Produkty do ciała i akcesoria, które pokochasz – wybór redakcji Vers-24

Już jutro, 20 wrze­śnia do skle­pów TK Maxx przy­jeż­dża naj­więk­sza dotych­czas dosta­wa kosme­ty­ków! To świet­na oka­zja, by upo­lo­wać kosme­ty­ki do pie­lę­gna­cji i akce­so­ria (ogrom­ny wybór…

NAJMODNIEJSZE KOLORY NA JESIEŃ 2018 – VALIANT POPPY I PINK PEACOCK

Poka­zy mody 2018 ofe­ru­ją­ce tren­dy jesien­ne aż kipia­ły od śmia­łej pale­ty kolo­ry­stycz­nej, nie zawsze koja­rzą­cej się z chłod­niej­szym sezo­nem. Tym razem jed­nak, obok kla­sycz­nej czer­ni,…

Nowa jesienna kampania SHOWROOM

Naj­now­sza kam­pa­nia SHOWROOM na tego­rocz­ny sezon jesie­n­no-zimo­­wy odkry­wa jej doj­rzal­sze obli­cze. Ele­ganc­ka sty­li­sty­ka, przy­ga­szo­ne kolo­ry w miej­skiej sce­ne­rii i mini­ma­li­stycz­na oto­cze­nie na zdję­ciach autor­stwa Łuka­sza…

MEMORIES – nowa kolekcja niezależnej marki modowej Kulta

Ta kap­su­ła jest wstę­pem do jesie­n­no-zimo­­we­­go sezo­nu, tak lubia­ne­go przez pro­jek­tant­kę. Znaj­dzie­cie w niej 11- zupeł­nie nowych wzo­rów. Weł­nia­na dwu­rzę­do­wa mary­na­ra, weł­nia­na – spor­to­wa bom­ber­ka, leją­ca…

Mindful eating – dieta czy styl życia?

To, co jemy i jak jemy ma odzwier­cie­dle­nie nie tyl­ko w naszym zdro­wiu, ale i ogól­nym samo­po­czu­ciu. Kon­cep­cja Mind­ful eating, a po pol­sku uważ­ne­go jedze­nia…

WINTER BLOOM – najnowsza kolekcja od EDITED

Boskie lata 70-te! To nasze pierw­sze sko­ja­rze­nie z nowym look­bo­okiem EDITED. Zespół pro­jek­to­wy na cze­le z Cla­ris­są Labin pre­zen­tu­je naj­now­szą kolek­cję mar­ki na jesień, ale…

Rebranding wśród domów mody – ryzykowny pomysł, czy przemyślana strategia?

W histo­rii mody nie­jed­na mar­ka zde­cy­do­wa­ła się zmie­nić swo­je logo. Nigdy jed­nak na taką ska­lę. W ostat­nich latach mamy do czy­nie­nia z grun­tow­ną zmia­ną war­ty…

Calzedonia – nowa kolekcja na jesień/zima 2018

W sezo­nie Jesień / Zima 2018 Cal­ze­do­nia pre­zen­tu­je sze­ro­ki wybór mode­li podą­ża­jąc za  naj­now­szy­mi tren­da­mi ze świa­to­wych wybie­gów. Geo­me­trycz­ne wzo­ry, takie jak pepit­ka, grosz­ki czy…

Wywiad z Tomaszem Pozlewiczem i Bartłomiejem Magochem z TFH Koncept

Flora Concept – nie tylko piękne kwiaty

Wywiad z Agatą Wojtkiewicz – projektantką sukien ślubnych


Vers24 diary

Książki na niedzielę. Co wybrać?

Christian Dior: Couturier of Dreams – magiczna wystawa zawita do Londynu

Fashion Convent WARSAW by DILIGENT X TFH Koncept

NAJMODNIEJSZE KOLORY NA JESIEŃ 2018 – VALIANT POPPY I PINK PEACOCK

Poka­zy mody 2018 ofe­ru­ją­ce tren­dy jesien­ne aż kipia­ły od śmia­łej pale­ty kolo­ry­stycz­nej, nie zawsze koja­rzą­cej się z chłod­niej­szym sezo­nem. Tym razem jed­nak, obok kla­sycz­nej czer­ni,…

Nowa jesienna kampania SHOWROOM

Naj­now­sza kam­pa­nia SHOWROOM na tego­rocz­ny sezon jesie­n­no-zimo­­wy odkry­wa jej doj­rzal­sze obli­cze. Ele­ganc­ka sty­li­sty­ka, przy­ga­szo­ne kolo­ry w miej­skiej sce­ne­rii i mini­ma­li­stycz­na oto­cze­nie na zdję­ciach autor­stwa Łuka­sza…

MEMORIES – nowa kolekcja niezależnej marki modowej Kulta

Ta kap­su­ła jest wstę­pem do jesie­n­no-zimo­­we­­go sezo­nu, tak lubia­ne­go przez pro­jek­tant­kę. Znaj­dzie­cie w niej 11- zupeł­nie nowych wzo­rów. Weł­nia­na dwu­rzę­do­wa mary­na­ra, weł­nia­na – spor­to­wa bom­ber­ka, leją­ca…

WINTER BLOOM – najnowsza kolekcja od EDITED

Boskie lata 70-te! To nasze pierw­sze sko­ja­rze­nie z nowym look­bo­okiem EDITED. Zespół pro­jek­to­wy na cze­le z Cla­ris­są Labin pre­zen­tu­je naj­now­szą kolek­cję mar­ki na jesień, ale…

Calzedonia – nowa kolekcja na jesień/zima 2018

W sezo­nie Jesień / Zima 2018 Cal­ze­do­nia pre­zen­tu­je sze­ro­ki wybór mode­li podą­ża­jąc za  naj­now­szy­mi tren­da­mi ze świa­to­wych wybie­gów. Geo­me­trycz­ne wzo­ry, takie jak pepit­ka, grosz­ki czy…

STYLOWE SWETRY NA JESIEŃ 2018

Cie­pły i sty­lo­wy swe­ter jest naszym sojusz­ni­kiem w chłod­niej­sze dni. Istot­ne jest, aby wyma­rzo­ny model był wszech­stron­ny, bo wte­dy może­my go nosić zarów­no do spodni,…

Mindful eating – dieta czy styl życia?

Węglowodany, których musisz unikać

Jak zadbać o prawidłowy metabolizm?

Produkty do ciała i akcesoria, które pokochasz – wybór redakcji Vers-24

Trendy w makijażu na jesień z marką IsaDora

Le Volume Revolution de Chanel – najnowsza mascara 3D od Chanel

W sidłach Instagrama – sztuka panowania nad social mediami

JAK BUDOWAĆ W SOBIE ODWAGĘ?

CECHY WSPÓŁCZESNEGO LIDERA