Jak mądrze kupować i korzystać z wyprzedaży?

Nowa kolekcja jagg. i jagg. vintage

Przepiękna biżuteria na lato

Ponadczasowość i pochwała minimalizmu – Ania Kuczyńska Limoncello 19

Ania Kuczyń­ska to gorą­ce nazwi­sko w świe­cie pol­skiej mody, a zara­zem jed­na z naj­bar­dziej cenio­nych, rodzi­mych pro­jek­tan­tek, któ­rą pre­sti­żo­we por­ta­le tj. Vogue.co.uk okrzyk­nę­ły już „nadzie­ją Wscho­du”.…

Sprawdzony bestseller – zabieg Icoone!

Pod wpły­wem roz­wo­ju tech­no­lo­gii w medy­cy­nie este­tycz­nej nie­trud­no o nowo­ści, o któ­rych mówi się jedy­nie w super­la­ty­wach. Mimo wszyst­ko nie słab­nie popyt na tech­no­lo­gie spraw­dzo­ne…

Wachlarzy – kolekcja specjalna. Fern Fans x & Other Stories

Nie ma bar­dziej sty­lo­we­go i prak­tycz­ne­go dodat­ku na lato niż wachlarz. W prze­szło­ści wyko­rzy­sty­wa­no go do prze­ka­zy­wa­nia tajem­nych wia­do­mo­ści, a to tyl­ko doda­je mu deka­den­cji.…

ZALANDO – EKOLOGICZNE MATERIAŁY OPAKOWANIOWE DO 2020 ROKU

Zalando​, wio­dą­ca plat­for­ma modo­wo-life­sty­lo­wa, podej­mu­je kolej­ny waż­ny krok w celu mini­ma­li­zo­wa­nia swo­je­go wpły­wu na śro­do­wi­sko – pla­sti­ko­we tor­by na pro­duk­ty z ofer­ty Beau­ty zosta­ją od…

Jak mądrze kupować i korzystać z wyprzedaży?

Począ­tek lata to nie tyl­ko dla pro­jek­tan­tów, ale i dla skle­pów emo­cjo­nu­ją­cy i gorą­cy okres. To nie tyl­ko wpro­wa­dza­nie i pre­zen­to­wa­nie nowych, jesien­no-zimo­wych kolek­cji, ale…

MAGICSTRIPES DEEP DETOX – MASECZKA DETOKSUJĄCO-NAPINAJĄCA

Połą­cze­nie ultra-drob­nych czą­ste­czek detok­su­ją­cej glin­ki z mikro-włók­ni­stym pła­tem masecz­ki nie tyl­ko dosko­na­le oczysz­cza, ale rów­nież napi­na i mode­lu­je skó­rę twa­rzy. Zasto­so­wa­ne połą­cze­nie sta­no­wi naj­bar­dziej zaawan­so­wa­ną…

Anna Koszela. Rozmowa o pasji, inspiracjach, sztuce i ponadczasowym wzornictwie

O skórze z Klaudią Kaszubą i prof. Andrzejem Kaszubą

Wywiad z Tomaszem Pozlewiczem i Bartłomiejem Magochem z TFH Koncept


Vers24 diary

H&M LOVES MUSIC: MOJE MIASTO

KULTOWA NOC MUZEÓW 2019

Big Book Festival ogłasza nową listę gości ze świata!

Ponadczasowość i pochwała minimalizmu – Ania Kuczyńska Limoncello 19

Ania Kuczyń­ska to gorą­ce nazwi­sko w świe­cie pol­skiej mody, a zara­zem jed­na z naj­bar­dziej cenio­nych, rodzi­mych pro­jek­tan­tek, któ­rą pre­sti­żo­we por­ta­le tj. Vogue.co.uk okrzyk­nę­ły już „nadzie­ją Wscho­du”.…

Wachlarzy – kolekcja specjalna. Fern Fans x & Other Stories

Nie ma bar­dziej sty­lo­we­go i prak­tycz­ne­go dodat­ku na lato niż wachlarz. W prze­szło­ści wyko­rzy­sty­wa­no go do prze­ka­zy­wa­nia tajem­nych wia­do­mo­ści, a to tyl­ko doda­je mu deka­den­cji.…

ZALANDO – EKOLOGICZNE MATERIAŁY OPAKOWANIOWE DO 2020 ROKU

Zalando​, wio­dą­ca plat­for­ma modo­wo-life­sty­lo­wa, podej­mu­je kolej­ny waż­ny krok w celu mini­ma­li­zo­wa­nia swo­je­go wpły­wu na śro­do­wi­sko – pla­sti­ko­we tor­by na pro­duk­ty z ofer­ty Beau­ty zosta­ją od…

Najlepsze WEGAŃSKIE książki kucharskie

Dlaczego warto jeść figi?

Mindful eating – dieta czy styl życia?

Sprawdzony bestseller – zabieg Icoone!

MAGICSTRIPES DEEP DETOX – MASECZKA DETOKSUJĄCO-NAPINAJĄCA

Profesjonalny makijaż i moc naturalnych składników – NEO MAKE UP

Osobowość narcystyczna

Odporność psychiczna – jak ją trenować?

Depresja dziecięca