Design

MONUMENTAL – innowacyjna kolekcja płytek Ceramiki Paradyż

MONUMENTAL to innowacyjna kolekcja płytek Ceramiki Paradyż, zapewniająca nie tylko estetyczne wnętrza, ale również funkcjonalność i trwałość. Dzięki różnorodności wymiarów i wzornictwa, MONUMENTAL oferuje doskonałe dopasowanie do każdego projektu. Odporność na uszkodzenia mechaniczne i warunki atmosferyczne sprawia, że płytki MONUMENTAL są idealne do intensywnie użytkowanych pomieszczeń i zewnętrznych elewacji. Bogata gama wzorów i wykończeń pozwala na tworzenie unikalnych przestrzeni. Odkryj MONUMENTAL i stwórz eleganckie wnętrza, które przyciągną uwagę.

MONUMENTAL - innowacyjna kolekcja płytek Ceramiki Paradyż

MONUMENTAL – inno­wa­cyj­na kolek­cja pły­tek Cera­mi­ki Paradyż

Nowe wymia­ry, nowe możliwości

Posze­rzo­na gama wymia­rów pły­tek ścien­no-pod­ło­go­wych MONUMENTAL od Cera­mi­ki Para­dyż sprzy­ja kre­atyw­no­ści i przy­czy­nia się do jesz­cze lep­sze­go eks­po­no­wa­nia funk­cjo­nal­no­ści oraz este­ty­ki pro­jek­to­wa­nych wnętrz. Moż­li­wość pre­cy­zyj­ne­go dopa­so­wa­nia for­ma­tów do kon­kret­nych potrzeb i pomiesz­czeń pozwa­la na osią­gnię­cie dosko­na­łe­go efek­tu wizu­al­ne­go oraz opty­mal­ne­go wyko­rzy­sta­nia prze­strze­ni. Wyso­ka jakość, do któ­rej przy­zwy­cza­ił nas przez osta­nie 35 lat pol­ski pro­du­cent, gwa­ran­tu­je trwa­łość i łatwość utrzy­ma­nia, co spra­wia, że MONUMENTAL jest dobrym wybo­rem zarów­no dla pry­wat­nych miesz­kań, jak i obiek­tów komer­cyj­nych. Mul­ti­for­ma­to­wość kolek­cji (z dostęp­ny­mi wymia­ra­mi od 119,8x279,8 cm, 119,8x119,8 cm, 59,8x119,8 cm, 89,8x89,8 cm, 59,8x59,8 cm, po stop­ni­cę 29,8x59,8 cm) daje sze­ro­kie moż­li­wo­ści aran­ża­cyj­ne, obej­mu­jąc róż­ne roz­mia­ry pły­tek. W połą­cze­niu ze spój­no­ścią wzor­ni­czą z inny­mi kate­go­ria­mi pro­duk­tów, od wiel­ko­for­ma­to­wych spie­ków kwar­co­wych TRI‑D, po mniej­sze płyt­ki pod­ło­go­we, ścien­ne czy pły­ty tara­so­we 2.0, zysku­je­my swo­bo­dę w pro­jek­to­wa­niu har­mo­nij­nych i este­tycz­nych przestrzeni.

Bez­kom­pro­mi­so­wa wytrzymałość

MONUMENTAL cha­rak­te­ry­zu­je się wyso­ką odpor­no­ścią na uszko­dze­nia mecha­nicz­ne, co czy­ni kolek­cję świet­nym mate­ria­łem do sto­so­wa­nia na pod­ło­gach nara­żo­nych na inten­syw­ne użyt­ko­wa­nie, takich jak kory­ta­rze, kuch­nie czy łazien­ki. Wyso­kie para­me­try użyt­ko­we spra­wia­ją, że płyt­ki moż­na śmia­ło sto­so­wać w pomiesz­cze­niach o pod­wyż­szo­nym pozio­mie wil­got­no­ści, na ścia­nach łazie­nek, backsplash’ach kuchen­nych, czy w stre­fach SPA. Dzię­ki swej odpor­no­ści na warun­ki atmos­fe­rycz­ne, ta boga­ta linia pły­tek ścien­no-pod­ło­go­wych może być sto­so­wa­na zarów­no wewnątrz, jak i na zewnątrz budyn­ków. MONUMENTAL jest rów­nież odpor­ny na pro­mie­nio­wa­nie UV i mróz, co czy­ni te pro­duk­ty ide­al­nym roz­wią­za­niem do zasto­so­wa­nia na bal­ko­nach, ele­wa­cjach czy scho­dach. Nato­miast róż­no­rod­ność wykoń­cze­nia MONUMENTAL, obej­mu­ją­ca poler, pół­po­ler, mat i soft, otwie­ra sze­ro­kie spek­trum moż­li­wo­ści dla pro­jek­tan­tów i archi­tek­tów wnętrz, pozwa­la­jąc na two­rze­nie róż­no­rod­nych efek­tów wizu­al­nych. Kom­bi­na­cja pole­ro­wa­nych pły­tek z wer­sją mat lub soft, doda każ­de­mu wnę­trzu dyna­mi­zmu i głę­bi, wpły­wa­jąc przy oka­zji na odbi­cie świa­tła i optycz­ne powięk­sze­nie mniej­szych przestrzeni.

MONUMENTAL - innowacyjna kolekcja płytek Ceramiki Paradyż

MONUMENTAL – inno­wa­cyj­na kolek­cja pły­tek Cera­mi­ki Paradyż

Biżu­te­ria w duchu „less waste”

Pro­jekt Para­dyż x ORSKA, będą­cy jed­nym z naj­bar­dziej intry­gu­ją­cych przy­kła­dów współ­pra­cy pomię­dzy mar­ka­mi, dosłow­nie połą­czył design płyt MONUMENTAL i biżu­te­rię w jed­no. To współ­pra­ca, któ­ra prze­su­wa gra­ni­ce pro­jek­to­wa­nia wyro­bów jubi­ler­skich, ustę­pu­jąc miej­sca nowym tren­dom i pro­jek­tom czer­pią­cym z idei tro­ski o śro­do­wi­sko natu­ral­ne.  W ramach koope­ra­cji z artyst­ką powsta­ły jedy­ne w swo­im rodza­ju ele­men­ty biżu­te­ryj­ne, od efek­tow­nych naszyj­ni­ków, po mini­ma­li­stycz­ne piny czy kol­czy­ki, któ­re śmia­ło moż­na uznać za dzie­ła sztuki.

MONUMENTAL - innowacyjna kolekcja płytek Ceramiki Paradyż

MONUMENTAL – inno­wa­cyj­na kolek­cja pły­tek Cera­mi­ki Paradyż

Bogac­two wzorów

Wśród pre­zen­to­wa­nych nowo­ści znaj­dzie­my nie tyl­ko nowe obli­cza ponad­cza­so­wej este­ty­ki kamie­nia, ale rów­nież inne for­ma­ty, kolo­ry­sty­ki oraz wykoń­cze­nia powierzch­ni kolek­cji z pierw­szej odsło­ny MONUMENTAL. Nie­zwy­kłym atu­tem linii jest Archi­teq o gra­fi­ce deli­kat­ne­go, mięk­kie­go i zba­lan­so­wa­ne­go tonal­nie beto­nu z przy­jem­ną w doty­ku mato­wą powierzch­nią. Sze­ro­ka pale­ta kolo­ry­stycz­na, zawie­ra­ją­ca 12 spój­nych barw to jedy­na tak wszech­stron­na kolek­cja ofe­ro­wa­na przez pol­skie­go pro­du­cen­ta nawią­zu­ją­ca do tren­do­we­go beto­nu. Nie­mal trój­wy­mia­ro­wy efekt głę­bi, wyjąt­ko­wa świe­tli­stość i kolo­ry­sty­ka zosta­ły uzy­ska­ne w kolek­cjach Invi­si­ble Blush i Gre­en dzię­ki inspi­ra­cji pięk­nem zja­wi­sko­we­go onyk­su. Intry­gu­ją­ce i bar­dzo szy­kow­ne wzo­ry zamknię­te w gład­kiej tafli płyt­ki cera­micz­nej są dosko­na­łą bazą ele­ganc­kiej kom­po­zy­cji salo­nów, łazie­nek czy kuch­ni. Nato­miast bar­dzo odważ­na, wyra­zi­sta oraz cha­rak­te­ry­stycz­na pro­po­zy­cja to Abs­tract Rust, stwo­rzo­na z kon­tra­sto­wych barw: od jasne­go per­ło­we­go, poprzez ogni­ste rudo­ści, aż do głę­bo­kich brą­zów. Jest to dosko­na­ła pro­po­zy­cja dla archi­tek­tów i pro­jek­tan­tów oraz świa­do­mych klien­tów poszu­ku­ją­cych nie­tu­zin­ko­wych roz­wią­zań. 

MONUMENTAL - innowacyjna kolekcja płytek Ceramiki Paradyż

MONUMENTAL – inno­wa­cyj­na kolek­cja pły­tek Cera­mi­ki Paradyż

Te hip­no­ty­zu­ją­ce wzo­ry dosko­na­le kom­po­nu­ją się z ponad­cza­so­wym pięk­nem mar­mu­rów czy naj­mod­niej­szych gra­fik nawią­zu­ją­cych do beto­nu. Sprzy­ja to kre­atyw­no­ści oraz pozwa­la na stwo­rze­nie zja­wi­sko­wych kom­po­zy­cji, a tak­że przy­ku­wa­ją­cych wzrok deko­ra­cji. MONUMENTAL pozwa­la na swo­bo­dę i wol­ność w two­rze­niu funk­cjo­nal­nych oraz pięk­nych prze­strze­ni wyra­ża­ją­cych indy­wi­du­al­ny styl. 

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Nieznana Szkoła Paryska. Odkryj tajemnice École de Paris na wystawie w DESA Unicum

Komentarze

komentarzy