Najlepsze klasyki, które warto kupić w Arket

Wyjątkowa mgiełka do włosów Gabrielle Chanel

Nowa kolekcja Chanel na wiosnę-lato 2020

 Zabiegi, które zaleca się wykonywać jesienią i zimą

 Prze­bar­wie­nia, naczyn­ka i roz­sze­rzo­ne pory – to czę­ste pro­ble­my, z któ­ry­mi zwra­ca­ją się pacjen­ci do kli­nik medy­cy­ny este­tycz­nej. Jest mnó­stwo zabie­gów, któ­re moż­na wyko­ny­wać w…

Żurawina – przekąska idealna na jesień

Żura­wi­na nale­ży do rodzi­ny wrzo­so­wa­tych, a jej ostry, kwa­śny smak spra­wia, że rzad­ko spo­ży­wa się ją na suro­wo.  Naj­czę­ściej jest ona spo­ży­wa­na jako sok, któ­ry…

Najlepsze klasyki, które warto kupić w Arket

Arket to współ­cze­sna mar­ka z gru­py kon­cer­nu H&M, w któ­rej ofer­cie znaj­dzie­cie pod­sta­wo­we  pro­duk­ty kobiet, męż­czyzn, dzie­ci oraz domu. Arket dąży przede wszyst­kim do tego,…

Jon Kortajarena w obiektywie Dawida Klepadło

Pocho­dzą­cy z Bia­łe­go­sto­ku foto­graf jest jed­nym z naj­go­ręt­szych nazwisk w pol­skiej bran­ży modo­wej. Nie tak daw­no infor­mo­wa­li­śmy o dwóch pol­skich okład­kach Dawi­da Kle­pa­dło a foto­graf…

Nowa kolekcja polskiej marki LAU jewellery

Naj­now­sza kolek­cja pol­skiej mar­ki LAU jewel­le­ry to przede wszyst­kim nostal­gicz­ny hołd dla bez­tro­skie­go, roman­tycz­ne­go lata. W kam­pa­nii jesień/zima 2019 Mar­ta Gajew­ska oraz Szy­mon Kaspruś –…

Julia Roberts twarzą nowej kampanii Calzedonia 2019

Trwa­ją­ca już od sze­ściu lat współ­pra­ca będzie kon­ty­nu­owa­na w sezo­nie jesień-zima 2019/20. Gwiaz­da Hol­ly­wo­od, któ­ra wcie­la­ła się w róż­ne typy kobiet, tym razem wystą­pi w…

KULISY BLOGOWANIA – WYWIAD Z ZAŁOŻYCIELKAMI BLOGA TRIP BY TRIPLETS

Anna Koszela. Rozmowa o pasji, inspiracjach, sztuce i ponadczasowym wzornictwie

O skórze z Klaudią Kaszubą i prof. Andrzejem Kaszubą


Vers24 diary

Empik znów daje tysiąc powodów, by czytać

H&M LOVES MUSIC: MOJE MIASTO

KULTOWA NOC MUZEÓW 2019

Najlepsze klasyki, które warto kupić w Arket

Arket to współ­cze­sna mar­ka z gru­py kon­cer­nu H&M, w któ­rej ofer­cie znaj­dzie­cie pod­sta­wo­we  pro­duk­ty kobiet, męż­czyzn, dzie­ci oraz domu. Arket dąży przede wszyst­kim do tego,…

Jon Kortajarena w obiektywie Dawida Klepadło

Pocho­dzą­cy z Bia­łe­go­sto­ku foto­graf jest jed­nym z naj­go­ręt­szych nazwisk w pol­skiej bran­ży modo­wej. Nie tak daw­no infor­mo­wa­li­śmy o dwóch pol­skich okład­kach Dawi­da Kle­pa­dło a foto­graf…

Nowa kolekcja polskiej marki LAU jewellery

Naj­now­sza kolek­cja pol­skiej mar­ki LAU jewel­le­ry to przede wszyst­kim nostal­gicz­ny hołd dla bez­tro­skie­go, roman­tycz­ne­go lata. W kam­pa­nii jesień/zima 2019 Mar­ta Gajew­ska oraz Szy­mon Kaspruś –…

Kilka powodów dla których warto jeść buraki

Orzechy, nasiona, pestki – idealne przekąski na jesień

Najlepsze WEGAŃSKIE książki kucharskie

 Zabiegi, które zaleca się wykonywać jesienią i zimą

Żurawina – przekąska idealna na jesień

Wyjątkowa mgiełka do włosów Gabrielle Chanel

Kryzys – najlepsza motywacja?

Osobowość narcystyczna

Odporność psychiczna – jak ją trenować?