Jak stworzyć dobry team?

Umie­jęt­ność pra­cy w zespo­le to obec­nie jed­na z naj­bar­dziej pożą­da­nych przez pra­co­daw­ców cech. Nic dziw­ne­go, efek­tyw­na pra­ca zespo­ło­wa prze­waż­nie przy­no­si dużo lep­sze rezul­ta­ty niż działania…

Razem Możemy Więcej” – akcja Endo dla Fundacji Spełnionych Marzeń rozpoczęta!

Mar­ka ENDO wraz z Fun­da­cją Speł­nio­nych Marzeń zapra­sza­ją do udzia­łu w akcji cha­ry­ta­tyw­nej „Razem Może­my Wię­cej”. Do sprze­da­ży weszła wła­śnie limi­to­wa­na kolek­cja koszu­lek, z której…

Osobowość TATUUM – Maja Włoszczowska

Nasza potrze­ba bli­sko­ści z natu­rą jest instynk­tow­na. Przy­ro­da pasjo­nu­je, poma­ga nała­do­wać aku­mu­la­to­ry, daje wewnętrz­ną siłę. Uczy cier­pli­wo­ści i wytrwa­ło­ści zwłasz­cza, jeśli naszym jedy­nym kom­pa­nem w…

Co warto kupić na Black Friday?

Już w naj­bliż­szy pią­tek, 24 listo­pa­da, obcho­dzi­my Black Fri­day. To wywo­dzą­ce się ze Sta­nów Zjed­no­czo­nych świę­to, któ­re roz­po­czy­na sezon przy­go­to­wań do Boże­go Naro­dze­nia. Tego dnia…

Anna Dudzińska / FW17 – modern garden

Mięk­kie swe­try, gru­be splo­ty i ory­gi­nal­ne wykoń­cze­nia: w naj­now­szej kolek­cji Anny Dudziń­skiej znaj­dzie­my to, z cze­go pro­jek­tant­ka zna­na jest naj­bar­dziej. Cho­ciaż otu­la­ją­ce dzia­ni­ny koja­rzą się…

Gdy praca staje się pasją – rozmowa z założycielką marki Roboty Ręczne

Robo­ty Ręcz­ne to rodzin­na mar­ka, któ­ra powsta­ła z miło­ści do tra­dy­cyj­ne­go rze­mio­sła oraz zami­ło­wa­nia do ponad­cza­so­we­go wzor­nic­twa. Pro­jek­tant­ką mar­ki jest Mar­ta Iwanina-Kochańska, absol­went­ka ASP w War­sza­wie, stu­dent­ka ASP w Kra­ko­wie oraz Design Insi­tu­te w Lah­ti, sta­żyst­ka w stu­dio pro­jek­to­wym Toma Dixo­na w Lon­dy­nie.  W roz­mo­wie z Vers-24 Mar­ta opo­wia­da, jak wła­sna fir­ma sta­ła się prze­pust­ką do speł­nie­nia marzeń oraz wpro­wa­dza nas w wyjąt­ko­wy świat swo­ich pro­jek­tów.

Czym zastąpić cukier w diecie?

  Nie od dziś wia­do­mo, że cukier szko­dzi. Jego nad­miar w die­cie jest czyn­ni­kiem ryzy­ka roz­wo­ju wie­lu cho­rób – od próch­ni­cy po cho­ro­by ukła­du krążenia.…

& Other Stories przedstawia nową kolekcję inspirowaną Lou Doillon

Muzy­ka, sztu­ka oraz nie­zwy­kłe wyczu­cie sty­lu Lou Doil­lon, zawsze sta­no­wi­ło dla & Other Sto­ries źró­dło inspi­ra­cji. W naj­now­szej kolek­cji „Cele­bra­tion” inspi­ra­cją sta­ła się ona sama.…

NOII – Wywiad z twórczynią biżuterii dla minimalistek

Wywiad z Ewą, twórczynią Kulty

AMERYKAŃSKI SEN O WŁASNYM DOMU SIĘ SPEŁNIA” – WYWIAD Z WŁAŚCICIELKĄ MINT GREY


Vers24 diary

  • tommyhilfiger pressday  dziamski bardzo namsiepodoba vers24daily fashion instadaily warsawhellip
  • Poranne spotkanie przy kawie  vers24vers24dailycoffeemeetingworkingdailypeopleinspirationsstylelifestyleinterviewvscopoland
  • Dzisiaj na VERS24pl ukaza si wywiad z zaoycielk robotyreczne Sprawdciehellip
  • phenomeorganic to kosmetyki naturalne ktre warto pozna vers24daily beautyproducts phenomehellip
  • Na naszym fanpage na Facebooku pojawi si konkurs w ktrymhellip
  • Zajrzyjcie na vers24pl i przeczytajcie nasz artyku o ksikach whellip

 

Książki w świątecznym klimacie

5 tatuatorów, u których zrobisz minimalistyczne tatuaże

Książkowe nowości

Osobowość TATUUM – Maja Włoszczowska

Nasza potrze­ba bli­sko­ści z natu­rą jest instynk­tow­na. Przy­ro­da pasjo­nu­je, poma­ga nała­do­wać aku­mu­la­to­ry, daje wewnętrz­ną siłę. Uczy cier­pli­wo­ści i wytrwa­ło­ści zwłasz­cza, jeśli naszym jedy­nym kom­pa­nem w…

Co warto kupić na Black Friday?

Już w naj­bliż­szy pią­tek, 24 listo­pa­da, obcho­dzi­my Black Fri­day. To wywo­dzą­ce się ze Sta­nów Zjed­no­czo­nych świę­to, któ­re roz­po­czy­na sezon przy­go­to­wań do Boże­go Naro­dze­nia. Tego dnia…

Anna Dudzińska / FW17 – modern garden

Mięk­kie swe­try, gru­be splo­ty i ory­gi­nal­ne wykoń­cze­nia: w naj­now­szej kolek­cji Anny Dudziń­skiej znaj­dzie­my to, z cze­go pro­jek­tant­ka zna­na jest naj­bar­dziej. Cho­ciaż otu­la­ją­ce dzia­ni­ny koja­rzą się…

& Other Stories przedstawia nową kolekcję inspirowaną Lou Doillon

Muzy­ka, sztu­ka oraz nie­zwy­kłe wyczu­cie sty­lu Lou Doil­lon, zawsze sta­no­wi­ło dla & Other Sto­ries źró­dło inspi­ra­cji. W naj­now­szej kolek­cji „Cele­bra­tion” inspi­ra­cją sta­ła się ona sama.…

Ponadczasowe modele butów na zimę

Pod­czas gdy moda wciąż się zmie­nia cięż­ko jest wybrać obu­wie, któ­re zara­zem będzie mod­ne, wygod­ne i cie­płe. Zimą radzi­my sku­pić się na dwóch ostat­nich przymiotnikach,…

Kolekcja specjalna – Maciek Kot i 4F

Kon­trast, detal i kom­fort defi­niu­ją kolek­cję przy­go­to­wa­ną przez Mać­ka Kota oraz zespół pro­jek­tan­tów mar­ki 4F. Skocz­nia to nie miej­ska dżun­gla, w któ­rej moż­na pozwo­lić sobie…

Czym zastąpić cukier w diecie?

Zioła, które musisz mieć w swojej kuchni

Słodkie babeczki bez glutenu

Najlepsze maski do twarzy, które warto wypróbować

Włosy jak z Instagrama – inspiracje

Romantyczne fryzury, które możesz zrobić sam

Gdzie szukać inspiracji?

Przyjaźń w dobie social media

Jak i kiedy wyprowadzić się od rodziców?