DLACZEGO WARTO SIĘGNĄĆ PO KOSMETYKI Z WITAMINĄ C?

Jeże­li w ogó­le może­my stwier­dzić, że jakaś wita­mi­na jest tą „naj­mod­niej­szą” – z pew­no­ścią jest to wita­mi­na C. Już od dłuż­sze­go cza­su mówi się o…

Podaruj sobie i swojej mamie najlepszy tusz do rzęs Build-Up Extra Volume od IsaDory!

Jaki jest ide­al­ny pre­zent dla mamy? Każ­de­go roku daje­my kwia­ty, bukie­ty sło­dy­czy, malo­wa­ne ręcz­nie kub­ki lub nową biżu­te­rię. Jed­nak to naj­prost­sze pre­zen­ty są naj­pięk­niej­sze. A…

Zniewalające zapachy na Dzień Matki

Świe­ży, kwia­to­wy, orien­tal­ny – uwiel­bia­my ota­czać się pięk­ny­mi zapa­cha­mi, a tak­że zmie­niać je w zależ­no­ści od oka­zji. Jeśli nie masz jesz­cze pomy­słu na ide­al­ny pre­zent…

Jak przygotować skórę do opalania? 

Kie­ru­nek let­nie­go wyjaz­du obra­ny, pla­żo­wa gar­de­ro­ba skom­ple­to­wa­na, ale czy pod­czas przy­go­to­wań uwzględ­ni­łaś potrze­by swo­jej skó­ry? Zadbaj o jej kon­dy­cję zawcza­su, by po powro­cie z urlo­pu…

iperfumy.pl to teraz Notino!

Sklep iperfumy.pl w cią­gu 13 lat swo­je­go ist­nie­nia na pol­skim ryn­ku zdo­był ser­ca wie­lu milio­nów zado­wo­lo­nych klien­tów. W tym okre­sie nastą­pi­ło rów­nież zna­czą­ce powięk­sze­nie się…

Mgiełka a woda termalna – co wybrać latem?

Nie­za­stą­pio­ne latem – mgieł­ki i wody ter­mal­ne, gdy nasza skó­ra natych­miast potrze­bu­je ulgi i nawil­że­nia. Dziś sta­je­my przed dyle­ma­tem: mgieł­ka czy woda ter­mal­na? Co będzie…

Jessika Mercedes Kirschner i Julia Kuczyńska – ambasadorki ZALANDO BEAUTY

Zalan­do – wio­dą­ca w Euro­pie plat­for­ma modo­wa i lifestyle’owa,prezentuje lokal­ną war­stwę kam­pa­nii Beau­ty z udzia­łem swo­ich pol­skich amba­sa­do­rek Jes­si­ki Mer­ce­des Kir­sch­ner i Julii Kuczyń­skiej. Kam­pa­nia…

Najnowsze technologie i pielęgnacja – co mają ze sobą wspólnego?

Kosme­to­lo­gia to jed­na z naj­szyb­ciej roz­wi­ja­ją­cych się dzie­dzin wie­dzy. To dzię­ki niej mogą powsta­wać nowo­cze­sne kosme­ty­ki, któ­re coraz sku­tecz­niej z widocz­ny­mi ozna­ka­mi sta­rze­nia. Bez bólu,…

Nowa kolekcja Tom Ford Summer Soleil 2019

Udaj się do kra­iny przy­jem­no­ści z Tom Ford Sum­mer Sole­il 2019 – po mistrzow­sku skom­po­no­wa­ną kolek­cją kosme­ty­ków do maki­ja­żu wzbo­ga­co­nych o dro­bin­ki 24-kara­to­we­go zło­ta oraz…

Olejki do demakijażu – pielęgnują i odżywiają

Kobie­ty je poko­cha­ły. Nic dziw­ne­go, sko­ro pie­lę­gnu­ją i odży­wia­ją – olej­ki do dema­ki­ja­żu twa­rzy, któ­re obec­nie są nie­od­łącz­ną czę­ścią codzien­nej pie­lę­gna­cji. I cho­ciaż do tej…

Skuteczne peelingi do twarzy i ciała

Zwy­kle w łazien­ce mamy pod ręką set­ki kosme­ty­ków i pro­duk­tów do pie­lę­gna­cji wło­sów czy skó­ry. Ale czy wśród nich znaj­du­je się dobry peeling do twa­rzy…

Vision D’Asie: światło i kontrast – Chanel Cruise 2019

Naj­pierw błysk, a potem ciem­ność – pola­ry­za­cja świa­tła jawi się poprzez naj­now­szą kolek­cję maki­ja­żu Cha­nel Cru­ise 2019 stwo­rzo­ną przez Lucię Pica. To kolej­na odsło­na jej…

Męski rytuał pielęgnacyjny z Bleu de Chanel

Pod­sta­wa codzien­ne­go, męskie­go rytu­ału pie­lę­gna­cyj­ne­go – gole­nie. To sztu­ka, któ­rą każ­dy nowo­cze­sny, ele­ganc­ki męż­czy­zna powi­nien opa­no­wać do per­fek­cji. Żyje­my bowiem w cza­sach, gdy bro­da i…