Wnętrze Roku SAW 2019. Niezależny konkurs dla architektów wnętrz

Sto­wa­rzy­sze­nie Archi­tek­tów Wnętrz pod­ję­ło się stwo­rze­nia kon­kur­su, któ­re­go celem jest wyło­nie­nie, a następ­nie pre­zen­ta­cja naj­lep­szych pro­jek­tów pol­skich archi­tek­tów wnętrz, zre­ali­zo­wa­nych w latach: 2015 – 2018.…

Evviva l’arte! Projekt: sztuka, czyli  15. edycja OKK! design

Za nami kolej­na, już 15. edy­cja OKK! design, cyklu spo­tkań zrze­sza­ją­cych archi­tek­tów, pro­jek­tan­tów, dzien­ni­ka­rzy oraz naj­lep­sze mar­ki wnę­trzar­skie. Tym razem dys­ku­sje sku­pia­ły się na sztu­ce…

Spotkanie z włoską marką Listone Giordano w showroomie Forestile

21 lute­go na war­szaw­skim Mura­no­wie zago­ścił praw­dzi­wie wło­ski kli­mat! Wszyst­ko z powo­du show­ro­omu Fore­sti­le – orga­ni­za­to­ra kame­ral­ne­go spo­tka­nia dla archi­tek­tów, pro­jek­tan­tów i przed­sta­wi­cie­li mediów. Event…

Casa Caucasco – dom architekta José Juana Rivera Río

Dru­ga deka­da XXI wie­ku zre­de­fi­niu­je poję­cie luk­su­su. Nowym bogac­twem sta­ną się rze­czy nie­ma­te­rial­ne, takie jak cisza, kom­fort bycia off-line, życie zgod­ne z cyklem pór roku…

Znani projektanci dla Cosentino

Hisz­pań­ski pro­du­cent nowo­cze­snych powierzch­ni kwar­co­wych nie prze­sta­je zaska­ki­wać. Nie uci­chły jesz­cze echa mini­ma­li­stycz­nej wizji kuch­ni autor­stwa Alfre­do Häberli’ego, przed­sta­wio­nej na tego­rocz­nych Tar­gach IMM,  a Cosen­ti­no…

Anna Koszela. Rozmowa o pasji, inspiracjach, sztuce i ponadczasowym wzornictwie

Nie ma dla niej nic gor­sze­go niż prze­mo­dzo­ne, prze­wi­dy­wal­ne wnę­trze. W swo­ich pro­jek­tach łączy sty­le, zaska­ku­je “har­mo­nią prze­ci­wieństw”, wymy­ka się defi­ni­cjom. Anna Kosze­la – cenio­na…

14. edycja OKK! design odbędzie się 10 września!

Kolej­na, 14. edy­cja OKK! design, odbę­dzie się 10 wrze­śnia 2018 w godzi­nach 12.30 – 20.00, w war­szaw­skiej prze­strze­ni MYSIA 3. Hasło wyda­rze­nia brzmi: reAK­CJA! Jego…

13-stka nie musi być pechowa – relacja z OKK! design

Za nami 13. edy­cja spo­tkań z dobrym wzor­nic­twem i naj­now­szy­mi tren­da­mi – OKK! design. Wyda­rze­nie odby­ło się 5 mar­ca w prze­strze­ni kon­fe­ren­cyj­nej Mysia 3 i…

Beton Film Festival 2015 – Architektura w Centrum

Zasta­nów­my się nad prze­strze­nią – od 9 do 12 kwiet­nia będzie moż­na obej­rzeć 26 fil­mów, któ­re poru­sza­ją temat archi­tek­tu­ry i sztu­ki. Wyjąt­ko­wy festi­wal obej­mie trzy blo­ki tema­tycz­ne, a fil­my to nie jedy­ne pro­po­zy­cje orga­ni­za­to­rów.

Mądre miasto − Paryż przyszłości

Tekst: Kin­ga War­szaw­ska Zdję­cia: fubiz.net Wizu­ali­za­cje wyglą­da­ją jak foto­sy z fil­mu scien­ce fic­tion: wyso­kie budyn­ki zrów­nu­ją­ce się z Wie­żą Eif­fla, wymyśl­ne for­my archi­tek­to­nicz­ne i nie­co­dzien­ne struk­tu­ry…

Louis Vuitton Foundation − paryskie dzieło Franka Gehry’ego

Tekst: Kin­ga War­szaw­ska Zdję­cia: hungertv.com Frank Geh­ry to nie tyl­ko archi­tekt odpo­wie­dzial­ny za Muzeum Gugen­he­ima w Bil­bao, Tań­czą­cy dom w Pra­dze czy Muzeum Wal­ta Disneya w…

Georgia in my mind…

Tekst: Anna Jan­kow­ska Zdję­cia: thisiscolossal.com Wła­śnie tak wyobra­ża­my sobie powrót do dzie­ciń­stwa! Jeśli i Wy chce­cie prze­żyć podróż w pozor­nie odle­głe cza­sy, koniecz­nie poznaj­cie miej­sce,…

IKEA HACKS – oryginalne meble z popularnej sieciówki

Tekst: Nata­lia Pfont Zdję­cia: blogspot.com, bohodecochic.com, sugarandcloth.com, inredningsbloggar.se, poppytalk.com, ikeahackers.net Meble na zamó­wie­nie są droż­sze od tych goto­wych. Jeże­li mamy ogra­ni­czo­ny budżet, naj­lep­szym wybo­rem wyda­je się być IKEA. Od lat pro­po­nu­je…