim prze­cho­wy­wa­niu w sza­fie mogą jed­nak być zaku­rzo­ne i mieć nie­przy­jem­ny zapach. Sza­fa odświe­ża­ją­ca ubrania…

Więcej