Książki w świątecznym klimacie

Do gwiazd­ki jesz­cze mie­siąc. War­to już jed­nak wpro­wa­dzić się w świą­tecz­ny nastrój, nie tyl­ko powo­li deko­ru­jąc dom czy przy­go­to­wu­jąc pier­nicz­ki i myśląc nad pre­zen­ta­mi, ale…

Kolekcja specjalna – Maciek Kot i 4F

Kon­trast, detal i kom­fort defi­niu­ją kolek­cję przy­go­to­wa­ną przez Mać­ka Kota oraz zespół pro­jek­tan­tów mar­ki 4F. Skocz­nia to nie miej­ska dżun­gla, w któ­rej moż­na pozwo­lić sobie…

15 CIEKAWOSTEK Z ŻYCIA JOHNA GALLIANO

Pro­jek­tant o kre­atyw­no­ści nie­zna­ją­cej gra­nic, za co został przy­wi­ta­ny z entu­zja­zmem przez sto­li­cę high fashion – Paryż. Nie­po­praw­ny roman­tyk, wizjo­ner i eks­cen­tryk, któ­ry szo­ko­wał świat…

Najlepsze maski do twarzy, które warto wypróbować

 Odży­wia­ją, nawil­ża­ją, rewi­ta­li­zu­ją skó­rę i bły­ska­wicz­nie popra­wia­ją wygląd cery. Uwiel­bia­ją je nie tyl­ko Kore­an­ki, dla któ­rych maska do twa­rzy jest jed­nym z klu­czo­wych eta­pów pielęgnacji,…

Zioła, które musisz mieć w swojej kuchni

Pró­bo­wa­li­ście kie­dyś hodo­wać zio­ła w swo­jej kuch­ni? Rosną­ce zio­ła w domu to oszczęd­ne hob­by, któ­re przy oka­zji dba o two­je zdro­wie. Oprócz doda­wa­nia sma­ku potrawom,…

Włosy jak z Instagrama – inspiracje

W dzi­siej­szych cza­sach inspi­ru­je­my się głów­nie blo­ger­ka­mi i insta­gra­mer­ka­mi. Nie tyl­ko w kwe­stii ubrań czy maki­ja­żu ale tak­że w kwe­stii fry­zur i kolo­ru wło­sów, w…

VS x BALMAIN 2017

Vic­to­rias Secret pre­zen­tu­je limi­to­wa­ną kolek­cję we współ­pra­cy z Bal­ma­in. Oli­vier Rouste­ing, dyrek­tor kre­atyw­ny domu mody zawarł w kolek­cji zarów­no ele­men­ty cha­rak­te­ry­stycz­ne dla VS jak i Balmain.…

BERSHKA – LIFE IS A PARTY

Ber­sh­ka przed­sta­wia swo­ją nową, świą­tecz­ną kolek­cję.  Sukien­ki, kom­bi­ne­zo­ny, sztucz­ne futra – wszyst­ko w syl­we­stro­wym kli­ma­cie. Jeste­śmy prze­ko­na­ni, że każ­dy znaj­dzie coś dla sie­bie. Tekst/zdjęcia: Informacje…

NOII – Wywiad z twórczynią biżuterii dla minimalistek

Wywiad z Ewą, twórczynią Kulty

AMERYKAŃSKI SEN O WŁASNYM DOMU SIĘ SPEŁNIA” – WYWIAD Z WŁAŚCICIELKĄ MINT GREY


Vers24 diary

  • Pitek fridaymood vers24inspiration Kto zostaje w domu czyta artyku 10hellip
  • Dreaming about vers24inspirationsmountainstakeustheremomentplacetoberegramholidayswintervibessogoodcosyatmosphere
  • I kolejny press day marki marellaofficial vers24vers24dailypressdaymarellapresentationbrandfashionfashiongramfashiondiariesfashionpostvscofashionwarsaw
  • P R E S S D A Y zalando vers24vers24dailypressdaywarsawzalandonewcollectionfashionfashiongramfashiondiariesvscofashioneditorialdaily
  • Inspiracja na dzi Regram oljaryz vers24inspirations ootd fashion instagood
  • cajmel przygotowaa specjalnie dla nas swoje 5 must have nahellip

 

Książki w świątecznym klimacie

5 tatuatorów, u których zrobisz minimalistyczne tatuaże

Książkowe nowości

Kolekcja specjalna – Maciek Kot i 4F

Kon­trast, detal i kom­fort defi­niu­ją kolek­cję przy­go­to­wa­ną przez Mać­ka Kota oraz zespół pro­jek­tan­tów mar­ki 4F. Skocz­nia to nie miej­ska dżun­gla, w któ­rej moż­na pozwo­lić sobie…

15 CIEKAWOSTEK Z ŻYCIA JOHNA GALLIANO

Pro­jek­tant o kre­atyw­no­ści nie­zna­ją­cej gra­nic, za co został przy­wi­ta­ny z entu­zja­zmem przez sto­li­cę high fashion – Paryż. Nie­po­praw­ny roman­tyk, wizjo­ner i eks­cen­tryk, któ­ry szo­ko­wał świat…

VS x BALMAIN 2017

Vic­to­rias Secret pre­zen­tu­je limi­to­wa­ną kolek­cję we współ­pra­cy z Bal­ma­in. Oli­vier Rouste­ing, dyrek­tor kre­atyw­ny domu mody zawarł w kolek­cji zarów­no ele­men­ty cha­rak­te­ry­stycz­ne dla VS jak i Balmain.…

BERSHKA – LIFE IS A PARTY

Ber­sh­ka przed­sta­wia swo­ją nową, świą­tecz­ną kolek­cję.  Sukien­ki, kom­bi­ne­zo­ny, sztucz­ne futra – wszyst­ko w syl­we­stro­wym kli­ma­cie. Jeste­śmy prze­ko­na­ni, że każ­dy znaj­dzie coś dla sie­bie. Tekst/zdjęcia: Informacje…

CAJMEL – 5 MUST HAVE NA JESIEŃ

Caj­mel – jed­na z naj­po­pu­lar­niej­szych pol­skich blo­ge­rek modo­wych, rów­nież  jed­na z tych z naj­dłuż­szych sta­żem. Jej styl jest mini­ma­li­stycz­ny, kla­sycz­ny, z nutą roman­ty­zmu. Waż­na jest dla…

Wyjątkowa sesja świąteczna APART

Jak co roku fir­ma jubi­ler­ska APART przy­go­to­wu­je spe­cjal­ną sesję świą­tecz­ną. Tym razem jest ona wyjąt­ko­wa z powo­du obcho­dzo­ne­go przez mar­kę w 2017 roku jubi­le­uszu 40-lecia…

Zioła, które musisz mieć w swojej kuchni

Słodkie babeczki bez glutenu

Najlepsze wegańskie książki kulinarne roku

Najlepsze maski do twarzy, które warto wypróbować

Włosy jak z Instagrama – inspiracje

Romantyczne fryzury, które możesz zrobić sam

Gdzie szukać inspiracji?

Przyjaźń w dobie social media

Jak i kiedy wyprowadzić się od rodziców?