Aranżacja wnętrz według BoConcept

Dom peł­ni rolę azy­lu. Jest prze­strze­nią oso­bi­stą – miej­scem, w któ­rym czło­wiek czu­je się bez­piecz­nie. Wnę­trze nato­miast, to zbiór ele­men­tów, któ­re opo­wia­da­ją wyjąt­ko­wą, indy­wi­du­al­ną histo­rię.…

Kamień w roli głównej, czyli spotkanie prasowe w Centrum Cosentino Polska!

12. wrze­śnia, w pod­war­szaw­skim Parz­nie­wie, odby­ło się śnia­da­nie pra­so­we, któ­re ofi­cjal­nie otwo­rzy­ło Cen­trum Logi­stycz­ne hisz­pań­skiej fir­my Cosen­ti­no, pro­du­ku­ją­cej powierzch­nie archi­tek­to­nicz­ne z anda­lu­zyj­skich kamie­ni. W spo­tka­niu…

reAKCJA!, czyli OKK! design po raz 14.

Za nami 14. edy­cja OKK! design, cyklu spo­tkań zrze­sza­ją­cych archi­tek­tów, pro­jek­tan­tów, dzien­ni­ka­rzy oraz naj­lep­sze mar­ki wnę­trzar­skie. Tym razem, tema­tem prze­wod­nim była reAK­CJA – na sytu­ację…

BANG & OLUFSEN PRZEDSTAWIA KOLEKCJĘ JESIEŃ/ZIMA 2018: ORIGINS

Bang & Olu­fsen pre­zen­tu­je kolek­cję na sezon jesień/zima 2018 nawią­zu­ją­cą do tren­dów w modzie i wnę­trzar­stwie. W skład limi­to­wa­nej linii pro­duk­tów wcho­dzą naj­now­sze bez­prze­wo­do­we słu­chaw­ki…

Goście Specjalni i panele dyskusyjne na OKK! design

Pod­czas nad­cho­dzą­cej, 14. edy­cji OKK! design, tra­dy­cyj­nie, nie zabrak­nie roz­mów o tym, co naj­waż­niej­sze we wzor­nic­twie i archi­tek­tu­rze. Tym razem odbę­dą się aż trzy pane­le…

14. edycja OKK! design odbędzie się 10 września!

Kolej­na, 14. edy­cja OKK! design, odbę­dzie się 10 wrze­śnia 2018 w godzi­nach 12.30 – 20.00, w war­szaw­skiej prze­strze­ni MYSIA 3. Hasło wyda­rze­nia brzmi: reAK­CJA! Jego…

Klasyczny design na najwyższym poziomie

Kom­plek­so­we i ponad­cza­so­we roz­wią­za­nia to dome­na Stu­dio For­ma 96. Fir­ma, któ­ra od 27 lat spe­cja­li­zu­je się w wypo­sa­ża­niu i pro­jek­to­wa­niu wnętrz, przy­kła­da ogrom­ną wagę do…

JAK URZĄDZIĆ MIESZKANIE W STYLU PROWANSALSKIM?

Urzą­dza­my miesz­ka­nie w sty­lu pro­wan­sal­skim. Zobacz­cie! STYL PROWANSALSKI Styl pro­wan­sal­ski ma to do sie­bie, że lubi się zarów­no z duży­mi pomiesz­cze­nia­mi, jak i mały­mi poko­ja­mi.…

Czerń we wnętrzach

Czerń we wnę­trzach jesz­cze do nie­daw­na wystę­po­wa­ła tyl­ko w posta­ci deta­li, a jej zasto­so­wa­nie na ścia­nach budzi­ło oba­wy. Dziś zago­ści­ła w naszych domach, nada­jąc im…

Dodatki, które odmienią Twoje wnętrze na wiosnę

Wio­sną zain­we­stuj we wszel­kie­go rodza­ju dodat­ki dla roślin – wazo­ny, donicz­ki. To nie tyl­ko odmie­ni Two­je wnę­trze, ale tak­że spra­wi, że rośli­ny będą lepiej rosły. …

13-stka nie musi być pechowa – relacja z OKK! design

Za nami 13. edy­cja spo­tkań z dobrym wzor­nic­twem i naj­now­szy­mi tren­da­mi – OKK! design. Wyda­rze­nie odby­ło się 5 mar­ca w prze­strze­ni kon­fe­ren­cyj­nej Mysia 3 i…

Gdzie kupować meble online?

Kupo­wa­nie mebli może być uciąż­li­we. Zwłasz­cza jeśli nie mamy samo­cho­du, a salo­ny z naj­pięk­niej­szy­mi mebla­mi znaj­du­ją się poza mia­stem. Na szczę­ście coraz wię­cej skle­pów ofe­ru­je…

Zainspiruj się na święta: minimalistyczna choinka

Wszy­scy uwiel­bia­my przed­świą­tecz­ny czas przy­go­to­wań- spo­rzą­dza­nie listy zaku­pów, wybie­ra­nie i pako­wa­nie pre­zen­tów, pie­cze­nie pier­nicz­ków czy przy­stra­ja­nie nasze­go domu. By w naszym miesz­ka­niu wpro­wa­dzić praw­dzi­wie świą­tecz­ny,…

Jak udekorować mieszkanie na Święta?

Do Świąt jesz­cze mie­siąc, ale to już naj­wyż­sza pora, żeby zacząć zasta­na­wiać się nad przy­go­to­wa­niem świą­tecz­nych deko­ra­cji. Prze­cież każ­dy z nas lubi, gdy już na…

Przygotuj swoje mieszkanie na jesień!

Jesień to ide­al­na pora na małe prze­me­blo­wa­nie w naszym domu, czy miesz­ka­niu. Cze­ka­ją nas coraz dłuż­sze wie­czo­ry, na zewnątrz będzie coraz ciem­niej i chłod­niej, war­to…

Doświadczenie i design – 20-lecie marki Muraspec

Kon­kurs na pro­jekt desi­gner­skiej lam­py oraz sen­ty­men­tal­na podróż przez dwie deka­dy wzor­nic­twa i aran­ża­cji wnętrz, to tyl­ko nie­któ­re atrak­cje, jakie przy­go­to­wa­ła swo­im gościom fir­ma Mura­spec.…