Mindful eating – dieta czy styl życia?

To, co jemy i jak jemy ma odzwier­cie­dle­nie nie tyl­ko w naszym zdro­wiu, ale i ogól­nym samo­po­czu­ciu. Kon­cep­cja Mind­ful eating, a po pol­sku uważ­ne­go jedze­nia…

Węglowodany, których musisz unikać

Węglo­wo­da­ny są obec­nie naj­bar­dziej kon­tro­wer­syj­nym skład­ni­kiem odżyw­czym. Die­te­ty­cy zale­ca­ją, aby poło­wa nasze­go zapo­trze­bo­wa­nia ener­ge­tycz­ne­go była zaspo­ka­ja­na wła­śnie w posta­ci węglo­wo­da­nów. Z dru­giej stro­ny nie­któ­rzy twier­dzą,…

Jak zadbać o prawidłowy metabolizm?

Meta­bo­lizm to nic inne­go jak tem­po, w któ­rym nasz orga­nizm wyko­rzy­stu­je pobra­ną w cią­gu dnia ener­gię z poży­wie­nia. Naj­więk­szy wpływ na nie­go mają geny, lecz…

Dlaczego warto jeść szparagi?

Te zie­lo­ne warzy­wa to praw­dzi­wa bom­ba mine­ral­na i wita­mi­no­wa. Zawie­ra­ją mało kalo­rii, a przy tym dużo błon­ni­ka, któ­ry uła­twia odchu­dza­nie. Dzię­ki temu dają uczu­cie syto­ści…

Dlaczego warto jeść strączki?

Nasio­na roślin strącz­ko­wych są boga­te w cen­ne skład­ni­ki mine­ral­ne i wita­mi­ny. Pomi­mo tego, że moż­na je przy­rzą­dzać na wie­le spo­so­bów, nadal gosz­czą na naszym sto­le…

Trendy dietetyczne 2018

W zeszłym roku dużo sły­sze­li­śmy o biał­ku roślin­nym i zdro­wych tłusz­czach. Nowy rok to nowe wyzwa­nia dla świa­ta die­te­ty­ki i żywie­nia. Skon­cen­tru­je­my się na die­tach,…

Tłuste jedzenie, którego nie musisz się bać

Licz­ba kalo­rii, któ­re spo­ży­wasz zde­cy­do­wa­nie ma zna­cze­nie, ale jesz­cze waż­niej­sze jest to, skąd te kalo­rie pocho­dzą. Więk­szość z nas zosta­ła dobrze prze­szko­lo­na, aby wybie­rać pro­duk­ty…

Co jeść na tydzień przed ślubem?

Na kil­ka tygo­dni przed ślu­bem cięż­ko myśleć o pra­wi­dło­wym odży­wia­niu. Wie­le z nas w ostat­niej chwi­li decy­du­je się na restryk­cyj­ne, mono­ton­ne die­ty, któ­re zde­cy­do­wa­nie nie…

Jak schudnąć przed ślubem?

Nic tak nie moty­wu­je kobie­ty do utra­ty wagi, jak pier­ścio­nek zarę­czy­no­wy. Sukien­ka, zdję­cia, mie­siąc mio­do­wy… Dla nie­któ­rych kobiet ślub i wese­le to naj­waż­niej­sze wyda­rze­nie w…

Jak przeżyć święta i nie przytyć?

Dużo sło­dy­czy, wyszu­ka­ne alko­ho­le i ugi­na­ją­cy się pod cię­ża­rem jedze­nia stół – czy to w ogó­le moż­li­we, aby nie przy­tyć w świę­ta jed­no­cze­śnie nie odma­wia­jąc…

WINA – Z CZYM JE PODAWAĆ I DO JAKICH DAŃ PASUJĄ?

Urzą­dzasz przy­ję­cie i zasta­na­wiasz się jakie wino pasu­je do Two­je­go menu? Pomyśl o har­mo­nii – w przy­pad­ku dobie­ra­nia win, to sło­wo klu­czo­we, bo wykwint­ne trun­ki…

Dietetyczny plan na święta

Do świat zosta­ło zale­d­wie 4 tygo­dnie, a wy w pani­ce orien­tu­je­cie się, że nie zdą­ży­li­ście jesz­cze pod­jąć pierw­szych kro­ków, aby wyglą­dać szczu­pło i pięk­nie? Spo­koj­nie…

Czekoladowe babeczki w wersji FIT

Nie­wia­ry­god­nie smacz­ne a do tego w wer­sji fit. Aż cięż­ko uwie­rzyć, że mają w skła­dzie… ugo­to­wa­ne­go bura­ka! Wypró­buj nasz prze­pis na moc­no cze­ko­la­do­we, brow­nie cup­ca­kes…

Produkty, które powinniśmy jeść jesienią

Die­ta na jesień powin­na dostar­czać do nasze­go orga­ni­zmu dużo zdro­wych kalo­rii. Niskie tem­pe­ra­tu­ry i sza­rość dnia spra­wia jed­nak, że czę­ściej niż latem mamy ocho­tę na…

Czym zastąpić cukier w diecie?

  Nie od dziś wia­do­mo, że cukier szko­dzi. Jego nad­miar w die­cie jest czyn­ni­kiem ryzy­ka roz­wo­ju wie­lu cho­rób – od próch­ni­cy po cho­ro­by ukła­du krą­że­nia.…

Zioła, które musisz mieć w swojej kuchni

Pró­bo­wa­li­ście kie­dyś hodo­wać zio­ła w swo­jej kuch­ni? Rosną­ce zio­ła w domu to oszczęd­ne hob­by, któ­re przy oka­zji dba o two­je zdro­wie. Oprócz doda­wa­nia sma­ku potra­wom,…