Architektura

Luksus na dwóch poziomach: apartament zaprojektowany przez Samantę Michalewicz

Prze­stron­ny dwu­po­zio­mo­wy apar­ta­ment w Zie­lo­nej Górze stał się oazą luk­su­su dla mło­de­go mał­żeń­stwa, któ­re podró­żu­je po świe­cie. Pro­jek­tu­jąc wnę­trze, archi­tekt­ka Saman­ta Micha­le­wicz z pra­cow­ni ART­chi­tek­tu­ra posta­wi­ła na ele­gan­cję, wyra­fi­no­wa­nie i przy­tul­ność, two­rząc har­mo­nij­ną prze­strzeń, która…

Więcej
Architektura

Restaurant Market w Kamienicy Wiedeńskiej

Restau­rant Mar­ket w Kamie­ni­cy Wie­deń­skiej to wyjąt­ko­we miej­sce na mapie Pozna­nia, któ­re już w dru­gim kwar­ta­le 2024 roku otwo­rzy się zarów­no dla miesz­kań­ców metro­po­lii, jak i odwie­dza­ją­cych je tury­stów. Ten nowy kon­cept restau­ra­cyj­ny jako pierwszy…

Więcej
ArchitekturaStyl życia

Bolko Loft. Tak mieszka Przemo Łukasik

Mój dom jest pięk­ny” – tak o swo­im naj­waż­niej­szym życio­wym pro­jek­cie mówi jeden z czo­ło­wych pol­skich archi­tek­tów – Prze­mo Łuka­sik, któ­ry już ponad 20 lat temu zapro­jek­to­wał swój pry­wat­ny azyl na ślą­skiej zie­mi – w…

Więcej
ArchitekturaDesign

Eklektyczne wnętrze pełne kolorów w mieszkaniu znanych ilustratorów - Patryka Hardziej i Ady Zielińskiej

Pra­wie 150-metro­we miesz­ka­nie znaj­du­je się w zabyt­ko­wej gdań­skiej kamie­ni­cy z począt­ku XX w., wybu­do­wa­nej w sty­lu neo­go­tyc­kim. Naj­le­piej świad­czą o tym ostro­łu­ko­we okna, naroż­na wie­życz­ka oraz deta­le archi­tek­to­nicz­ne nawią­zu­ją­ce do pobli­skie­go kościo­ła Św. Trój­cy i Muzeum…

Więcej
Architektura

Sztuka wokół nas - trzecia edycja Art in Architecture Festival

Sztu­ka ota­cza nas wszę­dzie, cho­ciaż nie zawsze jeste­śmy tego świa­do­mi, a jej obec­ność i rola we wnę­trzach to nie­wąt­pli­wie jeden z klu­czo­wych tema­tów bran­ży archi­tek­to­nicz­nej. Już 17 listo­pa­da pozna­my lau­re­atów kon­kur­su trze­ciej edy­cji festi­wa­lu Art…

Więcej
ArchitekturaDesignStyl życia

Rola wizualizacji w procesie projektowym

Pla­nu­jąc budo­wę domu, kon­cept wnętrz nowo kupio­ne­go apar­ta­men­tu, czy remont miesz­ka­nia, musi­my mieć dobry pomysł na final­ny wygląd bry­ły budyn­ku, czy roz­wią­za­nia funk­cjo­nal­no-prze­strzen­ne pomiesz­czeń. W tej spra­wie war­to zwró­cić się do archi­tek­tów, któ­rzy zapro­po­nu­ją najlepsze…

Więcej
ArchitekturaDesignStyl życia

Mieszkania projektu pracowni Madama

Podró­że to dla wie­lu ludzi nie tyl­ko pasja, ale rów­nież styl życia. Współ­cze­śni noma­dzi czę­sto jed­nak szu­ka­ją jed­nak azy­lu – miej­sca, do któ­re­go będą wra­cać, w któ­rym ode­tchną i zapla­nu­ją kolej­ne wyciecz­ki. Wła­śnie takie jest…

Więcej
ArchitekturaDesignStyl życia

Wnętrze Roku SAW 2019. Niezależny konkurs dla architektów wnętrz

Sto­wa­rzy­sze­nie Archi­tek­tów Wnętrz pod­ję­ło się stwo­rze­nia kon­kur­su, któ­re­go celem jest wyło­nie­nie, a następ­nie pre­zen­ta­cja naj­lep­szych pro­jek­tów pol­skich archi­tek­tów wnętrz, zre­ali­zo­wa­nych w latach: 2015 – 2018. Łącz­na pula nagród w dwóch kate­go­riach kon­kur­so­wych: wnę­trze publicz­ne oraz…

Więcej
ArchitekturaDesign

Spotkanie z włoską marką Listone Giordano w showroomie Forestile

21 lute­go na war­szaw­skim Mura­no­wie zago­ścił praw­dzi­wie wło­ski kli­mat! Wszyst­ko z powo­du show­ro­omu Fore­sti­le – orga­ni­za­to­ra kame­ral­ne­go spo­tka­nia dla archi­tek­tów, pro­jek­tan­tów i przed­sta­wi­cie­li mediów. Event poświę­co­ny był wło­skiej mar­ce Listo­ne Gior­da­no oraz kolek­cji wyjąt­ko­wych parkietów…

Więcej