KsiążkiKulturaVers24 poleca

„IT”

Napi­sa­łam tę książ­kę, ponie­waż chcia­łam zro­bić coś poza pro­wa­dze­niem tele­wi­zyj­ne­go show”, otwar­cie przy­zna­je Ale­xa Chung, wyja­śnia­jąc przy tym, że pra­gnę­ła skon­cen­tro­wać się na innych pro­jek­tach. “Ta książ­ka pomo­gła mi prze­ana­li­zo­wać minio­ne lata i zaj­rzeć do dawno…

Więcej