ExclusiveWywiady

KULISY BLOGOWANIA – WYWIAD Z ZAŁOŻYCIELKAMI BLOGA TRIP BY TRIPLETS

Trip by Tri­plets to nazwa blo­ga modowo-lifestyle’owego, pro­wa­dzo­ne­go przez trzy uni­kal­ne sio­stry – Mag­dę, Kasię i Gosię, któ­re miesz­ka­ją w War­sza­wie. Tro­jacz­ki poka­zu­ją, że w kobie­co­ści i sio­strza­nym wspar­ciu tkwi siła. To wspól­ny cel i zami­ło­wa­nie do mini­ma­li­zmu, spra­wia­ją, że od spój­nych zdjęć na blo­gu nie może­my ode­rwać oczu. Poza tym, że jego autor­ki two­rzą pro­jekt od pod­staw – piszą tre­ści, foto­gra­fu­ją i przy­go­to­wu­ją sty­li­za­cje, inter­pre­tu­ją kla­sycz­ne tren­dy na nowo. Czę­sto ponad­cza­so­we wybo­ry prze­ła­mu­ją wyszu­ka­ny­mi pereł­ka­mi czy zwie­rzę­cy­mi wzo­ra­mi, któ­re spra­wia­ją, że out­fit sta­je się bar­dziej wyrazisty.

Więcej
ExclusiveWywiady

O skórze z Klaudią Kaszubą i prof. Andrzejem Kaszubą

Z Pro­fe­so­rem Andrze­jem Kaszu­bą, wybit­nym der­ma­to­lo­giem, peda­go­giem i men­to­rem wie­lu poko­leń pol­skich leka­rzy roz­ma­wia Klau­dia Kaszu­ba. Zbież­ność nazwisk nie­przy­pad­ko­wa. To dia­log mię­dzy teściem i syno­wą. O pie­lę­gna­cji cery, o tym jak było, a jak jest teraz. Wspól­nie oba­la­ją mity na temat dba­nia o uro­dę, punk­tu­ją błę­dy i pod­po­wia­da­ją, jak nie stra­cić gło­wy w świe­cie pięk­na, w któ­rym poja­wi­ło się zbyt wie­le możliwości. 

Więcej
Wywiady

Flora Concept – nie tylko piękne kwiaty

Flo­ra Con­cept to pierw­sze takie miej­sce na mapie War­sza­wy, w któ­rym od pierw­sze­go wej­rze­nia zako­cha­ją się zarów­no miło­śni­cy kwia­tów, jak i nie­ba­nal­nych wnętrz. O nowo powsta­łej kwia­ciar­ni roz­ma­wia­my z jej wła­ści­cie­lem, Andrze­jem Sawic­kim. Dzień zaczynam…

Więcej
Wywiady

Wywiad z Agatą Wojtkiewicz - projektantką sukien ślubnych

Jej pro­jek­ty są wyjąt­ko­we, jed­no­cze­śnie nowo­cze­sne i ponad­cza­so­we, do tego kobie­ce i mini­ma­li­stycz­ne  – dzię­ki temu tak wie­le mło­dych panien zwra­ca się wła­śnie do niej.  Jak sama mówi, prze­szła dłu­gą dro­gę w pro­jek­to­wa­niu, by w…

Więcej
UrodaWywiady

Jak wykonać idealny makijaż świąteczny i sylwestrowy?

Świę­ta to czas, kie­dy zale­ży nam, aby wszyst­ko dooko­ła było napraw­dę pięk­ne i magicz­ne. Dba­my o atmos­fe­rę w domu, dłu­go wybie­ra­my wyjąt­ko­we pre­zen­ty dla naj­bliż­szych, szu­ka­my tak­że pomy­słu na swo­je, świą­tecz­ne sty­li­za­cje. Czę­sto w Internecie…

Więcej
Wywiady

Wywiad z ilustratorem Sebastianem Fabrowiczem

Seba­stian Fabro­wicz, mimo swo­je­go bar­dzo mło­de­go wie­ku, z pew­no­ścią posia­da już swój wła­sny styl, a jego pra­ce wyko­ny­wa­ne akwa­re­la­mi są zja­wi­sko­we i inspi­ru­ją­ce. Jest stu­den­tem dru­gie­go roku Pro­jek­to­wa­nia na war­szaw­skim ASP i ma na swoim…

Więcej
ExclusiveWywiady

Gdy praca staje się pasją – rozmowa z założycielką marki Roboty Ręczne

Robo­ty Ręcz­ne to rodzin­na mar­ka, któ­ra powsta­ła z miło­ści do tra­dy­cyj­ne­go rze­mio­sła oraz zami­ło­wa­nia do ponad­cza­so­we­go wzor­nic­twa. Pro­jek­tant­ką mar­ki jest Mar­ta Iwa­­ni­­na-Kocha­ń­ska, absol­went­ka ASP w War­sza­wie, stu­dent­ka ASP w Kra­ko­wie oraz Design Insi­tu­te w Lah­ti, sta­żyst­ka w stu­dio pro­jek­to­wym Toma Dixo­na w Lon­dy­nie.  W roz­mo­wie z Vers-24 Mar­ta opo­wia­da, jak…

Więcej
ExclusiveWywiady

Wywiad z modelką Anną Paćkowską

Anna Pać­kow­ska to model­ka doce­nio­na na ryn­ku azja­tyc­kim, któ­ra wła­śnie wró­ci­ła do Pol­ski, by kon­ty­nu­ować stu­dia. Naj­więk­szym atu­tem Ani jest chód – bo jak sama mówi, to on wyróż­nia ją na castin­gach. Nie mamy wątpliwości…

Więcej
Wywiady

NOII - Wywiad z twórczynią biżuterii dla minimalistek

NOII to mar­ka dla napraw­dę wybred­nych mini­ma­li­stek, któ­ra ofe­ru­je świet­nej jako­ści, ory­gi­nal­ną biżu­te­rię. Z jej zało­ży­ciel­ką poroz­ma­wia­li­śmy o tren­dach, pro­wa­dze­niu wła­sne­go biz­ne­su w cza­sach zdo­mi­no­wa­nych przez skle­py sie­cio­we oraz pasji do robie­nia w życiu tego,…

Więcej
Wywiady

Wywiad z Ewą, twórczynią Kulty

Kul­ta to mar­ka dla bez­kom­pro­mi­so­wych mini­ma­li­stów. Wyjąt­ko­we pro­jek­ty two­rzo­ne są z naj­wyż­szej jako­ści tka­nin i pro­du­ko­wa­ne w szwal­niach na tere­nie Pol­ski, a ponad­cza­so­we wzor­nic­two wygry­wa z prze­lot­ny­mi tren­da­mi i modą maso­wą. Chce­cie dowie­dzieć się kto stoi za…

Więcej
ExclusiveWywiady

Wywiad z właścicielką LUI STORE - Luizą Kubis

Luiza Kubis – mło­da i ambit­na, mia­ła oka­zję odbyć staż u Dio­ra i innych świa­to­wych pro­jek­tan­tów. Wró­ci­ła do War­sza­wy by otwo­rzyć swój wła­sny butik – Lui Sto­re przy Moko­tow­skiej.  Z Luizą poroz­ma­wia­li­śmy o jej priorytetach…

Więcej