Wybór najpiękniejszych, minimalistycznych prezentów świątecznych dla Twoich bliskich

Biografie, które warto przeczytać jeszcze w tym roku

Prezenty dla najbardziej wymagających kobiet – wybór Vers-24

Christine Granville – nowa marka zegarków

Chri­sti­ne Gra­nvil­le to mar­ka zegar­ków z sil­nym pier­wiast­kiem kobie­cym. Jej ideą jest moty­wo­wa­nie i wspie­ra­nie kobiet w biz­ne­sie – 8 zło­tych ze sprze­da­ży każ­de­go zegar­ka…

Ekspertki Yuka Ebihara i Kasia Makowiecka/ Instytut MAÉ

Do Insty­tu­tu MAÉ dołą­czy­ły dwie eks­pert­ki, spe­cja­li­zu­ją­ce się w pra­cy z cia­łem. Yuka Ebi­ha­ra, pierw­sza solist­ka Pol­skie­go Bale­tu Naro­do­we­go, pro­wa­dzi per­so­na­li­zo­wa­ne zaję­cia bar­re i pila­tes.…

Autorskie spotkania z książką w Elektrowni Powiśle

Już w naj­bliż­szą sobo­tę, 7 grud­nia w Elek­trow­ni Powi­śle na klien­tów cze­ka­ją aż dwa wyjąt­ko­we wyda­rze­nia. W godz. 9:00 – 15:00 odby­wać się będzie eko…

Jak radzić sobie ze stresem w pracy

Według naj­now­szych badań coraz wię­cej Pola­ków jest zestre­so­wa­nych w pra­cy. Nie­ste­ty stres w pra­cy ma swo­je kon­se­kwen­cje zdro­wot­ne, od sto­sun­ko­wo łagod­nych, takich jak obni­że­nie odpor­no­ści,…

Wybór najpiękniejszych, minimalistycznych prezentów świątecznych dla Twoich bliskich

Pre­zen­ty świą­tecz­ne wca­le nie muszą być wyszu­ka­ne. Nie bez powo­du mówi się, że liczy się pamięć i gest, któ­ry oka­zu­je­my naszym bli­skim. Co zro­bić, żeby…

HE Concept Store w sercu Warszawy – dlaczego warto go odwiedzić?

Euro­pej­ski Bouti­qu­es to nowa prze­strzeń han­dlo­wa Euro­pej­skie­go, a jed­no­cze­śnie naj­bar­dziej pre­sti­żo­wy adres War­sza­wy. Ci, któ­rzy uwiel­bia­ją wysma­ko­wa­ne zaku­py z pew­no­ścią się nie zawio­dą – prze­strzeń…

KULISY BLOGOWANIA – WYWIAD Z ZAŁOŻYCIELKAMI BLOGA TRIP BY TRIPLETS

Anna Koszela. Rozmowa o pasji, inspiracjach, sztuce i ponadczasowym wzornictwie

O skórze z Klaudią Kaszubą i prof. Andrzejem Kaszubą

Autorskie spotkania z książką w Elektrowni Powiśle

Biografie, które warto przeczytać jeszcze w tym roku

Taco Hemingway POCZTÓWKA Z POLSKI TOUR – kalendarz koncertów!

Christine Granville – nowa marka zegarków

Chri­sti­ne Gra­nvil­le to mar­ka zegar­ków z sil­nym pier­wiast­kiem kobie­cym. Jej ideą jest moty­wo­wa­nie i wspie­ra­nie kobiet w biz­ne­sie – 8 zło­tych ze sprze­da­ży każ­de­go zegar­ka…

Wybór najpiękniejszych, minimalistycznych prezentów świątecznych dla Twoich bliskich

Pre­zen­ty świą­tecz­ne wca­le nie muszą być wyszu­ka­ne. Nie bez powo­du mówi się, że liczy się pamięć i gest, któ­ry oka­zu­je­my naszym bli­skim. Co zro­bić, żeby…

HE Concept Store w sercu Warszawy – dlaczego warto go odwiedzić?

Euro­pej­ski Bouti­qu­es to nowa prze­strzeń han­dlo­wa Euro­pej­skie­go, a jed­no­cze­śnie naj­bar­dziej pre­sti­żo­wy adres War­sza­wy. Ci, któ­rzy uwiel­bia­ją wysma­ko­wa­ne zaku­py z pew­no­ścią się nie zawio­dą – prze­strzeń…

Jesienny sezon na dynię

Kilka powodów dla których warto jeść buraki

Orzechy, nasiona, pestki – idealne przekąski na jesień

Ekspertki Yuka Ebihara i Kasia Makowiecka/ Instytut MAÉ

Jak radzić sobie ze stresem w pracy

NAPRAWDĘ „CZARNY PIĄTEK DLA FOREO”

Kryzys – najlepsza motywacja?

Osobowość narcystyczna

Odporność psychiczna – jak ją trenować?