KULTOWA NOC MUZEÓW 2019

Prze­strze­nie Pań­stwo­we­go Muzeum Etno­gra­ficz­ne­go w War­sza­wie wypeł­nią się po brze­gi kul­to­wo­ścią w wymia­rze mię­dzy­po­ko­le­nio­wym i wie­lo­ga­tun­ko­wym. Muzy­ka, ubra­nia, samo­cho­dy, super­bo­ha­te­ro­wie – to wszyst­ko skład­ni­ki naszej…

Jaga Hupało x TFH Koncept – artystyczny performance w Kamienicy Wedla, w ramach Nocy Muzeów

  Per­for­man­ce Jaga Hupa­ło x TFH Kon­cept inspi­ro­wa­ny jest kul­to­wą baśnią o Rosz­pun­ce Bra­ci Grimm, któ­rej sym­bo­lem są bar­dzo dłu­gie i pięk­ne wło­sy. W baśni…

Kino letnie z La Manią

Love to tytuł fil­mu Gaspa­ra Noe, na któ­re­go seans La Mania zapro­si­ła we wtor­ko­wy wie­czór do war­szaw­skie­go kina Ilu­zjon. Spo­tka­niem tym mar­ka ofi­cjal­nie otwo­rzy­ła sezon…

KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZY KAPELUSZ GALA DERBY 2017

2 lip­ca na war­szaw­skim Torze Wyści­gów Kon­nych Słu­że­wiec odbę­dzie się Der­by Gala – naj­bar­dziej pre­sti­żo­we, obok Wiel­kiej War­szaw­skiej, wyda­rze­nie sezo­nu wyści­gów kon­nych w Pol­sce. Oprócz…

Wystawa BOGACTWO/ Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki

Gdzie: Zachę­ta – Naro­do­wa Gale­ria Sztu­ki Arty­ści: Azor­ro, Ewa Axel­rad, Tymek Borow­ski, Rafał Domi­nik, Mau­ry­cy Gomu­lic­ki, Nico­las Gro­spier­re, Łukasz Jastrub­czak, Moni­ka Kmi­ta, Luxus, Mister D. i…

All eyes on me! – Wystawa LUSTRA w Centrum Nauki Kopernik

Tekst: Mar­ty­na Ludwi­niak Zdję­cia: kopernik.org.pl  Wysta­wę LUSTRA moż­na oglą­dać od 15 paź­dzier­ni­ka do maja 2016 roku. Skła­da się z ponad 30 eks­po­na­tów – kalej­do­sko­pów, lustrza­nych ukła­da­nek,…

Sierpniowe wydarzenia w Warszawie

Tekst: Mar­ty­na Ludwi­niak Zdję­cia: kopernik.org.pl, filmowastolica.pl, mate­ria­ły pra­so­we Dla tych, któ­rzy już wró­ci­li ze sło­necz­ne­go urlo­pu oraz dla tych, któ­rzy jesz­cze na nie­go cze­ka­ją, nasza…

Tadeusz Peiper – „Papież Awangardy”. Muzeum Narodowe w Warszawie

Tekst: Anna Jan­kow­ska Zdję­cia: mnw.art.pl  Nie każ­dy zda­je sobie dziś spra­wę z tego, jak waż­ną rolę Tade­usz Peiper (1891–1969) ode­grał w pol­skiej i euro­pej­skiej kul­tu­rze…

Zapowiedź kolejnego albumu Moniki Brodki!

Tekst: Anna Jan­kow­ska Zdję­cie: mate­ria­ły pra­so­we  „Szczę­ście, satys­fak­cja i zapa­le­nie krta­ni. Nowa pły­ta w przy­go­to­wa­niu!” – taką infor­ma­cją podzie­li­ła się wczo­raj na swo­im facebook’owym pro­fi­lu…

LGBT Film Festival 2015. 17 – 24 kwietnia w całej Polsce

6 edy­cja festi­wa­lu poświę­co­ne­go tema­ty­ce LGBT (les­bian, Gay, Bise­xu­al, Trans­gen­der) roz­pocz­nie się już jutro i potrwa do czwart­ku. Zapew­ne zno­wu przy­cią­gnie tłu­my widzów, poka­zu­jąc, że rów­ność ma wie­le odcie­ni.

Florence + The Machine opublikowała kolejny teledysk z nowej płyty

Kolej­ny tele­dysk z nowej pły­ty Flo­ren­ce + The Machi­ne ‘How Big How Blue How Beau­ti­ful’. Zapra­sza­my do obej­rze­nia!

Antyczny Narodowy/Samsung prezentuje wystawę „Pompeje. Życie w cieniu wulkanu”

Tekst: Mar­ty­na Ludwi­niak Zdję­cia: wystawapompeje.pl Wczo­raj na Sta­dio­nie Naro­do­wym mia­ło miej­sce otwar­cie nie­zwy­kłej mul­ti­me­dial­nej wysta­wy „Pom­pe­je. Życie w cie­niu wul­ka­nu”. Eks­po­zy­cja zaj­mu­je 2 tysią­ce metrów kwa­dra­to­wych…

Zapowiedzi i premiery filmowe w kwietniu

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we Oto kil­ka pro­po­zy­cji fil­mo­wych, któ­re swo­je pre­mie­ry mają w kwiet­niu. 10 kwiet­nia ZE WSZYSTKICH SIŁ. Julien, jak wszyst­kie nasto­lat­ki, marzy o przy­go­dach i…