Jedzenie

Pizza Napoletana Canotto - najlepsza pizza na świecie

Jeśli nie masz jesz­cze oka­zji spró­bo­wać „Piz­zy Pon­ton”, nowo­cze­snej wer­sji kla­sycz­nej Napo­le­ta­ny z pro­win­cji Caser­ta, to już dziś możesz się tego dowie­dzieć. Jej sekret tkwi w wyjąt­ko­wym cie­ście i spo­so­bie wypie­ka­nia, a delek­to­wać się nią…

Więcej
Jedzenie

Restauracja Milanovo w Wilanowie

Restau­ra­cja Mila­no­vo to miej­sce two­rzo­ne przez ludzi z wiel­ką pasją i miło­ścią do goto­wa­nia. Od lat zna­ne jest tak miesz­kań­com war­szaw­skie­go Wila­no­wa, jak i gościom odwie­dza­ją­cym ogro­dy pobli­skie­go Pała­cu Kró­lew­skie­go. Lokal sły­ną­cy z dań kuchni…

Więcej
Jedzenie

Czym jest cukier muscovado? 

Nazwa cukru musco­va­do pocho­dzi od hisz­pań­skie­go sło­wa, któ­re ozna­cza „nie­ra­fi­no­wa­ny”. Powsta­je z syro­pu trzci­ny cukro­wej, czy­li z mela­sy, poprzez jej odpa­ro­wa­nie i skry­sta­li­zo­wa­nie. Dzię­ki tym pro­ce­som cukier musco­va­do z wyglą­du przy­po­mi­na mokry, krysz­ta­ło­wy , gruboziarnisty…

Więcej
JedzenieStyl życia

Lekkie i proste danie - bakłażany z wolnowaru

Dużo cza­su spę­dza­my obec­nie w domu, dla­te­go teraz jest ide­al­ny czas na wpro­wa­dze­nie do nasze­go codzien­ne­go jadło­spi­su lek­kich i pro­stych dań, szcze­gól­nie w posta­ci warzyw, któ­rych wciąż jemy zde­cy­do­wa­nie za mało. Szcze­gól­nie teraz, gdy zaczyna…

Więcej
Jedzenie

Chilli con carne z Crock-Pot

Wol­no­war Crock-Pot to sprzęt kuchen­ny, któ­ry wyróż­nia się m.in. wygo­dą użyt­ko­wa­nia, funk­cjo­nal­no­ścią, a tak­że pojem­no­ścią naczy­nia do goto­wa­nia. I pomy­śleć, że wszyst­ko zaczę­ło się już w 1970 roku od pro­ste­go garn­ka do goto­wa­nia faso­li! Pięć…

Więcej
Jedzenie

Crock-Pot - wygodna i smaczna kuchnia w Twoim domu

Mimo, że obec­nie mnó­stwo cza­su spę­dza­my w domu, więk­szość z nas z pew­no­ścią przede wszyst­kim pra­cu­je – nie zawsze mamy więc mnó­stwo cza­su na goto­wa­nie czy eks­pe­ry­men­to­wa­nie w kuch­ni. Nie­ko­niecz­nie też chce­my spę­dzać w niej…

Więcej
Jedzenie

Jesienny sezon na dynię

Dynia przy­wę­dro­wa­ła do Euro­py z Ame­ry­ki Pół­noc­nej i jest szcze­gól­nie popu­lar­na w okre­sie jesien­no-zimo­wym. Oprócz dosko­na­łe­go sma­ku, dzię­ki dużej zawar­to­ści skład­ni­ków mine­ral­nych i wita­min, dynia cha­rak­te­ry­zu­je się wie­lo­ma korzy­ścia­mi zdro­wot­ny­mi. Ponad­to dynia jest nisko­ka­lo­rycz­na i…

Więcej
Jedzenie

Kilka powodów dla których warto jeść buraki

Dla­cze­go war­to jeść bura­ki? Bura­ki to nie­dro­gie, dostęp­ne przez cały rok warzy­wo, któ­re zde­cy­do­wa­nie war­to włą­czyć do swo­jej codzien­nej die­ty. Bura­ki zawie­ra­ją dużo nie­zbęd­nych skład­ni­ków odżyw­czych, są dosko­na­łym źró­dłem błon­ni­ka, kwa­su folio­we­go, man­ga­nu, pota­su, żelaza…

Więcej
Jedzenie

Orzechy, nasiona, pestki - idealne przekąski na jesień

Orze­chy, nasio­na i pest­ki to bogac­two nie tyl­ko waż­nych skład­ni­ków mine­ral­nych i wita­min, ale tak­że anty­ok­sy­dan­tów – poli­fe­no­li, izo­fla­wo­nów oraz ste­ro­li roślin­nych. Orze­chy korzyst­nie wpły­wa­ją na układ krą­że­nia poprzez dzia­ła­nie prze­ciw­miaż­dży­co­we, regu­la­cję lipi­dów oraz ciśnienia…

Więcej
Jedzenie

Najlepsze WEGAŃSKIE książki kucharskie

Moda na wega­nizm trwa w naj­lep­sze. Kuch­nia roślin­na jest nie tyl­ko zdro­wa dla nasze­go cia­ła, dobra dla śro­do­wi­ska i zwie­rząt, ale przede wszyst­kim pysz­na i wbrew pozo­rom nie­zwy­kle odżyw­cza. Oso­bom któ­rym cięż­ko na zawsze zrezygnować…

Więcej
JedzenieStyl życia

Dlaczego warto jeść figi?

Figi to owo­ce popu­lar­ne na całym świe­cie. Są smacz­ne i pożyw­ne. Dla­cze­go war­to jeść figi?  Ostat­nie bada­nia poka­zu­ją, że mogą być pomoc­ne w lecze­niu sze­re­gu pro­ble­mów zdro­wot­nych. Dla­cze­go war­to jeść figi? Figi są doce­nia­ne przez sma­ko­szy ze wzglę­du na…

Więcej