KsiążkiKultura

Święto kultury - Bestsellery Empiku 2021

Czas poznać nomi­no­wa­nych do Best­sel­le­rów Empi­ku: corocz­nych nagród dla twór­ców naj­po­pu­lar­niej­szych, naj­bar­dziej emo­cjo­nu­ją­cych i wcią­ga­ją­cych ksią­żek, muzy­ki i fil­mów.  W 2021 roku klien­ci salo­nów Empik i Empik.com oraz użyt­kow­ni­cy apli­ka­cji Empik, Empik Go, Empik Music,…

Więcej
KsiążkiKultura

Empik Premium przez 60 dni dla wszystkich

Na pomoc wszyst­kim, któ­rzy od kil­ku dni roz­kosz­nie oko­pu­ją się w zaci­szu wła­sne­go domu i sta­ra­ją się prze­or­ga­ni­zo­wać swo­je życie, dzie­ląc je pomię­dzy pry­wat­ne a zawo­do­we, z pomo­cą przy­cho­dzi Empik.  W cią­gu naj­bliż­szych dwóch  miesięcy…

Więcej
KsiążkiKultura

Książki, które warto przeczytać w tym miesiącu

Książ­ki od zawsze potra­fią prze­nieść nas do zupeł­nie inne­go świa­ta, uczą, bawią i mają moc, aby zmie­niać nasze życie. Jeże­li nale­żysz do miło­śni­ków lite­ra­tu­ry, z pew­no­ścią swo­je pół­ki wciąż uzu­peł­niasz o naj­now­sze pozy­cje – te,…

Więcej
KsiążkiKultura

Książki, które Cię zainspirują

Sty­czeń jest mie­sią­cem posta­no­wień. Dla wie­lu z nas nowa deka­da ozna­cza bowiem szan­sę na wyzna­cze­nie i osią­gnię­cie spek­ta­ku­lar­nych celów. I cho­ciaż bar­dziej sku­pia­my się na fizjo­lo­gii niż na naszej psy­chi­ce, w 2020 roku waż­ne, by…

Więcej
KsiążkiKulturaPolecane

Biografie, które warto przeczytać jeszcze w tym roku

Książ­ki towa­rzy­szą nam już od naj­młod­szych lat. Wspo­mi­na­my głów­nie baj­ki i wier­sze czy­ta­ne przez rodzi­ców, póź­niej pierw­sze szkol­ne lek­tu­ry, powie­ści, któ­re zabie­ra­li­śmy ze sobą na waka­cje. Tym­cza­sem bio­gra­fia to rodzaj książ­ki, któ­ry opi­su­je życie autentycznej…

Więcej
KsiążkiKultura

Empik znów daje tysiąc powodów, by czytać

  10 000 ksią­żek, któ­re zapeł­nią biblio­tecz­ne pół­ki w 10 pod­sta­wów­kach. To pula nagród w kon­kur­sie Empi­ku „Tysiąc powo­dów by czy­tać”. 30 wrze­śnia star­tu­je kolej­na edy­cja tej corocz­nej akcji, w któ­rej mogą wziąć udział biblioteki…

Więcej
KsiążkiKultura

Książki, które warto przeczytać

Chłod­ne zimo­we wie­czo­ry spra­wia­ją, że w poszu­ki­wa­niu histo­rii któ­re poru­sza­ją, a jed­no­cze­śnie intry­gu­ją i cie­ka­wią, czę­ściej się­ga­my po książ­ki. To chwi­le, kie­dy może­my być sam na sam ze sobą oraz wła­sny­mi myśla­mi – na chwi­lę zapominamy…

Więcej
KsiążkiKultura

Książki, które musisz przeczytać w 2019

Uczą, bawią, wzru­sza­ją i roz­wi­ja­ją – książ­ki. A gdy­by tak w Nowym Roku posta­no­wić, że będzie­my czy­tać ich wię­cej? We współ­cze­snym świe­cie, w dobie social mediów i Inter­ne­tu zapo­mi­na­my o pięk­nie i rado­ści, jakie daje…

Więcej
KsiążkiKultura

Książki na niedzielę. Co wybrać?

Redak­cja VERS-24 uwiel­bia czy­tać. Dla­te­go regu­lar­nie pre­zen­tu­je­my Wam naj­lep­sze pozy­cje książ­ko­we, po któ­re war­to się­gnąć. Sprawdź, co wybra­li­śmy tym razem! Gabrie­la Gar­gaś – “LATO UTKANE Z MARZEŃ” Gabrie­la Gar­gaś – cza­ro­dziej­ka kobie­cych uczuć – zapra­sza do…

Więcej