Uroda

Odkryj codzienną pielęgnację z nową marką kosmetyków Routines by Alkmie!

Odkryj codzienną pielęgnację z nową marką kosmetyków Routines by Alkmie! Linia produktów oferuje prostą pielęgnację w kilku krokach, dostosowaną do różnorodnych potrzeb skóry. Dzięki wysokim stężeniom naturalnych składników, kosmetyki są nie tylko skuteczne, ale także przyjemne w użyciu. Sprawdź już teraz dostępność produktów w drogeriach Rossmann oraz na stronie www.routines.pl!

Odkryj codzienną pielęgnację z nową marką kosmetyków Routines by Alkmie!

Odkryj codzien­ną pie­lę­gna­cję z nową mar­ką kosme­ty­ków Routi­nes by Alkmie!

Mar­ka Routi­nes by Alk­mie jest stwo­rzo­na przez eks­per­tów z pol­skiej mar­ki Alk­mie. Pro­duk­ty opie­ra­ją się na naj­lep­szych natu­ral­nych skład­ni­kach roślin­nych oraz inno­wa­cyj­nych roz­wią­za­niach bio­tech­no­lo­gicz­nych. Kap­su­ło­wa kolek­cja kosme­ty­ków pozwa­la dosto­so­wać pie­lę­gna­cję do indy­wi­du­al­nych potrzeb każ­dej skó­ry, zapew­nia­jąc uni­wer­sal­ne dzia­ła­nie dla osób w każ­dym wie­ku i płci.

Zbu­duj swo­ją ruty­nę samodzielnie

Wszyst­kie kosme­ty­ki zosta­ły podzie­lo­ne na 6 kro­ków, łącz­nie mamy w kolek­cji 16 pro­duk­tów. Na pro­stych, intu­icyj­nych opa­ko­wa­niach moż­na zna­leźć cyfer­ki odpo­wia­da­ją­ce do kon­kret­ne­go eta­pu, a ich kolo­ry pod­po­wia­da­ją porę dnia. Czte­ry pierw­sze kro­ki to must have codzien­nej pie­lę­gna­cji, dla­te­go mar­ka pro­po­nu­je kil­ka pro­duk­tów w każ­dym eta­pie, aby mak­sy­mal­nie dopa­so­wać ruty­nę do swo­ich potrzeb. Kolej­ne dwa kro­ki to dodat­ko­wa pie­lę­gna­cja, któ­ra świet­nie się spraw­dzi do sto­so­wa­nia kil­ka razy w tygo­dniu, co pozwo­li dogłęb­nie zadbać i odży­wić cerę.

KROK 1 OCZYSZCZANIE 

Aby przy­go­to­wać swo­ją skó­rą do pozo­sta­łych kro­ków mar­ka pro­po­nu­je dwa pro­duk­ty zarów­no na dzień, jak i na noc. Natu­ral­ny żel do mycia twa­rzy, któ­ry na bazie roślin­nych sub­stan­cji myją­cych, sku­tecz­nie usu­wa ze skó­ry wszel­kie zanie­czysz­cze­nia zebra­ne w cią­gu dnia lub nocy oraz emo­lien­to­wy bal­sam do dema­ki­ja­żu, któ­ry w połą­cze­niu z wodą zamie­nia się w mlecz­ną emul­sję, usu­wa­jąc zanie­czysz­cze­nia, nad­miar sebum i makijaż.

KROK 2 TONIZACJA 

W zależ­no­ści od potrzeb skó­ry Routi­nes stwo­rzy­ło dwa pro­duk­ty ide­al­ne do kolej­ne­go kro­ku codzien­nej pie­lę­gna­cji. Pierw­szy z nich to mgieł­ka toni­zu­ją­ca na dzień i noc. Chro­ni skó­rę przed odwod­nie­niem, odświe­ża ją i przy­wra­ca­jąc pra­wi­dło­wy poziom pH. Dru­gi będzie dobrym wybo­rem w pie­lę­gna­cji wie­czor­nej – tonik z kwa­sa­mi AHA pocho­dzą­cy­mi z kom­plek­su kwia­to­wo – owo­co­we­go. Ma dzia­ła­nie mikro­złusz­cza­ją­ce, poma­ga w wal­ce z nie­do­sko­na­ło­ścia­mi oraz wpły­wa na ogól­ną popra­wę struk­tu­ry cery. 

KROK 3 SERUM 

Kolej­nym kro­kiem ruty­ny pie­lę­gna­cyj­nej z Routi­nes jest nało­że­nie odpo­wied­nio dobra­ne­go serum. Dla osób zma­ga­ją­cych się z prze­bar­wie­nia­mi ide­al­ne będzie to o for­mu­le boga­tej w kwas aze­la­ino­wy oraz uni­kal­nej kom­po­zy­cji eks­trak­tów roślin­nych, m.in. z korze­nia rabar­ba­ru, liści mor­wy i magno­lii lekar­skiej. Dla odpo­wied­nie­go łago­dze­nia i rege­ne­ra­cji spraw­dzi się serum z bota­nicz­nym blen­dem bio­fer­men­tów, któ­re zapew­nia rów­no­wa­gę mikro­bio­mu skó­ry i dba o pra­wi­dło­wą kon­dy­cję barie­ry hydro­li­pi­do­wej. Roz­świe­tla­ją­ce serum z nowo­cze­sną i naj­bar­dziej sta­bil­ną for­mą wita­mi­ny C, dosko­na­le tole­ro­wa­ną przez skó­rę to wariant zapew­nia­ją­cy wyrów­na­nie kolo­ry­tu i odmło­dze­nie. W port­fo­lio mar­ki Routi­nes znaj­dzie­my rów­nież pro­dukt do pie­lę­gna­cji cery doj­rza­łej i trą­dzi­ko­wej. Jest to spe­cja­li­stycz­ne serum z reti­na­lem opra­co­wa­ne w for­mie lek­kie­go olej­ku, któ­ry szyb­ko się wchła­nia, nie obcią­ża­jąc skóry.

KROK 4 KREM 

Eta­pem nie­zwy­kle waż­nym w codzien­nej ruty­nie pie­lę­gna­cyj­nej jest odpo­wied­nie nawil­że­nie cery. Pierw­szym warian­tem mar­ki Routi­nes jest krem nawil­ża­ją­cy o wie­lo­kie­run­ko­wym dzia­ła­niu i lek­kiej, nie­ob­cią­ża­ją­cej for­mu­le, odpo­wied­niej na dzień i na noc. Kolej­ny pro­dukt to rege­ne­ru­ją­cy i odmła­dza­ją­cy krem pod oczy oraz na powie­ki, któ­ry dzię­ki zawar­to­ści pep­ty­dów spra­wia, że zmarszcz­ki wokół oczu są mniej widocz­ne, a skó­ra bar­dziej ela­stycz­na. Pro­duk­tem nie­zbęd­nym pod­czas pie­lę­gna­cji, szcze­gól­nie w okre­sie wio­sen­no-let­nim (ale tak napraw­dę przez cały rok) jest krem łączą­cy wyso­ką ochro­nę SPF50 z nawil­że­niem. Dzię­ki uni­kal­nej for­mu­le szyb­ko się wchła­nia, nie bie­li skó­ry i nie pozo­sta­wia na niej lep­kiej war­stwy. Wie­czor­ną ruty­nę pie­lę­gna­cyj­ną war­to wzbo­ga­cić o odżyw­czy krem z cera­mi­da­mi, któ­ry już od pierw­szej apli­ka­cji wspie­ra odbu­do­wę barie­ry hydrolipidowej.

KROK 5 PEELING

Istot­nym, choć czę­sto pomi­ja­nym eta­pem w ruty­nie pie­lę­gna­cyj­nej, jest peeling, któ­ry zapew­ni wzmoc­nie­nie i popra­wę kon­dy­cji skó­ry. Routi­nes by Alk­mie posia­da trzy do wybo­ru, w zależ­no­ści od potrzeb cery. Pierw­szy z nich – peeling enzy­ma­tycz­ny, dzię­ki kre­mo­wej for­mu­le i zawar­to­ści enzy­mów owo­co­wych z grusz­ki, figi oraz ana­na­sa, deli­kat­nie roz­pusz­cza mar­twy naskó­rek, przy­wra­ca­jąc zdro­wy i pro­mien­ny wygląd. Peeling sza­fi­ro­wy łączy w sobie sku­tecz­ność natu­ral­nej mikro­der­ma­bra­zji – złusz­cza­nia mecha­nicz­ne­go oraz kwa­sów – złusz­cza­nia che­micz­ne­go. Oba pro­duk­ty spraw­dzą się w pie­lę­gna­cji poran­nej i wie­czor­nej. Za to peeling kwa­so­wy odpo­wied­ni na noc sku­tecz­nie i w kon­tro­lo­wa­ny spo­sób złusz­cza mar­twy naskó­rek, wygła­dza i redu­ku­je niedoskonałości.

 KROK 6 MASKA

Ostat­nim kro­kiem, któ­ry pozwo­li zamknąć pie­lę­gna­cję, jest inten­syw­nie nawil­ża­ją­ca maska jogur­to­wa. Przy­no­si ona uko­je­nie podraż­nio­nej cerze, a dzię­ki zawar­to­ści natu­ral­ne­go pre­bio­ty­ku – wegań­skie­go kefi­ru z opun­cji w połą­cze­niu z lak­to­fe­ry­ną, wspie­ra rów­no­wa­gę mikro­bio­mu skó­ry i niwe­lu­je zaczerwienienia.

Routi­nes by Alk­mie to krót­ka, lecz sil­na dekla­ra­cja, któ­ra udo­wad­nia, że pie­lę­gna­cja nie musi być skom­pli­ko­wa­na! Moż­na ją dopa­so­wać pod sie­bie, ogra­ni­cza­jąc do mini­mum lub roz­bu­do­wu­jąc ją, ponie­waż naj­bar­dziej sku­tecz­na jest taka, któ­ra jest skro­jo­na do naszych potrzeb.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

MONUMENTAL – innowacyjna kolekcja płytek Ceramiki Paradyż

Komentarze

komentarzy