Jak schudnąć przed ślubem?

Nic tak nie moty­wu­je kobie­ty do utra­ty wagi, jak pier­ścio­nek zarę­czy­no­wy. Sukien­ka, zdję­cia, mie­siąc mio­do­wy… Dla nie­któ­rych kobiet ślub i wese­le to naj­waż­niej­sze wyda­rze­nie w…

Jak przeżyć święta i nie przytyć?

Dużo sło­dy­czy, wyszu­ka­ne alko­ho­le i ugi­na­ją­cy się pod cię­ża­rem jedze­nia stół – czy to w ogó­le moż­li­we, aby nie przy­tyć w świę­ta jed­no­cze­śnie nie odma­wia­jąc…

WINA – Z CZYM JE PODAWAĆ I DO JAKICH DAŃ PASUJĄ?

Urzą­dzasz przy­ję­cie i zasta­na­wiasz się jakie wino pasu­je do Two­je­go menu? Pomyśl o har­mo­nii – w przy­pad­ku dobie­ra­nia win, to sło­wo klu­czo­we, bo wykwint­ne trun­ki…

Dietetyczny plan na święta

Do świat zosta­ło zale­d­wie 4 tygo­dnie, a wy w pani­ce orien­tu­je­cie się, że nie zdą­ży­li­ście jesz­cze pod­jąć pierw­szych kro­ków, aby wyglą­dać szczu­pło i pięk­nie? Spo­koj­nie…

Czekoladowe babeczki w wersji FIT

Nie­wia­ry­god­nie smacz­ne a do tego w wer­sji fit. Aż cięż­ko uwie­rzyć, że mają w skła­dzie… ugo­to­wa­ne­go bura­ka! Wypró­buj nasz prze­pis na moc­no cze­ko­la­do­we, brow­nie cup­ca­kes…

Produkty, które powinniśmy jeść jesienią

Die­ta na jesień powin­na dostar­czać do nasze­go orga­ni­zmu dużo zdro­wych kalo­rii. Niskie tem­pe­ra­tu­ry i sza­rość dnia spra­wia jed­nak, że czę­ściej niż latem mamy ocho­tę na…

Czym zastąpić cukier w diecie?

  Nie od dziś wia­do­mo, że cukier szko­dzi. Jego nad­miar w die­cie jest czyn­ni­kiem ryzy­ka roz­wo­ju wie­lu cho­rób – od próch­ni­cy po cho­ro­by ukła­du krą­że­nia.…

Zioła, które musisz mieć w swojej kuchni

Pró­bo­wa­li­ście kie­dyś hodo­wać zio­ła w swo­jej kuch­ni? Rosną­ce zio­ła w domu to oszczęd­ne hob­by, któ­re przy oka­zji dba o two­je zdro­wie. Oprócz doda­wa­nia sma­ku potra­wom,…

Słodkie babeczki bez glutenu

Banal­nie pro­ste w przy­go­to­wa­niu i nie­wia­ry­god­nie pysz­ne. W dodat­ku bez glu­te­nu, więc nada­ją się dla aler­gi­ków. Gwa­ran­tu­je­my, że te słod­kie babecz­ki bez glu­te­nu przy­pad­ną Wam…

Najlepsze wegańskie książki kulinarne roku

Podob­nie jak rok temu, przy­go­to­wa­li­śmy dla was zesta­wie­nie naj­lep­szych wegań­skich i wege­ta­riań­skich ksią­żek kuchar­skich. Moda na wega­nizm nie słab­nie, a wręcz prze­ciw­nie – rośnie w…

Piękne kanapki na śniadanie

Nie­dzie­la to jedy­ny dzień w tygo­dniu, w któ­rym więk­szość z Nas może pozwo­lić sobie na cele­bro­wa­nie śnia­da­nia w gro­nie naj­bliż­szych – bez pośpie­chu, obo­wiąz­ków szkol­nych…

Sekrety szczupłych ludzi

Nie odma­wia­ją, kie­dy pro­po­nu­je­my im ciast­ko. Czę­sto widu­je­my ich z tale­rzem peł­nym jedze­nia. Co spra­wia, że nie­któ­rzy z naszych zna­jo­mych pozo­sta­ją szczu­pli, mimo, że nigdy…

Skuteczne indyjskie przyprawy na jesienną chandrę

Za oknem plu­cha i ziąb! Brr! Już sama nazwa „cie­płe przy­pra­wy” spra­wia, że chce­my poczuć ich smak. Gdzie takich szu­kać? Wybie­ra­my się do skle­pu z…

Przepis na jesienne ciasto dyniowe

Sezon na dynię trwa. Puree, zupy i oczy­wi­ście cia­sta – to wszyst­ko może­my zro­bić z tym wszech­stron­nym warzy­wem, w kuch­ni wyko­rzy­stu­je­my zarów­no jej miąższ jak…

Jak przetrwać post Dr Dąbrowskiej?

Post Dr Dąbrow­skiej bije ostat­nio rekor­dy popu­lar­no­ści. Jak się oka­zu­je, ta wyjąt­ko­wa die­ta to nie tyl­ko spo­sób na utra­tę zbęd­nych kilo­gra­mów, ale przede wszyst­kim sku­tecz­na…

Lokale ze zdrowym jedzeniem. Gdzie zjeść dobrze w Warszawie?

 Spo­koj­nie może­my ogło­sić, że zapa­no­wa­ła moda na #slow­fo­od. Chce­my jeść mądrze, zdro­wo i ina­czej myśleć o naszej die­cie. Cza­sa­mi jed­nak bra­ku­je nam cza­su aby zadbać…