TOP 5 ulubionych lifestyle’owych magazynów redakcji VERS ­ 24

W dobie roz­wi­ja­ją­cej się cyfry­za­cji papie­ro­we książ­ki i cza­so­pi­sma zaczę­ły scho­dzić na dal­szy plan. Pomi­mo tego, iż ich war­tość w obli­czu nowo­cze­snych tech­no­lo­gii wyda­je się…

IT”

Napi­sa­łam tę książ­kę, ponie­waż chcia­łam zro­bić coś poza pro­wa­dze­niem tele­wi­zyj­ne­go show”, otwar­cie przy­zna­je Ale­xa Chung, wyja­śnia­jąc przy tym, że pra­gnę­ła skon­cen­tro­wać się na innych pro­jek­tach.…