Villajoyosa, znana również jako La Vila Joiosa, co oznacza “miasto radości” po hiszpańsku, emanuje zapachem czekolady i charakteryzuje się kolorowymi uliczkami, będącym uosobieniem uroku hiszpańskiego wybrzeża Costa Blanca. “To właśnie to miejsce stało się inspiracją dla najnowszej kolekcji marki Roe&Joe, a nasza kampania została zrealizowana właśnie tam.” – mówi projektantka Julia Smogorzewska.

Nowa kolekcja marki Roe&Joe - "La Suerte"

Nowa kolek­cja mar­ki Roe&Joe – “La Suerte”

Mar­ka Roe&Joe, mają­ca korze­nie w eko­lo­gicz­nej i ponad­cza­so­wej odzie­ży dla naj­młod­szych, roz­sze­rzy­ła swo­ją kolek­cję, aby obej­mo­wać rów­nież ubra­nia dla kobiet, odpo­wia­da­jąc na potrze­by klien­tów. Od luź­nych koszul w zesta­wie­niu z szor­ta­mi po zwiew­ne sukien­ki maxi, każ­dy ele­ment gar­de­ro­by jest sta­ran­nie wyko­na­ny z dba­ło­ścią o wybór mate­ria­łów. Mar­ka ofe­ru­je natu­ral­ne, wyso­kiej jako­ści tka­ni­ny ide­al­ne na wio­snę, w tym baweł­nę cer­ty­fi­ko­wa­ną Oeko-Tex, wisko­zę i mie­szan­ki Ten­cel z lnem, zapew­nia­jąc oddy­chal­ność i zrów­no­wa­żo­ną produkcję.

Pale­ta kolo­rów kolek­cji “La Suer­te” ema­nu­je opty­mi­zmem dzię­ki odważ­nym połą­cze­niom nie­bie­skie­go, zie­le­ni, bie­li i beżu. Kwia­to­we wzo­ry, mini­ma­li­stycz­ne hafty sto­kro­tek i soczy­ste moty­wy tru­skaw­ko­we doda­ją kolek­cji lek­ko­ści. Nowo­ścią w kolek­cji jest baweł­nia­ny denim. War­to zwró­cić uwa­gę na kape­lu­sze ozdo­bio­ne naszyw­ka­mi z jelon­kiem, ogrod­nicz­ki z guzi­ka­mi koko­so­wy­mi oraz uro­cze kurt­ki z fal­ban­ka­mi dla dziewczynek.

Nowa kolekcja marki Roe&Joe - "La Suerte"

Nowa kolek­cja mar­ki Roe&Joe – “La Suerte”

Nowa kolekcja marki Roe&Joe - "La Suerte"

Nowa kolek­cja mar­ki Roe&Joe – “La Suerte”

Nowa kolekcja marki Roe&Joe - "La Suerte"

Nowa kolek­cja mar­ki Roe&Joe – “La Suerte”

Nowa kolekcja marki Roe&Joe - "La Suerte"

Nowa kolek­cja mar­ki Roe&Joe – “La Suerte”

Nowa kolekcja marki Roe&Joe - "La Suerte"

Nowa kolek­cja mar­ki Roe&Joe – “La Suerte”

Zarów­no kolek­cja dam­skie­go, jak i dzie­cię­ce­go ubra­nia są sta­ran­nie wyko­na­ne w nie­wiel­kim zakła­dzie w Lublinie.

Jestem zachwy­co­na, że może­my zapew­nić pra­cę wspa­nia­łym kobie­tom w moim rodzin­nym mie­ście” – mówi wła­ści­ciel­ka marki.

Dlaczego warto pić kawę? Korzyści zdrowotne

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we­/Vers-24
Zdję­cia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy