Konkursy

Konkurs Vers-24 x La Mania na Instagramie

UWAGA, UWAGA! Mamy dla Was kon­kurs! Do wygra­nia must have każ­dej fashio­nist­ki – aksa­mit­ny cho­ker mar­ki  La Mania! Co nale­ży zro­bić, żeby go wygrać? Zasa­dy są bar­dzo pro­ste: Zaob­ser­wuj kon­to @vers24 na Insta­gra­mie Udo­stęp­nij zdjęcie…

Więcej
Konkursy

Bilety na otwarcie sezonu na Służewiu - poznajcie zwycięzcę!

Tekst/zdjęcia: Vers-24 Miło nam poin­for­mo­wać, że kon­kurs został roz­strzy­gnię­ty. Bile­ty wędru­ją do marleeenka@wp.pl, serafimaholdina@gmail.com, majaiwanicka@gmail.com. Pro­si­my o kon­takt mailo­wy zwy­cięż­czy­nie (biuro@vers-24.com). Ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my i wszyst­kim życzy­my miłe­go, przed­week­en­do­we­go popo­łu­dnia. For Vers-24, War­saw _____ POLECAJCIE:

Więcej
Konkursy

Bilety na otwarcie sezonu - KONKURS

Już w nie­dzie­lę, 19 kwiet­nia będzie mia­ło miej­sce otwar­cie sezo­nu wyści­gów na Torze Słu­że­wiec­kim. Masz nie­zwy­kłą szan­sę wygrać dwa bile­ty na to wyda­rze­nie! Weź udział w naszym kon­kur­sie, a być może wła­śnie Ty w nie­dzie­lę, o godzi­nie 13 będziesz uczest­ni­czyć w jed­nej z naj­bar­dziej pre­sti­żo­wych imprez w War­sza­wie. Do zro­bie­nia jest nie­wie­le, a do wygra­nia napraw­dę spo­ro! A więc… do dzieła!

Więcej
Konkursy

Makijaż sylwestrowy z Mistic - KONKURS

Tekst/grafika: Vers-24 Zdję­cie: mate­ria­ly pra­so­we Maki­jaż syl­we­stro­wy z Mistic – KONKURS  Weź udział w kon­kur­sie i wygraj zestaw kosme­ty­ków. W skle­pie inter­ne­to­wym Mistic może­cie zna­leźć mnó­stwo wspa­nia­łych kosme­ty­ków do wycza­ro­wa­nia osza­ła­mia­ją­cych maki­ja­ży, zarów­no dzien­nych jak i…

Więcej