Włosy

Zdrowe i lśniące włosy z kosmetykami marki Phlov by Anna Lewandowska

Wiosna to czas oczyszczenia i odnowy, zarówno dla naszej skóry, jak i włosów. Po długich zimowych miesiącach potrzebują one szczególnej uwagi, aby przywrócić im blask i siłę. Marka Phlov by Anna Lewandowska oferuje produkty, które pomogą odbudować włosy po zimowych szkodach i przygotują je do letniego szaleństwa na słońcu. Dzięki nim włosy staną się gęstsze i lśniące, a Ty zapomnisz o zniszczonych końcówkach.

Zdrowe i lśniące włosy z kosmetykami marki Phlov by Anna Lewandowska

Zdro­we i lśnią­ce wło­sy z kosme­ty­ka­mi mar­ki Phlov by Anna Lewandowska

Wio­sna to tak­że czas przy­go­to­wań do lata, dla­te­go war­to zwró­cić uwa­gę na pie­lę­gna­cję wło­sów i skó­ry. Mar­ka Phlov by Anna Lewan­dow­ska ofe­ru­je kom­plek­so­wą gamę pro­duk­tów dedy­ko­wa­nych wło­som, w tym linie nawil­ża­ją­cą, do wło­sów far­bo­wa­nych oraz cien­kich. For­mu­ły kosme­ty­ków są opra­co­wa­ne z myślą o róż­nych potrze­bach, aby zapew­nić opty­mal­ną kon­dy­cję wło­sów w każ­dych warunkach.

Linia nawilżająca marki Phlov by Anna Lewandowska

Linia nawil­ża­ją­ca mar­ki Phlov by Anna Lewan­dow­ska ofe­ru­je szam­pon i maskę do wło­sów nor­mal­nych, któ­re nie tyl­ko pie­lę­gnu­ją, ale tak­że chro­nią. Dzię­ki nim wło­sy pozo­sta­ją zdro­we, lśnią­ce i peł­ne życia, nawet w obli­czu codzien­nych szko­dli­wych czyn­ni­ków zewnętrznych.

Szam­pon HAIR IN THE GAME niwe­lu­je szko­dli­wy wpływ wol­nych rod­ni­ków, chro­niąc wło­sy przed uszko­dze­nia­mi oraz zwięk­sza ich odpor­ność na czyn­ni­ki zewnętrz­ne. Dodat­ko­wo, dzię­ki eks­trak­to­wi z czer­wo­nych alg, zapew­nia on dzia­ła­nie anti-pol­lu­tion, neu­tra­li­zu­jąc ładu­nek elek­tro­sta­tycz­ny wło­sów, dzię­ki cze­mu nie osa­dza­ją się na nich cząst­ki zanie­czysz­czeń środowiskowych.

Maska WIN-HAIR TAKES IT ALL, dzię­ki opa­ten­to­wa­ne­mu hydra­kon­cep­to­wi sta­no­wią­ce­mu pod­sta­wę for­mu­ły, zapew­nia inten­syw­ne nawil­że­nie oraz wygła­dze­nie. Zawar­tość cukrów, w tym ksy­li­to­lu oraz wytwo­rzo­ne­go w pro­ce­sie fer­men­ta­cji poli­sa­cha­ry­du, umoż­li­wia dłu­go­trwa­łe zatrzy­ma­nie wody wewnątrz wło­sa, wspo­ma­ga­jąc utrzy­ma­nie opty­mal­ne­go pozio­mu nawilżenia.

Linia do włosów farbowanych i zniszczonych: zapomnij o uszkodzeniach

Far­bo­wa­nie wło­sów to duże wyzwa­nie dla ich kon­dy­cji. Choć wie­le z nas decy­du­je się na zmia­nę kolo­ru, aby pod­kre­ślić swo­je pięk­no, nie­ste­ty regu­lar­ne sto­so­wa­nie farb i zabie­gów che­micz­nych może pro­wa­dzić do uszko­dze­nia łuski wło­sa. W odpo­wie­dzi na te pro­ble­my mar­ka Phlov ofe­ru­je linię pie­lę­gna­cyj­ną, na któ­rą skła­da się rege­ne­ru­ją­cy szam­pon oraz maska. Dzię­ki sta­ran­nie dobra­nym skład­ni­kom, gwa­ran­tu­ją one kom­plek­so­wą ochro­nę przed szko­dli­wy­mi skut­ka­mi fry­zjer­skich zabiegów.

Szam­pon HAIR DO YOU DO! przy­wra­ca natu­ral­ny kolor wło­sów i zapo­bie­ga jego utra­cie, jed­no­cze­śnie redu­ku­jąc ist­nie­ją­ce już uszko­dze­nia oraz zabez­pie­cza­jąc przed powsta­wa­niem nowych. Niwe­lu­je też szko­dli­we skut­ki wywo­ła­ne przez pro­mie­nie UV oraz zabie­gi ter­micz­ne czy che­micz­ne, a ponad­to chro­ni wło­sy przed foto­utle­nia­niem biał­ka, dzię­ki cze­mu sta­ją się zdrow­sze i nabie­ra­ją blasku.

Maska LISTEN TO YOUR HAIR jest ratun­kiem dla wło­sów far­bo­wa­nych i znisz­czo­nych. Odżyw­czy kom­pleks roślin­ny zawie­ra mię­dzy inny­mi sok z liści alo­esu oraz ole­je: jojo­ba, z nasion melo­na Kala­ha­ri i z nasion baoba­bu, któ­re bły­ska­wicz­nie wchła­nia­ją się, nie obcią­ża­jąc wło­sów. Jed­no­cze­śnie zabez­pie­cza­ją je przed utra­tą wody poprzez domknię­cie ich łusek.

Linia do włosów cienkich: siła w delikatności 

Wło­sy sta­no­wią wizy­tów­kę nasze­go wyglą­du, a zadba­ne i peł­ne bla­sku są nie­kwe­stio­no­wa­nym atu­tem kobie­co­ści. Te o cien­kiej struk­tu­rze wyma­ga­ją szcze­gól­nej uwa­gi oraz tro­ski ze wzglę­du na ich budo­wę, któ­ra czy­ni je podat­ny­mi na uszko­dze­nia. Mogą spra­wiać wra­że­nie mato­wych i pozba­wio­nych życia, dla­te­go nie­zbęd­na jest spe­cjal­na pie­lę­gna­cja, któ­ra dla nie­któ­rych może sta­no­wić praw­dzi­we wyzwa­nie. Z pomo­cą przy­cho­dzi mar­ka Phlov, ofe­ru­jąc linię pro­duk­tów dedy­ko­wa­nych wło­som cien­kim, któ­re zapew­nia­ją sku­tecz­ne wzmoc­nie­nie i ochronę.

Szam­pon HAIR DON’T LIE wzmac­nia struk­tu­rę wło­sów i zwięk­sza ich obję­tość, jed­no­cze­śnie ich nie obcią­ża­jąc. W swo­im skła­dzie zawie­ra inu­li­nę, będą­cą natu­ral­nym pro­bio­ty­kiem z cyko­rii, dzię­ki któ­rej two­rzy na kosmy­kach gład­ki i nie­ob­cią­ża­ją­cy film ochron­ny. Dodat­ko­wo dba o rów­no­wa­gę mikro­bio­mu skó­ry gło­wy, pie­lę­gnu­jąc wło­sy od cebu­lek, aż po same końce.

Maska WHENEVER, HAIR-EVER zawie­ra inno­wa­cyj­ny, uzy­ska­ny po latach badań pep­tyd z ama­ran­tu­sa, któ­ry wbu­do­wu­je się w struk­tu­rę uszko­dzo­ne­go wło­sa, zwięk­sza­jąc jego odpor­ność na uszko­dze­nia mecha­nicz­ne. Jed­no­cze­śnie, dzię­ki potrój­ne­mu eks­trak­to­wi z tar­czy­cy baj­kal­skiej, czy­li jed­ne­mu z naj­sil­niej­szych anty­ok­sy­dan­tów, wzmac­nia miesz­ki wło­so­we i odży­wia je, wydłu­ża­jąc fazę wzro­stu wło­sa. To uni­kal­ne połą­cze­nie eks­trak­tów ogra­ni­cza też wypa­da­nie wło­sów i niwe­lu­je ich szorstkość.

Phlov by Anna Lewan­dow­ska, jako mar­ka z doświad­cze­niem w kom­plek­so­wej pie­lę­gna­cji, ofe­ru­je sze­ro­ki wybór pro­duk­tów dedy­ko­wa­nych szcze­gól­nym potrze­bom wło­sów, aby zapew­nić im opty­mal­ną kon­dy­cję i blask. Wszyst­kie linie – do wło­sów nor­mal­nych, far­bo­wa­nych i cien­kich – zosta­ły sta­ran­nie opra­co­wa­ne, tak aby odpo­wie­dzieć na róż­no­rod­ne wyma­ga­nia klien­tek. Szam­po­ny i maski Phlov to nie tyl­ko pro­duk­ty do pie­lę­gna­cji, ale rów­nież kom­plek­so­we roz­wią­za­nia, któ­re rege­ne­ru­ją, odży­wia­ją i chro­nią wło­sy przed szko­dli­wy­mi czyn­ni­ka­mi zewnętrznymi.

Pielęgnacja włosów nie tylko pod prysznicem

War­to pamię­tać, że pie­lę­gna­cja wło­sów nie ogra­ni­cza się do szam­po­nu i odżyw­ki. Na co dzień cze­sze­my je, zwią­zu­je­my gum­ka­mi albo spi­na­my kla­mer­ka­mi – wybór odpo­wied­niej szczot­ki i akce­so­riów jest nie­zwy­kle waż­ny, aby zapo­biec mecha­nicz­nym uszko­dze­niom włosów.

Mar­ka Phlov by Anna Lewan­dow­ska ma w swo­im port­fo­lio wyjąt­ko­we szczot­ki HER BRUSH, któ­re świet­nie spraw­dzą się do roz­cze­sy­wa­nia wło­sów na sucho i na mokro. Dzię­ki sze­ro­ko roz­sta­wio­nym żywicz­nym kol­com łatwo utrzy­mać ją w czy­sto­ści, a ich kul­ko­we zakoń­cze­nie pozwa­la rów­nież na deli­kat­ny masaż skó­ry gło­wy, któ­ry pobu­dza on mikro­krą­że­nie w skó­rze gło­wy popra­wia­jąc odży­wie­nie miesz­ków wło­so­wych i wpły­wa­jąc pozy­tyw­nie na sty­mu­la­cję poro­stu wło­sów. Do masa­żu moż­na też wyko­rzy­stać grze­bień kwar­co­wy THE CRYSTAL COMB.

Na co dzień zre­zy­gnuj z gumek czy opa­sek, któ­re cią­gną wło­sy, a tym samym nara­ża­ją je na uszko­dze­nie lub wyry­wa­nie. Wybie­raj te wyko­na­ne z mięk­kich mate­ria­łów przy­ja­znych wło­som, któ­re nie będą ich elek­try­zo­wać. Wypró­buj gum­ki oraz opa­ski z ten­ce­lu mar­ki Phlov i prze­ko­naj się, jak dużą popra­wę może przy­nieść tak nie­wiel­ka zmiana.

Rafinowane węglowodany: dlaczego powinniśmy ich unikać

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy