Gdzie kupować meble online?

Kupo­wa­nie mebli może być uciąż­li­we. Zwłasz­cza jeśli nie mamy samo­cho­du, a salo­ny z naj­pięk­niej­szy­mi mebla­mi znaj­du­ją się poza mia­stem. Na szczę­ście coraz wię­cej skle­pów ofe­ru­je…

Zainspiruj się na święta: minimalistyczna choinka

Wszy­scy uwiel­bia­my przed­świą­tecz­ny czas przy­go­to­wań- spo­rzą­dza­nie listy zaku­pów, wybie­ra­nie i pako­wa­nie pre­zen­tów, pie­cze­nie pier­nicz­ków czy przy­stra­ja­nie nasze­go domu. By w naszym miesz­ka­niu wpro­wa­dzić praw­dzi­wie świą­tecz­ny,…

Jak udekorować mieszkanie na Święta?

Do Świąt jesz­cze mie­siąc, ale to już naj­wyż­sza pora, żeby zacząć zasta­na­wiać się nad przy­go­to­wa­niem świą­tecz­nych deko­ra­cji. Prze­cież każ­dy z nas lubi, gdy już na…

Przygotuj swoje mieszkanie na jesień!

Jesień to ide­al­na pora na małe prze­me­blo­wa­nie w naszym domu, czy miesz­ka­niu. Cze­ka­ją nas coraz dłuż­sze wie­czo­ry, na zewnątrz będzie coraz ciem­niej i chłod­niej, war­to…

Doświadczenie i design – 20-lecie marki Muraspec

Kon­kurs na pro­jekt desi­gner­skiej lam­py oraz sen­ty­men­tal­na podróż przez dwie deka­dy wzor­nic­twa i aran­ża­cji wnętrz, to tyl­ko nie­któ­re atrak­cje, jakie przy­go­to­wa­ła swo­im gościom fir­ma Mura­spec.…

Pamiątki z letnich wypraw, które dodatkowo będą pasowały do Twojego wnętrza

Wszyst­ko co dobre musi się kie­dyś skoń­czyć. Spra­wa ma się tak samo z naszy­mi let­ni­mi wypra­wa­mi. Zawsze nacho­dzi ich koniec i obo­wią­zek powro­tu do naszych…

KREATYWNI NA INSTAGRAMIE: ILUSTRATORZY

Szu­kasz inspi­ra­cji? Możesz zna­leźć je tak napraw­dę wszę­dzie. Nawet w naj­prost­szych codzien­nych sytu­acjach. Naj­lep­sze pomy­sły bio­rą się… zni­kąd. Wca­le nie trze­ba uczest­ni­czyć w warsz­ta­tach ani…

Gucci Decor

Od bajecz­nych i barw­nych kolek­cji, po akce­so­ria, o któ­rych marzy­my i albu­my – Ales­san­dro Miche­le w bły­ska­wicz­nym tem­pie two­rzy impe­rium wło­skie­go domu mody. Tym razem…

Gift Shop Concept & Other Stories

Od 21 mar­ca w skle­pach na całym świe­cie poja­wi się wyjąt­ko­wa linia upo­min­ków & Other Sto­ries – Gift Shop Con­cept, nad któ­rą pra­co­wa­no w Ate­lier…

H&M HOME lato 2017

Nad­cho­dzi czas dłu­gich dni na pla­ży i wspól­nych posił­ków pod gołym nie­bem. Marze­nie o życiu na tro­pi­kal­nej wyspie  jest naj­waż­niej­szą inspi­ra­cją dla let­nich pro­po­zy­cji H&M…

20 inspirujących sypialni z Pinterest

Poznaj nasz wybór naj­ład­niej­szych sypial­nia­nych wnętrz.  Desi­gner­skie, mini­ma­li­stycz­ne, po pro­stu – inspi­ru­ją­ce! Do tego utrzy­ma­ne w naj­mod­niej­szych kolo­rach tego sezo­nu – sza­ro­ści, bla­de­go różu, gra­na­tu,…

7 najbardziej instagramowych miejsc Warszawy / by #2increatives

Roz­po­czy­na­my cykl publi­ka­cji poświę­co­nych Insta­gra­mo­wi oraz foto­gra­fii razem z 2increatives, czy­li pierw­szą agen­cją poświę­co­ną kre­owa­niu wize­run­ku na Insta­gra­mie w Pol­sce, zało­żo­ną przez naszą Yani­nę (@diaryofdays).…

Uwolnij się! Najnowsza kolekcja IKEA PS 2017

IKEA PS 2017 powsta­ła z myślą o wszyst­kich, któ­rzy cenią wol­ność i swo­bo­dę – war­to­ści uśpio­ne w każ­dym z nas. Kolek­cja zry­wa z kon­wen­cją i…

Najmodniejsze meble w 2017

Patrząc na pogo­dę za oknem trud­no w to uwie­rzyć, ale mały­mi kro­ka­mi zbli­ża się do nas wio­sna. Przed nowym sezo­nem war­to odświe­żyć nie tyl­ko swo­ją…

10 stylowych dodatków, które odmienią Twoje wnętrza

Zimą chęt­niej spę­dza­my czas w domo­wym zaci­szu. War­to więc zadbać o to, aby nasze wnę­trze było przy­tul­ne i przy­jem­ne. Spe­cjal­nie dla Was wybra­ły­śmy kil­ka dodat­ków,…

Pomysł na świąteczne drzewko 2016

Jak zadbać o świą­tecz­ną atmos­fe­rę we wła­snym domu? Odpo­wiedź jest jed­na- wystar­czy wybrać odpo­wied­nią cho­in­kę. Żywa i pach­ną­ca, boga­to zdo­bio­na, czy może gęsta i strze­li­sta?…