Uroda

Wyjątkowe prezenty na Dzień Kobiet

8 marca to wyjątkowa data w kalendarzu – Międzynarodowy Dzień Kobiet. To doskonała okazja, aby skupić się na kobietach w naszym życiu – matkach, siostrach, ciotkach, przyjaciółkach i przede wszystkim, na sobie. Warto zatrzymać się na chwilę i poświęcić im więcej uwagi. To może być wspólny seans w kinie, relaksująca kawa z niespieszną rozmową lub drobny upominek, który umili wieczór, jak na przykład ciekawa książka, pięknie pachnąca świeca lub delikatne produkty, które zachęcą do zorganizowania wieczornego SPA w domu. Wybierając prezenty, warto postawić na wyjątkowe doznania. W tym mogą pomóc wyselekcjonowane produkty z kolekcji Rituals, takie jak The Ritual of Sakura oraz The Ritual of Ayurveda. Niech każda kobieta poczuje się wyjątkowo w tym dniu!

 

prezenty na dzień kobiet

Wyjąt­ko­we pre­zen­ty na Dzień Kobiet – wyse­lek­cjo­no­wa­ne pro­duk­ty z kolek­cji Ritu­als, takie jak The Ritu­al of Saku­ra oraz The Ritu­al of Ayurveda.

Zestaw poda­run­ko­wy The Ritu­al of Sakura

Sta­ro­żyt­na tra­dy­cja Hana­mi z Japo­nii to ukłon w stro­nę ulot­ne­go pięk­na kwia­tu wiśni. Tak jak w przy­pad­ku same­go życia, jego pięk­no jest krót­ko­trwa­łe i cen­ne, dla­te­go nale­ży się nim cie­szyć w peł­ni. Odkryj The Ritu­al of Saku­ra i świę­tuj każ­dy dzień jako nowy począ­tek. Zestaw dostęp­ny jest w trzech roz­mia­rach: S – 109 zł, M – 185 zł, L – 235 zł

Zestaw podarunkowy The Ritual of Sakura

Zestaw poda­run­ko­wy The Ritu­al of Sakura

Zestaw poda­run­ko­wy The Ritu­al of Ayurveda

Znajdź rów­no­wa­gę dzię­ki zesta­wo­wi upo­min­ko­we­mu The Ritu­al of Ayurve­da. Ta sta­ro­żyt­na filo­zo­fia opie­ra się na przy­wra­ca­niu wewnętrz­nej har­mo­nii poprzez sta­rą prak­ty­kę oczysz­cza­nia i pie­lę­gno­wa­nia cia­ła i duszy. Zestaw dostęp­ny jest w trzech roz­mia­rach: S – 109 zł, M – 185 zł, L – 235 zł

Zestaw podarunkowy The Ritual of Ayurveda

Zestaw poda­run­ko­wy The Ritu­al of Ayurveda

Świe­ca The Ritu­al of Sakura

Świe­ca, któ­ra spra­wi, że każ­de­go dnia będziesz ota­czać się zapa­chem wio­sny. Poczuj, jak dzię­ki słod­kie­mu zapa­cho­wi kwia­tu wiśni i kre­mo­we­go mle­ka ryżo­we­go, z każ­dą chwi­lą ogar­nia Cię coraz więk­szy opty­mizm. Dzię­ki grusz­ce nashi i zie­lo­nym nutom gło­wy, a tak­że ser­cu kom­po­zy­cji z owo­co­wym kwia­tem wiśni i iry­sem, możesz zanu­rzyć się w zapa­chu, któ­ry przy­nie­sie Ci uczu­cie odno­wie­nia. Cena: 115 zł

Świeca The Ritual of Sakura

Świe­ca The Ritu­al of Sakura

DROGA DO WEWNĘTRZNEGO SPOKOJU Z RITUALS COSMETICS

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

 

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

Idealne prezenty na walentynki: dla niej, dla niego i… dla siebie

Miłość nie­jed­no ma imię. Dla­te­go na Walen­tyn­ki przy­go­to­wa­li­śmy pro­po­zy­cje pre­zen­tów od Ritu­las, któ­re spraw­dzą się ide­al­nie zarów­no dla Niej, jak i dla Nie­go. Ale świę­to miło­ści to nie tyl­ko czas dla par. To rów­nież dosko­na­ła oka­zja, aby spra­wić uro­czy upominek…
Więcej
NewsroomUroda

NOWA, ULEPSZONA KOLEKCJA The Ritual of Hammam

Ritu­als Cosme­tics ogła­sza relaunch swo­jej kul­to­wej kolek­cji prze­zna­czo­nej do domo­we­go spa – The Ritu­al of Ham­mam. Ta odświe­żo­na i ulep­szo­na gama zawie­ra­ją­ca nowe pro­duk­ty, zosta­ła wzbo­ga­co­na ole­jem arga­no­wym i euka­lip­tu­sem. Kosme­ty­ki skła­da­ją się w co najmniej…
Więcej
Uroda

ŚWIĘTUJ (TY)DZIEŃ ZIEMI Z RITUALS!

Każ­dy z nas pamię­ta o obcho­dzo­nym 26.05 Dniu Mat­ki. Czy nie zapo­mi­na­my jed­nak o cele­bra­cji tej dru­giej – Mat­ki Zie­mi? W sobo­tę 22 kwiet­nia obcho­dzo­ne jest naj­więk­sze mię­dzy­na­ro­do­we świę­to eko­lo­gicz­ne – Dzień Zie­mi. Z tej…
Więcej