Najpiękniejsze torebki Chanel

Noir et blanc de Chanel jesień – zima 2019

Słodycz lata zamknięta w Les Eaux de Chanel Paris – Riviera

Jak rozpoznać dorobek Bauhaus?

Tego roku obcho­dzi­my set­ną rocz­ni­cę Bau­hau­su. Rewo­lu­cyj­na nie­miec­ka szko­ła sztu­ki i pro­jek­to­wa­nia zało­żo­na przez archi­tek­ta Wal­te­ra Gro­piu­sa, przy­czy­ni­ła się do naro­dzin moder­ni­zmu. Jej idee nie zesta­rza­ły…

RICHARD ALLAN x H&M

H&M ogła­sza współ­pra­cę z eklek­tycz­ną bry­tyj­ską mar­ką Richard Allan, zało­żo­ną w 1962 roku i zna­ną z cha­rak­te­ry­stycz­nych prin­tów, abs­trak­cyj­nych wzo­rów oraz inten­syw­nych kolo­rów. Kolek­cję dla…

FOREO LUNA mini 3

FOREO wpro­wa­dza urzą­dze­nie, dzię­ki któ­re­mu poko­cha­my potre­nin­go­wą pie­lę­gna­cje! 30-sekun­do­wy zabieg Glow Boost, apli­ka­cja „Find My Luna” – czym jesz­cze zasko­czy nas LUNA mini 3? Mar­ka…

Torebki Levi’s® L‑Bag

Debiu­tanc­ka kolek­cja tore­bek Levi’s® L‑Bag zapro­jek­to­wa­na w San Fran­ci­sco i wyko­na­na we Wło­szech obej­mu­je pięć ręcz­nie robio­nych ponad­cza­so­wych toreb ze skó­ry, któ­re sta­ną się per­fek­cyj­nie dobra­nym i…

CollaGenowa rewolucja w codziennej pielęgnacji!

Mar­ka KLAPP Cosme­tics z nowym pro­duk­tem Fill-Up The­ra­py 24h Cre­am z serii Col­la­gen i zabie­giem gabi­ne­to­wym!  Seria Col­la­Gen zawie­ra war­to­ścio­wy kola­gen, cenio­ny w prze­my­śle kosme­tycz­nym…

Kosmetyki z apteki – sekret niezawodnej pielęgnacji

Jeże­li do tej pory do apte­ki zaglą­da­łaś jedy­nie w sytu­acjach „awa­ryj­nych”, naj­wyż­szy czas to zmie­nić. Dotych­czas utoż­sa­mia­na głów­nie z leka­mi i koja­rzo­na z cho­ro­ba­mi apte­ka…

Anna Koszela. Rozmowa o pasji, inspiracjach, sztuce i ponadczasowym wzornictwie

O skórze z Klaudią Kaszubą i prof. Andrzejem Kaszubą

Wywiad z Tomaszem Pozlewiczem i Bartłomiejem Magochem z TFH Koncept


Vers24 diary

H&M LOVES MUSIC: MOJE MIASTO

KULTOWA NOC MUZEÓW 2019

Big Book Festival ogłasza nową listę gości ze świata!

RICHARD ALLAN x H&M

H&M ogła­sza współ­pra­cę z eklek­tycz­ną bry­tyj­ską mar­ką Richard Allan, zało­żo­ną w 1962 roku i zna­ną z cha­rak­te­ry­stycz­nych prin­tów, abs­trak­cyj­nych wzo­rów oraz inten­syw­nych kolo­rów. Kolek­cję dla…

Torebki Levi’s® L‑Bag

Debiu­tanc­ka kolek­cja tore­bek Levi’s® L‑Bag zapro­jek­to­wa­na w San Fran­ci­sco i wyko­na­na we Wło­szech obej­mu­je pięć ręcz­nie robio­nych ponad­cza­so­wych toreb ze skó­ry, któ­re sta­ną się per­fek­cyj­nie dobra­nym i…

Kapsułowa kolekcja akcesoriów WALD for EDITED

Endless sum­mer – pod tym hasłem ber­liń­ska mar­ka WALD oraz EDITED pod­ję­ły w tym sezo­nie współ­pra­cę, któ­rej wyni­kiem jest kap­su­ło­wa kolek­cja akce­so­riów. Inspi­ra­cją do jej…

Najlepsze WEGAŃSKIE książki kucharskie

Dlaczego warto jeść figi?

Mindful eating – dieta czy styl życia?

FOREO LUNA mini 3

CollaGenowa rewolucja w codziennej pielęgnacji!

Kosmetyki z apteki – sekret niezawodnej pielęgnacji

Kryzys – najlepsza motywacja?

Osobowość narcystyczna

Odporność psychiczna – jak ją trenować?