Lokale ze zdrowym jedzeniem. Gdzie zjeść dobrze w Warszawie?

 Spo­koj­nie może­my ogło­sić, że zapa­no­wa­ła moda na #slow­fo­od. Chce­my jeść mądrze, zdro­wo i ina­czej myśleć o naszej die­cie. Cza­sa­mi jed­nak bra­ku­je nam cza­su aby zadbać…

VERS-24 FAVORITES: MIESZKANIA Z AIRBNB W PARYŻU

Naszą kolej­ną pro­po­zy­cją z serii VERS-24 FAVORITES jest Paryż – nie­zwy­kle magicz­ne i roman­tycz­ne mia­sto. Sto­li­cy Fran­cji nie da się opi­sać sło­wa­mi. Kto miał moż­li­wość ją odwie­dzić,…

VERS-24 FAVORITES: MIESZKANIA Z AIRBNB W WARSZAWIE

War­sza­wa to nie tyl­ko sto­li­ca Pol­ski i jej naj­więk­sze mia­sto, to przede wszyst­kim wspa­nia­łe budow­le i uro­cze zakąt­ki, gdzie histo­rycz­ne zabyt­ki sąsia­du­ją z nowo­cze­sną archi­tek­tu­rą.…

VERS-24 FAVORITES: MIESZKANIA Z AIRBNB W AMSTERDAMIE

Amster­dam to jed­no z wiel­kich małych miast świa­ta, a dla­cze­go? To świa­to­wa i atrak­cyj­na metro­po­lia, sto­li­ca Holan­dii, mia­sto sztu­ki, kul­tu­ry i desi­gnu, mody, a jed­no­cze­śnie…

Podróże z Indią: Atostogos/Wilno

Szu­kasz miej­sca, w któ­rym poczu­jesz się jak na waka­cjach? Zapra­sza­my do Wil­na, do kawiar­ni Ato­sto­gos, któ­rej nazwa i kli­mat ide­al­nie odda­ją waka­cyj­ną atmos­fe­rę. Szcze­gól­nie war­to wybrać się tam w week­end, kie­dy, oprócz prze­pysz­nych dese­rów i ciast, ser­wo­wa­ne są śnia­da­nia (w ofer­cie m.in. twa­ro­go­we pla­cusz­ki, czy jaj­ka po bene­dyk­tyń­sku). Co jesz­cze wyróż­nia to miej­sce? Przede wszyst­kim dobra kawa i skan­dy­naw­ski, suro­wy kli­mat wnę­trza.

Podróże z Indią: Royals &Rice Bar/Berlin

Gdy­by ktoś zapy­tał mnie, gdzie chcia­ła­bym miesz­kać, bez waha­nia wybra­ła­bym Ber­lin. Uwiel­biam wra­cać do tego mia­sta, by poczuć jego spe­cy­ficz­ny kli­mat, spo­tkać tutej­szych ludzi, wybrać się…

Muumi Pannarikahvila – naleśnikarnia rodem z bajki

Tekst: Alek­san­dra Dzia­dul Zdję­cia: pannari.fi Kula ziem­ska peł­na jest pięk­nych i inspi­ru­ją­cych zakąt­ków. Pomi­mo chę­ci, nie zawsze mamy moż­li­wość by je odwie­dzić. Brak cza­su i brak…

REDAKCJA VERS-24 POLECA: Bistro Pigalle

Tekst/zdjęcia: Vers-24 Owo­ce morza coraz czę­ściej gosz­czą na naszych sto­łach. Powo­dów, by wpro­wa­dzić je do jadło­spi­su jest wie­le – bogac­two zawar­tych w nich mine­ra­łów i skład­ni­ków…

10 faktów których nie wiesz o COSTA Coffee

Tekst: Sonia Kru­piń­ska Zdję­cia: Vers-24 Dru­ga, zaraz po Star­buck­sie naj­po­pu­lar­niej­sza sie­ciów­ka z kawą w roli głów­nej. Oczy­wi­ście mowa tu o COSTA COFFEE. Każ­dy z nas…

Central Perk – legendarna kawiarnia z serialu „Przyjaciele” zostanie otwarta w Warszawie!

Tekst: Klau­dia Zie­liń­ska Zdję­cia: pinterest.com Jeden z naj­po­pu­lar­niej­szych seria­li wszech­cza­sów, oglą­da­ny przez milio­ny osób na całym świe­cie. Serial o losach szóst­ki zna­jo­mych z Man­hat­ta­nu –…

10 faktów o… Green Caffè Nero

 Tekst: Alek­san­dra Dzia­dul Zdję­cia: Vers-24 Kie­dy wcho­dzisz do Gre­en Caf­fè Nero od razu wiesz, że to miej­sce, obok któ­re­go już nigdy nie przej­dziesz obo­jęt­nie. W…

Kawiarnia Fabryczna

Roz­ma­wia­ła: Yani­na Tra­pach­ka Edy­cja: Kin­ga War­szaw­ska, Julia Szuł­drzyń­ska Zdję­cia: VERS-24 Jak powstał pomysł na otwar­cie Kawiar­ni Fabrycz­nej? Pomysł naro­dził się z potrze­by. Chcia­łem mieć takie miej­sce,…

Nie tylko z drugiej ręki − targi książki i antykwariaty w Europie

 Tekst: Kin­ga War­szaw­ska Mole książ­ko­we wie­dzą jaką przy­jem­ność spra­wia trzy­ma­nie w rękach ulu­bio­ne­go tomu, z jego wszyst­ki­mi przy­bru­dze­nia­mi, zagię­tą okład­ką i stro­na­mi, któ­re kart­ko­wa­ło się nie­przy­zwo­itą…