Uroda

tołpa.® pure trends – kosmetyki stworzone dla osób, które dbają o naturalne piękno i zrównoważony rozwój środowiska

Pielęgnacja może służyć nie tylko urodzie, ale i naszej planecie. tołpa.® pure trends to kosmetyki stworzone dla osób, które dbają o naturalne piękno i zrównoważony rozwój środowiska. Codzienne, przemyślane czynności mają duży wpływ zarówno na skórę, jak i przyszłość ziemi. Linia dostępna jest w drogeriach Rossmann.

Każ­da nasza decy­zja – tak­że pie­lę­gna­cyj­na – nie pozo­sta­je obo­jęt­na dla śro­do­wi­ska natu­ral­ne­go. Ślad eko­lo­gicz­ny, któ­ry pozo­sta­wia po sobie każ­dy z nas, sta­je się coraz więk­szy. Drob­ne zmia­ny w codzien­nym życiu mogą przy­czy­nić się do wiel­kich rze­czy. toł­pa.® pure trends w peł­ni wyko­rzy­stu­je poten­cjał natu­ral­nych skład­ni­ków aktyw­nych dla pięk­na skó­ry. W linii znaj­dzie­my skład­ni­ki doce­nia­ne od daw­na w kosme­to­lo­gii i ajur­we­dzie, oraz pole­ca­ne przez spe­cja­li­stów od zdro­we­go odży­wia­nia. Czy­ste, prze­ba­da­ne aler­go­lo­gicz­nie recep­tu­ry gwa­ran­tu­ją bez­pie­czeń­stwo nawet dla bar­dzo wraż­li­wej skóry.

ONE PLANET, ONE CHANCE

Przed spo­łe­czeń­stwem stoi 5 wyzwań śro­do­wi­sko­wych, któ­re mają bez­po­śred­ni wpływ na przy­szłość planety:
#1 PRODUKCJA ODPADÓW – w tym pro­blem odpa­dów z pla­sti­ku, któ­rych roz­kład trwa wie­le pokoleń.
#2 JAKOŚĆ POWIETRZA – rosną­ce zanie­czysz­cze­nie powie­trza sub­stan­cja­mi szko­dli­wy­mi dla zdrowia.
#3 KRYZYS WODNY – kur­czą­ce się zaso­by słod­kiej wody.
#4 KATASTROFA KLIMATYCZNA – wzrost tem­pe­ra­tu­ry atmos­fe­ry wyni­ka­ją­cy z emi­sji gazów cieplarnianych.
#5 KATASTROFA ŚRODOWISKOWA – degra­da­cja śro­do­wi­ska, zubo­że­nie bio­róż­no­rod­no­ści i znisz­cze­nie ekosystemów.

PIĘKNA SKÓRA, CZYSTE SUMIENIE

Linia toł­pa.® pure trends to pie­lę­gna­cja, któ­ra dzień po dniu przy­czy­nia się do uro­dy, bez szko­dy dla środowiska.
toł­pa.® pure trends super fru­its –  linia pure trends super fru­its dedy­ko­wa­na skó­rze potrze­bu­ją­cej inten­syw­ne­go nawil­że­nia i roz­świe­tle­nia. Inspi­ro­wa­na skład­ni­ka­mi z nur­tu super food, poma­ga odzy­skać natu­ral­ne pięk­no, eli­mi­nu­jąc sza­ry kolo­ryt skó­ry i obja­wy zmę­cze­nia. Sil­ne anty­ok­sy­dan­ty neu­tra­li­zu­ją wol­ne rod­ni­ki, przy­wra­ca­jąc skó­rze zdro­wy kolo­ryt i ela­stycz­ność. Ace­ro­la, zna­na tak­że jako wiśnia z Bar­ba­dos, to bogac­two wita­mi­ny C i mine­ra­łów, nawil­ża i ujędr­nia skó­rę, neu­tra­li­zu­jąc wol­ne rod­ni­ki i wzmac­nia­jąc naczy­nia krwio­no­śne. Eks­trakt z owo­ców czar­nej borów­ki dzia­ła odżyw­czo i anty­ok­sy­da­cyj­nie, wygła­dza, roz­ja­śnia i ujędr­nia skó­rę, tak­że w przy­pad­ku skó­ry trądzikowej.

toł­pa.® pure trends
super fru­its
krem nawilżający

tołpa.® pure trends super fruits krem nawilżający  21,99 zł|50 ml

toł­pa.® pure trends super fru­its – krem nawil­ża­ją­cy 21,99 zł|50 ml

Wyko­rzy­stu­je poten­cjał natu­ral­nych skład­ni­ków aktyw­nych, by dbać  o skó­rę. Sil­nie nawil­ża, a dzię­ki mine­ral­nym dro­bin­kom roz­świe­tla­ją­cym, natych­miast optycz­nie wygła­dza skó­rę. Eli­mi­nu­je sza­ry kolo­ryt, roz­świe­tla i niwe­lu­je ozna­ki zmę­cze­nia. Dzia­ła anty­ok­sy­da­cyj­nie. Może być sto­so­wa­ny jako baza pod maki­jaż. Efekt dzia­ła­nia zoba­czysz natych­miast, a dzień po dniu będzie jesz­cze bar­dziej widoczny.

 • kar­to­nik w 100% z kar­to­nu maku­la­tu­ro­we­go z cer­ty­fi­ka­tem FSC®.
 • sło­iczek w 100% z pla­sti­ku z recyklingu.
 • opa­ko­wa­nia niebarwione.
 • mate­riał ety­kie­ty w 95% z eta­no­lu z trzci­ny cukrowej.
 • bez folio­we­go celo­fa­nu i dodat­ko­wych ulotek.


toł­pa.® pure trends
super fru­its
żel z peelin­giem i czer­wo­ną glin­ką do mycia twa­rzy, 

tołpa.® pure trends super fruits żel z peelingiem i czerwoną glinką do mycia twarzy,   20,99 zł|150 ml

toł­pa.® pure trends super fru­its – żel z peelin­giem i czer­wo­ną glin­ką do mycia twa­rzy,  20,99 zł|150 ml

Wyko­rzy­stu­je poten­cjał natu­ral­nych skład­ni­ków aktyw­nych, by dbać o skó­rę. Głę­bo­ko oczysz­cza skó­rę z nad­mia­ru sebum, potu i kurzu oraz sku­tecz­nie usu­wa maki­jaż twa­rzy. Przy­jem­nie masu­je dzię­ki natu­ral­nym dro­bin­kom peelin­gu­ja­cym. Złusz­cza zro­go­wa­cia­ły naskó­rek i nor­ma­li­zu­je wydzie­la­nie sebum. Zwę­ża roz­sze­rzo­ne pory, odświe­ża i przy­wra­ca blask.

 • tuba z pla­sti­ku z recyklingu.
 • zamknie­cie lżej­sze o 31% niż standardowe.
 • opa­ko­wa­nie niebarwione.
 • ety­kie­ta w 95% z eta­no­lu z trzci­ny cukrowej.


toł­pa.® pure trends
super fru­its
płyn mice­lar­ny nawilżający

tołpa.® pure trends super fruits - płyn micelarny nawilżający,  20,99 zł|400 ml

toł­pa.® pure trends super fru­its – płyn mice­lar­ny nawil­ża­ją­cy,  20,99 zł|400 ml

Deli­kat­nie i sku­tecz­nie oczysz­cza skó­rę twa­rzy, szyi, oko­li­ce oczu i ust z sebum, potu. Usu­wa maki­jaż, nawet wodo­od­por­ny i docie­ra do wszyst­kich zanie­czysz­czeń. Pozo­sta­wia skó­rę gład­ką i nawil­żo­ną, przy­wra­ca uczu­cie kom­for­tu. Efekt dzia­ła­nia zoba­czysz natych­miast, a dzień po dniu będzie jesz­cze bar­dziej widoczny.

 • butel­ka w 100% z pla­sti­ku z recy­klin­gu, nie­bar­wio­na, nada­ją­ca się do recyklingu
 • mate­riał ety­kie­ty w 95% z eta­no­lu z trzci­ny cukrowej

toł­pa.® pure trends
heal­thy look

Zdro­wa, gład­ka skó­ra o jed­no­li­tym kolo­ry­cie nie potrze­bu­je popra­wy wyglą­du za pomo­cą maki­ja­żu. Pan­de­mia COVID-19 zmie­ni­ła podej­ście kobiet do nosze­nia maki­ja­żu. Zamiast przy­kry­wać i masko­wać – sta­ran­nie dba­my o skó­rę. Pan­de­mia się skoń­czy­ła, ale czę­sto nie zamie­rza­my już wra­cać do sta­rych nawyków.

toł­pa.® pure trends
heal­thy look
krem upięk­sza­ją­cy na dzień

tołpa.® pure trends healthy look krem upiększający na dzień

toł­pa.® pure trends heal­thy look – krem upięk­sza­ją­cy na dzień, 20,99 zł|50 ml

Wyko­rzy­stu­je poten­cjał natu­ral­nych skład­ni­ków aktyw­nych, by dbać o skó­rę. Łączy w sobie wie­le funk­cji i zalet – pie­lę­gnu­je, nawil­ża i jed­no­cze­śnie peł­ni rolę sub­tel­ne­go roz­świe­tla­cza i kre­mu upięk­sza­ją­ce­go. Daje efekt ide­al­nej skó­ry bez maki­ja­żu: roz­świe­tla, nada­je jej zdro­wy kolo­ryt i wydo­by­wa natu­ral­ny blask, dając efekt spek­ta­ku­lar­nej popra­wy wyglądu.
Dzię­ki dro­bin­kom miki odbi­ja­ją­cym świa­tło natych­miast optycz­nie wygła­dza skó­rę. Spra­wia, że skó­ra wyglą­da na wypo­czę­tą, pro­mien­ną, zre­lak­so­wa­ną i peł­ną ener­gii. Eks­pre­so­wo i na dłu­go nawilża.

 • kar­to­nik w 83% z maku­la­tu­ry z cer­ty­fi­ka­tem FSC = mniej wycię­tych drzew i nowych odpa­dów kar­to­no­wych 
 • sło­iczek w 100% z pla­sti­ku z recy­klin­gu = mniej nowych odpa­dów plastikowych
 • ety­kie­ta – mate­riał ety­kie­ty w 100% z surow­ców odna­wial­nych, wyko­rzy­stu­ją­cy pozo­sta­ło­ści po pro­duk­cji papieru

 

toł­pa.® pure trends
heal­thy look
pian­ka do mycia twa­rzy z kwa­sem fitowym

tołpa.® pure trends healthy look pianka do mycia twarzy z kwasem fitowym,  21,99 zł|150 ml

toł­pa.® pure trends heal­thy look – pian­ka do mycia twa­rzy z kwa­sem fito­wym, 21,99 zł|150 ml

Dzia­ła 2w1: jako pian­ka do codzien­ne­go oczysz­cza­nia oraz deli­kat­ny peeling do odno­wy dzień po dniu. Łagod­nie oczysz­cza i odświe­ża oraz usu­wa maki­jaż, nawet wodo­od­por­ny. Dzię­ki zawar­to­ści kwa­su fito­we­go deli­kat­nie złusz­cza i sty­mu­lu­je odno­wę skó­ry, aby wydo­być jej natu­ral­ny blask. Wyrów­nu­je kolo­ryt, nawil­ża i wygładza.

 • 100% z recyklingu
 • ety­kie­ta 100% odna­wial­ne­go surowca


toł­pa.® pure trends
heal­thy look
żel do mycia twarzy

tołpa.® pure trends healthy look żel do mycia twarzy,   19,99 zł|150 ml

toł­pa.® pure trends heal­thy look – żel do mycia twa­rzy, 19,99 zł|150 ml

Wyko­rzy­stu­je poten­cjał natu­ral­nych skład­ni­ków aktyw­nych, by dbać o skó­rę. Deli­kat­nie, ale sku­tecz­nie oczysz­cza i jed­no­cze­śnie pie­lę­gnu­je skó­rę. Ide­al­nie odświe­ża rano, a wie­czo­rem zmy­wa nawet naj­drob­niej­sze zanie­czysz­cze­nia zgro­ma­dzo­ne na skó­rze przez cały dzień, w tym też maki­jaż. Dzię­ki obec­no­ści enzy­mu bro­me­la­iny deli­kat­nie złusz­cza mar­twy naskó­rek, odna­wia i wygła­dza skó­rę. Wyrów­nu­je kolo­ryt i wydo­by­wa jej natu­ral­ny blask.

 • tuba z pla­sti­ku z recyklingu.
 • zamknie­cie lżej­sze o 31% niż standardowe.
 • opa­ko­wa­nie niebarwione.
 • ety­kie­ta w 95% z eta­no­lu z trzci­ny cukrowej.


toł­pa.® pure trends
de-stress
krem do twa­rzy, rege­ne­ru­ją­cy, na noc

tołpa.® pure trendsde-stress krem do twarzy, regenerujący, na noc  27,99 zł|50 ml

toł­pa.® pure trends de-stress – krem do twa­rzy, rege­ne­ru­ją­cy, na noc, 27,99 zł|50 ml

Krem wyko­rzy­stu­je poten­cjał natu­ral­nych skład­ni­ków aktyw­nych, by dbać o skó­rę. Wspo­ma­ga noc­na odbu­do­wę i rege­ne­ra­cje skó­ry po całym dniu. Koi i wyci­sza skó­rę, przy­wra­ca jej natu­ral­na rów­no­wa­gę i uczu­cie kom­for­tu. Sil­nie nawil­ża i chro­ni przed utra­tą wody z naskór­ka w trak­cie wypo­czyn­ku noc­ne­go. Eli­mi­nu­je widocz­ne na twa­rzy skut­ki dzia­ła­nia dłu­go­trwa­łe­go stre­su i chro­ni przed wol­ny­mi rod­ni­ka­mi. Rano skó­ra yglą­da na odstre­so­wa­na i wypo­czę­ta. Efekt dzia­ła­nia zoba­czysz natych­miast, a dzień po dniu będzie jesz­cze bar­dziej widoczny.

 • kar­to­nik – w 83% z maku­la­tu­ry z cer­ty­fi­ka­tem FSC = mniej wycię­tych drzew i nowych odpa­dów kartonowych
 • sło­iczek – w 100% z pla­sti­ku z recy­klin­gu = mniej nowych odpa­dów plastikowych
 • ety­kie­ta – mate­riał ety­kie­ty w 100% z surow­ców odna­wial­nych, wyko­rzy­stu­ją­cy pozo­sta­ło­ści po pro­duk­cji papieru


toł­pa.® pure trends
ener­gy boost

Booster nawil­że­nia i ener­gii, któ­rej szcze­gól­nie potrze­bu­je skó­ra jesie­nią i zimą.

toł­pa.® pure trends
ener­gy boost
płyn mice­lar­ny nawilżający

tołpa.® pure trendsenergy boost płyn micelarny nawilżający,   20,99 zł|400 ml

toł­pa.® pure trends ener­gy boost – płyn mice­lar­ny nawil­ża­ją­cy, 20,99 zł|400 ml

Wyko­rzy­stu­je poten­cjał natu­ral­nych skład­ni­ków aktyw­nych, by dbać o skó­rę. Jed­nym gestem, sku­tecz­nie i jed­no­cze­śnie deli­kat­nie oczysz­cza skó­rę twa­rzy, szyi, oko­li­ce oczu i ust. Usu­wa maki­jaż wodo­od­por­ny. Rów­no­cze­śnie jest dla skó­ry jak nawad­nia­ją­cy drink, wypeł­nia ją nawil­że­niem. Wita­li­zu­je, odświe­ża i doda­je ener­gii. Niwe­lu­je ozna­ki zmę­cze­nia, przy­wra­ca blask i wypo­czę­ty wygląd. Łago­dzi podraż­nie­nia, pozo­sta­wia skó­rę mięk­ką i gładką.

 • butel­ka w 100% z pla­sti­ku z recy­klin­gu, nie­bar­wio­na, nada­ją­ca się do recyklingu
 • mate­riał ety­kie­ty w 95% z eta­no­lu z trzci­ny cukrowej


toł­pa.® pure trends
ener­gy boost
krem nawil­ża­ją­cy pod oczy

tołpa.® pure trendsenergy boost krem nawilżający pod oczy,   23,99 zł|15 ml

toł­pa.® pure trends – ener­gy boost – krem nawil­ża­ją­cy pod oczy,  23,99 zł|15 ml

Wyko­rzy­stu­je poten­cjał natu­ral­nych skład­ni­ków aktyw­nych, by dbać o skó­rę. Dzia­ła jak ide­al­na pobud­ka dla Two­ich oczu, nawet gdy do póź­na korzy­sta­łaś ze smart­fo­na lub lap­to­pa. Daje efekt wypo­czę­te­go spoj­rze­nia, jak po 8h snu i poma­ga zre­du­ko­wać ozna­ki zmę­cze­nia w posta­ci cie­ni i wor­ków pod ocza­mi oraz uczu­cia cięż­kich powiek. Jest też jak bom­ba nawil­ża­ją­ca dla spra­gnio­nej skó­ry wokół oczu. Eks­pre­so­wo, bo już po 1 uży­ciu, wypeł­nia skó­rę nawil­że­niem. Zapo­bie­ga powsta­wa­niu zmarsz­czek wokół oczu, pozo­sta­wia skó­rę gład­ką, sprę­ży­stą i w lep­szej kon­dy­cji. Nie obcią­ża deli­kat­nej skó­ry wokół oczu, jed­no­cze­śnie przy­wra­ca­jąc jej kom­fort. Nada­je się pod makijaż.

 • kar­to­nik – w 83% z maku­la­tu­ry z cer­ty­fi­ka­tem FSC = mniej wycię­tych drzew i nowych odpa­dów kartonowych
 • sło­iczek – w 100% z pla­sti­ku z recy­klin­gu = mniej nowych odpa­dów plastikowych
 • ety­kie­ta – mate­riał ety­kie­ty w 100% z surow­ców odna­wial­nych, wyko­rzy­stu­ją­cy pozo­sta­ło­ści po pro­duk­cji papieru

Elż­bie­ta Denes, kie­row­nik dzia­łu roz­wo­ju for­mu­la­cji TORF Cor­po­ra­tion stwier­dza, że toł­pa.® pure trends to linia, któ­ra z jed­nej stro­ny podą­ża za tren­da­mi kosmetycznymi,
ale jed­nak z wiel­ką uważ­no­ścią przy­glą­da się rów­nież wpły­wo­wi każ­de­go ele­men­tu kosme­ty­ku na naszą pla­ne­tę. „Tren­dy wyko­rzy­sta­ne w recep­tu­rach to przede wszyst­kim czy­ste skła­dy zgod­nie ze stra­te­gią mar­ki toł­pa.®, ale i wyko­rzy­sta­nie natu­ral­nych skład­ni­ków koja­rzo­nych ze zdro­wym odży­wia­niem, czy­li „super­fo­ods”. To co jemy, co dobre dla nasze­go orga­ni­zmu, dzię­ki zawar­tość wita­min, mine­ra­łów czy kwa­sów ome­ga 3,6 i 9 jest też ide­al­ne dla naszej skó­ry. Dla­te­go też w linii korzy­sta­my z borów­ki o anty­ok­sy­da­cyj­nym dzia­ła­niu, bogac­twie wita­mi­ny C z mali­ny i róży czy też nowo­ści – bana­na. Zale­ża­ło nam, aby nowe pro­duk­ty z linii toł­pa.® pure trends hap­py mood z kwia­tem bana­now­ca i nie tak oczy­wi­stym zapa­chem bana­na spra­wia­ły, że z rado­ścią wita­my dzień. Wraz z Ewą Nowak, Mana­ge­rem Pro­duk­tu, zale­ża­ło nam, aby stwo­rzyć kosme­ty­ki o kolo­rze i zapa­chu świe­żo roz­gnie­cio­ne­go owo­cu bana­na. Oprócz zapa­chu war­to zwró­cić uwa­gę na zaska­ku­ją­ce kon­sy­sten­cje: mgieł­ka, suflet, olej­ko­we serum. Takie recep­tu­ry to nie tyl­ko bez­pie­czeń­stwo i sku­tecz­ność, ale dobre samo­po­czu­cie i bana­no­wy uśmiech przez cały dzień.”

Ewa Nowak doda­je:  “Tworząc linię toł­pa.® pure trends zobo­wią­za­li­śmy się do zmak­sy­ma­li­zo­wa­nia eko­lo­gicz­ne­go podej­ścia. Chce­my ogra­ni­czać nega­tyw­ny wpływ na śro­do­wi­sko na wie­lu eta­pach życia pro­duk­tu. Od opa­ko­wań aż po recy­kling i edu­ka­cję: kar­to­ni­ki w 83% powsta­ją z maku­la­tu­ry z cer­ty­fi­ka­tem FSC®, co ozna­cza mniej wycię­tych drzew i nowych odpa­dów kar­to­no­wych; sło­icz­ki i butel­ki są w 100% z pla­sti­ku z recy­klin­gu = mniej nowych odpa­dów pla­sti­ko­wych, a ety­kie­ty z mate­ria­łu w 100% z surow­ców odna­wial­nych. Chce­my być eko-nośni.”

tołpa.® my skin changer – podejmie każde wyzwanie skóry

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

 

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

tołpa.® my skin changer - podejmie każde wyzwanie skóry

To kosme­ty­ki mają dopa­so­wać się do Cie­bie, a nie Ty do nich. toł­pa.® my skin chan­ger to pro­duk­ty, któ­re możesz łączyć i sto­so­wać w ulu­bio­nej kolej­no­ści oraz zależ­nie od tego, ile masz cza­su i na co…
Więcej
Uroda

Skuteczna pielęgnacja włosów – tołpa® hair rituals 

W pie­lę­gna­cji wło­sów – podob­nie jak skó­ry – klu­czem do suk­ce­su jest indy­wi­du­al­nie dobra­na sku­tecz­na pie­lę­gna­cja do ich potrzeb. Pol­ska mar­ka kosme­ty­ków TOŁPA stwo­rzy­ła linię HAIR RITUALS, któ­ra łączy wyjąt­ko­we skład­ni­ki pie­lę­gnu­ją­ce i dłu­go utrzy­mu­ją­cym się deli­kat­nym zapachem.…
Więcej