Butik CHANEL w Saint-Tropez

Tego roku jesz­cze raz w okre­sie od kwiet­nia do paź­dzier­ni­ka fran­cu­ski dom mody Cha­nel umiesz­cza swój sezo­no­wy butik w samym ser­cu wil­li w Saint-Tro­­pez. Przez…

9 propozycji na idealny prezent dla siebie

Pre­zen­ty wrę­cza­ne bez oka­zji to jed­ne z tych, któ­re spra­wia­ją nam naj­więk­szą przy­jem­ność. Ale czy obda­ro­wu­jąc innych, pamię­tasz rów­nież o sobie? Jeśli nie, pora jak…

Chanel ROUGE COCO

Cha­nel ROUGE COCO to seria wyjąt­ko­wych szmi­nek a zara­zem  naj­now­sza pro­po­zy­cja beau­ty fran­cu­skie­go domu mody, któ­rej twa­rzą zosta­ła cha­ry­zma­tycz­na Lily Rose-Depp. Sło­wa klu­cze naj­now­szej kam­pa­nii…

Recykling i & Other Stories

Dzień Zie­mi, 22 kwiet­nia, to świet­na moty­wa­cja, aby zro­bić wio­sen­ne porząd­ki i oddać do wtór­ne­go wyko­rzy­sta­nia sta­re skar­pe­ty, zmę­czo­ne ręcz­ni­ki, nie­uży­wa­ne tek­sty­lia oraz puste­opa­ko­wa­nia po…

Nowa kolekcja Le Songe na sezon wiosna – lato 2017/2018

Lnia­ne koszu­le, sukien­ki o dziew­czę­cym kro­ju, kom­ple­ty w paski i prin­ty. Przede wszyst­kim prze­wiew­ne, natu­ral­ne mate­ria­ły. LE SONGE w tym sezo­nie pro­po­nu­je home­we­ar, któ­ry w…

Wszystko Fendi, czyli kapsułowa kolekcja z Net-a-Porter

Wło­ski dom mody Fen­di od lat nie­zmien­nie jest uoso­bie­niem luk­su­su. W cza­sach, w któ­rych nawet naj­więk­sze mar­ki w świe­cie mody decy­du­ją się na współ­pra­cę z…

CONFASHION “CIRCLE” wiosna/lato 2018

Czy CONFASHION wymy­śla koło od nowa? Ubra­nia CONFASHION są dla kobiet nie­za­leż­nych, któ­re kreu­ją swo­ją wła­sną rze­czy­wi­stość. Pro­jek­tant­ka pra­cu­je z pro­sty­mi for­ma­mi, ale to kolor…

H&M  x Moschino

Szwedz­ki gigant Hennes&Mauritz ogło­sił kolej­ną współ­pra­cę. Nie moż­na sobie chy­ba wyobra­zić lep­szej i tak spój­nej kola­­bo­­ra­­cji- tym razem H&M połą­czy siły i stwo­rzy kolek­cję wspól­nie…

Wywiad z Agatą Wojtkiewicz – projektantką sukien ślubnych

Jak wykonać idealny makijaż świąteczny i sylwestrowy?

Wywiad z ilustratorem Sebastianem Fabrowiczem


Vers24 diary

Reebok Classic x Montana Cans: Mural w centrum Warszawy!

Wieczór z fotografem – Jacek Poremba

JAK SZYBKO SIĘ UCZYĆ?

Butik CHANEL w Saint-Tropez

Tego roku jesz­cze raz w okre­sie od kwiet­nia do paź­dzier­ni­ka fran­cu­ski dom mody Cha­nel umiesz­cza swój sezo­no­wy butik w samym ser­cu wil­li w Saint-Tro­­pez. Przez…

Recykling i & Other Stories

Dzień Zie­mi, 22 kwiet­nia, to świet­na moty­wa­cja, aby zro­bić wio­sen­ne porząd­ki i oddać do wtór­ne­go wyko­rzy­sta­nia sta­re skar­pe­ty, zmę­czo­ne ręcz­ni­ki, nie­uży­wa­ne tek­sty­lia oraz puste­opa­ko­wa­nia po…

Nowa kolekcja Le Songe na sezon wiosna – lato 2017/2018

Lnia­ne koszu­le, sukien­ki o dziew­czę­cym kro­ju, kom­ple­ty w paski i prin­ty. Przede wszyst­kim prze­wiew­ne, natu­ral­ne mate­ria­ły. LE SONGE w tym sezo­nie pro­po­nu­je home­we­ar, któ­ry w…

Wszystko Fendi, czyli kapsułowa kolekcja z Net-a-Porter

Wło­ski dom mody Fen­di od lat nie­zmien­nie jest uoso­bie­niem luk­su­su. W cza­sach, w któ­rych nawet naj­więk­sze mar­ki w świe­cie mody decy­du­ją się na współ­pra­cę z…

CONFASHION “CIRCLE” wiosna/lato 2018

Czy CONFASHION wymy­śla koło od nowa? Ubra­nia CONFASHION są dla kobiet nie­za­leż­nych, któ­re kreu­ją swo­ją wła­sną rze­czy­wi­stość. Pro­jek­tant­ka pra­cu­je z pro­sty­mi for­ma­mi, ale to kolor…

H&M  x Moschino

Szwedz­ki gigant Hennes&Mauritz ogło­sił kolej­ną współ­pra­cę. Nie moż­na sobie chy­ba wyobra­zić lep­szej i tak spój­nej kola­­bo­­ra­­cji- tym razem H&M połą­czy siły i stwo­rzy kolek­cję wspól­nie…

Dlaczego warto jeść strączki?

Trendy dietetyczne 2018

Tłuste jedzenie, którego nie musisz się bać

Chanel ROUGE COCO

Kuszący. Wykwintny. Uzależniający. Cologne Intense Jo Malone London.

LONG WEAR SPARKLE STICK/Bobbi Brown

Gdzie szukać inspiracji?

Przyjaźń w dobie social media

Jak i kiedy wyprowadzić się od rodziców?