Konkurs Vers-24 x La Mania na Instagramie

UWAGA, UWAGA! Mamy dla Was kon­kurs! Do wygra­nia must have każ­dej fashio­nist­ki – aksa­mit­ny cho­ker mar­ki  La Mania! Co nale­ży zro­bić, żeby go wygrać? Zasa­dy…

Wyniki konkursu VERS-24 x JOICO

Kocha­ni, dzię­ku­je­my za tak licz­ny udział w naszym kon­kur­sie orga­ni­zo­wa­nym wspól­nie z mar­ką Joico. Poni­żej pre­zen­tu­je­my wyni­ki, sprawdź­cie, czy  dopi­sa­ło Wam szczę­ście 😉

Konkurs VERS-24 x JOICO

Kocha­ni, redak­cja VERS-24 wraz z mar­ką JOICO przy­go­to­wa­ła dla Was kon­kurs! Do wygra­nia jest spray do nada­wa­nia tek­stu­ry i obję­to­ści JOICO Hair Sha­ke.

Bilety na otwarcie sezonu na Służewiu – poznajcie zwycięzcę!

Tekst/zdjęcia: Vers-24 Miło nam poin­for­mo­wać, że kon­kurs został roz­strzy­gnię­ty. Bile­ty wędru­ją do marleeenka@wp.pl, serafimaholdina@gmail.com, majaiwanicka@gmail.com. Pro­si­my o kon­takt mailo­wy zwy­cięż­czy­nie (biuro@vers-24.com). Ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my i wszyst­kim…

Bilety na otwarcie sezonu – KONKURS

Już w nie­dzie­lę, 19 kwiet­nia będzie mia­ło miej­sce otwar­cie sezo­nu wyści­gów na Torze Słu­że­wiec­kim. Masz nie­zwy­kłą szan­sę wygrać dwa bile­ty na to wyda­rze­nie! Weź udział w naszym kon­kur­sie, a być może wła­śnie Ty w nie­dzie­lę, o godzi­nie 13 będziesz uczest­ni­czyć w jed­nej z naj­bar­dziej pre­sti­żo­wych imprez w War­sza­wie. Do zro­bie­nia jest nie­wie­le, a do wygra­nia napraw­dę spo­ro! A więc… do dzie­ła!

Makijaż sylwestrowy z Mistic – KONKURS

Tekst/grafika: Vers-24 Zdję­cie: mate­ria­ly pra­so­we Maki­jaż syl­we­stro­wy z Mistic – KONKURS  Weź udział w kon­kur­sie i wygraj zestaw kosme­ty­ków. W skle­pie inter­ne­to­wym Mistic może­cie zna­leźć mnó­stwo…

Prześlij nam swój essential i wygraj rekonstrukcje włosów Joico w salonie CreativeHair

Tekst/zdjęcia: Redak­cja Wygraj rekon­struk­cje wło­sów Joico w salo­nie Cre­ati­ve­Ha­ir w kon­kur­sie na naj­pięk­niej­szy Essen­tial tygo­dnia! To ide­al­ny pre­zent na okres waka­cyj­ny! Zadbaj o swo­je wło­sy w…