UrodaWłosy

Włosy wysokoporowate - jak je rozpoznać i jak o nie dbać? 

Zwy­kle dzie­li­my wło­sy na suche, znisz­czo­ne, far­bo­wa­ne czy prze­tłusz­cza­ją­ce się. O wie­le wła­ściw­szy podział to ten ze wzglę­du na ich poro­wa­tość. Wło­sy wyso­ko­po­ro­wa­te to wło­sy o otwar­tych łuskach, skłon­ne do prze­su­sze­nia i łama­nia się. Jak…

Więcej
UrodaWłosy

Suche włosy - jak je pielęgnować?

Wło­sy mogą prze­su­szać się z wie­lu powo­dów – naj­po­pu­lar­niej­sze z nich to czę­ste far­bo­wa­nie, sty­li­za­cja na gorą­co oraz nie­od­po­wied­nia pie­lę­gna­cja. Jak odbu­do­wać suche wło­sy, aby znów były gład­kie i lśnią­ce? Suche wło­sy moż­na zakwa­li­fi­ko­wać jako…

Więcej
UrodaWłosy

Domowe maseczki na włosy - przepisy  

Nie musisz od razu się­gać po kosme­ty­ki z dro­ge­rii, aby osią­gnąć upra­gnio­ny efekt na wło­sach. Z pomo­cą przyj­dą pro­duk­ty, któ­re znaj­dziesz w swo­jej kuch­ni albo w pobli­skim skle­pie spo­żyw­czym. Efekt to miło i kre­atyw­nie spę­dzo­ny…

Więcej
UrodaWłosy

Olejowanie włosów - jak zacząć olejować włosy?

Koniecz­ność pozo­sta­nia w domu sprzy­ja nowym, pie­lę­gna­cyj­nym rytu­ałom. Ole­jo­wa­nie wło­sów jed­nak jest na tyle pro­ste, że z pew­no­ścią zosta­nie z tobą na dłu­żej. Bar­dzo szyb­ko zoba­czysz też jego wspa­nia­łe efek­ty! Naj­prost­szy, ale tak­że bar­dzo sku­tecz­ny…

Więcej
UrodaWłosy

Innowacyjna prostownica Dyson Corrale

Od same­go począt­ku fir­ma Dyson, zało­żo­na przez James’a Dyso­na jest syno­ni­mem inno­wa­cji, naj­now­szej tech­no­lo­gii i przy­szło­ści, wciąż podą­ża­jąc naprzód i wyprze­dza­jąc inne mar­ki o krok. Tak­że w kwe­stii beau­ty – od nie­speł­na deka­dy, Dyson bada…

Więcej
PolecaneUrodaWłosy

Nawilżająca linia JOICO - Hydra Splash

Mar­ka JOICO stwo­rzo­na w Los Ange­les przez fry­zje­ra – che­mi­ka od 50 lat two­rzy naj­wyż­szej jako­ści pro­duk­ty do pie­lę­gna­cji wło­sów, dba­jąc o odbu­do­wę ich struk­tu­ry. JOICO korzy­sta wyłącz­nie z naj­lep­szych, cenio­nych na całym świe­cie, natu­ral­nych skład­ni­ków,…

Więcej
PolecaneUrodaWłosy

Pielęgnacja włosów – odżywka do zadań specjalnych

Odżyw­ki do wło­sów nigdy nie powin­naś trak­to­wać jako opcjo­nal­ne­go dodat­ku, ale jako pod­sta­wę codzien­nej pie­lę­gna­cji wło­sów. Zdro­we wło­sy to bez wąt­pie­nia jed­na z naj­bar­dziej atrak­cyj­nych rze­czy, któ­ra przy­cią­ga nasza uwa­gę, a lśnią­ce wło­sy nie­rzad­ko są…

Więcej
NewsroomUrodaWłosy

Nowość od Tangle Teezer: The Wet Detangler Large

Mokre i splą­ta­ne wło­sy jesie­nią? Wycho­dząc z gorą­cej kąpie­li cią­gle bory­ka­my się ze swo­imi nie­sfor­ny­mi wło­sa­mi. A teraz nie waż­ne czy cien­kie czy gru­be, krę­co­ne czy pro­ste – zosta­ną jesz­cze bar­dziej roz­cze­sa­ne! Mar­ka Tan­gle Teezer…

Więcej
UrodaVers24 favoritesWłosy

Odbudowa i regeneracja włosów z Joico K-Pak

Zma­gasz się z osła­bio­ny­mi i znisz­czo­ny­mi wło­sa­mi, któ­re potrze­bu­ją natych­mia­sto­wej rege­ne­ra­cji, szcze­gól­nie po lecie? Jak pod­kre­śla fry­zjer­ka Ewe­li­na Wilk z salo­nu Cre­ati­ve Hair w War­sza­wie, słoń­ce, sło­na  woda czy sil­ny wiatr mogą powo­do­wać zauwa­żal­ne znisz­cze­nia,…

Więcej
UrodaWłosy

Jak skutecznie wzmocnić włosy

Zimą nasze wło­sy „cier­pią” podwój­nie. Jak sku­tecz­nie wzmoc­nić wło­sy trak­to­wa­ne cie­płym powie­trzem w pomiesz­cze­niach, zim­nym na zewnątrz, a w dodat­ku pod­da­wa­nym codzien­nym sty­li­za­cjom? Jak zapo­biec wypa­da­niu wło­sów? Osła­bio­ne, suche i pozba­wio­ne kolo­ru odbie­ra­ją nam cały…

Więcej
NewsroomUrodaWłosy

Efekt marmuru na nowych szczotkach Original Tangle Teezer

Naelek­try­zo­wa­ne, suche i łam­li­we – takie są nasze wło­sy jesie­nią. A nasze kosme­tycz­ki? Naj­czę­ściej opa­trzo­ne samy­mi ciem­ny­mi dodat­ka­mi. Czas zacząć trak­to­wać nasze wło­sy tak by błysz­cza­ły nie­za­leż­nie od pory roku, a kosme­tycz­kom dodać cze­goś sty­lo­we­go.…

Więcej