Najpiękniejsze torebki Chanel

Noir et blanc de Chanel jesień – zima 2019

Słodycz lata zamknięta w Les Eaux de Chanel Paris – Riviera

CollaGenowa rewolucja w codziennej pielęgnacji!

Mar­ka KLAPP Cosme­tics z nowym pro­duk­tem Fill-Up The­ra­py 24h Cre­am z serii Col­la­gen i zabie­giem gabi­ne­to­wym!  Seria Col­la­Gen zawie­ra war­to­ścio­wy kola­gen, cenio­ny w prze­my­śle kosme­tycz­nym…

Kosmetyki z apteki – sekret niezawodnej pielęgnacji

Jeże­li do tej pory do apte­ki zaglą­da­łaś jedy­nie w sytu­acjach „awa­ryj­nych”, naj­wyż­szy czas to zmie­nić. Dotych­czas utoż­sa­mia­na głów­nie z leka­mi i koja­rzo­na z cho­ro­ba­mi apte­ka…

Champagne Bar Belle Epoque, podążaj za ważką

Zło­ta waż­ka, widocz­na na pierw­szym pla­nie obra­zu Józe­fa Meho­fer­ra, zapra­sza w głąb tytu­ło­we­go „Dziw­ne­go Ogro­du”. W Hote­lu Bri­stol, War­saw jest ona intry­gu­ją­cym sym­bo­lem cham­pa­gne baru…

Najlepsze bronzery – promienna, zdrowa cera przez 365 dni w roku

Latem, kie­dy żar leje się z nie­ba z pew­no­ścią coraz czę­ściej wybie­rasz jaśniej­sze ubra­nia. Być może jesz­cze prost­szym spo­so­bem na waka­cyj­ny look będzie doda­nie do…

Kapsułowa kolekcja akcesoriów WALD for EDITED

Endless sum­mer – pod tym hasłem ber­liń­ska mar­ka WALD oraz EDITED pod­ję­ły w tym sezo­nie współ­pra­cę, któ­rej wyni­kiem jest kap­su­ło­wa kolek­cja akce­so­riów. Inspi­ra­cją do jej…

Najpiękniejsze torebki Chanel

Od ponad­cza­so­wych kla­sy­ków, któ­re wzbu­dza­ją w nas pożą­da­nie, bo odważ­ne i nie­oczy­wi­ste mode­le pro­sto z wybie­gu – hula hoop, kar­ton mle­ka, a może fla­kon per­fum? …

Anna Koszela. Rozmowa o pasji, inspiracjach, sztuce i ponadczasowym wzornictwie

O skórze z Klaudią Kaszubą i prof. Andrzejem Kaszubą

Wywiad z Tomaszem Pozlewiczem i Bartłomiejem Magochem z TFH Koncept


Vers24 diary

H&M LOVES MUSIC: MOJE MIASTO

KULTOWA NOC MUZEÓW 2019

Big Book Festival ogłasza nową listę gości ze świata!

Kapsułowa kolekcja akcesoriów WALD for EDITED

Endless sum­mer – pod tym hasłem ber­liń­ska mar­ka WALD oraz EDITED pod­ję­ły w tym sezo­nie współ­pra­cę, któ­rej wyni­kiem jest kap­su­ło­wa kolek­cja akce­so­riów. Inspi­ra­cją do jej…

Najpiękniejsze torebki Chanel

Od ponad­cza­so­wych kla­sy­ków, któ­re wzbu­dza­ją w nas pożą­da­nie, bo odważ­ne i nie­oczy­wi­ste mode­le pro­sto z wybie­gu – hula hoop, kar­ton mle­ka, a może fla­kon per­fum? …

SpongeBob oraz Patryk w kolaboracji z PLNY LALA

Spon­ge­Bob, Patryk Roz­gwiaz­da oraz Skal­mar to posta­cie, któ­re zna­ją wszy­scy fani lat 90. W tym roku mija 20 lat odkąd zade­biu­to­wa­li na ekra­nach zara­ża­jąc swo­im…

Najlepsze WEGAŃSKIE książki kucharskie

Dlaczego warto jeść figi?

Mindful eating – dieta czy styl życia?

CollaGenowa rewolucja w codziennej pielęgnacji!

Kosmetyki z apteki – sekret niezawodnej pielęgnacji

Najlepsze bronzery – promienna, zdrowa cera przez 365 dni w roku

Kryzys – najlepsza motywacja?

Osobowość narcystyczna

Odporność psychiczna – jak ją trenować?