Wyjątkowa mgiełka do włosów Gabrielle Chanel

Nowa kolekcja Chanel na wiosnę-lato 2020

9 rzeczy marki H&M, które warto kupić tej  jesieni

Wyjątkowa mgiełka do włosów Gabrielle Chanel

Chcesz, by Twój uko­cha­ny zapach towa­rzy­szył Ci przez cały dzień? Dzię­ki wyjąt­ko­wej, deli­kat­nej mgieł­ce do wło­sów, któ­ra  prze­dłu­ża aurę zapa­chu Gabriel­le Cha­nel – to moż­li­we.…

KULISY BLOGOWANIA – WYWIAD Z ZAŁOŻYCIELKAMI BLOGA TRIP BY TRIPLETS

Trip by Tri­plets to nazwa blo­ga modowo-lifestyle’owego, pro­wa­dzo­ne­go przez trzy uni­kal­ne sio­stry – Mag­dę, Kasię i Gosię, któ­re miesz­ka­ją w War­sza­wie. Tro­jacz­ki poka­zu­ją, że w kobie­co­ści i sio­strza­nym wspar­ciu tkwi siła. To wspól­ny cel i zami­ło­wa­nie do mini­ma­li­zmu, spra­wia­ją, że od spój­nych zdjęć na blo­gu nie może­my ode­rwać oczu. Poza tym, że jego autor­ki two­rzą pro­jekt od pod­staw – piszą tre­ści, foto­gra­fu­ją i przy­go­to­wu­ją sty­li­za­cje, inter­pre­tu­ją kla­sycz­ne tren­dy na nowo. Czę­sto ponad­cza­so­we wybo­ry prze­ła­mu­ją wyszu­ka­ny­mi pereł­ka­mi czy zwie­rzę­cy­mi wzo­ra­mi, któ­re spra­wia­ją, że out­fit sta­je się bar­dziej wyra­zi­sty.

Kolekcja z zestawami do jogi The Hey Honey for EDITED

EDITED prze­no­si jogę na naj­wyż­szy poziom! Hey Honey, mar­ka z Ham­bur­ga zna­na z pro­duk­tów do jogi, pod­ję­ła współ­pra­cę z EDITED. Dzię­ki niej powsta­ła kap­su­ło­wa kolek­cja…

Z morza dla skóry – Créme de la Mer. Edycja limitowana.

  Nasza podróż roz­po­czę­ła się, gdy zało­ży­ciel mar­ki La Mer, dr Max Huber, doznał opa­rzeń w wypad­ku labo­ra­to­ryj­nym. To cał­ko­wi­cie odmie­ni­ło jego los. Za dnia…

Calzedonia Legs Show 2019

 8 paź­dzier­ni­ka o godzi­nie 19-ej w Wero­nie odby­ła się dru­ga edy­cja Cal­ze­do­nia Leg Show. Data tego wido­wi­sko­we­go poka­zu nie bez powo­du zbie­gła się z 60.…

PUMA x KARL LAGERFEL

PUMA ponow­nie łączy siły z KARLEM LAGERFELDEM, pre­zen­tu­jąc nową kolek­cję ubrań i akce­so­riów. PUMA i KARL LAGERFEL kon­ty­nu­ją swo­ją współ­pra­cę, przed­sta­wia­jąc naj­now­szą kolek­cję dedy­ko­wa­ną zarów­no…

KULISY BLOGOWANIA – WYWIAD Z ZAŁOŻYCIELKAMI BLOGA TRIP BY TRIPLETS

Anna Koszela. Rozmowa o pasji, inspiracjach, sztuce i ponadczasowym wzornictwie

O skórze z Klaudią Kaszubą i prof. Andrzejem Kaszubą


Vers24 diary

Empik znów daje tysiąc powodów, by czytać

H&M LOVES MUSIC: MOJE MIASTO

KULTOWA NOC MUZEÓW 2019

Kolekcja z zestawami do jogi The Hey Honey for EDITED

EDITED prze­no­si jogę na naj­wyż­szy poziom! Hey Honey, mar­ka z Ham­bur­ga zna­na z pro­duk­tów do jogi, pod­ję­ła współ­pra­cę z EDITED. Dzię­ki niej powsta­ła kap­su­ło­wa kolek­cja…

Calzedonia Legs Show 2019

 8 paź­dzier­ni­ka o godzi­nie 19-ej w Wero­nie odby­ła się dru­ga edy­cja Cal­ze­do­nia Leg Show. Data tego wido­wi­sko­we­go poka­zu nie bez powo­du zbie­gła się z 60.…

PUMA x KARL LAGERFEL

PUMA ponow­nie łączy siły z KARLEM LAGERFELDEM, pre­zen­tu­jąc nową kolek­cję ubrań i akce­so­riów. PUMA i KARL LAGERFEL kon­ty­nu­ją swo­ją współ­pra­cę, przed­sta­wia­jąc naj­now­szą kolek­cję dedy­ko­wa­ną zarów­no…

Kilka powodów dla których warto jeść buraki

Orzechy, nasiona, pestki – idealne przekąski na jesień

Najlepsze WEGAŃSKIE książki kucharskie

Wyjątkowa mgiełka do włosów Gabrielle Chanel

Z morza dla skóry – Créme de la Mer. Edycja limitowana.

Biotherm Blue Therapy – krem na dzień i na noc Amber Algae

Kryzys – najlepsza motywacja?

Osobowość narcystyczna

Odporność psychiczna – jak ją trenować?