Jak skutecznie wzmocnić włosy

Zimą nasze wło­sy „cier­pią” podwój­nie. Jak sku­tecz­nie wzmoc­nić wło­sy trak­to­wa­ne cie­płym powie­trzem w pomiesz­cze­niach, zim­nym na zewnątrz, a w dodat­ku pod­da­wa­nym codzien­nym sty­li­za­cjom? Jak zapo­biec…

Efekt marmuru na nowych szczotkach Original Tangle Teezer

Naelek­try­zo­wa­ne, suche i łam­li­we – takie są nasze wło­sy jesie­nią. A nasze kosme­tycz­ki? Naj­czę­ściej opa­trzo­ne samy­mi ciem­ny­mi dodat­ka­mi. Czas zacząć trak­to­wać nasze wło­sy tak by…

& Other Stories wprowadza linię kosmetyków do włosów ‘hair care range’ inspirowaną Los Angeles

& Other Sto­ries ma przy­jem­ność zapre­zen­to­wać zupeł­nie nowy­kon­cept w ramach swo­je­go ulu­bio­ne­go asor­ty­men­tu­ko­sme­tycz­ne­go: linię do pie­lę­gna­cji wło­sów z sze­ro­kim wybo­rem nie­zwy­kle wydaj­nych pro­duk­tów. Znaj­du­ją się…

Piękne włosy po zimie

Pięk­ne wło­sy są naszą wizy­tów­ką – dla­te­go na praw­dę war­to o nie zadbać, szcze­gól­nie po zimie, kie­dy nara­żo­ne były na czyn­ni­ki zewnętrz­ne takie jak wiatr…

Proste fryzury na sylwestra – inspiracje

Wcho­dząc w nowy rok każ­da z nas chce wyglą­dać pięk­nie. Prze­sta­wia­my Wam inspi­ra­cje fry­zur na syl­we­stra, któ­re będą pro­ste do wyko­na­nia, efek­tow­ne oraz wygod­ne. Mamy…

Włosy jak z Instagrama – inspiracje

W dzi­siej­szych cza­sach inspi­ru­je­my się głów­nie blo­ger­ka­mi i insta­gra­mer­ka­mi. Nie tyl­ko w kwe­stii ubrań czy maki­ja­żu ale tak­że w kwe­stii fry­zur i kolo­ru wło­sów, w…

Romantyczne fryzury, które możesz zrobić sam

Non­sza­lanc­ki koń­ski ogon, zgrab­ny kok, ple­cio­ne z wło­sów war­ko­cze – nie musisz mieć nad­zwy­czaj­nych zdol­no­ści manu­al­nych czy ukoń­czo­nych kur­sów fry­zjer­skich, by wycza­ro­wać ze swo­ich wło­sów…

Grzywka – zobacz jak ją nosić i zainspiruj się!

W tym sezo­nie grzyw­ka zde­cy­do­wa­nie wra­ca do łask. Zresz­tą, fran­cuz­ki nigdy nie prze­sta­ły jej kochać. Tak małe cię­cie może dia­me­tral­nie zmie­nić two­ją fry­zu­rę. Zobacz jak…

Pielęgnacja włosów latem

Latem nasze wło­sy sta­ją się wysu­szo­ne. Wysta­wie­nie na dzia­ła­nie soli z morza, chlo­ru na base­nie czy bez­po­śred­nio na słoń­ce na pla­ży spra­wia, że roz­dwa­ja­ją się…

Top 5 produktów do pielęgnacji włosów latem

Lato to czas, kie­dy nasze wło­sy są szcze­gól­nie nara­żo­ne na dzia­ła­nie czyn­ni­ków zewnętrz­nych, któ­re osła­bia­ją je i wysu­sza­ją. Nie­za­leż­nie od tego, czy wybie­rasz się na wyma­rzo­ny urlop nad morze, czy w góry, do swo­jej waliz­ki powin­naś spa­ko­wać kosme­ty­ki, któ­re uchro­nią Two­je wło­sy przed słoń­cem, zapo­bie­gną ich zma­to­wie­niu i łama­niu się. Przed­sta­wia­my nasz subiek­tyw­ny wybór naj­lep­szych kosme­ty­ków do pie­lę­gna­cji wło­sów latem.

Shaggy cut – najmodniejsza fryzura sezonu?

Prze­ży­li­śmy już rene­sans krót­kie­go boba i jego wiel­ki powrót w wer­sji long. A jaki jest ostat­ni naj­go­ręt­szy trend któ­ry opa­no­wał poka­zy mody? Jest jeden waru­­nek-…

Rekonstrukcja włosów Joico K-Pak

Zabieg rekon­struk­cji JOICO K-PAK Hair Repa­ir Sys­tem to prze­zna­czo­ny dla każ­de­go typu wło­sów pro­fe­sjo­nal­ny 30-minu­to­wy, 4-eta­po­wy zabieg wyko­ny­wa­ny wyłącz­nie w salo­nach fry­zjer­skich. Zabieg odbu­do­wu­je i wzmac­nia znisz­czo­ne wło­sy, zwięk­sza ich blask, przy­wra­ca opty­mal­ne nawil­że­nie. Pole­ca­ny jest wszyst­kim, któ­rzy marzą o jedwa­bi­stych, gład­kich i zdro­wych wło­sach.

Szampony organiczne – co nam dają?

Tekst: Mar­ty­na Ludwi­niak Zdję­cia: Vers-24  W okre­sie jesien­no­zi­mo­wym nasze wło­sy potrze­bu­ją szcze­gól­nej pie­lę­gna­cji. Wybie­ra­jąc szam­pon czę­sto nie zwra­ca­my uwa­gi na jego skład. W dzi­siej­szych cza­sach…