Męski rytuał pielęgnacyjny z Bleu de Chanel

Odświeżająca woda micelarna – Chanel L’Eau Micellaire

Rouge Coco Flash – Chanel

Kolekcja Vault by Vans x Ralph Steadman

Tej wio­sny legen­dar­ny arty­sta Ralph Ste­ad­man i linia pre­mium mar­ki Vans, Vault by Vans, podej­mu­ją współ­pra­cę w misji pod­nie­sie­nia świa­do­mo­ści o zagro­żo­nych gatun­kach zwie­rząt i…

Wnętrze Roku SAW 2019. Niezależny konkurs dla architektów wnętrz

Sto­wa­rzy­sze­nie Archi­tek­tów Wnętrz pod­ję­ło się stwo­rze­nia kon­kur­su, któ­re­go celem jest wyło­nie­nie, a następ­nie pre­zen­ta­cja naj­lep­szych pro­jek­tów pol­skich archi­tek­tów wnętrz, zre­ali­zo­wa­nych w latach: 2015 – 2018.…

Klasyczne marynarki oversize – nie tylko na wiosnę

Wła­śnie osta­tecz­nie żegna­my zimę, a wraz z nią futra i cie­ple, weł­nia­ne płasz­cze. Zamiast nich chęt­nie wkła­da­my mary­nar­ki – nie­gdyś zapo­ży­czo­ne z męskiej gar­de­ro­by, dziś…

Sen nocy letniej według Paris+Hendzel SS19 – Above the springs

Blask słoń­ca, jezio­ro, kli­ma­tycz­na weran­da gdzieś w ogro­dzie Domu nad Źró­dła­mi, a w obiek­ty­wie Doro­ty Poręb­skiej dwie model­ki. To naj­now­sza sce­ne­ria kolek­cji wio­sna – lato…

Przepiękna współpraca: Converse x Shrimps

Lon­dyń­ska mar­ka odzie­żo­wa Shrimps jest zna­na z two­rze­nia uni­kal­nych, pięk­nie wyko­na­nych pro­duk­tów, cha­rak­te­ry­zu­ją­cych się wyra­zi­sty­mi wzo­ra­mi i tek­stu­ra­mi. Twór­cy mar­ki stwo­rzy­li wspól­nie z Conver­se swo­bod­ną…

Skuteczne peelingi do twarzy i ciała

Zwy­kle w łazien­ce mamy pod ręką set­ki kosme­ty­ków i pro­duk­tów do pie­lę­gna­cji wło­sów czy skó­ry. Ale czy wśród nich znaj­du­je się dobry peeling do twa­rzy…

Anna Koszela. Rozmowa o pasji, inspiracjach, sztuce i ponadczasowym wzornictwie

O skórze z Klaudią Kaszubą i prof. Andrzejem Kaszubą

Wywiad z Tomaszem Pozlewiczem i Bartłomiejem Magochem z TFH Koncept


Vers24 diary

Big Book Festival ogłasza nową listę gości ze świata!

Targi Sztuki Dostępnej już w ten weekend – program targów

Banksy i gwiazdy światowego street artu w Warszawie!

Kolekcja Vault by Vans x Ralph Steadman

Tej wio­sny legen­dar­ny arty­sta Ralph Ste­ad­man i linia pre­mium mar­ki Vans, Vault by Vans, podej­mu­ją współ­pra­cę w misji pod­nie­sie­nia świa­do­mo­ści o zagro­żo­nych gatun­kach zwie­rząt i…

Klasyczne marynarki oversize – nie tylko na wiosnę

Wła­śnie osta­tecz­nie żegna­my zimę, a wraz z nią futra i cie­ple, weł­nia­ne płasz­cze. Zamiast nich chęt­nie wkła­da­my mary­nar­ki – nie­gdyś zapo­ży­czo­ne z męskiej gar­de­ro­by, dziś…

Sen nocy letniej według Paris+Hendzel SS19 – Above the springs

Blask słoń­ca, jezio­ro, kli­ma­tycz­na weran­da gdzieś w ogro­dzie Domu nad Źró­dła­mi, a w obiek­ty­wie Doro­ty Poręb­skiej dwie model­ki. To naj­now­sza sce­ne­ria kolek­cji wio­sna – lato…

Najlepsze WEGAŃSKIE książki kucharskie

Dlaczego warto jeść figi?

Mindful eating – dieta czy styl życia?

Skuteczne peelingi do twarzy i ciała

Vision D’Asie: światło i kontrast – Chanel Cruise 2019

Męski rytuał pielęgnacyjny z Bleu de Chanel

Osobowość narcystyczna

Odporność psychiczna – jak ją trenować?

Depresja dziecięca