Anna Koszela. Rozmowa o pasji, inspiracjach, sztuce i ponadczasowym wzornictwie

Nie ma dla niej nic gor­sze­go niż prze­mo­dzo­ne, prze­wi­dy­wal­ne wnę­trze. W swo­ich pro­jek­tach łączy sty­le, zaska­ku­je “har­mo­nią prze­ci­wieństw”, wymy­ka się defi­ni­cjom. Anna Kosze­la – cenio­na…

Inspirujące konta na Instagramie, które warto obserwować

Z roku na rok Insta­gram rośnie w siłę, cze­go naj­lep­szym dowo­dem jest ilość nowo poja­wia­ją­cych się, popu­lar­nych kont. Bez wzglę­du na to,  czy Insta­gram jest…

From Warsaw to Paris – pierwszy pokaz MISBHV jesień-zima 2019/20 w Paryżu

To było bez wąt­pie­nia jed­no z naj­waż­niej­szych wyda­rzeń w świe­cie mody tego roku. A to dopie­ro począ­tek! Pol­ska mar­ka MISBHV któ­rej popu­lar­ność nabie­ra tem­pa po…

Vans Classics w nowej odsłonie – Patchwork Pack

Linia Pat­chwork Pack debiu­tu­je tej wio­sny z trze­ma mode­la­mi butów w sty­li­sty­ce retro. Wyko­rzy­stu­jąc buty jako płót­no, pro­jek­tan­ci Vans na nowo zin­ter­pre­to­wa­li mode­le Era, Sk8-Hi…

NOWOŚĆ od Clinique! Witamina C&A!

Co to jest: Sys­tem podwój­ne­go wspar­cia – na dzień, ze świe­żą wita­mi­ną C (kwas askor­bi­no­wy 10%) i na noc, ze świe­żą wita­mi­ną A (reti­nol). For­mu­ły…

&Other Stories przedstawia kampanię w stylu lat 70.

Mar­ka & Other Sto­ries świę­tu­je począ­tek 2019 roku nową kam­pa­nią w sty­lu lat 70. Wystę­pu­je w niej DJ-ka i muza świa­ta mody – Alix Brown.…

Botanica – nowa kolekcja od EDITED

Cie­płe natu­ral­ne tony pusty­ni — od pia­sko­wych kolo­rów zie­mi, po odcie­nie kha­ki, spo­ty­ka­ją się z odważ­ny­mi deta­la­mi i for­ma­mi w naj­now­szej wio­sen­nej kolek­cji EDITED „Bota­ni­ca”.…

Filmy, które warto obejrzeć na początku 2019 roku

Koniec 2018 roku to zde­cy­do­wa­nie bar­dzo dobry czas dla kine­ma­to­gra­fii. Swo­je pre­mie­ry w kinach mia­ły fil­my, któ­re poru­sza­ły, wzru­sza­ły, zachwy­ca­ły, a cza­sem bawi­ły. Tym­cza­sem wiel­ki­mi…

Anna Koszela. Rozmowa o pasji, inspiracjach, sztuce i ponadczasowym wzornictwie

O skórze z Klaudią Kaszubą i prof. Andrzejem Kaszubą

Wywiad z Tomaszem Pozlewiczem i Bartłomiejem Magochem z TFH Koncept


Vers24 diary

Filmy, które warto obejrzeć na początku 2019 roku

Książki, które musisz przeczytać w 2019

Playlista na weekend

From Warsaw to Paris – pierwszy pokaz MISBHV jesień-zima 2019/20 w Paryżu

To było bez wąt­pie­nia jed­no z naj­waż­niej­szych wyda­rzeń w świe­cie mody tego roku. A to dopie­ro począ­tek! Pol­ska mar­ka MISBHV któ­rej popu­lar­ność nabie­ra tem­pa po…

Vans Classics w nowej odsłonie – Patchwork Pack

Linia Pat­chwork Pack debiu­tu­je tej wio­sny z trze­ma mode­la­mi butów w sty­li­sty­ce retro. Wyko­rzy­stu­jąc buty jako płót­no, pro­jek­tan­ci Vans na nowo zin­ter­pre­to­wa­li mode­le Era, Sk8-Hi…

&Other Stories przedstawia kampanię w stylu lat 70.

Mar­ka & Other Sto­ries świę­tu­je począ­tek 2019 roku nową kam­pa­nią w sty­lu lat 70. Wystę­pu­je w niej DJ-ka i muza świa­ta mody – Alix Brown.…

Botanica – nowa kolekcja od EDITED

Cie­płe natu­ral­ne tony pusty­ni — od pia­sko­wych kolo­rów zie­mi, po odcie­nie kha­ki, spo­ty­ka­ją się z odważ­ny­mi deta­la­mi i for­ma­mi w naj­now­szej wio­sen­nej kolek­cji EDITED „Bota­ni­ca”.…

Nowy model oprawki Charlie

Rodzi­na musca­tów powięk­szy­ła się o nowy model oku­la­rów. Char­lie, bo o nim mowa, to meta­lo­we opraw­ki w kształ­cie pilo­tek, łączą­ce styl retro z nowo­cze­sną pro­sto­tą.…

TOMMY HILFIGER ZABIERA TOMMYNOW DO PARYŻA NA WIOSNĘ 2019

Tom­my Hil­fi­ger zabie­ra swo­ją eks­pe­ry­men­tal­ną kolek­cję TOMMYNOW na Pary­ski Tydzień Mody. Według kon­cep­cji „See Now, Buy Now”, pre­zen­to­wa­ne pro­jek­ty będą dostęp­ne w sprze­da­ży już pod­czas wyda­rze­nia. Na…

Najlepsze WEGAŃSKIE książki kucharskie

Dlaczego warto jeść figi?

Mindful eating – dieta czy styl życia?

NOWOŚĆ od Clinique! Witamina C&A!

FOREO typuje najgorętsze nowości w pielęgnacji urody

Wykorzystaj swoją szansę z najnowszym zapachem Chanel Chance Eau Tendre

Jak na dobre uporać się ze stresem

Sezonowe zaburzenie afektywne – co to jest?

Syndrom oszusta, czyli o braku wiary we własne możliwości