Uroda

Ampułki dostosowane do potrzeb Twojej skóry - Sesderma

Kul­to­wy pro­dukt mar­ki Ses­der­ma – odżyw­cze, skon­cen­tro­wa­ne ampuł­ki z wyso­kim stę­że­niem skład­ni­ków aktyw­nych, któ­re ide­al­nie uzu­peł­nia­ją pod­sta­wo­wą pie­lę­gna­cję, powra­ca­ją w zupeł­nie nowym wyda­niu. Każ­dy z czte­rech warian­tów: anty­ok­sy­da­cyj­ne C‑VIT, bio­sty­mu­lu­ją­ce FACTOR G RENEW, liftin­gu­ją­ce DAESES…

Więcej
Włosy

Jak zapobiec wypadaniu włosów?

Nad­mier­ne wypa­da­nie wło­sów jest pro­ble­mem, z któ­rym bory­ka się wie­le kobiet – i to w róż­nym wie­ku. W jaki spo­sób radzić sobie z tego typu dole­gli­wo­ścia­mi i spra­wić, aby nasze wło­sy były pięk­ne, gęste i…

Więcej
Uroda

Jak zapuścić brwi? Sposoby na bujne włoski na brwiach

Gęste brwi są teraz moc­no w tren­dach. Z pew­no­ścią zasta­na­wia­cie się jak je uzy­skać, szcze­gól­nie jeśli mat­ka natu­ra nie obda­rzy­ła was zbyt buj­ny­mi wło­ska­mi na brwiach. Zdra­dza­my wam trzy spo­so­by, któ­re wspo­mo­gą zapusz­cza­nie brwi. Po…

Więcej
Uroda

Kolorowy sen na jawie - nowa, wiosenna kolekcja zapachów Jo Malone London

Wygrze­waj się w wio­sen­nym słoń­cu na egzo­tycz­nych wybrze­żach oby­wa­nych fala­mi, przy deli­kat­nym odgło­sie trze­po­czą­cych na wie­trze płat­ków kwia­tów, dzię­ki naj­now­szej, wio­sen­nej i kolo­ro­wej kolek­cji Jo Malo­ne Lon­don Blos­soms. To zapa­chy inspi­ro­wa­ne  bia­ły­mi lub paste­lo­wy­mi kwia­ta­mi…

Więcej
Uroda

Odzyskaj wewnętrzną harmonię z najnowszą linią Nuxe Body Rêve de thé

Naj­now­sza, rewi­ta­li­zu­ją­ca linia z serii Body mar­ki Nuxe Rêve de thé dzię­ki kom­plek­so­wej pie­lę­gna­cji pozwo­li odzy­skać wewnętrz­ną har­mo­nię nie tyl­ko cia­łu, ale i zmy­słom. Ta wyjąt­ko­wa pie­lę­gna­cja o ultra­zmy­sło­wej kon­sy­sten­cji cho­ciaż na chwi­lę pozwo­li zapo­mnieć…

Więcej
Uroda

Dbanie o włosy nigdy nie było prostsze!

Sen w naszym życiu jest jed­ną z naj­istot­niej­szych oraz naj­przy­jem­niej­szych czyn­no­ści, z jaki­mi mamy moż­li­wość się spo­tkać… a gdy­by tak połą­czyć sen z pie­lę­gna­cją wło­sów? Przed­sta­wia­my wam NOWOŚĆ! Sle­epO­ver z ulu­bio­nej serii Defy Dama­ge mar­ki…

Więcej
Uroda

Razem z JOICO raz na zawsze pożegnasz zniszczone włosy!

Zadba­ne wło­sy są pod­sta­wą do tego, aby czuć się pięk­nie oraz wyjąt­ko­wo! Zwłasz­cza teraz – po mroź­nej zimie, pod­czas któ­rej Two­je wło­sy z pew­no­ścią były nara­żo­ne na wie­le szko­dli­wych czyn­ni­ków. Pozwól nam zabrać się w…

Więcej
Uroda

Baby botox - czym jest i jakie daje efekty

Baby botox to rodzaj zabie­gu z zakre­su medy­cy­ny este­tycz­nej, któ­ry daje dobre efek­ty w posta­ci roz­pro­sto­wa­nia i wypeł­nie­nia powsta­łych na skó­rze zmarsz­czek. W prze­ci­wień­stwie do zwy­kłe­go botok­su, może­my ocze­ki­wać bar­dziej natu­ral­ne­go efek­tu. Po baby botox…

Więcej
Uroda

W trosce o gładką, nawilżoną skórę - najnowsze produkty CeraVe SA

Każ­dy pro­dukt Cera­Ve zawie­ra nie­zbęd­ne cera­mi­dy, potrzeb­ne zdro­wej skó­rze do przy­wró­ce­nia i utrzy­ma­nia jej natu­ral­nej barie­ry ochron­nej. Naj­now­sze pro­duk­ty z linii SA to połą­cze­nie tech­no­lo­gii MVE pozwa­la­ją­cej na kon­tro­lę pro­ce­su nawil­że­nia przez cały dzień, 10%…

Więcej
Uroda

Jak nawilżyć skórę głowy - 3 sprawdzone sposoby

Sucha skó­ra gło­wy swę­dzi i pie­cze – z cza­sem, jeśli o nią nie zadba­my może­my zacząć bory­kać się z łupie­żem i wypa­da­niem wło­sów, a tak­że para­dok­sal­nie z ich prze­tłusz­cza­niem się. Jak nawil­żyć skó­rę gło­wy? Przed­sta­wia­my…

Więcej