Najlepsze szampony do włosów, które musisz poznać!

Gabrielle Chanel Essence – promienny blask zamknięty w flakonie 

Paryski szyk według The Odder Side – jesień-zima 2019/2020

CHAPTER 6 – NUDYESS jesień-zima 2019/2020

Naj­now­sza kam­pa­nia pol­skiej mar­ki NUDYESS stwo­rzo­nej przez dwie kobie­ty w 2018 roku: Agniesz­kę Sołoń i San­drę Do Manh, jest zara­zem pierw­szą sesją wize­run­ko­wą mar­ki. Bez…

WEEKDAY  kreatywnie – poznajcie Weekly Prints

Weekly Prints to wyjąt­ko­wa ini­cja­ty­wa Week­day, stwo­rzo­na dla ludzi lubią­cych kre­atyw­ne i nie­ty­po­we roz­wią­za­nia. Zeit­ge­ist – bo tak nazy­wa się ten pro­jekt, to nadru­ki odzwier­cie­dla­ją­ce…

Orzechy, nasiona, pestki – idealne przekąski na jesień

Orze­chy, nasio­na i pest­ki to bogac­two nie tyl­ko waż­nych skład­ni­ków mine­ral­nych i wita­min, ale tak­że anty­ok­sy­dan­tów – poli­fe­no­li, izo­fla­wo­nów oraz ste­ro­li roślin­nych. Orze­chy korzyst­nie wpły­wa­ją…

Najlepsze szampony do włosów, które musisz poznać!

Nowe cię­cie bądź kolor mogą napraw­dę odmie­nić wygląd Two­ich wło­sów. Nie ma się jed­nak do oszu­ki­wać – tak napraw­dę to pro­duk­ty któ­rych uży­wasz każ­de­go dnia…

INTIMISSIMI UOMO MENSWEAR

Inti­mis­si­mi stwo­rzy­ło świat dedy­ko­wa­ny męż­czy­znom, ich potrze­bom oraz upodo­ba­niom. Miej­sce, któ­re spra­wia, że czu­ją się jak w domu. Inti­mis­si­mi Uomo, naj­now­sza mar­ka Cal­ze­do­nia Gro­up z…

Nowe modele spodni Levi’s® z wysokim stanem

Jeśli zasta­na­wia­li­ście się dokąd kie­ro­wa­ła się linia talii przez ostat­nich kil­ka sezo­nów, to odpo­wiedź brzmi: na pół­noc. W tym sezo­nie zoba­czy­my nowe mode­le w gamie…

Anna Koszela. Rozmowa o pasji, inspiracjach, sztuce i ponadczasowym wzornictwie

O skórze z Klaudią Kaszubą i prof. Andrzejem Kaszubą

Wywiad z Tomaszem Pozlewiczem i Bartłomiejem Magochem z TFH Koncept


Vers24 diary

H&M LOVES MUSIC: MOJE MIASTO

KULTOWA NOC MUZEÓW 2019

Big Book Festival ogłasza nową listę gości ze świata!

CHAPTER 6 – NUDYESS jesień-zima 2019/2020

Naj­now­sza kam­pa­nia pol­skiej mar­ki NUDYESS stwo­rzo­nej przez dwie kobie­ty w 2018 roku: Agniesz­kę Sołoń i San­drę Do Manh, jest zara­zem pierw­szą sesją wize­run­ko­wą mar­ki. Bez…

WEEKDAY  kreatywnie – poznajcie Weekly Prints

Weekly Prints to wyjąt­ko­wa ini­cja­ty­wa Week­day, stwo­rzo­na dla ludzi lubią­cych kre­atyw­ne i nie­ty­po­we roz­wią­za­nia. Zeit­ge­ist – bo tak nazy­wa się ten pro­jekt, to nadru­ki odzwier­cie­dla­ją­ce…

INTIMISSIMI UOMO MENSWEAR

Inti­mis­si­mi stwo­rzy­ło świat dedy­ko­wa­ny męż­czy­znom, ich potrze­bom oraz upodo­ba­niom. Miej­sce, któ­re spra­wia, że czu­ją się jak w domu. Inti­mis­si­mi Uomo, naj­now­sza mar­ka Cal­ze­do­nia Gro­up z…

Orzechy, nasiona, pestki – idealne przekąski na jesień

Najlepsze WEGAŃSKIE książki kucharskie

Dlaczego warto jeść figi?

Najlepsze szampony do włosów, które musisz poznać!

Gabrielle Chanel Essence – promienny blask zamknięty w flakonie 

Dermokosmetyki, na które warto zwrócić uwagę 

Kryzys – najlepsza motywacja?

Osobowość narcystyczna

Odporność psychiczna – jak ją trenować?