Włosy

Wypadanie włosów u kobiet: przyczyny i sposoby zapobiegania

Wypa­da­nie wło­sów jest powszech­nym pro­ble­mem, któ­ry może doty­czyć zarów­no męż­czyzn, jak i kobiet. Ist­nie­je wie­le przy­czyn wypa­da­nia wło­sów u kobiet, a tak­że róż­ne meto­dy zapo­bie­ga­nia temu pro­ble­mo­wi. Przy­czy­ny wypa­da­nia wło­sów u kobiet Przy­czy­ny wypa­da­nia włosów…

Więcej
Włosy

L'Oréal Professionnel Paris ogłasza zwycięzców międzynarodowego konkursu Style & Colour Trophy

Tego­rocz­na edy­cja cenio­ne­go na całym świe­cie kon­kur­su fry­zjer­skie­go Sty­le & Colo­ur Tro­phy to prze­łom w świe­cie fry­zjer­skim. To moment, w któ­rym histo­ria spo­tka­ła się z nowo­cze­sno­ścią – L’Oréal Pro­fes­sion­nel Paris, legen­dar­ny lider w dzie­dzi­nie fryzur,…

Więcej
UrodaWłosy

„Odyssea: stworzenia morskie”, czyli trzecia kolekcja wirtualnych fryzur od L’Oréal Professionnel Paris 

W listo­pa­dzie 2022 roku mar­ka L’Oréal Pro­fes­sion­nel Paris roz­po­czę­ła podróż do sie­ci Web3, posze­rza­jąc gra­ni­ce wyra­ża­nia sie­bie za pomo­cą fry­zur w wir­tu­al­nym świe­cie. W ramach kon­ty­nu­acji tej przy­go­dy, w lip­cu br. swo­ją pre­mie­rę ma nowa,…

Więcej
Włosy

Lato 2023 – najmodniejsze cięcia, kolory i stylizacje włosów

Wyma­rzo­ne zagra­nicz­ne wyjaz­dy, muzycz­ne festi­wa­le i dłu­gie, wie­czor­ne, wyj­ścia – to wszyst­ko cze­ka nas latem i na wszel­kich tego typu oka­zjach pra­gnie­my wyglą­dać spek­ta­ku­lar­nie, w zgo­dzie z aktu­al­ny­mi tren­da­mi. Jak kształ­tu­ją się te doty­czą­ce włosów?…

Więcej
UrodaWłosy

Objętość włosów – wypróbuj JOICO JoiFull

Obję­tość wło­sów – marzą o niej zarów­no kobie­ty, jak i męż­czyź­ni nie­za­leż­nie od wie­ku. W koń­cu wło­sy mają ogrom­ny wpływ na nasze samo­po­czu­cie i pew­ność sie­bie. Oto pro­fe­sjo­nal­na seria kosme­ty­ków na obję­tość wło­sów od JOICO,…

Więcej
UrodaWłosy

Kosmetyki do włosów - SexyHair

Znasz to uczu­cie, kie­dy przy codzien­nej pie­lę­gna­cji swo­ich wło­sów się­gasz po swo­je ulu­bio­ne, spraw­dzo­ne kosme­ty­ki, sty­li­zu­jesz wło­sy i dzień od razu sta­je się lep­szy? Sexy­Ha­ir powo­du­je, że każ­dy pora­nek sta­je się wyjąt­ko­wy! Poznaj nasze kultowe…

Więcej
UrodaWłosy

Jak odpowiednio chronić włosy latem?

Nasza wie­dza na temat świa­do­mej i bez­piecz­nej eks­po­zy­cji skó­ry na słoń­ce wzra­sta z roku na rok, wciąż jed­nak nie­wie­le mówi się o let­niej ochro­nie w kon­tek­ście wło­sów. A szko­da – pro­mie­nio­wa­nie UVA i UVB może…

Więcej
Włosy

Jak zapobiec wypadaniu włosów?

Nad­mier­ne wypa­da­nie wło­sów jest pro­ble­mem, z któ­rym bory­ka się wie­le kobiet – i to w róż­nym wie­ku. W jaki spo­sób radzić sobie z tego typu dole­gli­wo­ścia­mi i spra­wić, aby nasze wło­sy były pięk­ne, gęste i…

Więcej