Eteryczna Penélope Cruz w kampanii Chanel Cruise 2018–2019

Hisz­pań­ska amba­sa­dor­ka fran­cu­skie­go domu mody Cha­nel sta­nę­ła przed obiek­ty­wem mistrza Lager­fel­da, sta­jąc się twa­rzą kam­pa­nii naj­now­szej kolek­cji Cru­ise 2018/19.  Ete­rycz­na Penélo­pe Cruz oży­wia a jed­no­cze­śnie…

Polskie marki, w które warto zainwestować

Patrio­tyzm jest ostat­nio w modzie, ale nie tyl­ko ze wzglę­du na miłość do kra­ju powin­naś wybie­rać pol­skie mar­ki – to nie tyl­ko wspar­cie rodzi­me­go prze­my­słu…

All The Stories Are True – a jaka jest twoja historia?

Cza­sa­mi naj­lep­sze histo­rie powsta­ją wte­dy, kie­dy naj­mniej się tego spo­dzie­wasz! Ponad 100-let­nia histo­ria i milio­ny miło­śni­ków na całym świe­cie. Mowa o kul­to­wym mode­lu Chuck Tay­lor…

NAJPIĘKNIEJSZE KARDIGANY – GDZIE ICH SZUKAĆ?

Dłu­gie i dzier­ga­ne zakła­da­my na sukien­kę, a krót­kie z drob­ny­mi kie­sze­nia­mi dopa­so­wu­je­my do mini spód­nic oraz dżin­so­wych spodni. Kar­di­ga­ny, bo o nich mowa, co jesień…

Romantyczna kolekcja 303 AVENUE – Send me love letters

Sło­necz­na Bar­ce­lo­na – ser­ce Kata­lo­nii, a w samym środ­ku tęt­nią­cej życiem sto­li­cy od poran­nej kawy i papie­ro­sa do wie­czor­ne­go drin­ka przy barze pod­pa­tru­je­my fran­cu­ską it-girl…

Rewolucyjne serum naprawcze pod oczy Estee Lauder Advanced Night Repair Eye Supercharged Complex Synchronized Recovery

Estee Lau­der, pio­nier w bada­niach nad cyklem dobo­wym komó­rek skó­ry i odno­wą komó­rek powięk­szył wła­śnie linię kosme­ty­ków Advan­ce Night Repa­ir Estee Lau­der o kolej­ne serum…

MARY KATRANTZOU DLA VICTORIA’S SECRET

Victoria’s Secret ma przy­jem­ność ogło­sić współ­pra­cę z jed­ną z naj­waż­niej­szych współ­cze­snych pro­jek­tan­tek, Mary Katrant­zou. Pro­jek­tant­ka, któ­ra na co dzień miesz­ka i two­rzy w Lon­dy­nie, nazy­wa­na…

Nowa linia kosmetyków do włosów od YOPE

Pol­ska mar­ka kosme­ty­ków YOPE powsta­ła z miło­ści do natu­ry i ofe­ru­je wszyst­ko, co w niej naj­lep­sze, dba­jąc o czy­stość w domu, pie­lę­gna­cję rąk i cia­ła,…

Wywiad z Tomaszem Pozlewiczem i Bartłomiejem Magochem z TFH Koncept

Flora Concept – nie tylko piękne kwiaty

Wywiad z Agatą Wojtkiewicz – projektantką sukien ślubnych


Vers24 diary

Książki na niedzielę. Co wybrać?

Christian Dior: Couturier of Dreams – magiczna wystawa zawita do Londynu

Fashion Convent WARSAW by DILIGENT X TFH Koncept

Eteryczna Penélope Cruz w kampanii Chanel Cruise 2018–2019

Hisz­pań­ska amba­sa­dor­ka fran­cu­skie­go domu mody Cha­nel sta­nę­ła przed obiek­ty­wem mistrza Lager­fel­da, sta­jąc się twa­rzą kam­pa­nii naj­now­szej kolek­cji Cru­ise 2018/19.  Ete­rycz­na Penélo­pe Cruz oży­wia a jed­no­cze­śnie…

Polskie marki, w które warto zainwestować

Patrio­tyzm jest ostat­nio w modzie, ale nie tyl­ko ze wzglę­du na miłość do kra­ju powin­naś wybie­rać pol­skie mar­ki – to nie tyl­ko wspar­cie rodzi­me­go prze­my­słu…

All The Stories Are True – a jaka jest twoja historia?

Cza­sa­mi naj­lep­sze histo­rie powsta­ją wte­dy, kie­dy naj­mniej się tego spo­dzie­wasz! Ponad 100-let­nia histo­ria i milio­ny miło­śni­ków na całym świe­cie. Mowa o kul­to­wym mode­lu Chuck Tay­lor…

NAJPIĘKNIEJSZE KARDIGANY – GDZIE ICH SZUKAĆ?

Dłu­gie i dzier­ga­ne zakła­da­my na sukien­kę, a krót­kie z drob­ny­mi kie­sze­nia­mi dopa­so­wu­je­my do mini spód­nic oraz dżin­so­wych spodni. Kar­di­ga­ny, bo o nich mowa, co jesień…

Romantyczna kolekcja 303 AVENUE – Send me love letters

Sło­necz­na Bar­ce­lo­na – ser­ce Kata­lo­nii, a w samym środ­ku tęt­nią­cej życiem sto­li­cy od poran­nej kawy i papie­ro­sa do wie­czor­ne­go drin­ka przy barze pod­pa­tru­je­my fran­cu­ską it-girl…

MARY KATRANTZOU DLA VICTORIA’S SECRET

Victoria’s Secret ma przy­jem­ność ogło­sić współ­pra­cę z jed­ną z naj­waż­niej­szych współ­cze­snych pro­jek­tan­tek, Mary Katrant­zou. Pro­jek­tant­ka, któ­ra na co dzień miesz­ka i two­rzy w Lon­dy­nie, nazy­wa­na…

Mindful eating – dieta czy styl życia?

Węglowodany, których musisz unikać

Jak zadbać o prawidłowy metabolizm?

Rewolucyjne serum naprawcze pod oczy Estee Lauder Advanced Night Repair Eye Supercharged Complex Synchronized Recovery

Nowa linia kosmetyków do włosów od YOPE

Wykonaj pełen makijaż z nową paletą wielozadaniową 5w1 od IsaDory

W sidłach Instagrama – sztuka panowania nad social mediami

JAK BUDOWAĆ W SOBIE ODWAGĘ?

CECHY WSPÓŁCZESNEGO LIDERA