TOP 5 ulubionych lifestyle’owych magazynów redakcji VERS ­ 24

W dobie roz­wi­ja­ją­cej się cyfry­za­cji papie­ro­we książ­ki i cza­so­pi­sma zaczę­ły scho­dzić na dal­szy plan. Pomi­mo tego, iż ich war­tość w obli­czu nowo­cze­snych tech­no­lo­gii wyda­je się…

Dotknij Titanica W PKIN

Zobacz przed­mio­ty, któ­re uda­ło się wydo­być z wra­ku „Tita­ni­ca”: koc, obrącz­kę, pocz­tów­kę, zdję­cie, list. W Pała­cu Kul­tu­ry w War­sza­wie moż­na oglą­dać wysta­wę „Tita­nic the Exhi­bi­tion” poświę­co­ną kata­stro­fie bry­tyj­skie­go trans­atlan­ty­ku.

Kolorowe pianina

Tekst: Moni­ka Koryś Zdję­cia: radiokolor.pl Od nie­daw­na war­szaw­skie uli­ce zdo­bią nie­ty­po­we przed­mio­ty! Mowa oczy­wi­ście o kolo­ro­wych pia­ni­nach. To nie żad­ne atra­­py- to praw­dzi­we instru­men­ty, a w…

Pangaea: Nowa Sztuka z Afryki i Ameryki Łacińskiej, Londyn, Saatchi Gallery

Tekst: Julia Ger­man Zdję­cia: saatchigallery.com 200 milio­nów lat temu ist­niał super­kon­ty­nent Pan­ga­ea. Aktu­al­nie w Gale­rii Saat­chi zoba­czy­my pra­ce 16 współ­cze­snych arty­stów z Ame­ry­ki Łaciń­skiej i Afry­ki.…

8 Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi VERS-24 POLECA!

8. Festi­wal Fil­mu i Sztu­ki Dwa Brze­gi odbę­dzie się w tym roku w ter­mi­nie 2–10 sierp­nia 2014. Zachę­ca­my do śle­dze­nia stro­ny inter­ne­to­wej festi­wa­lu i nasze­go pro­fi­lu na face­bo­oku. Spo­tkaj­my się w Kazi­mie­rzu Dol­nym i Janow­cu nad Wisłą!

Rusałka” z cyklu THE METROPOLIAN OPERA: Live in HD

7. czerw­ca o godz. 18:30 odbę­dzie się retrans­mi­sja spek­ta­klu ope­ro­we­go „Rusał­ka” z jed­ne­go z naj­słyn­niej­szych ope­ro­wych teatrów świa­ta.

Nowy teledysk Kasi Popowskiej!

Tekst: Mate­ria­ły pra­so­we, Redak­cja Zdję­cia: Mate­ria­ły pra­so­we Kasia Popo­wska to 24-let­nia woka­list­ka pocho­dzą­ca z Łodzi. Gra na gita­rze, jest samo­ukiem. Wywo­dzi się z inter­ne­to­we­go nur­tu…

Wystawa From Vera to Veruschka: The Unseen Photographs by Johnny Moncada

Tekst: Julia Ger­man Zdję­cia: nymag.com Wysta­wa w Somer­set House w Lon­dy­nie przed­sta­wia nie­pu­bli­ko­wa­ne dotąd zdję­cia Veru­sch­ki (ory­gi­nal­ne imie: Vera Got­tlie­be Anna Gräfin von Lehn­dorff) i wło­skie…

Obłokobujanie” Patti Smith

Mówi się o niej „mat­ka chrzest­na punk roc­ka”, choć jest nie tyl­ko woka­list­ką, ale i uta­len­to­wa­ną pisar­ką. Kolej­ną książ­ką w jej pisar­skim dorob­ku jest „Obło­ko­bu­ja­nie”…

IT”

Napi­sa­łam tę książ­kę, ponie­waż chcia­łam zro­bić coś poza pro­wa­dze­niem tele­wi­zyj­ne­go show”, otwar­cie przy­zna­je Ale­xa Chung, wyja­śnia­jąc przy tym, że pra­gnę­ła skon­cen­tro­wać się na innych pro­jek­tach.…