Design

Rola konkursów w kształtowaniu kariery architektonicznej. Rozmawiamy z Weroniką Libiszowską z Boris Kudlička with Partners.

Wero­ni­ka Libi­szow­ska, współ­za­ło­ży­ciel­ka reno­mo­wa­nej pra­cow­ni Boris Kudli­čka with Part­ners, zasia­da obec­nie w jury kon­kur­su Pro­jek­tuj z Bespo­ke mar­ki Sam­sung. Udział w tym wyjąt­ko­wym skła­dzie sędziow­skim pod­kre­śla zaan­ga­żo­wa­nie archi­tekt­ki w pro­mo­wa­nie i men­to­ring nowych talen­tów. Bogate…

Więcej
Design

Ritzy - szwedzka sztuka rzemiosła

W świe­cie nowo­cze­snych wnętrz luk­sus nader czę­sto spo­ty­ka się z mini­ma­li­zmem, two­rząc meblar­skie dzie­ła sztu­ki, któ­re zachwy­ca­ją od pierw­sze­go wej­rze­nia. Rit­zy to kolek­cja, któ­ra łączy w sobie design z naj­wyż­szej pół­ki, per­fek­cyj­ną jakość wyko­na­nia oraz…

Więcej
Design

BoConcept wprowadza na rynek kolekcję "Nawabari" we współpracy ze studiem BIG – Bjarke Ingels Group

Mając wspól­ną duń­ską tra­dy­cję wzor­nic­twa i ambi­cję jego demo­kra­ty­za­cji, BoCon­cept nawią­zał współ­pra­cę z glo­bal­nym stu­diem archi­tek­to­nicz­nym BIG – Bjar­ke Ingels Gro­up – i wpro­wa­dza na rynek uni­ka­to­wą kolek­cję “Nawa­ba­ri”.  Kon­cep­cja kolek­cji, kie­ro­wa­na przez sze­fa BIG…

Więcej
DesignStyl życia

Zimowy sen dłuższy o godzinę. Badania Karolinska Institutet

Zbli­ża­ją­ca się kalen­da­rzo­wa zima nie­sie ze sobą nie tyl­ko uro­ki świąt, ale tak­że zmien­ne warun­ki atmos­fe­rycz­ne, któ­re mogą wpły­wać na jakość nasze­go snu. Dla­te­go zespół naukow­ców z Karo­lin­ska Insti­tu­tet, pre­sti­żo­wej szwedz­kiej pla­ców­ki przy­zna­ją­cej Nagro­dy Nobla…

Więcej
ArchitekturaDesign

Eklektyczne wnętrze pełne kolorów w mieszkaniu znanych ilustratorów - Patryka Hardziej i Ady Zielińskiej

Pra­wie 150-metro­we miesz­ka­nie znaj­du­je się w zabyt­ko­wej gdań­skiej kamie­ni­cy z począt­ku XX w., wybu­do­wa­nej w sty­lu neo­go­tyc­kim. Naj­le­piej świad­czą o tym ostro­łu­ko­we okna, naroż­na wie­życz­ka oraz deta­le archi­tek­to­nicz­ne nawią­zu­ją­ce do pobli­skie­go kościo­ła Św. Trój­cy i Muzeum…

Więcej
Design

Wnętrze inspirowane naturą, czyli technologia w zgodzie z przyrodą

Euro­pej­ski lider w pro­duk­cji zaawan­so­wa­nej tech­no­lo­gii sani­tar­nej – Gru­pa Gebe­rit  już od momen­tu jej powsta­nia, a więc 1874 roku jest nie­kwe­stio­no­wa­nym pio­nie­rem w tym sek­to­rze, któ­ry swo­imi wszech­stron­ny­mi roz­wią­za­nia­mi. nie­prze­rwa­nie usta­na­wia nowe tren­dy. W precyzyjnie,…

Więcej
Design

Wielkanocne śniadanie w wyjątkowej przestrzeni na mapie Warszawy

Pra­cow­nia Archi­tek­tu­ry Wnętrz DECOROOM obec­na na ryn­ku od 13 lat to zespół doświad­czo­nych archi­tek­tów, zaufa­ne eki­py wykoń­cze­nio­we, dzia­ły reali­za­cji oraz dział DECOROOM KITCHEN, któ­ry zaj­mu­je się kom­plek­so­wym wykoń­cze­niem zabu­do­wy kuchen­nej i meblo­wej – a wszystko…

Więcej
DesignStyl życia

Aria –  połączenie natury i technologii NASA

Czy we współ­cze­snym  świe­cie może­my liczyć na czy­ste powie­trze w naj­bliż­szym oto­cze­niu? Odpo­wiedź brzmi TAK. Dwa odręb­ne świa­ty – flo­ry i kosmicz­nej tech­no­lo­gii NASA połą­czy­ły bowiem siły, aby stwo­rzyć rewo­lu­cyj­ną, hybry­do­wą Arię by MATEKO.  Nowoczesny,…

Więcej