Uroda

Nowość od marki EISENBERG Paris – Ideal Protection SPF 30

EISENBERG Paris Ideal Protection SPF 30 PA+++ tworzy na skórze tarczę, zdolną ochronić cerę przed działaniem wolnych rodników wywołanych szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi i pozwala jej zachować naturalny blask oraz młody wygląd. Ten produkt to wielowymiarowa pielęgnacyjna ochrona przeciwstarzeniowa o potrójnym działaniu przeciw promieniowaniu UV, ekspozycji na światło niebieskie oraz zanieczyszczeniom środowiskowym. Wszystko to możliwe dzięki potężnej synergii ochronnych składników oraz formule Trio-Molecular®. Eliksir młodości prosto od marki EISENBERG Paris!

Eliksir młodości prosto od marki EISENBERG Paris!

EISENBERG Paris Ide­al Pro­tec­tion SPF 30 PA+++

 

SKŁADNIKI AKTYWNE:

 WYCIĄG Z NASION MORINGA – zapew­nia głę­bo­kie oczysz­cze­nie skó­ry z toksyn

FILTRY UV – chro­nią skó­rę przed szko­dli­wym pro­mie­nio­wa­niem UV

MASŁO SHEA – rege­ne­ru­je, nawil­ża i popra­wia struk­tu­rę skóry

CERAMIDY ROŚLINNE – wzmac­nia­ją barie­rę skórną

ALOES – głę­bo­ko nawil­ża i wygła­dza 

ORZECH MAKADAMIA – wygła­dza zmarszcz­ki, popra­wia struk­tu­rę skó­ry i odżywia

Nie­zwy­kle przy­jem­na, kre­mo­wa emul­sja zawie­ra Pep­ty­dy kakao Criol­lo Por­ce­la­na – sil­ny skład­nik ochron­ny, zwal­cza­ją­cy stres oksy­da­cyj­ny oraz foto­sta­rze­nie spo­wo­do­wa­ne eks­po­zy­cją na pro­mie­nio­wa­nie UV oraz naświe­tla­nie ekra­nów. Wyciąg z nasion Morin­gi chro­ni przed zanie­czysz­cze­nia­mi oraz stre­sem oksy­da­cyj­nym i zapew­nia skó­rze głę­bo­ki detoks. For­mu­ła zawie­ra tak­że cera­mi­dy roślin­ne, któ­re wzmac­nia­ją barie­rę hydro­li­pi­do­wą. Całość dopeł­nia wygła­dza­ją­cy i głę­bo­ko nawil­ża­ją­cy alo­es. Emul­sja jest nie­ko­me­do­gen­na, nie zawie­ra barw­ni­ków i sta­no­wi świet­ną bazę pod maki­jaż. 

STOSOWANIE: Apli­kuj rano na oczysz­czo­ną skó­rę twa­rzy, szy­ję oraz dekolt. Moż­na sto­so­wać samo­dziel­nie bądź jako kolej­ny krok w pie­lę­gna­cji, na przy­kład po serum.

REZULTATY POTWIERDZONE TESTAMI:

Stres oksy­da­cyj­ny wywo­ła­ny eks­po­zy­cją na świa­tło nie­bie­skie zmniej­szo­ny o 89%.

Uszko­dze­nia spo­wo­do­wa­ne zanie­czysz­cze­nia­mi śro­do­wi­sko­wy­mi zre­du­ko­wa­ne o 57%.

100% kobiet zauwa­ży­ło głę­bo­kie oczysz­cze­nie skóry.

100% kobiet zauwa­ży­ło wygła­dze­nie i roz­świe­tle­nie skóry.

Wzrost nawil­że­nia skó­ry o 10%.

*Bada­nia in vitro dzia­ła­nia ochron­ne­go 

** Wyni­ki testów instru­men­tal­nych i  samo­oce­ny, prze­pro­wa­dzo­nych na gru­pie 20 kobiet po miesiącu

Cena: 609 zł 

Pojem­ność: 50 ml

Dostęp­ność: SEPHORA i sephora.pl

Per­fect Detox Duo 

Ide­al Pro­tec­tion SPF 30 PA+++  apli­kuj rano na oczysz­czo­ną skó­rę twa­rzy, szy­ję oraz dekolt. Moż­na sto­so­wać samo­dziel­nie bądź jako kolej­ny krok w pie­lę­gna­cji, na przy­kład po serum. 

Na noc zasto­suj Anti Stress Tre­at­ment – ide­al­ny zabieg na noc w celu detok­sy­ka­cji. Zawie­ra eks­trakt z nasion morin­gi o dzia­ła­niu głę­bo­ko detok­sy­ku­ją­cym i prze­ciw­dzia­ła­ją­cym zanie­czysz­cze­niom, łago­dzi i zwal­cza pro­ble­my skór­ne wywo­ła­ne stre­sem, zapew­nia­jąc zdro­wą i pro­mien­ną skó­rę o poranku!

Vers-24 subiektywnie – TOP 5 produktów marki Eisenberg

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

 

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

Kosmetyki antyoksydacyjne do twarzy: ochrona skóry przed wolnymi rodnikami

Anty­ok­sy­dan­ty sta­no­wią naszą broń w wal­ce z wol­ny­mi rod­ni­ka­mi – ale czym dokład­nie są i jak korzyst­nie wpły­wa­ją na naszą skó­rę? Wol­ne rod­ni­ki, zwa­ne tak­że utle­nia­cza­mi, to czą­stecz­ki, któ­re posia­da­ją co naj­mniej jeden nie­spa­ro­wa­ny elek­tron. Chociaż…
Więcej
Uroda

Cera mieszana - jak ją pielęgnować?

Z jed­nej stro­ny się prze­su­sza, z dru­giej ma ten­den­cję do prze­tłusz­cza­nia. Czę­sto mówi się, że cera mie­sza­na to jed­na z naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cych cer. Jak więc o nią dbać, aby wyglą­da­ła pięk­nie i była zdro­wa? Cera…
Więcej
Uroda

Jak przedłużyć opaleniznę

Pięk­na, zło­ta i zdro­wa opa­le­ni­zna – to marze­nie wie­lu z nas. Co robić, aby utrzy­ma­ła się dłu­go po powro­cie z waka­cji? Wystar­czy kil­ka tri­ków –  jesz­cze w trak­cie opa­la­nia, a tak­że wte­dy, gdy skó­ra już…
Więcej