303 AVENUE x Cape Town SS19

Pol­ska mar­ka 303 Ave­nue tym razem zabie­ra nas do naj­star­sze­go mia­sta w Połu­dnio­wej Afry­ce – Kapsz­ta­du, by na jego tle sfo­to­gra­fo­wać  kam­pa­nię do swo­jej naj­now­szej…

Converse przedstawiają kolekcję „Love The Progress”

Mło­de, sil­ne, nie­za­leż­ne dziew­czy­ny z całe­go świa­ta pre­zen­tu­ją kolek­cję Love The Pro­gress i two­rzą nową defi­ni­cję sło­wa dziew­czy­na. Zobacz­cie z jakim prze­ka­zem chcą się z…

Projekt: Sztuka! Czyli 15. edycję OKK! design czas zacząć!

Tema­tem prze­wod­nim wio­sen­nej 15. już edy­cji OKK! design jest sztu­ka. Kre­acja jako idea, ale przede wszyst­kim dzia­ła­nie – pro­ces two­rze­nia. Sztu­ka kon­tra funk­cjo­nal­ność, ład arty­stycz­ny…

GARDEROBA DO PRACY najnowszy lookbook showroom.pl

SHOWROOM jest lide­rem we wspie­ra­niu pol­skiej mody i pro­jek­tan­tów, któ­rzy są świet­ną alter­na­ty­wą dla sie­ció­wek, co wyraź­nie prze­kła­da się na ory­gi­nal­ność i jakoś pro­jek­tów. W…

Medicine kolekcja wiosna-lato 2019

Czte­ry ele­men­ty, czte­ry żywio­ły, czte­ry siły. Zmę­cze­ni szyb­kim tęt­nem mia­sta zwra­ca­my się ku przy­ro­dzie. Ucie­ka­my od beto­nu, hała­su, bły­ska­ją­cych świa­teł, nie­waż­ne gdzie, dale­ko, czy nie­opo­dal,…

LEVI’S® RIBCAGE wiosna/lato 2019

Wyso­ko­ści sta­nu kobie­cych dżin­sów szy­bo­wa­ła w górę przez ostat­nie kil­ka sezo­nów, aby na wiosnę/lato 2019 osią­gnąć swój szczyt i wyso­kość naj­wyż­szą z moż­li­wych.    Nowe…

Banksy i gwiazdy światowego street artu w Warszawie!

W dniach 2–3 mar­ca 2019 odbę­dą się w War­sza­wie Tar­gi Sztu­ki Dostęp­nej – pierw­sze w Pol­sce tar­gi sztu­ki współ­cze­snej z limi­tem ceny od 50 do…

Zimowa pielęgnacja cery

Mroź­ne, ostre powie­trze i kli­ma­ty­zo­wa­ne, ogrze­wa­ne pomiesz­cze­nia nie wpły­wa­ją dobrze na kon­dy­cję naszej skó­ry, któ­ra zimą sta­je się szcze­gól­nie wyma­ga­ją­ca. Zma­gasz się z prze­su­szo­ną i…

Anna Koszela. Rozmowa o pasji, inspiracjach, sztuce i ponadczasowym wzornictwie

O skórze z Klaudią Kaszubą i prof. Andrzejem Kaszubą

Wywiad z Tomaszem Pozlewiczem i Bartłomiejem Magochem z TFH Koncept


Vers24 diary

Banksy i gwiazdy światowego street artu w Warszawie!

Książki, które warto przeczytać

Filmy, które warto obejrzeć na początku 2019 roku

303 AVENUE x Cape Town SS19

Pol­ska mar­ka 303 Ave­nue tym razem zabie­ra nas do naj­star­sze­go mia­sta w Połu­dnio­wej Afry­ce – Kapsz­ta­du, by na jego tle sfo­to­gra­fo­wać  kam­pa­nię do swo­jej naj­now­szej…

Converse przedstawiają kolekcję „Love The Progress”

Mło­de, sil­ne, nie­za­leż­ne dziew­czy­ny z całe­go świa­ta pre­zen­tu­ją kolek­cję Love The Pro­gress i two­rzą nową defi­ni­cję sło­wa dziew­czy­na. Zobacz­cie z jakim prze­ka­zem chcą się z…

GARDEROBA DO PRACY najnowszy lookbook showroom.pl

SHOWROOM jest lide­rem we wspie­ra­niu pol­skiej mody i pro­jek­tan­tów, któ­rzy są świet­ną alter­na­ty­wą dla sie­ció­wek, co wyraź­nie prze­kła­da się na ory­gi­nal­ność i jakoś pro­jek­tów. W…

Medicine kolekcja wiosna-lato 2019

Czte­ry ele­men­ty, czte­ry żywio­ły, czte­ry siły. Zmę­cze­ni szyb­kim tęt­nem mia­sta zwra­ca­my się ku przy­ro­dzie. Ucie­ka­my od beto­nu, hała­su, bły­ska­ją­cych świa­teł, nie­waż­ne gdzie, dale­ko, czy nie­opo­dal,…

LEVI’S® RIBCAGE wiosna/lato 2019

Wyso­ko­ści sta­nu kobie­cych dżin­sów szy­bo­wa­ła w górę przez ostat­nie kil­ka sezo­nów, aby na wiosnę/lato 2019 osią­gnąć swój szczyt i wyso­kość naj­wyż­szą z moż­li­wych.    Nowe…

Butik KOPI świętuje pierwsze urodziny

Minął rok, od kie­dy na mapie sto­li­cy poja­wi­ło się nowe miej­sce przy­cią­ga­ją­ce wiel­bi­cie­li pol­skiej mody – fla­go­wy butik mar­ki biżu­te­rii KOPI. W minio­ny czwar­tek Kopisz­ka…

Najlepsze WEGAŃSKIE książki kucharskie

Dlaczego warto jeść figi?

Mindful eating – dieta czy styl życia?

Zimowa pielęgnacja cery

WALENTYNKOWE PREZENTY FOREO SKRADNĄ TWOJE SERCE

ZOOM ON Dr Barbara Sturm

Depresja poporodowa – jak sobie z nią radzić?

Jak na dobre uporać się ze stresem

Sezonowe zaburzenie afektywne – co to jest?