Uroda

JAN BARBA przestawia nowy zapach - ANTEA

Cen­trum mia­sta, lip­co­wy, sobot­ni pora­nek. Mło­da kobie­ta w czer­wo­nej suk­ni wra­ca do domu. Po dro­dze przy­sta­je przy witry­nach zamknię­tych skle­pów, buti­ków i pra­cow­ni rze­mieśl­ni­czych. W koń­cu znaj­du­je otwar­te drzwi nie­wiel­kiej per­fu­me­rii nie­da­le­ko głów­nej uli­cy. Wychodząc…

Więcej

Uroda

Moda

STYL ŻYCIA

Kultura

Polecane

UrodaVers24 favorites

Vers-24 subiektywnie - TOP 5 produktów marki Eisenberg

Wybór TOP 5 naj­lep­szych pro­duk­tów Eisen­berg Paris nie był pro­sty. W ofer­cie mar­ki znaj­dzie­my bowiem nie tyl­ko pie­lę­gna­cję, ale tak­że kosme­ty­ki do maki­ja­żu. Pierw­sze pro­duk­ty pod mar­ką Eisen­berg José Eisen­berg wpro­wa­dził w 2000 roku, po 15…
Uroda

10 produktów kosmetycznych do ciała, w które warto zainwestować

Przed­sta­wia­ny 10 naj­lep­szych bal­sa­mów, kre­mów i maseł do cia­ła, w któ­re war­to zain­we­sto­wać i raz na zawsze poże­gnać suchą skó­rę! Czy jest lep­szy czas na spraw­dze­nie naj­lep­szych bal­sa­mów i kre­mów do cia­ła, niż zima? To właśnie…
Uroda

10 produktów kosmetycznych do twarzy, w które warto zainwestować

Inwe­sty­cja w naj­lep­sze pro­duk­ty do pie­lę­gna­cji twa­rzy może oka­zać się trud­nym zada­niem: zwłasz­cza, że czę­sto takie zaku­py oka­zu­ją się kosz­tow­ne. To dla­te­go war­to mieć pew­ność, że tak wyda­ne na nie pie­nią­dze oka­żą się zasad­ne. W…