Syndrom oszusta, czyli o braku wiary we własne możliwości

Jeśli czę­sto uwa­żasz, że uda­ło Ci się osią­gnąć coś tyl­ko dzię­ki powo­dze­niu, a nie dzię­ki talen­to­wi czy kwa­li­fi­ka­cjom, być może cier­pisz na syn­drom oszu­sta. Został…

GORALSKA JOAILLERIE – Z NAJDALSZYCH ZAKĄTKÓW ZIEMI DO OBYWATELEK ŚWIATA

GORALSKA JOAILLERIE to biżu­te­ria pozba­wio­na gra­nic. Chcąc zro­bić z kobiet oby­wa­tel­ki świa­ta, pozwa­la im poznać regio­ny skąd pocho­dzą uży­wa­ne przez mar­kę kamie­nie i surow­ce. Kul­tu­ra…

Prezentacja kolekcji Vans na sezon wiosna/lato 2019

W minio­ną śro­dę, 14 listo­pa­da, w kli­ma­tycz­nej prze­strze­ni          restau­ra­cji AIOLI znaj­du­ją­cej się przy uli­cy Chmiel­nej w War­sza­wie, odby­ło się spo­tka­nie pra­so­we…

Black Friday i Foreo. Co warto kupić?

Feno­men Black Fri­day, jak co roku pod koniec listo­pa­da, opa­no­wu­je cały świat. Kolej­ne mar­ki przed­sta­wia­ją wyjąt­ko­we ofer­ty i pro­mo­cje, wśród któ­rych każ­dy znaj­dzie coś dla…

Kolekcja ZAQUAD x The Blonde Salad jest już dostępna

Pol­ska mar­ka łączy siły z The Blon­de Salad, inter­ne­to­wą plat­for­mą stwo­rzo­ną przez modo­wą influ­en­cer­kę pocho­dzą­cą z Włoch, Chia­rę Fer­ra­gni. Razem two­rzą eks­klu­zyw­ną, limi­to­wa­ną kolek­cję kap­su­ło­wą.…

Undress Code w najnowszej kampanii autorstwa Sonii Szóstak

Naj­now­sza kam­pa­nia pol­skiej mar­ki Undress Code autor­stwa uta­len­to­wa­nej i doce­nio­nej już na świe­cie foto­graf­ki – Sonii Szó­stak – to hołd dla kobie­cej zmy­sło­wo­ści i jej…

Brazylijska topmodelka Isabeli Fontana w obiektywie polskiego fotografa

Dawid Kle­pa­dło to foto­graf, któ­ry współ­pra­co­wał z wie­lo­ma zagra­nicz­ny­mi tytu­ła­mi. W jego port­fo­lio znaj­du­ją się zdję­cia m.in. dla L’Officiel Hom­mes, Marie Cla­ire czy chor­wac­kie­go i…

W co warto zainwestować, czyli H&M TOP 10

Czę­sto z uwa­gi na wyż­szą jakość i trwa­łość boimy się zaku­pów w sie­ciów­kach, inwe­stu­jąc w droż­sze akce­so­ria i ubra­nia. Zupeł­nie nie­po­trzeb­nie, bo mimo, że pochwa­la­my…

Wywiad z Tomaszem Pozlewiczem i Bartłomiejem Magochem z TFH Koncept

Flora Concept – nie tylko piękne kwiaty

Wywiad z Agatą Wojtkiewicz – projektantką sukien ślubnych


Vers24 diary

Książki na niedzielę. Co wybrać?

Christian Dior: Couturier of Dreams – magiczna wystawa zawita do Londynu

Fashion Convent WARSAW by DILIGENT X TFH Koncept

GORALSKA JOAILLERIE – Z NAJDALSZYCH ZAKĄTKÓW ZIEMI DO OBYWATELEK ŚWIATA

GORALSKA JOAILLERIE to biżu­te­ria pozba­wio­na gra­nic. Chcąc zro­bić z kobiet oby­wa­tel­ki świa­ta, pozwa­la im poznać regio­ny skąd pocho­dzą uży­wa­ne przez mar­kę kamie­nie i surow­ce. Kul­tu­ra…

Prezentacja kolekcji Vans na sezon wiosna/lato 2019

W minio­ną śro­dę, 14 listo­pa­da, w kli­ma­tycz­nej prze­strze­ni          restau­ra­cji AIOLI znaj­du­ją­cej się przy uli­cy Chmiel­nej w War­sza­wie, odby­ło się spo­tka­nie pra­so­we…

Kolekcja ZAQUAD x The Blonde Salad jest już dostępna

Pol­ska mar­ka łączy siły z The Blon­de Salad, inter­ne­to­wą plat­for­mą stwo­rzo­ną przez modo­wą influ­en­cer­kę pocho­dzą­cą z Włoch, Chia­rę Fer­ra­gni. Razem two­rzą eks­klu­zyw­ną, limi­to­wa­ną kolek­cję kap­su­ło­wą.…

Undress Code w najnowszej kampanii autorstwa Sonii Szóstak

Naj­now­sza kam­pa­nia pol­skiej mar­ki Undress Code autor­stwa uta­len­to­wa­nej i doce­nio­nej już na świe­cie foto­graf­ki – Sonii Szó­stak – to hołd dla kobie­cej zmy­sło­wo­ści i jej…

Brazylijska topmodelka Isabeli Fontana w obiektywie polskiego fotografa

Dawid Kle­pa­dło to foto­graf, któ­ry współ­pra­co­wał z wie­lo­ma zagra­nicz­ny­mi tytu­ła­mi. W jego port­fo­lio znaj­du­ją się zdję­cia m.in. dla L’Officiel Hom­mes, Marie Cla­ire czy chor­wac­kie­go i…

W co warto zainwestować, czyli H&M TOP 10

Czę­sto z uwa­gi na wyż­szą jakość i trwa­łość boimy się zaku­pów w sie­ciów­kach, inwe­stu­jąc w droż­sze akce­so­ria i ubra­nia. Zupeł­nie nie­po­trzeb­nie, bo mimo, że pochwa­la­my…

Mindful eating – dieta czy styl życia?

Węglowodany, których musisz unikać

Jak zadbać o prawidłowy metabolizm?

Black Friday i Foreo. Co warto kupić?

IsaDora przedstawia podkład do zadań specjalnych Active 24h

Naturalnie niezwykły – pierwszy butik YOPE w sercu Warszawy

Syndrom oszusta, czyli o braku wiary we własne możliwości

Sześć (nie)oczywistych objawów depresji 

W sidłach Instagrama – sztuka panowania nad social mediami