Miejsca

SAVICKI otworzył w Warszawie pierwszy salon z VIP Roomem

9 sierp­nia odby­ła się uro­czy­sta pre­zen­ta­cja salo­nu SAVICKI dla przed­sta­wi­cie­li mediów, sty­li­stów i influ­en­ce­rów. Lokal znaj­du­je się w pre­sti­żo­wej loka­li­za­cji – Cen­trum Han­dlo­wym West­field Arka­dia. Jest to rów­nież jedy­na w Pol­sce prze­strzeń z VIP Room’em…

Więcej
Styl życia

Najlepsze prezenty na Dzień Matki 2023

Naj­lep­sze pre­zen­ty na Dzień Mat­ki to te dobrze prze­my­śla­ne. To wła­śnie dzię­ki upo­min­kom, któ­re odpo­wia­da­ją ich zain­te­re­so­wa­niom i oso­bo­wo­ści poka­żesz swo­ją miłość, sza­cu­nek i uzna­nie. Dzię­ki naszym wybo­rom, nie możesz się pomy­lić! To jed­nak wcale…

Więcej
Jedzenie

Restauracja Milanovo w Wilanowie

Restau­ra­cja Mila­no­vo to miej­sce two­rzo­ne przez ludzi z wiel­ką pasją i miło­ścią do goto­wa­nia. Od lat zna­ne jest tak miesz­kań­com war­szaw­skie­go Wila­no­wa, jak i gościom odwie­dza­ją­cym ogro­dy pobli­skie­go Pała­cu Kró­lew­skie­go. Lokal sły­ną­cy z dań kuchni…

Więcej
ArchitekturaDesign

Eklektyczne wnętrze pełne kolorów w mieszkaniu znanych ilustratorów - Patryka Hardziej i Ady Zielińskiej

Pra­wie 150-metro­we miesz­ka­nie znaj­du­je się w zabyt­ko­wej gdań­skiej kamie­ni­cy z począt­ku XX w., wybu­do­wa­nej w sty­lu neo­go­tyc­kim. Naj­le­piej świad­czą o tym ostro­łu­ko­we okna, naroż­na wie­życz­ka oraz deta­le archi­tek­to­nicz­ne nawią­zu­ją­ce do pobli­skie­go kościo­ła Św. Trój­cy i Muzeum…

Więcej
Design

Wnętrze inspirowane naturą, czyli technologia w zgodzie z przyrodą

Euro­pej­ski lider w pro­duk­cji zaawan­so­wa­nej tech­no­lo­gii sani­tar­nej – Gru­pa Gebe­rit  już od momen­tu jej powsta­nia, a więc 1874 roku jest nie­kwe­stio­no­wa­nym pio­nie­rem w tym sek­to­rze, któ­ry swo­imi wszech­stron­ny­mi roz­wią­za­nia­mi. nie­prze­rwa­nie usta­na­wia nowe tren­dy. W precyzyjnie,…

Więcej
Design

Wielkanocne śniadanie w wyjątkowej przestrzeni na mapie Warszawy

Pra­cow­nia Archi­tek­tu­ry Wnętrz DECOROOM obec­na na ryn­ku od 13 lat to zespół doświad­czo­nych archi­tek­tów, zaufa­ne eki­py wykoń­cze­nio­we, dzia­ły reali­za­cji oraz dział DECOROOM KITCHEN, któ­ry zaj­mu­je się kom­plek­so­wym wykoń­cze­niem zabu­do­wy kuchen­nej i meblo­wej – a wszystko…

Więcej