Zioła, które musisz mieć w swojej kuchni

Pró­bo­wa­li­ście kie­dyś hodo­wać zio­ła w swo­jej kuch­ni? Rosną­ce zio­ła w domu to oszczęd­ne hob­by, któ­re przy oka­zji dba o two­je zdro­wie. Oprócz doda­wa­nia sma­ku potrawom,…

Słodkie babeczki bez glutenu

Banal­nie pro­ste w przy­go­to­wa­niu i nie­wia­ry­god­nie pysz­ne. W dodat­ku bez glu­te­nu, więc nada­ją się dla aler­gi­ków. Gwa­ran­tu­je­my, że te słod­kie babecz­ki bez glu­te­nu przy­pad­ną Wam…

Najlepsze wegańskie książki kulinarne roku

Podob­nie jak rok temu, przy­go­to­wa­li­śmy dla was zesta­wie­nie naj­lep­szych wegań­skich i wege­ta­riań­skich ksią­żek kuchar­skich. Moda na wega­nizm nie słab­nie, a wręcz prze­ciw­nie – rośnie w…

Piękne kanapki na śniadanie

Nie­dzie­la to jedy­ny dzień w tygo­dniu, w któ­rym więk­szość z Nas może pozwo­lić sobie na cele­bro­wa­nie śnia­da­nia w gro­nie naj­bliż­szych – bez pośpie­chu, obo­wiąz­ków szkolnych…

Sekrety szczupłych ludzi

Nie odma­wia­ją, kie­dy pro­po­nu­je­my im ciast­ko. Czę­sto widu­je­my ich z tale­rzem peł­nym jedze­nia. Co spra­wia, że nie­któ­rzy z naszych zna­jo­mych pozo­sta­ją szczu­pli, mimo, że nigdy…

Skuteczne indyjskie przyprawy na jesienną chandrę

Za oknem plu­cha i ziąb! Brr! Już sama nazwa „cie­płe przy­pra­wy” spra­wia, że chce­my poczuć ich smak. Gdzie takich szu­kać? Wybie­ra­my się do skle­pu z…

Przepis na jesienne ciasto dyniowe

Sezon na dynię trwa. Puree, zupy i oczy­wi­ście cia­sta – to wszyst­ko może­my zro­bić z tym wszech­stron­nym warzy­wem, w kuch­ni wyko­rzy­stu­je­my zarów­no jej miąższ jak…

Jak przetrwać post Dr Dąbrowskiej?

Post Dr Dąbrow­skiej bije ostat­nio rekor­dy popu­lar­no­ści. Jak się oka­zu­je, ta wyjąt­ko­wa die­ta to nie tyl­ko spo­sób na utra­tę zbęd­nych kilo­gra­mów, ale przede wszyst­kim skuteczna…

Lokale ze zdrowym jedzeniem. Gdzie zjeść dobrze w Warszawie?

 Spo­koj­nie może­my ogło­sić, że zapa­no­wa­ła moda na #slow­fo­od. Chce­my jeść mądrze, zdro­wo i ina­czej myśleć o naszej die­cie. Cza­sa­mi jed­nak bra­ku­je nam cza­su aby zadbać…

Co robić, żeby nie przytyć jesienią?

  Wio­sną przy­go­to­wu­je­my się do lata, aby póź­niej móc pozwo­lić sobie na póź­ne, wie­czor­ne kola­cje i wypa­dy do knajp w towa­rzy­stwie przy­ja­ciół (oczy­wi­ście z obowiązkowym…

Wszystko, co warto wiedzieć o batatach

Bata­ty (łac. Ipo­mo­ea bata­tas), czy­li słod­kie ziem­nia­ki pocho­dzą z Ame­ry­ki Środ­ko­wej,  a obec­nie impor­to­wa­ne są głów­nie z Indii oraz Afry­ki.  Nie są one tak częstym…

Cała prawda o jedzeniu wieczorem

Jedze­nie póź­no w nocy zda­rza się nawet naj­lep­szym. Nie­za­leż­nie od tego, czy jest to peł­ny posi­łek, czy tyl­ko prze­ką­ska, jedze­nie póź­no w nocy może powodować…

Canihua z zielonymi warzywami, tofu i sosem miso

Cani­hua – kuzyn­ka komo­sy ryżo­wej, peł­na war­to­ścio­we­go biał­ka i węglo­wo­da­nów zło­żo­nych, świet­na alter­na­ty­wa dla kla­sycz­nych kasz. Wypró­buj nasz prze­pis na pro­ste danie z cani­huą, warzywami…

SMOOTHIE BOWL – przepis na idealne śniadanie

Smo­othie bowl to świet­ny deser w wer­sji fit oraz alter­na­ty­wa dla zwy­kłej śnia­da­nio­wej owsian­ki z owo­ca­mi.  Wypeł­nio­ny po brze­gi owo­ca­mi, orze­cha­mi i nasio­na­mi z pewnością…

Gazpacho – zupa idealna na upał

Zdro­wa, wegań­ska, wyra­zi­sta w sma­ku, a do tego pro­sta w przy­go­to­wa­niu. Bez goto­wa­nia, na zim­no  – dla­te­go jest tak ide­al­na na upał! Skład­ni­ki: pomi­do­ry mali­no­we 3 szt.…

Przepis na pyszny hummus z burakiem

Cie­cie­rzy­ca dostar­czy nam biał­ka, burak to świet­ne źró­dło żela­za i wita­min, do tego aro­ma­tycz­ne przy­pra­wy i peł­no­ziar­ni­sty chleb. Redak­cja VERS-24 przed­sta­wia prze­pis na pysz­ną i…