Aloe Vera Mousse Mask od marki KLAPP Cosmetics

Alo­es jest darem natu­ry da ludz­ko­ści i jed­nym z naj­star­szych pro­duk­tów lecz­ni­cze­go pocho­dze­nia roślin­ne­go. Pro­duk­ty SKIN NATURAL zawie­ra­ją eks­trakt z Aloe Vera Bar­ba­den­sis, któ­ry pocho­dzi…

Nowy produkt na porost paznokci od REEBOK

ODKRYJ NIEOCZEKIWANE Z MARKĄ REEBOK, KTÓRA PREZENTUJE NOWY PRODUKT NA POROST PAZNOKCI “NAILED IT”.  Żel­ki “Nailed It” spra­wią, że Wasze paznok­cie nie tyl­ko bły­ska­wicz­nie uro­sną,…

Kosmetyki INGLOT z certyfikacją V-LABEL

Dzię­ki współ­pra­cy INGLOT – fir­my pro­du­ku­ją­cej i ofe­ru­ją­cej pro­duk­ty beau­tyi skin­ca­re z orga­ni­za­cją V-LABEL, po 7 mie­sią­cach szcze­gó­ło­wych ana­liz surow­ców i metod pro­duk­cji, za wegań­skie…

Nawilżający samoopalacz w sprayu

Bio­lo­gicz­ne dzia­ła­nie Pho­to­derm Auto­bron­zant wyko­rzy­stu­je naj­now­sze osią­gnię­cia tech­no­lo­gii, łącząc sub­stan­cje samo­opa­la­ją­ce (dihy­drok­sy­ace­ton, DHA) i skład­ni­ki o wła­ści­wo­ściach roz­pra­sza­ją­cych. Te ostat­nie spra­wia­ją, że do naskór­ka docie­ra…

NATURALNE PIĘKNO W KLINICE STHETIC!

Tra­dy­cyj­ną let­nią czwart­ko­wą impre­zę w ogro­dach Kli­ni­ki Sthe­tic i tym razem moż­na okre­ślić jako wyjąt­ko­we towa­rzy­skie wyda­rze­nie roku! Boha­te­rem wie­czo­ru był zna­ko­mi­ty pro­dukt mar­ki SAYPHA…

Gra w kolory według Chanel – kolor to nowy kanon

Koniec z nudą w maki­ja­żu – sza­ry, nie­bie­ski, zie­lo­ny, wrzo­so­wy. W tym sezo­nie zapo­mnij o czar­nym maki­ja­żu oczu i odważ­nie baw się kolo­rem! W tym sezo­nie…

CHANEL A LA PLAGE – plaża Chanel w centrum Warszawy

Pla­żo­wy look według Cha­nel? Olfak­to­rycz­ne orzeź­wie­nie, połysk uwo­dzi­ciel­skich ust i oczy­wi­ście natu­ral­ny, zdro­wy blask. Tego lata zapo­mi­na­my o wszyst­kim w sty­lo­wy, nie­po­wta­rzal­ny spo­sób. W dniach…

MGIEŁKA TAK MOCNA JAK SERUM

DZIAŁANIE Insti­tut Esthe­derm, w opar­ciu o bada­nia labo­ra­to­ryj­ne stwo­rzył i opa­ten­to­wał mgieł­kę Cel­lu­lar Water Mist, 100% bio­mi­me­tycz­ną, inspi­ro­wa­ną wodą, natu­ral­nie wystę­pu­ją­cą w skó­rze. Woda ta…

Ochrona przeciwsłoneczna – kremy z wysokim filtrem

Ostat­nio pogo­da nie daje nam ani chwi­li wytchnie­nia i pierw­szy raz od bar­dzo dłu­gie­go cza­su może­my się pochwa­lić ist­nie tro­pi­kal­nym latem! W koń­cu mamy lato,…

Sprawdzony bestseller – zabieg Icoone!

Pod wpły­wem roz­wo­ju tech­no­lo­gii w medy­cy­nie este­tycz­nej nie­trud­no o nowo­ści, o któ­rych mówi się jedy­nie w super­la­ty­wach. Mimo wszyst­ko nie słab­nie popyt na tech­no­lo­gie spraw­dzo­ne…

MAGICSTRIPES DEEP DETOX – MASECZKA DETOKSUJĄCO-NAPINAJĄCA

Połą­cze­nie ultra-drob­nych czą­ste­czek detok­su­ją­cej glin­ki z mikro-włók­ni­stym pła­tem masecz­ki nie tyl­ko dosko­na­le oczysz­cza, ale rów­nież napi­na i mode­lu­je skó­rę twa­rzy. Zasto­so­wa­ne połą­cze­nie sta­no­wi naj­bar­dziej zaawan­so­wa­ną…

Profesjonalny makijaż i moc naturalnych składników – NEO MAKE UP

NEO MAKE UP to pol­ska mar­ka kosme­ty­ków kolo­ro­wych dostęp­na na ryn­ku od 2018 roku, nale­żą­ca do rodzi­ny Cosmo Gro­up – fir­my, któ­ra pod swo­imi skrzy­dła­mi…

Witaminy, za które Twoja skóra będzie Ci wdzięczna

Pięk­na skó­ra to nie tyl­ko dba­nie o codzien­ną pie­lę­gna­cję, dema­ki­jaż czy odpo­wied­ni poziom nawil­że­nia. Cera odzwier­cie­dla bowiem to, co dzie­je się w naszym orga­ni­zmie, dla­te­go…