Uroda

10 produktów kosmetycznych do ciała, w które warto zainwestować

Przedstawiany 10 najlepszych balsamów, kremów i maseł do ciała, w które warto zainwestować i raz na zawsze pożegnać suchą skórę! Czy jest lepszy czas na sprawdzenie najlepszych balsamów i kremów do ciała, niż zima? To właśnie w tym czasie nasza skóra jest bowiem najbardziej wymagająca, a przy tym szczególnie narażona na suchość i czynniki środowiskowe. Niezależnie od tego, czy pamiętasz o codziennej aplikacji balsamu do ciała, z pewnością warto w sposób przemyślany zaplanować taki zakup, bowiem to właśnie on jest  nieodłączną częścią każdego, codziennego etapu naszej pielęgnacji.

 

kosmetyki do ciala

10 pro­duk­tów kosme­tycz­nych do cia­ła, w któ­re war­to zain­we­sto­wać: Cau­da­lie Vino­sculpt Liftin­gu­ją­co-Ujędr­nia­ją­cy bal­sam do cia­ła, Sisters Aro­ma Smart Hand Peeling Mask, Cla­rins mlecz­ko do cia­ła Lait Corps Hydra­tant Velo­urs à L’A­loe, CHANEL La Crème Main, Cla­rins ole­jek do cia­ła Body Tre­at­ment Oil, Ritu­als Saku­ra krem do cia­ła, Ritu­als Saku­ra żel pod prysz­nic, Col­li­star peeling do cia­ła Spe­cia­le Cor­po Per­fet­to Fir­ming Talas­so-Scrub, CHANEL Coco Made­mo­isel­le Ole­jek do cia­ła, Lan­côme krem do cia­ła Royal.

Środ­ki nawil­ża­ją­ce nawil­ża­ją, wspie­ra­ją barie­rę ochron­ną skó­ry i zatrzy­mu­ją wil­goć, a wszyst­ko to jest nie­zbęd­ne nie tyl­ko dla utrzy­ma­nia zdro­wej i jędr­nej skó­ry, ale tak­że zapew­nie­nia opty­mal­ne­go funk­cjo­no­wa­nia jej barie­ry. Naru­szo­na barie­ra skór­na spra­wia bowiem, że będzie ona znacz­nie bar­dziej podat­na na uszko­dze­nia, wysu­sze­nie, podraż­nie­nia, a przede wszyst­kim sta­ny zapal­ne i infekcje.

W prze­ci­wień­stwie do nawil­ża­ją­cych kre­mów do twa­rzy, bal­sa­my i kre­my do cia­ła naj­czę­ściej są cięż­sze i zawie­ra­ją wię­cej skład­ni­ków kome­do­gen­nych, m.in. masło shea, olej, waze­li­na czy olej mine­ral­ny. Nie ozna­cza to jed­nak, że nie moż­na ich zamie­nić. War­to o tym pamię­tać, bowiem sto­so­wa­nie cięż­szych i kome­do­gen­nych kre­mów do cia­ła może spo­wo­do­wać zaty­ka­nie porów, a w efek­cie – wypry­ski trądzikowe.

Bal­sam do cia­ła war­to przede wszyst­kim nakła­dać rano, naj­le­piej zaraz po wyj­ściu spod prysz­ni­ca, gdy skó­ra jest jesz­cze lek­ko wil­got­na, co pozwa­la na zatrzy­ma­nie czę­ści tej wil­go­ci. Koniecz­nie pocze­kaj, aż bal­sam do cia­ła wchło­nie się i wyschnie cał­ko­wi­cie, zanim się ubie­rzesz. Jeśli posia­dasz wyjąt­ko­wo suchą skó­rę, apli­kuj dodat­ko­wo bal­sam do cia­ła tak­że na noc, co zin­ten­sy­fi­ku­je jego dzia­ła­nie i napra­wić barie­rę ochron­ną skó­ry, pod­czas Two­je­go snu (Sisters Aro­ma Smart Hand Peeling Mask).

W jaki bal­sam do cia­ła war­to zain­we­sto­wać? Naj­lep­sze bal­sa­my do cia­ła powin­ny pozo­sta­wiać uczu­cie mięk­ko­ści, gład­ko­ści i nawil­że­nia (CHANEL La Crème Main, Cau­da­lie Vino­sculpt Liftin­gu­ją­co-Ujędr­nia­ją­cy bal­sam do cia­ła). Zale­ca się  szu­ka­nie for­muł zawie­ra­ją­cych kwas hia­lu­ro­no­wy, nie­zbęd­ne nie­na­sy­co­ne kwa­sy tłusz­czo­we, tj. masło shea i olej z awo­ka­do, sub­stan­cje utrzy­mu­ją­ce wil­goć, np. gli­ce­ry­na lub emo­lien­ty – lano­li­na (Lan­côme Roy­al Body Cre­am, Cla­rins Lait Corps Hydra­tant Velo­urs à L’Aloe).

Jeże­li masz zupeł­nie nor­mal­ną skó­rę, nie masz aler­gii ani skłon­no­ści do wraż­li­wej skó­ry, możesz cie­szyć się per­fu­mo­wa­nym bal­sa­mem do cia­ła (Ritu­als Saku­ra Foaming Sho­wer Gel, CHANEL Coco Made­mo­isel­le Ole­jek do cia­łaCla­rins Ujędr­nia­nie i wysmu­kla­nie Body Tre­at­ment Oil, Col­li­star Spe­cia­le Cor­po Per­fet­to Fir­ming Talas­so-Scrub, Ritu­als Saku­ra Body Cream). 

Tekst: Mar­le­na Wysocka

Komentarze

komentarzy