Styl życia

Aktor Jason Momoa twarzą kampanii lodów Nuii

Gwiaz­dor takich hitów fil­mo­wych jak „Aqu­aman” czy „Diu­na”, został amba­sa­do­rem mar­ki na rok 2024. “Nuii”, co zna­czy “wiel­ki, wspa­nia­ły” w języ­ku hawaj­skim, jest prze­zna­czo­ny dla tych, któ­rzy marzą o odkry­wa­niu egzo­tycz­nych miejsc i pozna­wa­niu nie­zwy­kłych kultur.…

Więcej
Styl życia

Rafinowane węglowodany: dlaczego powinniśmy ich unikać

W dzi­siej­szym spo­łe­czeń­stwie, gdzie zdro­wy styl życia sta­je się coraz bar­dziej popu­lar­ny, wie­le osób zaczy­na zwra­cać uwa­gę na rodzaj spo­ży­wa­nych pro­duk­tów i ich wpływ na orga­nizm. Jed­nym z klu­czo­wych ele­men­tów, któ­ry war­to mieć na uwadze,…

Więcej
Styl życia

Jak przełamać lody: sztuka prowadzenia małej rozmowy

Czy kie­dy­kol­wiek czu­łeś się nie­pew­nie pod­czas pierw­sze­go kon­tak­tu z nowo pozna­ny­mi ludź­mi? Czy moment roz­mo­wy z oso­bą, któ­rą dopie­ro co spo­tka­łeś, wyda­je Ci się wyjąt­ko­wo stre­su­ją­cy? Nie martw się, nie jesteś sam. Dla wie­lu z…

Więcej
Styl życia

Dlaczego warto pić kawę? Korzyści zdrowotne

Kawa jest jed­nym z naj­bar­dziej popu­lar­nych napo­jów na świe­cie, cenio­nym nie tyl­ko za swój wyjąt­ko­wy smak i aro­mat, ale tak­że za sze­reg korzy­ści zdro­wot­nych, któ­re może przy­nieść. Nie bez powo­du jest ulu­bio­nym napo­jem milio­nów ludzi…

Więcej
Architektura

Luksus na dwóch poziomach: apartament zaprojektowany przez Samantę Michalewicz

Prze­stron­ny dwu­po­zio­mo­wy apar­ta­ment w Zie­lo­nej Górze stał się oazą luk­su­su dla mło­de­go mał­żeń­stwa, któ­re podró­żu­je po świe­cie. Pro­jek­tu­jąc wnę­trze, archi­tekt­ka Saman­ta Micha­le­wicz z pra­cow­ni ART­chi­tek­tu­ra posta­wi­ła na ele­gan­cję, wyra­fi­no­wa­nie i przy­tul­ność, two­rząc har­mo­nij­ną prze­strzeń, która…

Więcej
Styl życia

Gdy przeciwieństwa się przyciągają: apartament dla dwojga według projektu Sandry Białkowskiej

Dyna­micz­ny, zde­cy­do­wa­ny męż­czy­zna, pełen ener­gii do dzia­ła­nia. Sub­tel­na, łagod­na kobie­ta, ema­nu­ją­ca cie­płem i kobie­co­ścią. W codzien­nym życiu wza­jem­nie się uzu­peł­nia­ją, two­rząc zgra­ny duet, cze­go dosko­na­łym dowo­dem jest ich wspól­ne miesz­ka­nie. Choć łączy ono pozor­nie dwie…

Więcej
Jedzenie

Pizza Napoletana Canotto - najlepsza pizza na świecie

Jeśli nie masz jesz­cze oka­zji spró­bo­wać „Piz­zy Pon­ton”, nowo­cze­snej wer­sji kla­sycz­nej Napo­le­ta­ny z pro­win­cji Caser­ta, to już dziś możesz się tego dowie­dzieć. Jej sekret tkwi w wyjąt­ko­wym cie­ście i spo­so­bie wypie­ka­nia, a delek­to­wać się nią…

Więcej
Styl życia

Odkryj filozofię Ichigo Ichie

Japo­nia to kraj, któ­ry fascy­nu­je nie tyl­ko swo­ją kul­tu­rą i tra­dy­cją, ale rów­nież podej­ściem do życia i spo­so­bem myśle­nia. Jed­nym z naj­bar­dziej intry­gu­ją­cych ele­men­tów japoń­skiej filo­zo­fii jest kon­cep­cja “Ichi­go Ichie”, któ­ra dosłow­nie ozna­cza “jeden moment,…

Więcej
Styl życia

Psychologia pieniędzy: głębsze zrozumienie relacji między ludzkim zachowaniem a finansami

Psy­cho­lo­gia pie­nię­dzy jest fascy­nu­ją­cym obsza­rem badań, któ­ry kon­cen­tru­je się na ana­li­zie związ­ku mię­dzy ludz­kim zacho­wa­niem a finan­sa­mi. W ramach tego inter­dy­scy­pli­nar­ne­go pola badaw­cze­go bada­cze sta­ra­ją się zro­zu­mieć, dla­cze­go ludzie podej­mu­ją okre­ślo­ne decy­zje finan­so­we, jakie czynniki…

Więcej
Styl życia

Dlaczego nie potrafimy cieszyć się szczęśliwymi chwilami?

Czę­sto zasta­na­wia­my się, dla­cze­go nie potra­fi­my cie­szyć się szczę­śli­wy­mi chwi­la­mi tak bar­dzo, jak­by­śmy chcie­li. Nawet gdy osią­ga­my suk­ce­sy, dozna­je­my miłych prze­żyć lub speł­nia­my marze­nia, czę­sto nie odczu­wa­my peł­nej rado­ści, jakiej byśmy się spo­dzie­wa­li. Ist­nie­je kilka…

Więcej
Styl życia

Jak zaoszczędzić pieniądze? Od czego zacząć?

Oszczę­dza­nie pie­nię­dzy jest nie tyl­ko waż­ne dla budo­wa­nia sta­bil­nej sytu­acji finan­so­wej, ale tak­że może zapew­nić poczu­cie bez­pie­czeń­stwa i pew­no­ści sie­bie w przy­pad­ku nagłych sytu­acji. Jed­nak­że, wie­lu ludzi może czuć się znie­chę­co­nych lub zagu­bio­nych, gdy próbują…

Więcej
Design

Rola konkursów w kształtowaniu kariery architektonicznej. Rozmawiamy z Weroniką Libiszowską z Boris Kudlička with Partners.

Wero­ni­ka Libi­szow­ska, współ­za­ło­ży­ciel­ka reno­mo­wa­nej pra­cow­ni Boris Kudli­čka with Part­ners, zasia­da obec­nie w jury kon­kur­su Pro­jek­tuj z Bespo­ke mar­ki Sam­sung. Udział w tym wyjąt­ko­wym skła­dzie sędziow­skim pod­kre­śla zaan­ga­żo­wa­nie archi­tekt­ki w pro­mo­wa­nie i men­to­ring nowych talen­tów. Bogate…

Więcej