DesignStyl życia

Aria –  połączenie natury i technologii NASA

Czy we współ­cze­snym  świe­cie może­my liczyć na czy­ste powie­trze w naj­bliż­szym oto­cze­niu? Odpo­wiedź brzmi TAK. Dwa odręb­ne świa­ty – flo­ry i kosmicz­nej tech­no­lo­gii NASA połą­czy­ły bowiem siły, aby stwo­rzyć rewo­lu­cyj­ną, hybry­do­wą Arię by MATEKO.  Nowoczesny,…

Więcej
Styl życia

WoshWosh zbiera buty dla osób w kryzysie bezdomności

Wosh­Wosh to pierw­sza w Pol­sce i Euro­pie fir­ma zaj­mu­ją­ca się pro­fe­sjo­nal­nym czysz­cze­niem, reno­wa­cją, napra­wą i per­so­na­li­za­cją obu­wia. PIerw­szy punkt powstał w 2015 r. z idei Zero Waste – zadbaj, nie wyrzu­caj, pomyśl o środowisku, a…

Więcej
Styl życia

Gardens by Fort – odkrycie na kulinarnej mapie Warszawy

4 wrze­śnia mia­ło miej­sce otwar­cie Gar­dens by Fort, nie­po­wta­rzal­ne­go miej­sca, któ­re zabie­ra swo­ich gości w kuli­nar­ną podróż po róż­nych zakąt­kach świa­ta. Restau­ra­cja zlo­ka­li­zo­wa­na jest w prze­strze­ni histo­rycz­ne­go For­tu Moko­tów przy uli­cy Racła­wic­kiej 99 i zachwy­ca nie…

Więcej
Styl życia

Świętuj Dzień Matki z Elektrownią Powiśle

Elek­trow­nia Powi­śle, zlo­ka­li­zo­wa­na w samym ser­cu War­sza­wy to nie­tu­zin­ko­we połą­cze­nie zabyt­ko­wej archi­tek­tu­ry z nowo­cze­sno­ścią i miej­sce, w któ­rym ponad 100-let­nia histo­ria spo­ty­ka się z współ­cze­sno­ścią. W zre­wi­ta­li­zo­wa­nych, mini­ma­li­stycz­nych wnę­trzach daw­nej Elek­trow­ni znaj­du­je się obec­nie ponad…

Więcej
Styl życia

Unikatowe i zaskakujące prezenty na Dzień Matki

Bez wąt­pie­nia naj­lep­szym pre­zen­tem na Dzień Mat­ki, jaki może­my jej poda­ro­wać jest wspól­nie spę­dzo­ny czas. Nie­ste­ty, w obec­nym cza­sie nie zawsze wspól­ne wyj­ście na lunch może oka­zać się pro­ste. Z pew­no­ścią w tym roku większość…

Więcej
Styl życia

Audrey Hepburn jakiej nie znaliśmy, czyli wiosna z Netflix

Czy może być lep­szy spo­sób na roz­po­czę­cie wio­sny, jak radość z pierw­szych dłuż­szych, cie­plej­szych dni? Nie­wąt­pli­wie, w ocze­ki­wa­niu na jej peł­nię, war­to włą­czyć jed­ną z nowo­ści debiu­tu­ją­cych wła­śnie w mar­cu na plat­for­mie Net­flix.  Już w…

Więcej
Styl życia

Szykowne i nietypowe prezenty Walentynkowe dla Niego

14 lute­go już w tym tygo­dniu, a to może ozna­czać tyl­ko jed­no: zosta­ła coraz mniej cza­su, aby przy­go­to­wać ide­al­ny pre­zent walen­tyn­ko­wy dla wyjąt­ko­we­go męż­czy­zny w Two­im życiu.  Mąż, chło­pak, uko­cha­na oso­ba – dzię­ki naszej liście…

Więcej
Styl życia

Walentynkowe prezenty dla Niej

Nie­dłu­go Walen­tyn­ki. Mimo, że nie każ­dy język miło­ści jest taki sam, jeśli cho­dzi o oka­zy­wa­nie uczuć, w dniu 14 lute­go wystar­czy oka­zać choć tro­chę czu­ło­ści i być może zamiast spek­ta­ku­lar­ne­go pre­zen­tu ide­al­nym dodat­kiem do wyrazu…

Więcej
Styl życia

Maty do yogi, z którymi pokochasz każdą praktykę

Nic nie moty­wu­je bar­dziej do ćwi­czeń w domu, niż odpo­wied­ni i este­tycz­ny strój oraz … nie­zbęd­ne akce­so­ria. Nic więc dziw­ne­go, że posta­no­wi­li­śmy przy­go­to­wać prze­gląd naj­bar­dziej prak­tycz­nych, ale i jed­no­cze­śnie nie­zwy­kle sty­lo­wych mat do yogi, które…

Więcej
Styl życia

Właściwości imbiru 

Imbir to rośli­na o liścia­stych łody­gach i żół­ta­wo­zie­lo­nych kwia­tach. Przy­pra­wa imbi­ro­wa pocho­dzi z korze­ni tej rośli­ny. Od daw­nych cza­sów ludzie uży­wa­li imbi­ru w kuch­ni i medy­cy­nie. Jest to popu­lar­ny, domo­wy śro­dek na nud­no­ści, ból brzucha…

Więcej