UrodaVers24 favorites

BIBBI Parfum - zapachy w świecie  medytacji 

Mar­ka BIBBI Par­fum dostęp­na eks­klu­zyw­nie w per­fu­me­riach Gali­lu to luk­su­so­we zapa­chy, któ­re łączą w sobie rze­mio­sło i naj­no­wo­cze­śniej­szą tech­no­lo­gię- a wszyst­ko po to, by stwo­rzyć zupeł­nie nową sfe­rę doznań zapa­cho­wych. Zało­żo­na przez uro­dzo­ną w Szwecji,…

Więcej
Uroda

Zapach jako dzieło sztuki

Sztu­ka nie­ustan­nie posze­rza swo­je pola o nowe dzie­dzi­ny i na prze­strze­ni lat może­my zaob­ser­wo­wać, jak arty­ści adap­tu­ją nowe płasz­czy­zny twór­cze na swój uży­tek. Tak było z fil­mem i foto­gra­fią, któ­re począt­ko­wo wca­le nie wcho­dzi­ły do…

Więcej
Uroda

Słodkie święta w Zaczarowanej Krainie Jo Malone London

Aro­mat świe­że­go imbi­ru i świą­tecz­nych przy­praw zapro­wa­dzi Cię pro­sto do magicz­ne­go lasu peł­ne­go  lasek cukro­wych, roz­iskrzo­nych cho­inek oraz nie­za­po­mnia­nych pre­zen­tów od mar­ki Jo Malo­ne Lon­don. Naj­now­sza, limi­to­wa­na, cza­ru­ją­ca świą­tecz­na kolek­cja wpro­wa­dzi Cię w świat świą­tecz­nej magii. Jak…

Więcej
Uroda

Najnowszy zapach Editions de Parfums Frédéric Malle - Heaven Can Wait

Frédéric Mal­le został obda­rzo­ny nie­zwy­kłym darem: jak nikt inny potra­fi uży­wać nosa. Od Saint-Ger­ma­in-des-Prés aż po Cen­tral Park zbu­do­wał tajem­ni­czy świat emo­cji, po któ­rym podró­żu­je, jak­by prze­wra­cał stro­ny książ­ki peł­nej wspo­mnień, spo­tkań i fan­ta­zji. Jego…

Więcej
Uroda

Makijażowe trendy/ MAC

Maki­ja­żo­we tren­dy ewo­lu­ują w szyb­kim tem­pie, ofe­ru­jąc nie­ustan­ne źró­dło inspi­ra­cji. Oto kil­ka naj­now­szych, któ­re zdo­by­wa­ją popu­lar­ność na całym świe­cie i zachę­ca­ją do eks­pe­ry­men­to­wa­nia z wyglą­dem. THANKS, IT’S MAC Thanks, it’s MAC to odcień pomad­ki Lustre­glass, który…

Więcej
Uroda

Skuteczna pielęgnacja włosów – tołpa® hair rituals 

W pie­lę­gna­cji wło­sów – podob­nie jak skó­ry – klu­czem do suk­ce­su jest indy­wi­du­al­nie dobra­na sku­tecz­na pie­lę­gna­cja do ich potrzeb. Pol­ska mar­ka kosme­ty­ków TOŁPA stwo­rzy­ła linię HAIR RITUALS, któ­ra łączy wyjąt­ko­we skład­ni­ki pie­lę­gnu­ją­ce i dłu­go utrzy­mu­ją­cym się deli­kat­nym zapachem.…

Więcej
Uroda

DBAJ O SWOJE WŁOSY TAK, JAK DBASZ O SKÓRĘ

Mar­ka Hair Ritu­el by Sisley od 2018 roku rewo­lu­cjo­ni­zu­je meto­dy pie­lę­gna­cji wło­sów i skó­ry gło­wy, wyko­rzy­stu­jąc osią­gnię­cia kil­ku­dzie­się­ciu lat badań skó­ry w labo­ra­to­riach Sisley. Pie­lę­gna­cja odmła­dza­ją­ca nie powin­na ogra­ni­czać się tyl­ko do twa­rzy i cia­ła. Skuteczne…

Więcej
Uroda

Piękna skóra w każdym wieku z nową linią Slow Age od Alkmie

Slow Aging to podej­ście do pie­lę­gna­cji, któ­re sku­pia się na dłu­go­ter­mi­no­wych dzia­ła­niach mają­cych na celu spo­wol­nie­nie pro­ce­su sta­rze­nia się skó­ry. To też zaak­cep­to­wa­nie zmian, któ­re wraz z wie­kiem poja­wia­ją się na skó­rze, co jest spójne…

Więcej
NewsroomUroda

NOWA, ULEPSZONA KOLEKCJA The Ritual of Hammam

Ritu­als Cosme­tics ogła­sza relaunch swo­jej kul­to­wej kolek­cji prze­zna­czo­nej do domo­we­go spa – The Ritu­al of Ham­mam. Ta odświe­żo­na i ulep­szo­na gama zawie­ra­ją­ca nowe pro­duk­ty, zosta­ła wzbo­ga­co­na ole­jem arga­no­wym i euka­lip­tu­sem. Kosme­ty­ki skła­da­ją się w co najmniej…

Więcej
NewsroomUroda

Niezbędniki Your KAYA, które odmienią Twoją pielęgnację 

Your KAYA, pol­ska mar­ka orga­nicz­nych pro­duk­tów men­stru­acyj­nych oraz natu­ral­nych kosme­ty­ków do twa­rzy i cia­ła dba o kom­plet­ną pie­lę­gna­cję wraż­li­wej skó­ry o każ­dej porze roku. I choć lato zda­je się nieść naj­więk­sze wyzwa­nia, best­sel­le­ro­we pro­duk­ty marki…

Więcej