Jedzenie

Summer Feast w Port Royal: Kulinarna Uczta na Lato 2024

Wraz z nadejściem lata, Port Roy­al z dumą ogła­sza nie­zwy­kłe wyda­rze­nie dla wszyst­kich miłośników owoców morza i ryb – Sum­mer Feast 2024! To wyjątkowa oka­zja do delek­to­wa­nia się najświeższymi i naj­smacz­niej­szy­mi dania­mi przez całe lato.…

Więcej
Architektura

Centrum Sztuki i Nauki o Drewnie Xylopolis

Cen­trum Sztu­ki i Nauki o Drew­nie Xylo­po­lis będzie nowo­cze­snym obiek­tem kul­tu­ry łączą­cym funk­cje edu­ka­cyj­ne, wysta­wien­ni­cze i rekre­acyj­ne. Roz­rzeź­bio­na bry­ła, któ­rej pier­wo­wzo­rem był wie­lo­krot­nie nagra­dza­ny Pawi­lon Pol­ski na Expo 2020 w Duba­ju, w swo­jej for­mie stanowić…

Więcej
Design

MONUMENTAL - innowacyjna kolekcja płytek Ceramiki Paradyż

MONUMENTAL to inno­wa­cyj­na kolek­cja pły­tek Cera­mi­ki Para­dyż, zapew­nia­ją­ca nie tyl­ko este­tycz­ne wnę­trza, ale rów­nież funk­cjo­nal­ność i trwa­łość. Dzię­ki róż­no­rod­no­ści wymia­rów i wzor­nic­twa, MONUMENTAL ofe­ru­je dosko­na­łe dopa­so­wa­nie do każ­de­go pro­jek­tu. Odpor­ność na uszko­dze­nia mecha­nicz­ne i warunki…

Więcej
Architektura

Modernizacja parku Pole Mokotowskie w Warszawie

Pole Moko­tow­skie to jeden z naj­więk­szych i naj­po­pu­lar­niej­szych par­ków w War­sza­wie. Park ten jest tak­że swo­istym spo­łecz­nym feno­me­nem: jego prze­strzeń ufor­mo­wa­ła się w rów­nej mie­rze w wyni­ku aktyw­no­ści jego pro­jek­tan­tów, co w oddol­nym pro­ce­sie społecznym.…

Więcej
Styl życia

Kluczowe wnioski z badania IQS zleconego przez Oatly na temat “Zrównoważonego odżywiania i roślinnych alternatyw żywnościowych w Polsce”

Reali­zu­jąc swo­ją misję na pol­skim ryn­ku, któ­rą jest prze­ko­na­nie pol­skich kon­su­men­tów do doko­ny­wa­nia bar­dziej przy­ja­znych dla kli­ma­tu i świa­do­mych wybo­rów żywie­nio­wych, fir­ma Oatly zde­cy­do­wa­ła się zle­cić bada­nie mają­ce na celu oce­nę wie­dzy Pola­ków w obszarach…

Więcej
Styl życia

Jak wstać wcześnie? Oto skuteczne strategie

Czy wcze­sne wsta­wa­nie to dla Cie­bie kosz­mar? Nie martw się, nie jesteś sam! Dla wie­lu osób poran­ne godzi­ny są cza­sem wal­ki mię­dzy chę­cią drzem­ki a potrze­bą roz­po­czę­cia dnia. Ale nie musi być tak cięż­ko. Istnieją…

Więcej
Styl życia

Aktor Jason Momoa twarzą kampanii lodów Nuii

Gwiaz­dor takich hitów fil­mo­wych jak „Aqu­aman” czy „Diu­na”, został amba­sa­do­rem mar­ki na rok 2024. “Nuii”, co zna­czy “wiel­ki, wspa­nia­ły” w języ­ku hawaj­skim, jest prze­zna­czo­ny dla tych, któ­rzy marzą o odkry­wa­niu egzo­tycz­nych miejsc i pozna­wa­niu nie­zwy­kłych kultur.…

Więcej
Styl życia

Rafinowane węglowodany: dlaczego powinniśmy ich unikać

W dzi­siej­szym spo­łe­czeń­stwie, gdzie zdro­wy styl życia sta­je się coraz bar­dziej popu­lar­ny, wie­le osób zaczy­na zwra­cać uwa­gę na rodzaj spo­ży­wa­nych pro­duk­tów i ich wpływ na orga­nizm. Jed­nym z klu­czo­wych ele­men­tów, któ­ry war­to mieć na uwadze,…

Więcej
Styl życia

Jak przełamać lody: sztuka prowadzenia małej rozmowy

Czy kie­dy­kol­wiek czu­łeś się nie­pew­nie pod­czas pierw­sze­go kon­tak­tu z nowo pozna­ny­mi ludź­mi? Czy moment roz­mo­wy z oso­bą, któ­rą dopie­ro co spo­tka­łeś, wyda­je Ci się wyjąt­ko­wo stre­su­ją­cy? Nie martw się, nie jesteś sam. Dla wie­lu z…

Więcej
Styl życia

Dlaczego warto pić kawę? Korzyści zdrowotne

Kawa jest jed­nym z naj­bar­dziej popu­lar­nych napo­jów na świe­cie, cenio­nym nie tyl­ko za swój wyjąt­ko­wy smak i aro­mat, ale tak­że za sze­reg korzy­ści zdro­wot­nych, któ­re może przy­nieść. Nie bez powo­du jest ulu­bio­nym napo­jem milio­nów ludzi…

Więcej
Architektura

Luksus na dwóch poziomach: apartament zaprojektowany przez Samantę Michalewicz

Prze­stron­ny dwu­po­zio­mo­wy apar­ta­ment w Zie­lo­nej Górze stał się oazą luk­su­su dla mło­de­go mał­żeń­stwa, któ­re podró­żu­je po świe­cie. Pro­jek­tu­jąc wnę­trze, archi­tekt­ka Saman­ta Micha­le­wicz z pra­cow­ni ART­chi­tek­tu­ra posta­wi­ła na ele­gan­cję, wyra­fi­no­wa­nie i przy­tul­ność, two­rząc har­mo­nij­ną prze­strzeń, która…

Więcej
Styl życia

Gdy przeciwieństwa się przyciągają: apartament dla dwojga według projektu Sandry Białkowskiej

Dyna­micz­ny, zde­cy­do­wa­ny męż­czy­zna, pełen ener­gii do dzia­ła­nia. Sub­tel­na, łagod­na kobie­ta, ema­nu­ją­ca cie­płem i kobie­co­ścią. W codzien­nym życiu wza­jem­nie się uzu­peł­nia­ją, two­rząc zgra­ny duet, cze­go dosko­na­łym dowo­dem jest ich wspól­ne miesz­ka­nie. Choć łączy ono pozor­nie dwie…

Więcej