UrodaWłosy

Objętość włosów – wypróbuj JOICO JoiFull

Obję­tość wło­sów – marzą o niej zarów­no kobie­ty, jak i męż­czyź­ni nie­za­leż­nie od wie­ku. W koń­cu wło­sy mają ogrom­ny wpływ na nasze samo­po­czu­cie i pew­ność sie­bie. Oto pro­fe­sjo­nal­na seria kosme­ty­ków na obję­tość wło­sów od JOICO,…

Więcej
UrodaWłosy

Kosmetyki do włosów - SexyHair

Znasz to uczu­cie, kie­dy przy codzien­nej pie­lę­gna­cji swo­ich wło­sów się­gasz po swo­je ulu­bio­ne, spraw­dzo­ne kosme­ty­ki, sty­li­zu­jesz wło­sy i dzień od razu sta­je się lep­szy? Sexy­Ha­ir powo­du­je, że każ­dy pora­nek sta­je się wyjąt­ko­wy! Poznaj nasze kultowe…

Więcej
UrodaWłosy

Jak odpowiednio chronić włosy latem?

Nasza wie­dza na temat świa­do­mej i bez­piecz­nej eks­po­zy­cji skó­ry na słoń­ce wzra­sta z roku na rok, wciąż jed­nak nie­wie­le mówi się o let­niej ochro­nie w kon­tek­ście wło­sów. A szko­da – pro­mie­nio­wa­nie UVA i UVB może…

Więcej
Włosy

Jak zapobiec wypadaniu włosów?

Nad­mier­ne wypa­da­nie wło­sów jest pro­ble­mem, z któ­rym bory­ka się wie­le kobiet – i to w róż­nym wie­ku. W jaki spo­sób radzić sobie z tego typu dole­gli­wo­ścia­mi i spra­wić, aby nasze wło­sy były pięk­ne, gęste i…

Więcej
UrodaWłosy

Wcierki do włosów - jak działają i  jak ich używać

Wcier­ki do wło­sów pomo­gą roz­pra­wić się z pro­ble­ma­mi taki­mi jak łupież czy wypa­da­nie wło­sów. Regu­lar­nie sto­so­wa­ne wzmoc­nią cebul­ki i popra­wią wygląd całej fry­zu­ry. Nic dziw­ne­go, że wło­so­ma­niacz­ki je uwiel­bia­ją.  Zwy­kle naj­bar­dziej sku­pia­my się na kondycji…

Więcej
Włosy

Szczotkowanie włosów - czy zagęszcza włosy?

Nie tyl­ko szam­pon i odżyw­ka – szczot­ko­wa­nie wło­sów pomo­że  zadbać o kon­dy­cję wło­sów. Jak to dzia­ła? To bar­dzo pro­ste! Szczot­ko­wa­nie wło­sów to czyn­ność, któ­ra ma za zada­nie zagę­ścić nasze wło­sy. Nie odży­wia ich i nie…

Więcej
UrodaWłosy

Włosy niskoporowate - jak o nie dbać?

Wło­sy nisko­po­ro­wa­te to naj­zdrow­sze ze wszyst­kich rodza­jów wło­sów. Mają zamknię­te łuski i nie tra­cą wody tak szyb­ko, jak wło­sy wyso­ko­po­ro­wa­te i śred­nio­po­ro­wa­te. Nie ozna­cza to jed­nak, że nie trze­ba o nie odpo­wied­nio dbać. Wie­le z…

Więcej
UrodaWłosy

Włosy wysokoporowate - jak je rozpoznać i jak o nie dbać? 

Zwy­kle dzie­li­my wło­sy na suche, znisz­czo­ne, far­bo­wa­ne czy prze­tłusz­cza­ją­ce się. O wie­le wła­ściw­szy podział to ten ze wzglę­du na ich poro­wa­tość. Wło­sy wyso­ko­po­ro­wa­te to wło­sy o otwar­tych łuskach, skłon­ne do prze­su­sze­nia i łama­nia się. Jak…

Więcej
UrodaWłosy

Suche włosy - jak je pielęgnować?

Wło­sy mogą prze­su­szać się z wie­lu powo­dów – naj­po­pu­lar­niej­sze z nich to czę­ste far­bo­wa­nie, sty­li­za­cja na gorą­co oraz nie­od­po­wied­nia pie­lę­gna­cja. Jak odbu­do­wać suche wło­sy, aby znów były gład­kie i lśnią­ce? Suche wło­sy moż­na zakwa­li­fi­ko­wać jako…

Więcej
UrodaWłosy

Domowe maseczki na włosy - przepisy  

Nie musisz od razu się­gać po kosme­ty­ki z dro­ge­rii, aby osią­gnąć upra­gnio­ny efekt na wło­sach. Z pomo­cą przyj­dą pro­duk­ty, któ­re znaj­dziesz w swo­jej kuch­ni albo w pobli­skim skle­pie spo­żyw­czym. Efekt to miło i kre­atyw­nie spędzony…

Więcej
UrodaWłosy

Olejowanie włosów - jak zacząć olejować włosy?

Koniecz­ność pozo­sta­nia w domu sprzy­ja nowym, pie­lę­gna­cyj­nym rytu­ałom. Ole­jo­wa­nie wło­sów jed­nak jest na tyle pro­ste, że z pew­no­ścią zosta­nie z tobą na dłu­żej. Bar­dzo szyb­ko zoba­czysz też jego wspa­nia­łe efek­ty! Naj­prost­szy, ale tak­że bar­dzo skuteczny…

Więcej