JAK URZĄDZIĆ MIESZKANIE W STYLU PROWANSALSKIM?

Urzą­dza­my miesz­ka­nie w sty­lu pro­wan­sal­skim. Zobacz­cie! STYL PROWANSALSKI Styl pro­wan­sal­ski ma to do sie­bie, że lubi się zarów­no z duży­mi pomiesz­cze­nia­mi, jak i mały­mi poko­ja­mi.…

A JAKA JEST TWOJA SUPERMOC?” KOBIECA SIŁA W WYJĄTKOWEJ KOLEKCJI SPXPOWERPUFFGIRLS

SPxPO­WER­PUF­FGIRLS to pierw­sza kola­bo­ra­cja pro­jek­tant­ki SABRINY PILEWICZ z Car­to­on Network. Efek­tem jest wyjąt­ko­wa kolek­cja skó­rza­nych tore­bek, inspi­ro­wa­nych tytu­ło­wy­mi posta­cia­mi seria­lu ani­mo­wa­ne­go „Ato­mów­ki”, któ­ry w tym…

Klasyka ponad wszystko. Najnowsza kolekcja 06 Chylak

Naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­ne tor­by w Pol­sce i nasz naj­lep­szy towar eks­­po­r­to­­wy- toreb­ki Zofii Chy­lak za ponad­cza­so­wą kla­sy­kę i nie­ba­nal­ne kształ­ty poko­cha­ły nie tyl­ko model­ki. I nic…

KAPSUŁOWA KOLEKCJA MĘSKA COS I PERFORMANCE W CHOREOGRAFII WAYNE’A MCGREGORA

Lon­dyń­ska mar­ka COS zain­au­gu­ro­wa­ła pro­jekt Soma, poza­se­zo­no­wą kolek­cję kap­su­ło­wą skła­da­ją­cą się z 17 pod­sta­wo­wych faso­nów męskich. Kolek­cja zosta­ła zapre­zen­to­wa­na w prze­strze­niach Isti­tu­to degli Inno­cen­ti we…

Fashion Convent WARSAW by DILIGENT X TFH Koncept

Nowa kolek­cja mar­ki Dili­gent na sezon 2019 przed­sta­wia czło­wie­ka ore­al­nio­ne­go, ule­ga­ją­ce­go odre­al­nio­ne­go, mecha­ni­zmom spo­łecz­nej pre­zen­ta­cji.    W cen­trum wir­tu­al­nej rze­czy­wi­sto­ści , spo­ty­ka­ją­ce­go się z subiek­tyw­ną…

Vans Shop Riot powraca po raz dziesiąty z rzędu

Jeśli czy­tasz to, gra­tu­lu­je­my! Dotrwa­łeś do Vans Shop Riot 2018! 16 lip­ca 2018 roku, w całej Euro­pie mają wybuch­nąć zamiesz­ki i trwać do wrze­śnia w…

Najnowsza kolekcja kosmetyków Chanel Cruise 2018

Lek­ka i let­nia, naj­now­sza kolek­cja kosme­ty­ków Cha­nel Cru­ise 2018 stwo­rzo­na przez Lucię Pica to feeria barw i gra kolo­rów z wyko­rzy­sta­niem świa­tła i cie­ni. Przy­wo­łu­je…

Playlista na ten weekend

Przed­sta­wia­my wam pro­po­zy­cje muzycz­ne na week­end od redak­cji Vers-24. Justi­nas Jaru­tis – Tell me your sto­ry 2. Kowal­ski – Ostat­nio 3. Leon Somov & Jaz­zu…

Wywiad z Tomaszem Pozlewiczem i Bartłomiejem Magochem z TFH Koncept

Flora Concept – nie tylko piękne kwiaty

Wywiad z Agatą Wojtkiewicz – projektantką sukien ślubnych


Vers24 diary

Fashion Convent WARSAW by DILIGENT X TFH Koncept

Playlista na ten weekend

Niedziela z książką

A JAKA JEST TWOJA SUPERMOC?” KOBIECA SIŁA W WYJĄTKOWEJ KOLEKCJI SPXPOWERPUFFGIRLS

SPxPO­WER­PUF­FGIRLS to pierw­sza kola­bo­ra­cja pro­jek­tant­ki SABRINY PILEWICZ z Car­to­on Network. Efek­tem jest wyjąt­ko­wa kolek­cja skó­rza­nych tore­bek, inspi­ro­wa­nych tytu­ło­wy­mi posta­cia­mi seria­lu ani­mo­wa­ne­go „Ato­mów­ki”, któ­ry w tym…

Klasyka ponad wszystko. Najnowsza kolekcja 06 Chylak

Naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­ne tor­by w Pol­sce i nasz naj­lep­szy towar eks­­po­r­to­­wy- toreb­ki Zofii Chy­lak za ponad­cza­so­wą kla­sy­kę i nie­ba­nal­ne kształ­ty poko­cha­ły nie tyl­ko model­ki. I nic…

KAPSUŁOWA KOLEKCJA MĘSKA COS I PERFORMANCE W CHOREOGRAFII WAYNE’A MCGREGORA

Lon­dyń­ska mar­ka COS zain­au­gu­ro­wa­ła pro­jekt Soma, poza­se­zo­no­wą kolek­cję kap­su­ło­wą skła­da­ją­cą się z 17 pod­sta­wo­wych faso­nów męskich. Kolek­cja zosta­ła zapre­zen­to­wa­na w prze­strze­niach Isti­tu­to degli Inno­cen­ti we…

Fashion Convent WARSAW by DILIGENT X TFH Koncept

Nowa kolek­cja mar­ki Dili­gent na sezon 2019 przed­sta­wia czło­wie­ka ore­al­nio­ne­go, ule­ga­ją­ce­go odre­al­nio­ne­go, mecha­ni­zmom spo­łecz­nej pre­zen­ta­cji.    W cen­trum wir­tu­al­nej rze­czy­wi­sto­ści , spo­ty­ka­ją­ce­go się z subiek­tyw­ną…

Vans Shop Riot powraca po raz dziesiąty z rzędu

Jeśli czy­tasz to, gra­tu­lu­je­my! Dotrwa­łeś do Vans Shop Riot 2018! 16 lip­ca 2018 roku, w całej Euro­pie mają wybuch­nąć zamiesz­ki i trwać do wrze­śnia w…

Melissa Open Vibes na sezon Jesień-Zima 2018

W tym sezo­nie mar­ka sta­wia na budo­wa­nie nowej świa­do­mo­ści i nawo­łu­je do prze­rwy w codzien­nym pośpie­chu. Wszyst­ko po to, aby pro­mo­wać pozy­tyw­ną ener­gię, świe­żość umy­słu…

Dlaczego warto jeść szparagi?

Dlaczego warto jeść strączki?

Trendy dietetyczne 2018

Najnowsza kolekcja kosmetyków Chanel Cruise 2018

Isabel Marant x L’Oreal Paris

M∙A∙C COSMETICS GALACTIC GLITTER & GLOSS

JAK BUDOWAĆ W SOBIE ODWAGĘ?

CECHY WSPÓŁCZESNEGO LIDERA

JAK PRZETRWAĆ KRYZYS W PRZYJAŹNI?