Anna Koszela. Rozmowa o pasji, inspiracjach, sztuce i ponadczasowym wzornictwie

Nie ma dla niej nic gor­sze­go niż prze­mo­dzo­ne, prze­wi­dy­wal­ne wnę­trze. W swo­ich pro­jek­tach łączy sty­le, zaska­ku­je “har­mo­nią prze­ci­wieństw”, wymy­ka się defi­ni­cjom. Anna Kosze­la – cenio­na…

14. edycja OKK! design odbędzie się 10 września!

Kolej­na, 14. edy­cja OKK! design, odbę­dzie się 10 wrze­śnia 2018 w godzi­nach 12.30 – 20.00, w war­szaw­skiej prze­strze­ni MYSIA 3. Hasło wyda­rze­nia brzmi: reAK­CJA! Jego…

13-stka nie musi być pechowa – relacja z OKK! design

Za nami 13. edy­cja spo­tkań z dobrym wzor­nic­twem i naj­now­szy­mi tren­da­mi – OKK! design. Wyda­rze­nie odby­ło się 5 mar­ca w prze­strze­ni kon­fe­ren­cyj­nej Mysia 3 i…

Beton Film Festival 2015 – Architektura w Centrum

Zasta­nów­my się nad prze­strze­nią – od 9 do 12 kwiet­nia będzie moż­na obej­rzeć 26 fil­mów, któ­re poru­sza­ją temat archi­tek­tu­ry i sztu­ki. Wyjąt­ko­wy festi­wal obej­mie trzy blo­ki tema­tycz­ne, a fil­my to nie jedy­ne pro­po­zy­cje orga­ni­za­to­rów.

Hotele jak kamienie szlachetne − odważna wizja NL Architects

Tekst: Kin­ga War­szaw­ska Zdję­cia: designboom.com Kamie­nie szla­chet­ne mają swo­je szcze­gól­nie miej­sce w chiń­skiej medy­cy­nie natu­ral­nej. Przy­pi­su­je im się uzdra­wia­ją­ce wła­ści­wo­ści, każ­dy z nich odpo­wia­da za inny…

Mądre miasto − Paryż przyszłości

Tekst: Kin­ga War­szaw­ska Zdję­cia: fubiz.net Wizu­ali­za­cje wyglą­da­ją jak foto­sy z fil­mu scien­ce fic­tion: wyso­kie budyn­ki zrów­nu­ją­ce się z Wie­żą Eif­fla, wymyśl­ne for­my archi­tek­to­nicz­ne i nie­co­dzien­ne struk­tu­ry…

Olimpijski problem w Tokio

Tekst: Kin­ga War­szaw­ska Zdję­cia: nytimes.com Zawód archi­tek­ta, jak każ­dy z zakre­su pra­cy arty­stycz­nej spon­so­ro­wa­nej przez zewnętrz­ny kapi­tał, ma man­ka­ment pole­ga­ją­cy na znacz­nym ogra­ni­cze­niu wol­no­ści twór­czej. Nie…

Penthouse za 130 milionów dolarów – witamy na Manhattanie

Tekst: Julia Szuł­drzyń­ska Zdję­cia:businessinsider.com 130 milio­nów dola­rów – tyle będzie kosz­to­wał pen­tho­use, znaj­du­ją­cy się w budyn­ku, któ­ry zosta­nie wybu­do­wa­ny przy Park Ave­nue w Nowym Jor­ku. Mimo…

Louis Vuitton Foundation − paryskie dzieło Franka Gehry’ego

Tekst: Kin­ga War­szaw­ska Zdję­cia: hungertv.com Frank Geh­ry to nie tyl­ko archi­tekt odpo­wie­dzial­ny za Muzeum Gugen­he­ima w Bil­bao, Tań­czą­cy dom w Pra­dze czy Muzeum Wal­ta Disneya w…

Georgia in my mind…

Tekst: Anna Jan­kow­ska Zdję­cia: thisiscolossal.com Wła­śnie tak wyobra­ża­my sobie powrót do dzie­ciń­stwa! Jeśli i Wy chce­cie prze­żyć podróż w pozor­nie odle­głe cza­sy, koniecz­nie poznaj­cie miej­sce,…

MAŁA CZARNA ARCHITEKTURA

Tekst: Nata­lia Pfont Zdję­cia: boetzkeshelder.nl,  whitingarchitects.com, Daniel Rumian­cew, Remy Archi­tects, Bob­by Solo­mon Czerń to kla­sy­ka w modzie. Czy „mała czar­na” spraw­dza się tak­że w archi­tek­tu­rze? Oto kil­ka przy­kła­dów domów z…

Wyrafinowany industrializm

Tekst: Kin­ga War­szaw­ska Zdję­cia: architectureartdesigns.com Lofty cie­szą się nie­słab­ną­cą popu­lar­no­ścią − ich otwar­te prze­strze­nie stwa­rza­ją olbrzy­mie moż­li­wo­ści dla pro­jek­tan­tów wnętrz, któ­rzy prze­kształ­ca­ją pomiesz­cze­nia użyt­ko­we w…

IKEA HACKS – oryginalne meble z popularnej sieciówki

Tekst: Nata­lia Pfont Zdję­cia: blogspot.com, bohodecochic.com, sugarandcloth.com, inredningsbloggar.se, poppytalk.com, ikeahackers.net Meble na zamó­wie­nie są droż­sze od tych goto­wych. Jeże­li mamy ogra­ni­czo­ny budżet, naj­lep­szym wybo­rem wyda­je się być IKEA. Od lat pro­po­nu­je…