Nowe studio w Warszawie – 4MC

 To wspa­nia­łe, że coś się koń­czy, by mogła zacząć się nowa przy­go­da, Stu­dio Ver­re z Narbut­ta zosta­ło prze­nie­sio­ne do Lofto­wej prze­strze­ni w ser­cu arty­stycz­nej Pra­gi.…

PRAWDZIWIE BIAŁE ŚWIĘTA” Z TK MAXX

Mar­ka TK Maxx wystar­to­wa­ła ze świą­tecz­ną kam­pa­nią „Praw­dzi­wie Bia­łe Świę­ta” pre­zen­tu­ją­cą ory­gi­nal­ne pomy­sły na upo­min­ki i… nie­spo­dzian­kę! W tym roku, oprócz tele­wi­zyj­ne­go spo­tu, mar­ka przy­go­to­wa­ła…

Costa Coffee – dlaczego warto być i pracownikiem, i klientem?

Costa Cof­fee to kawiar­nia z boga­tą tra­dy­cją – pierw­sza palar­nia zosta­ła otwar­ta przez bra­ci Ser­gio i Bru­no Costa w 1979 roku i wkrót­ce tra­fi­ła do…

Obchody 20-lecia Muraspec w Polsce

20-lecie ist­nie­nia na pol­skim ryn­ku obcho­dzi mar­ka Mura­spec – świa­to­wej sła­wy pro­du­cent okle­in ścien­nych. Z tej oka­zji 21 wrze­śnia 2017 r. fir­ma orga­ni­zu­je przy­ję­cie jubi­le­uszo­we,…

Letnie nowości dla koneserów kawy w COSTA COFFEE

  Kawa jest naj­bar­dziej popu­lar­nym napo­jem na Zie­mi. Może być ser­wo­wa­na na cie­pło lub zim­no w zależ­no­ści od gustu czy pory roku. Sekret jej sma­ku tkwi…

2INCREATIVES – pierwsza w Polsce agencja poświęcona Instagramowi

Wystar­to­wa­ła nowa agen­cja kre­atyw­na zaj­mu­ją­ca się kom­plek­so­wą obsłu­gą pro­fi­li na Insta­gra­mie: od ana­li­zy potrzeb i opra­co­wa­nia stra­te­gii komu­ni­ka­cji, po bie­żą­ce two­rze­nie auten­tycz­ne­go con­ten­tu i nawią­zy­wa­nie…

Prisma – nowa aplikacja zdobywająca serca internautów

Marzy Ci się stwo­rze­nie praw­dzi­we­go dzie­ła sztu­ki, lecz nie posia­dasz wystar­cza­ją­cych umie­jęt­no­ści manu­al­nych? Nic stra­co­ne­go! Twór­cy coraz to now­szych apli­ka­cji na smart­fo­ny nie spo­czy­wa­ją na…

WITAMY W ŚWIECIE KIEHL’S! „JESTEŚMY SZCZĘŚLIWI, MOGĄC WAM SŁUŻYĆ”

To pro­ste prze­sła­nie sta­no­wi naj­głęb­szą isto­tę naszej legen­dar­nej, nowo­jor­skiej mar­ki. Przy­świe­ca nam ono nie­prze­rwa­nie od ponad 160 lat – od chwi­li, gdy po raz pierw­szy zaofe­ro­wa­li­śmy Wam nasze usłu­gi.

 

Propozycje prezentów na Dzień Matki

Dzień Mamy to ide­al­na oka­zja, aby podzię­ko­wać Naszym rodzi­ciel­kom za cie­pło i wspar­cie, któ­re otrzy­mu­je­my od nich każ­de­go dnia. I choć żad­na rzecz nie jest…

10 FAKTÓW, KTÓRYCH NIE WIESZ O STARBUCKS

Tekst: Sonia Kru­pin­ska Zdję­cia: VERS-24 Było 10 fak­tów na temat H&M’u, więc teraz czas na Star­buck­sa! Naj­słyn­niej­sza kawiar­nia na świe­cie zosta­ła zało­żo­na 30 mar­ca 1971 w…

7 przydatnych funkcji Instagrama

Tekst: Sonia Kru­pin­ska Zdję­cia: VERS-24 Śmia­ło moż­na powie­dzieć, że Insta­gram w zastra­sza­ją­cym tem­pie doga­nia popu­lar­no­ścią i licz­bą użyt­kow­ni­ków, zna­ne­go na całym świe­cie Face­bo­oka. Mają­ca już 5 lat apli­ka­cja,…

Pierwsza w Polsce francuska restauracja PAUL powstanie w Warszawie

Tekst: Sonia Kru­piń­ska Zdję­cia: pinterest.com, instagram.com Już wkrót­ce w War­saw Finan­cial Cen­ter będzie­cie mogły zjeść naj­bar­dziej fan­cy śnia­da­nie w swo­im życiu. Wszyst­ko dzię­ki PAUL, fran­cu­skiej pie­kar­ni…

Francuska Szkoła Mody IFA Paris otwiera nowe MBA

Paryż, czer­wiec 2015 – Od paź­dzier­ni­ka br, IFA PARIS (www.ifaparis.com) fran­cu­ska szko­ła mody i zarzą­dza­nia luk­su­so­wy­mi mar­ka­mi, otwo­rzy nowy pro­gram MBA w języ­ku angiel­skim dla spe­cja­li­stów w zarza­dza­niu na ryn­ku per­fu­me­ryj­no-kosme­tycz­nym.