ModaMust have

Vanda Novak Disco Capsule Collection

W naj­now­szej kolek­cji kap­su­ło­wej mar­ka Van­da Novak, sły­ną­ca z nie­zwy­kle kobie­cych pro­jek­tów, sta­wia na disco glam w sty­lu lat 70. Kolek­cja wie­czo­ro­wa jest nawią­za­niem do począt­ków mar­ki – powra­ca­ją mode­le zdo­bio­ne krysz­ta­ła­mi Swa­ro­vskie­go oraz klasyczne…

Więcej
ModaMust have

UNISEX — biżuteria, która nie ma płci

Mar­ka ANIA KRUK kolej­ny raz prze­ła­mu­je ste­reo­ty­py i wycho­dzi poza utar­te sche­ma­ty! Nowa kam­pa­nia UNISEX to opo­wieść, któ­ra nie­sie ze sobą waż­ny prze­kaz — biżu­te­ria nie ma płci, nie gene­ra­li­zu­je i nie ogra­ni­cza. Każ­dy może…

Więcej
ModaMust have

Stroje kąpielowe, które pokochasz tego lata

Tego­rocz­ne lato z pew­no­ścią będzie inne, niż dotych­cza­so­we. Być może nie pla­nu­je­cie w tym roku dale­kich, tro­pi­kal­nych woja­ży – nie ozna­cza to jed­nak, że musi­my rezy­gno­wać ze stro­jów kąpie­lo­wych. Te, bez wzglę­du na to, czy…

Więcej
ModaMust have

Letni powiew morskiej bryzy i kapelusze - Paris + Hendzel Colares

Paris+Hendzel to pol­ska mar­ka spe­cja­li­zu­ją­ca się w nakry­ciach gło­wy, zapro­jek­to­wa­nych wyłącz­nie z z naj­wyż­szej jako­ści mate­ria­łów z surow­ców spro­wa­dza­nych z róż­nych stron świa­ta, m.in. Włoch czy Ekwa­do­ru i wyko­na­nych przez pol­skich i wło­skich rzemieślników. …

Więcej
ModaMust havePolecane

Trendy na wiosnę 2020, czyli focus na beż 

Wiel­ki­mi kro­ka­mi zbli­ża się jed­na z naj­pięk­niej­szych pór roku – wio­sna. Już czu­je­my ją w powie­trzu i wkrót­ce (szyb­ciej niż Ci się wyda­je) dotych­cza­so­we myśli o let­niej gar­de­ro­bie i peł­nych słoń­ca dniach oraz dłu­gich wieczorach…

Więcej
ModaMust haveNewsroomPolecane

Najpiękniejsze kardigany na wiosnę

Jak utrzy­mać cie­pło w pierw­sze, wio­sen­ne wie­czo­ry? Owszem – spo­sób, w jaki naj­czę­ściej nosi­my kar­di­gan nie­ko­niecz­nie zapew­nia odpor­ność na chłód, jed­nak nie do koń­ca o to cho­dzi. Kie­dy dni sta­ją się cie­plej­sze, wystar­czy, że będziesz nosić…

Więcej
ModaMust have

Ubrania, dzięki którym stworzysz szafę idealną

O poran­ku więk­szość cza­su zasta­na­wiasz się nad tym, co na sie­bie wło­żyć? A może każ­de­go dnia skru­pu­lat­nie pla­nu­jesz swój outi­fit? Jed­no jest pew­ne – bez pod­sta­wo­wych i abso­lut­nie mini­ma­li­stycz­nych rze­czy w swo­jej sza­fie nie stworzysz…

Więcej
ModaMust havePolecane

Zacznij rok od idealnej szafy, czyli klasyki H&M Premium

Pew­nie nie raz zda­rza się, że gorącz­ko­wo prze­szu­ku­jesz rano sza­fę w poszu­ki­wa­niu tego jedy­ne­go, ide­al­ne­go t‑shirtu czy swe­tra. Jeśli cho­dzi o praw­dzi­we kla­sy­ki, naj­le­piej mieć ich w zana­drzu co naj­mniej kil­ka. Per­fek­cyj­nie skro­jo­ne, dopa­so­wa­ne jeansy,…

Więcej
ModaMust havePolecane

10 sukienek na święta z H&M

Gru­dzień to mie­siąc, któ­ry szyb­ko zapeł­nia się świą­tecz­ny­mi impre­za­mi – od kiep­skich i nud­nych spo­tkań w pra­cy, po sza­lo­ne spo­tka­nia ze zna­jo­my­mi do bia­łe­go rana, a wkrót­ce i rodzin­ną kola­cją i impre­zą syl­we­stro­wą. Wów­czas rozpoczyna…

Więcej