Anna Koszela. Rozmowa o pasji, inspiracjach, sztuce i ponadczasowym wzornictwie

Nie ma dla niej nic gor­sze­go niż prze­mo­dzo­ne, prze­wi­dy­wal­ne wnę­trze. W swo­ich pro­jek­tach łączy sty­le, zaska­ku­je “har­mo­nią prze­ci­wieństw”, wymy­ka się defi­ni­cjom. Anna Kosze­la – cenio­na…

Kultowy fotel Sanluca projektu braci Castiglioni w nowej odsłonie!

Współ­cze­sna for­ma iko­nicz­ne­go fote­la San­lu­ca Poltro­na Frau powsta­ła w cza­sach funk­cjo­nal­ne­go desi­gnu lat 60. minio­ne­go stu­le­cia. Mebel z wyra­zi­stą toż­sa­mo­ścią, odpor­ny na mody, docze­kał się…

Jesień w klimacie hygge: w kręgu skandynawskich inspiracji

Jesień to coraz chłod­niej­sze i krót­sze dni. Brak słoń­ca i desz­czo­wa aura nie sprzy­ja­ją dobre­mu samo­po­czu­ciu. Nic dziw­ne­go, więc, że po całym dniu w pra­cy…

Wybitna włoska projektantka – Paola Navone

Paola Navo­ne – wybit­na wło­ska pro­jek­tant­ka, kobie­ta do zadań spe­cjal­nych. Kry­tyk desi­gnu, peda­gog, kura­tor wystaw i archi­tekt w jed­nym. Sły­nie z odważ­nych, kosmo­po­li­tycz­nych pro­jek­tów. Stu­dio…

Aranżacja wnętrz według BoConcept

Dom peł­ni rolę azy­lu. Jest prze­strze­nią oso­bi­stą – miej­scem, w któ­rym czło­wiek czu­je się bez­piecz­nie. Wnę­trze nato­miast, to zbiór ele­men­tów, któ­re opo­wia­da­ją wyjąt­ko­wą, indy­wi­du­al­ną histo­rię.…

Kamień w roli głównej, czyli spotkanie prasowe w Centrum Cosentino Polska!

12. wrze­śnia, w pod­war­szaw­skim Parz­nie­wie, odby­ło się śnia­da­nie pra­so­we, któ­re ofi­cjal­nie otwo­rzy­ło Cen­trum Logi­stycz­ne hisz­pań­skiej fir­my Cosen­ti­no, pro­du­ku­ją­cej powierzch­nie archi­tek­to­nicz­ne z anda­lu­zyj­skich kamie­ni. W spo­tka­niu…

reAKCJA!, czyli OKK! design po raz 14.

Za nami 14. edy­cja OKK! design, cyklu spo­tkań zrze­sza­ją­cych archi­tek­tów, pro­jek­tan­tów, dzien­ni­ka­rzy oraz naj­lep­sze mar­ki wnę­trzar­skie. Tym razem, tema­tem prze­wod­nim była reAK­CJA – na sytu­ację…

BANG & OLUFSEN PRZEDSTAWIA KOLEKCJĘ JESIEŃ/ZIMA 2018: ORIGINS

Bang & Olu­fsen pre­zen­tu­je kolek­cję na sezon jesień/zima 2018 nawią­zu­ją­cą do tren­dów w modzie i wnę­trzar­stwie. W skład limi­to­wa­nej linii pro­duk­tów wcho­dzą naj­now­sze bez­prze­wo­do­we słu­chaw­ki…

Goście Specjalni i panele dyskusyjne na OKK! design

Pod­czas nad­cho­dzą­cej, 14. edy­cji OKK! design, tra­dy­cyj­nie, nie zabrak­nie roz­mów o tym, co naj­waż­niej­sze we wzor­nic­twie i archi­tek­tu­rze. Tym razem odbę­dą się aż trzy pane­le…

14. edycja OKK! design odbędzie się 10 września!

Kolej­na, 14. edy­cja OKK! design, odbę­dzie się 10 wrze­śnia 2018 w godzi­nach 12.30 – 20.00, w war­szaw­skiej prze­strze­ni MYSIA 3. Hasło wyda­rze­nia brzmi: reAK­CJA! Jego…

Klasyczny design na najwyższym poziomie

Kom­plek­so­we i ponad­cza­so­we roz­wią­za­nia to dome­na Stu­dio For­ma 96. Fir­ma, któ­ra od 27 lat spe­cja­li­zu­je się w wypo­sa­ża­niu i pro­jek­to­wa­niu wnętrz, przy­kła­da ogrom­ną wagę do…

JAK URZĄDZIĆ MIESZKANIE W STYLU PROWANSALSKIM?

Urzą­dza­my miesz­ka­nie w sty­lu pro­wan­sal­skim. Zobacz­cie! STYL PROWANSALSKI Styl pro­wan­sal­ski ma to do sie­bie, że lubi się zarów­no z duży­mi pomiesz­cze­nia­mi, jak i mały­mi poko­ja­mi.…

Czerń we wnętrzach

Czerń we wnę­trzach jesz­cze do nie­daw­na wystę­po­wa­ła tyl­ko w posta­ci deta­li, a jej zasto­so­wa­nie na ścia­nach budzi­ło oba­wy. Dziś zago­ści­ła w naszych domach, nada­jąc im…