MAKO wiosna-lato 2018

W sprze­da­ży dostęp­na jest już nowa, wio­­se­n­no-let­nia kolek­cja butów i tore­bek MAKO. Pol­ska mar­ka, któ­rej zna­kiem roz­po­znaw­czym są suro­we, pro­ste for­my i gład­kie, mięk­kie skó­ry…

BRIDAL Collection by MOYE

Pol­ska mar­ka pre­mium – MOYE przy­go­to­wa­ła wyjąt­ko­wą limi­to­wa­ną kolek­cję ślub­ną BRIDAL, stwo­rzo­ną z myślą o nowo­cze­snych kobie­tach, któ­re już wkrót­ce powie­dzą „tak” uko­cha­nej oso­bie. To…

ESTÉE LAUDER BRONZE GODDESS MAKEUP COLLECTION

Doświadcz nie­zrów­na­nej ener­gii gorą­ce­go słoń­ca i zmy­sło­wych przy­jem­no­ści let­nich wie­czo­rów. Estée Lau­der przed­sta­wia NOWOŚĆ! Bron­ze God­dess Makeup Col­lec­tion for Sum­mer 2018 – luku­su­so­wą, sło­necz­ną kolek­cję,…

Niezastąpione i perfekcyjne – sandały na lato 2018

Rosną­ca tem­pe­ra­tu­ra i dłu­gie, sło­necz­ne dni to naj­lep­sze zwia­stu­ny nad­cho­dzą­ce­go lata. To naj­wyż­sza pora żeby ze spo­ko­jem pozbyć się cięż­kie­go, zimo­we­go obu­wia i ulu­bio­nej pary…

INGLOT OGŁASZA WSPÓŁPRACĘ Z JENNIFER LOPEZ

Limi­to­wa­na kolek­cja 70 pro­duk­tów poja­wi się w glo­bal­nej sprze­da­ży już w kwiet­niu! Po latach bycia muzą prze­my­słu kosme­tycz­ne­go i inspi­ra­cją w dzie­dzi­nie sty­lu i maki­ja­żu…

Ślubna kolekcja/ & Other Stories

& Other Sto­ries wkra­cza w sezon ślub­ny, przed­sta­wia­jąc nową ślub­ną kolek­cję kap­su­ło­wą, w któ­rej zna­leźć moż­na szy­kow­ne sukien­ki i kom­bi­ne­zo­ny. Czy to ślub, czy bal,…

Graficzna kolaboracja Reebok Classic i marki Montana Cans

Gra­ficz­na kola­bo­ra­cja Reebok Clas­sic i mar­ki Mon­ta­na Cans poka­za­ła w obec­nym sezo­nie kla­sy­kę w zupeł­nie nowej odsło­nie. Czym mar­ka zasko­czy­ła tym razem? Kul­to­wy już model…

JAK BYĆ BIZNESWOMAN I ŁĄCZYĆ KARIERĘ Z ŻYCIEM ZAWODOWYM?

Speł­nio­na kobie­ta suk­ce­su – taką sie­bie widzisz ocza­mi wyobraź­ni? To moż­li­we nie­za­leż­nie od tego, w jakim punk­cie życia się znaj­du­jesz. Wła­śnie roz­sta­łaś się ze swo­im…

Wywiad z Agatą Wojtkiewicz – projektantką sukien ślubnych

Jak wykonać idealny makijaż świąteczny i sylwestrowy?

Wywiad z ilustratorem Sebastianem Fabrowiczem


Vers24 diary

Reebok Classic x Montana Cans: Mural w centrum Warszawy!

Wieczór z fotografem – Jacek Poremba

JAK SZYBKO SIĘ UCZYĆ?

MAKO wiosna-lato 2018

W sprze­da­ży dostęp­na jest już nowa, wio­­se­n­no-let­nia kolek­cja butów i tore­bek MAKO. Pol­ska mar­ka, któ­rej zna­kiem roz­po­znaw­czym są suro­we, pro­ste for­my i gład­kie, mięk­kie skó­ry…

BRIDAL Collection by MOYE

Pol­ska mar­ka pre­mium – MOYE przy­go­to­wa­ła wyjąt­ko­wą limi­to­wa­ną kolek­cję ślub­ną BRIDAL, stwo­rzo­ną z myślą o nowo­cze­snych kobie­tach, któ­re już wkrót­ce powie­dzą „tak” uko­cha­nej oso­bie. To…

Niezastąpione i perfekcyjne – sandały na lato 2018

Rosną­ca tem­pe­ra­tu­ra i dłu­gie, sło­necz­ne dni to naj­lep­sze zwia­stu­ny nad­cho­dzą­ce­go lata. To naj­wyż­sza pora żeby ze spo­ko­jem pozbyć się cięż­kie­go, zimo­we­go obu­wia i ulu­bio­nej pary…

Ślubna kolekcja/ & Other Stories

& Other Sto­ries wkra­cza w sezon ślub­ny, przed­sta­wia­jąc nową ślub­ną kolek­cję kap­su­ło­wą, w któ­rej zna­leźć moż­na szy­kow­ne sukien­ki i kom­bi­ne­zo­ny. Czy to ślub, czy bal,…

Graficzna kolaboracja Reebok Classic i marki Montana Cans

Gra­ficz­na kola­bo­ra­cja Reebok Clas­sic i mar­ki Mon­ta­na Cans poka­za­ła w obec­nym sezo­nie kla­sy­kę w zupeł­nie nowej odsło­nie. Czym mar­ka zasko­czy­ła tym razem? Kul­to­wy już model…

Fuori Salone 2018: Melisa + NONE prezentują “The Brilliant Side of Us”

Po wiel­kim suk­ce­sie insta­la­cji kolek­ty­wu FEM.IN.INE w 2017, w tym roku Melis­sa po raz kolej­ny bie­rzeu­dział w Salo­nie Fuori 2018 pod­czas Tygo­dnia Desi­gnu w Medio­la­nie.…

Dlaczego warto jeść strączki?

Trendy dietetyczne 2018

Tłuste jedzenie, którego nie musisz się bać

ESTÉE LAUDER BRONZE GODDESS MAKEUP COLLECTION

INGLOT OGŁASZA WSPÓŁPRACĘ Z JENNIFER LOPEZ

Chanel ROUGE COCO

JAK BYĆ BIZNESWOMAN I ŁĄCZYĆ KARIERĘ Z ŻYCIEM ZAWODOWYM?

Gdzie szukać inspiracji?

Przyjaźń w dobie social media