Uroda

Projekt polskich naukowców wśród 9 nominowanych do nagrody Lush Prize 2024 w kategorii “Science”

Nagroda Lush Prize powstała w 2012 roku w Wielkiej Brytanii. Jest to efekt współpracy pomiędzy firmą kosmetyczną Lush i grupą badawczą Ethical Consumer. Oba podmioty od wielu lat walczą o zakończenie testów na zwierzętach. Nagroda przyznawana jest za wybitne inicjatywy prowadzone na rzecz zakończenia wykorzystywania zwierząt w testowaniu bezpieczeństwa produktów.

Projekt polskich naukowców wśród 9 nominowanych do nagrody Lush Prize 2024 w kategorii "Science"

Pro­jekt pol­skich naukow­ców wśród 9 nomi­no­wa­nych do nagro­dy Lush Pri­ze 2024 w kate­go­rii “Scien­ce”

Nagro­da przy­zna­wa­na jest naukow­com lub dzia­ła­czom z całe­go świa­ta, w sied­miu kate­go­riach: public awa­re­ness, scien­ce, tra­ining, lob­by­ing, poli­ti­cal achie­ve­ment, major scien­ce col­la­bo­ra­tion oraz young researcher.

Pol­ski pro­jekt “AOP-Ancho­red in sili­co-based NAMs for design safer mul­ti­com­po­nent nano­ma­te­rials”, zna­lazł się na skró­co­nej liście pro­jek­tów nomi­no­wa­nych do nagro­dy w kate­go­rii “Scien­ce”. Jest to pro­jekt QSAR Lab spin-off Uni­wer­sy­te­tu w Gdań­sku, w skła­dzie Dr Ali­cja Miko­łaj­czyk, dr inż. Karo­li­na Jagieł­ło oraz prof. dr hab. Tomasz Puzyn.

Zna­le­zie­nie się na skró­co­nej liście nagro­dy Lush w kate­go­rii nauka jest dla nas ogrom­nym wyróż­nie­niem, któ­re utwier­dza nas o wadze pro­wa­dzo­nych przez nas badań oraz wdra­ża­nych inno­wa­cji w zakre­sie digi­ta­li­za­cji prze­my­słu. Nomi­na­cja do nagro­dy Lush jest dla nas moty­wa­cją do dal­szej pra­cy.” – mówi dr. Ali­cja Mikołajczyk.

Pro­jekt sku­pia się na opra­co­wa­niu opro­gra­mo­wa­nia kom­pu­te­ro­we­go do wir­tu­al­ne­go pro­jek­to­wa­nia zaawan­so­wa­nych, zrów­no­wa­żo­nych i bez­piecz­nych mate­ria­łów oraz che­mi­ka­liów (np. leków, nawo­zów, kosme­ty­ków czy nano­ma­te­ria­łów nowej gene­ra­cji) zgod­nie z zasa­dą SSbD. Inte­gra­cja tech­nik ucze­nia maszy­no­we­go i sztucz­nej inte­li­gen­cji, umoż­li­wi oce­nę ryzy­ka che­micz­ne­go nowo pro­jek­to­wa­nych mate­ria­łów i che­mi­ka­liów na wcze­snym eta­pie badań (przed syn­te­zą czy wpro­wa­dze­niem pro­duk­tu na rynek kon­su­menc­ki). Rezul­ta­tem będzie przy­czy­nie­nie się do opty­ma­li­za­cji pro­ce­su pro­jek­to­wa­nia i reduk­cji cza­su, kosz­tu oraz licz­by wąt­pli­wych etycz­nie badań na zwie­rzę­tach laboratoryjnych.

War­to pod­kre­ślić, że mode­le QSAR (wyko­rzy­sty­wa­ne w tym pro­jek­cie) zosta­ły wpro­wa­dzo­ne do nano­tech­no­lo­gii po raz pierw­szy wła­śnie przez ten zespół badaw­czy, co zna­czą­co przy­czy­ni­ło się do stwo­rze­nia nowej dzie­dzi­ny badaw­czej jaką jest nano­tok­sy­ko­lo­gia kom­pu­te­ro­wa. Ze wzglę­du na zło­żo­ną budo­wę che­micz­ną, zaawan­so­wa­ne mate­ria­ły na bazie nano­czą­stek nie były nigdy wcze­śniej przed­mio­tem pro­jek­to­wa­nia kom­pu­te­ro­we­go Nano-QSAR.

Bio­rąc pod uwa­gę, że 80 lat temu nie mie­li­śmy kom­pu­te­rów, a 50 lat temu nie mie­li­śmy inter­ne­tu, wie­rzy­my, że w per­spek­ty­wie kolej­nych 30, czy 50 lat dzię­ki naszym bada­niom prze­nie­sie­nie pro­ce­su pro­jek­to­wa­nia i oce­ny ryzy­ka nowych mate­ria­łów i che­mi­ka­liów z tra­dy­cyj­nych labo­ra­to­riów do prze­strze­ni wir­tu­al­nej, a w kon­se­kwen­cji wyeli­mi­no­wa­nie lub zastą­pie­nie testów na zwie­rzę­tach będzie w peł­ni moż­li­we.” – doda­je dr. Ali­cja Mikołajczyk.

W latach 2012–2022 Lush Pri­ze przy­zna­ła ponad 3 milio­ny dola­rów 126 pro­jek­tom w 35 kra­jach. Lush ogło­si zwy­cięz­ców już wkrótce.

Wię­cej szcze­gó­łów na temat tego­rocz­nej nagro­dy Lush Pri­ze moż­na zna­leźć na stro­nie inter­ne­to­wej https://lushprize.org.

Kosmetyki antyoksydacyjne do twarzy: ochrona skóry przed wolnymi rodnikami

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
Newsroom

Marka LUSH otwiera trzeci sklep w Polsce

Mar­ka Lush kon­ty­nu­uje swój roz­wój na pol­skim ryn­ku, otwie­ra­jąc trze­ci sklep, któ­ry będzie pierw­szym poza sto­li­cą. Wybór loka­li­za­cji padł na wyjąt­ko­we cen­trum han­dlo­we Manu­fak­tu­ra w Łodzi. Otwar­cie zapla­no­wa­no na pią­tek, 5 kwiet­nia o godzi­nie 12:30.…
Więcej