Co symbolizują kolory?

Kolo­ry, podob­nie jak muzy­ka, taniec, czy malar­stwo wywo­łu­ją  w nas emo­cje. Mogą dzia­łać jak tera­pia: uspo­ka­jać, bądź pobu­dzać i sty­mu­lo­wać sys­tem ner­wo­wy. Cza­sem bywa też…

DLACZEGO WARTO BYĆ MINIMALISTKĄ?

Mini­ma­li­zmu abso­lut­nie nie nale­ży mylić ze skrom­no­ścią. Praw­dzi­wa mini­ma­list­ka może kochać luk­sus i pięk­no, jed­nak ota­cza się tyl­ko war­to­ścio­wy­mi rze­cza­mi – taki­mi, któ­rych napraw­dę potrze­bu­je…

Sneakersy, które pokochała ulica i świat

Wiel­ka moda wresz­cie na dobre „spo­ty­ka” się z uli­cą. Bo oto uwiel­bia­ne przez nas od lat sne­aker­sy na dobre zago­ści­ły na poka­zach mody, poja­wia­jąc się…

Chantelle SS18

Kolek­cja Wio­sna-Lato 2018 sta­je się punk­tem wyj­ścio­wym dono­we­go kie­run­ku arty­stycz­ne­go mar­ki Chan­tel­le, poprzez zdję­cia w sty­lu high­fa­shion z nutą pary­skiej swo­bo­dy oraz współ­cze­snej este­ty­ki. Pozo­sta­jąc…

Dźwięki Chanel

Czy Wam też za każ­dym razem zapa­da Wam w pamięć muzy­ka z poka­zów mody? Po raz kolej­ny Karl Lager­feld idzie o krok dalej, wyprze­dza­jąc innych…

Idealne niebieskie jeansy na wiosnę – gdzie ich szukać?

Nie­bie­skie jean­sy to nie­zbęd­ny i ponad­cza­so­wy ele­ment każ­dej gar­de­ro­by. Gdzie zna­leźć te o per­fek­cyj­nym kro­ju? Wycho­dzi­my Wam naprze­ciw przed­sta­wia­jąc mode­le popu­lar­nych marek, któ­re naszym zda­niem…

Nowości od polskich pisarek

Pol­ska lite­ra­tu­ra sta­le się roz­wi­ja – wyda­wa­ne jest coraz wię­cej dobrych ksią­żek. Cięż­ko więc cza­sa­mi odna­leźć to, co na praw­dę nas zain­te­re­su­je, gdy sto­imy już…

STRADIVARIUS TRENDS SS18

Nowa kolek­cja jest inspi­ro­wa­na kola­żem – peł­na pasków i kolo­rów. Kom­bi­na­cja tech­nicz­nych mate­ria­łów, nowych spor­to­wych lini i prin­tów w ubra­niach i akce­so­riach, nada­je funk­cjo­nal­no­ści kla­sycz­nym…

Wywiad z Agatą Wojtkiewicz – projektantką sukien ślubnych

Jak wykonać idealny makijaż świąteczny i sylwestrowy?

Wywiad z ilustratorem Sebastianem Fabrowiczem


Vers24 diary

  • Jakie s wasze ulubione konta na Instagramie? Podzielcie si inspiracjami
  • Evening like this Regram indiasaka vers24vers24inspirationsparishotelpanacheplacetobesimpleinteriorstyleminimalbeigecolorsmood
  • Czy wiecie gdzie czsto moecie spotka vers24team? tak tak w
  • Nowa kolekcja ss18 chantelleparis jest przepikna! vers24poleca vers24daily chantelle bielizna
  • Prezentacja kolekcji Przyja wkruk1840  vers24vers24eventwkruk1840pressdaypresentationnewcollectionjewelrybrand
  • Girls! Happy Valentines day vers24daily valentinesday love loveisaround Repost janecip

 

Dźwięki Chanel

Nowości od polskich pisarek

Nowości książkowe na luty

Co symbolizują kolory?

Kolo­ry, podob­nie jak muzy­ka, taniec, czy malar­stwo wywo­łu­ją  w nas emo­cje. Mogą dzia­łać jak tera­pia: uspo­ka­jać, bądź pobu­dzać i sty­mu­lo­wać sys­tem ner­wo­wy. Cza­sem bywa też…

Sneakersy, które pokochała ulica i świat

Wiel­ka moda wresz­cie na dobre „spo­ty­ka” się z uli­cą. Bo oto uwiel­bia­ne przez nas od lat sne­aker­sy na dobre zago­ści­ły na poka­zach mody, poja­wia­jąc się…

Chantelle SS18

Kolek­cja Wio­sna-Lato 2018 sta­je się punk­tem wyj­ścio­wym dono­we­go kie­run­ku arty­stycz­ne­go mar­ki Chan­tel­le, poprzez zdję­cia w sty­lu high­fa­shion z nutą pary­skiej swo­bo­dy oraz współ­cze­snej este­ty­ki. Pozo­sta­jąc…

Idealne niebieskie jeansy na wiosnę – gdzie ich szukać?

Nie­bie­skie jean­sy to nie­zbęd­ny i ponad­cza­so­wy ele­ment każ­dej gar­de­ro­by. Gdzie zna­leźć te o per­fek­cyj­nym kro­ju? Wycho­dzi­my Wam naprze­ciw przed­sta­wia­jąc mode­le popu­lar­nych marek, któ­re naszym zda­niem…

STRADIVARIUS TRENDS SS18

Nowa kolek­cja jest inspi­ro­wa­na kola­żem – peł­na pasków i kolo­rów. Kom­bi­na­cja tech­nicz­nych mate­ria­łów, nowych spor­to­wych lini i prin­tów w ubra­niach i akce­so­riach, nada­je funk­cjo­nal­no­ści kla­sycz­nym…

ORSAY FASHION INSPIRATION – WIOSNA 2018

W kolek­cji ORSAY wio­sna 2018 kwia­ty ze śmia­ło­ścią wybu­dza­ją się z zimo­we­go snu. Dum­nie roz­kwi­ta­ją na saty­no­wych, leją­cych się tka­ni­nach. Sukien­ki kimo­no, raj­skie moty­wy  i paste­lo­we…

Dlaczego warto jeść strączki?

Trendy dietetyczne 2018

Tłuste jedzenie, którego nie musisz się bać

ESTEE LAUDER PRZEDSTAWIA NOWE KOREKTORY DOUBLE WEAR CUSTOM COVERAGE CORRECTING DUO

MARIEKKO for CLINIQUE

Chanel Neapolis Spring Summer 2018 #CHANELMAKEUP

Gdzie szukać inspiracji?

Przyjaźń w dobie social media

Jak i kiedy wyprowadzić się od rodziców?