Konkurs „BĄDŹ PIĘKNA I INNA”

KONKURS Weź udział w kon­kur­sie „BĄDŹ PIĘKNA I INNA”! Prze­ślij Nam zdję­cie swo­jej jesien­nej sty­li­za­cji 2016 i wygraj METAMORFOZĘ WIZERUNKU W PEARL BEAUTY CLINIC&SPA, PRESTIŻOWYM SALONIE…

Konkurs Vers-24 x La Mania na Instagramie

UWAGA, UWAGA! Mamy dla Was kon­kurs! Do wygra­nia must have każ­dej fashio­nist­ki – aksa­mit­ny cho­ker mar­ki  La Mania! Co nale­ży zro­bić, żeby go wygrać? Zasa­dy…

Wyniki konkursu VERS-24 x JOICO

Kocha­ni, dzię­ku­je­my za tak licz­ny udział w naszym kon­kur­sie orga­ni­zo­wa­nym wspól­nie z mar­ką Joico. Poni­żej pre­zen­tu­je­my wyni­ki, sprawdź­cie, czy  dopi­sa­ło Wam szczę­ście 😉

Konkurs VERS-24 x JOICO

Kocha­ni, redak­cja VERS-24 wraz z mar­ką JOICO przy­go­to­wa­ła dla Was kon­kurs! Do wygra­nia jest spray do nada­wa­nia tek­stu­ry i obję­to­ści JOICO Hair Sha­ke.

Konkurs! KSIĄŻKA DO WYGRANIA!

Tekst/zdjęcia: Vers-24 Uwa­ga! Kon­kurs – do wygra­nia książ­ka pol­skiej kró­lo­wej kry­mi­na­łów – Kata­rzy­ny Bon­dy pt.: „Maszy­na do pisa­nia“. JEDYNE CO MUSICIE ZROBIĆ, ABY WZIĄĆ UDZIAŁ…

Książka do wygrania!

Tekst/zdjęcia: Vers-24 Uwa­ga! Kon­kurs – do wygra­nia książ­ka pol­skiej kró­lo­wej kry­mi­na­łów – Kata­rzy­ny Bon­dy pt.: „Pol­skie mor­der­czy­nie“. Jedy­ne co musi­cie zro­bić, aby wziąć udział w…

Wiosenne inspiracje z Nessi – Rozstrzygnięcie konkursu!

Z przy­jem­no­ścią infor­mu­je­my, że kon­kurs WIOSENNE INSPIRACJE Z NESSI wygra­ła Pani Anna Sała­ta. Poni­żej przed­sta­wia­my pra­cę Pani Anny oraz pro­si­my o kon­takt na biuro@vers-24.com. For…

Wiosenne inspiracje z Nessi

Wspól­nie z fir­mą obuw­ni­czą Nes­si przy­go­to­wa­li­śmy dla Was wspa­nia­ły kon­kurs, w któ­rym do wygra­nia jest para butów z nowej kolek­cji wybra­na przez zwy­cięz­cę. Musi­cie jedy­nie puścić wodze wyobraź­ni i stwo­rzyć wir­tu­al­ną sty­li­za­cję z ele­men­tem butów. Co jesz­cze trze­ba zro­bić, aby wziąć udział w kon­kur­sie?

Bilety na otwarcie sezonu na Służewiu – poznajcie zwycięzcę!

Tekst/zdjęcia: Vers-24 Miło nam poin­for­mo­wać, że kon­kurs został roz­strzy­gnię­ty. Bile­ty wędru­ją do marleeenka@wp.pl, serafimaholdina@gmail.com, majaiwanicka@gmail.com. Pro­si­my o kon­takt mailo­wy zwy­cięż­czy­nie (biuro@vers-24.com). Ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my i wszyst­kim…

Bilety na otwarcie sezonu – KONKURS

Już w nie­dzie­lę, 19 kwiet­nia będzie mia­ło miej­sce otwar­cie sezo­nu wyści­gów na Torze Słu­że­wiec­kim. Masz nie­zwy­kłą szan­sę wygrać dwa bile­ty na to wyda­rze­nie! Weź udział w naszym kon­kur­sie, a być może wła­śnie Ty w nie­dzie­lę, o godzi­nie 13 będziesz uczest­ni­czyć w jed­nej z naj­bar­dziej pre­sti­żo­wych imprez w War­sza­wie. Do zro­bie­nia jest nie­wie­le, a do wygra­nia napraw­dę spo­ro! A więc… do dzie­ła!

Rozstrzygnięcie konkursu SARA VON STEINER X VERS24

Tekst: Vers-24 Dzień Dobry! Dla kogoś ten tydzień zacznie się wyjąt­ko­wo owoc­nie! Zwy­cięż­czy­nią kon­kur­su SARA VON STEINER X VERS24  zosta­ła Alek­san­dra Dzia­dul  “Wio­sna jest w cało­ści utka­na…

Konkurs! Sara von Steiner x Vers24

Nie od dziś wia­do­mo, że kobie­ty kocha­ją toreb­ki. Ten doda­tek nie tyl­ko mie­ści nie­zbęd­ne przed­mio­ty, któ­re zawsze musi­my mieć pod ręką, ale też jest klu­czo­wym…

Rozstrzygnięcie konkursu VERS-24 x Diadem Cosmetics

Dro­dzy czy­tel­ni­cy, ser­decz­nie dzię­ku­je­my za wszyst­kie zgło­sze­nia! Gra­tu­lu­je­my Mar­ty­nie Bój­ko! Pani Mar­ty­na zdo­by­wa kupon na zaku­py w skle­pie Dia­dem Cosme­tics! Zapra­sza­my do kon­tak­tu pod adre­sem:…