Uroda

Vers-24 subiektywnie: Purles, czyli połączenie siły natury i francuskiej innowacji

Purlés to niezwykłe połączenie nowoczesnej wiedzy biotechnologicznej, sił natury w postaci składników roślinnych i tradycji pielęgnacyjnych z różnych zakątków świata. To właśnie najnowsze osiągnięcia naukowe światowej klasy specjalistów pozwalają tworzyć niepowtarzalne terapie dermokosmetyczne, stanowiące alternatywę dla inwazyjnych zabiegów medycyny estetycznej.

Pro­fe­sjo­nal­ne kosme­ty­ki Pur­lés powsta­ją we fran­cu­skich labo­ra­to­riach speł­nia­ją­cych naj­wyż­sze stan­dar­dy pro­duk­cji, a mar­ka wyróż­nia się na ryn­ku przede wszyst­kim dłu­go­let­nim doświad­cze­niem naukow­ców, kon­tro­lą jako­ści oraz nie­za­leż­ny­mi testa­mi der­ma­to­lo­gicz­ny­mi. Inno­wa­cyj­ne tech­no­lo­gie to jeden z głów­nych sym­bo­li labo­ra­to­ryj­nej gwa­ran­cji Pur­lés, któ­re decy­du­ją o wyso­kiej jako­ści, wydaj­no­ści i naj­wyż­szej sku­tecz­no­ści produktów.

Wśród pro­duk­tów mar­ki Pur­lés znaj­dzie­my linie czer­pią­ce inspi­ra­cję z naj­now­szych osią­gnięć nauki, np. peelin­gi che­micz­ne, pep­ty­dy czy reti­nol. Nowa­tor­skie for­mu­ły zaawan­so­wa­nych tech­no­lo­gicz­nie peelin­gów che­micz­nych zapew­nia­ją  naj­wyż­szej jako­ści, sku­tecz­ną eks­fo­lia­cję, a dba­łość o jakość i skład kosme­ty­ków na każ­dym kro­ku spra­wia, że sta­no­wią one naj­lep­sze narzę­dzie w rękach wykwa­li­fi­ko­wa­nych specjalistów.

Profesjonalne kosmetyki Purlés

Pro­fe­sjo­nal­ne kosme­ty­ki Pur­lés: 173 Depig­ment cre­am SPF 50+, 162 Micro­bio­me Pro­tec­tion Cre­am, 163 LiftUp Face Shot, 149 Pep­ti­de Hydro­gel Eye Pat­ches, 143 VitC Serum Per­fec­tor 10% Tri­ple VitC serum, Mat­ti­fy­ing Blot­ting Paper, 167 Reti­nal Night Serum.

173 Depig­ment cre­am SPF 50+ to spe­cja­li­stycz­ny krem prze­zna­czo­ny do codzien­nej pie­lę­gna­cji, któ­ry zapew­nia skó­rze z ten­den­cją do powsta­wa­nia prze­bar­wień bar­dzo wyso­ką ochro­nę prze­ciw­sło­necz­ną. Dzię­ki zasto­so­wa­niu sku­tecz­nych skład­ni­ków roz­ja­śnia­ją­cych, tj. hek­syl­re­zor­cy­nol oraz eks­trakt z lukre­cji pro­dukt wyrów­nu­je kolo­ryt skó­ry, a zawar­te w nim fil­try gwa­ran­tu­ją sze­ro­kie spek­trum ochro­ny przed pro­mie­nio­wa­niem UVB, jak i UVA.

163 LiftUp Face Shot dzię­ki zawar­to­ści wyso­kie­go stę­że­nia DMAE napi­na i redu­ku­je obja­wy sta­rze­nia się skó­ry, a sta­bil­na for­ma wita­mi­ny C oraz kwas gli­ko­lo­wy pobu­dza­ją pro­duk­cję włó­kien kola­ge­no­wych. Doda­tek nia­cy­na­mi­du odpo­wia­da z kolei za efekt wyrów­na­nia kolorytu.

167 Reti­nal Night Serum to zamknię­ty w lipo­so­mach reti­nal (0,05%) sta­no­wią­cy ele­ment zaawan­so­wa­nej kura­cji prze­ciw­sta­rze­nio­wej. Pene­tru­je głę­biej i uwal­nia­ny jest w skó­rze stop­nio­wo, dzia­ła­jąc na pozio­mie komór­ko­wym. Pro­dukt pobu­dza pro­duk­cję kola­ge­nu, wspo­ma­ga­jąc reduk­cję zmarsz­czek. Całość  dopeł­nia kom­pleks Matri­xyl, któ­ry sty­mu­lu­je pro­duk­cję ele­men­tów struk­tu­ral­nych skó­ry i popra­wia jej gęstość, a doda­tek kwa­su hia­lu­ro­no­we­go zapew­nia jej nawil­że­nie i jedwa­bi­stą gład­kość. Serum świet­nie odna­wia skó­rę pod­czas noc­ne­go odpoczynku.

Mat­ti­fy­ing Blot­ting Paper to usu­wa­ją­ce nad­miar sebum bibuł­ki do twa­rzy.  Dzię­ki nim zacho­wać świe­ży i mato­wy wygląd skó­ry przez cały dzień, bez naru­sze­nia maki­ja­żu. Pro­dukt wspa­nia­le spraw­dzi się nie tyl­ko na więk­sze wyj­ścia, ale tak­że na co dzień i w podró­ży. Na wyróż­nie­nie zasłu­gu­je przede wszyst­kim ich natu­ral­ny skład: wyso­kiej jako­ści pul­pa drew­nia­na, pul­pa lnia­na oraz węgiel drzew­ny z bambusa.

162 Micro­bio­me Pro­tec­tion Cre­am to sil­nie nawil­ża­ją­co-łago­dzą­cy krem o dzia­ła­niu wie­lo­kie­run­ko­wym prze­zna­czo­ny do pie­lę­gna­cji ultraw­raż­li­wej skó­ry, nawet tej skłon­nej do ato­pii. Spe­cjal­ny kom­pleks pre­bio­tycz­ny wzmac­nia natu­ral­ny mikro­biom skó­ry poprzez sty­mu­la­cję wzro­stu poży­tecz­nych bak­te­rii, a zawar­te w nim ole­je są  boga­te w NNKT, wita­mi­ny i anty­ok­sy­dan­ty. Krem odpo­wia­da za odbu­do­wę barie­ry ochron­nej skó­ry, hamu­jąc jed­no­cze­śnie nad­mier­ną utra­tę wody, co przy­czy­nia się do zwięk­sze­nia pozio­mu nawil­że­nia. Ponad­to, chro­ni skó­rę przed nega­tyw­ny­mi czyn­ni­ka­mi zewnętrz­ny­mi, zmniej­sza łusz­cze­nie się i pęka­nie suchej skóry.

Jeśli narze­kasz na zmę­czo­ne, spoj­rze­nie i spuch­nię­tą skó­rę pod ocza­mi, 149 Pep­ti­de Hydro­gel Eye Pat­ches to Twój ratu­nek. Ta nawil­ża­ją­ca, łago­dzą­ca i odmła­dza­ją­ca kura­cja do wal­ki z obja­wa­mi stre­su i zmę­cze­nia w 92% skła­da się ze skład­ni­ków pocho­dze­nia natu­ral­ne­go. Płat­ki chło­dzą i koją już od pierw­sze­go uży­cia i zanu­rzo­ne są w esen­cji boga­tej w dobrze zna­ne, spraw­dzo­ne skład­ni­ki aktyw­ne.  Sta­ran­nie dobra­na kom­bi­na­cja o dzia­ła­niu nawil­ża­ją­cym zawie­ra m.in. kwas hia­lu­ro­no­wy, gli­ce­ry­nę i algę Chon­drus Cri­spus, a eks­trakt z liści alo­esu dzia­ła jed­no­cze­śnie nawil­ża­ją­co i koją­co. Oprócz dzia­ła­nia łago­dzą­ce­go, zawar­ty w płat­kach wyciąg z zie­lo­nej her­ba­ty wyka­zu­je sil­ne wła­ści­wo­ści anty­ok­sy­da­cyj­ne i połą­cze­niu z kola­ge­nem oraz pep­ty­dem zapo­bie­ga powsta­wa­niu drob­nych zmarsz­czek, wspo­ma­ga­jąc likwi­da­cję już ist­nie­ją­cych. Pro­dukt moż­na zasto­so­wać jed­no­ra­zo­wo, jako doraź­ny zabieg upięk­sza­ją­cy, zaś sto­so­wa­ne sys­te­ma­tycz­nie będą sta­no­wić świet­ny ele­ment kura­cji nawil­ża­ją­cej i odmładzającej.

Marzysz o zdro­wej, peł­nej bla­sku cerze? Zain­we­stuj w serum 143 VitC Serum Per­fec­tor 10% Tri­ple VitC do wszyst­kich rodza­jów cery, w szcze­gól­no­ści tej doj­rza­łej, o nie­rów­nym kolo­ry­cie. Sys­tem z trze­ma aktyw­ny­mi for­ma­mi wita­mi­ny C (lipo­so­mo­wa, sta­bi­li­zo­wa­na, świe­ża) ogra­ni­cza ryzy­ko uszko­dzeń DNA i roz­świe­tla, a 5% Antio­xi­dant Com­plex neu­tra­li­zu­je wol­ne rod­ni­ki, pobu­dza­jąc mikro­cyr­ku­la­cję i odży­wia­jąc skó­rę. Zawar­tość prze­ciw­sta­rze­nio­we­go DNA-Pro­tec­ti­ve Acti­ve chro­ni z kolei DNA komó­rek skó­ry przed szko­dli­wym pro­mie­nio­wa­niem IR oraz UVB, a reduk­cja drob­nych zmarsz­czek i opty­mal­ne nawil­że­nie to zasłu­ga kwa­su hialuronowego.

Krem z witaminą C – jak stosować i jaki wybrać 

Tekst: Mar­le­na Wysocka

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

Suche skórki na twarzy - jak się ich pozbyć?

Suche skór­ki na twa­rzy to pro­blem, któ­ry doty­ka nie tyl­ko posia­da­czy suchej skó­ry. Każ­de­mu z nas mogą się zda­rzyć nie­este­tycz­ne zgru­bie­nia, widocz­ne na przy­kład pod pod­kła­dem. Jak się ich pozbyć bez podraż­nie­nia i naru­sze­nia struktury…
Więcej