NewsroomUrodaVers24 favorites

Krem pod oczy -  jaki wybrać?

Pie­lę­gna­cja skó­ry pod ocza­mi jest wyma­ga­ją­ca, dla­te­go wybie­ra­jąc naj­lep­szy dla niej kosme­tyk, war­to zwró­cić uwa­gę na kil­ka aspek­tów. Dzię­ki odpo­wied­nim pro­duk­tom opóź­nia­my pro­ce­sy sta­rze­nia stre­fy pod ocza­mi. Obce nam będą tak­że zasi­nie­nia i prze­su­sze­nia. W…

Więcej
Uroda

Prezenty na Dzień Matki, które Ją zachwycą

Tego­rocz­ny Dzień Mat­ki z pew­no­ścią będzie inny, niż dotych­cza­so­wy, kie­dy spo­ty­ka­li­śmy się wspól­nie na kawie czy obie­dzie bądź świę­to­wa­li­śmy z całą rodzi­ną. Dzień Mat­ki to bowiem jeden z tych cudow­nych dni, gdy bez­tro­sko cele­bru­je­my kobie­cość…

Więcej
NewsroomUroda

Jak dbać o usta? 

Zebra­li­śmy zdro­we rytu­ały, któ­re war­to wpro­wa­dzić do swo­jej codzien­nej pie­lę­gna­cji, aby jesz­cze lepiej zadbać o usta. W koń­cu wszy­scy chce­my, aby były zawsze peł­ne, gład­kie i po pro­stu pięk­ne! O pie­lę­gna­cji ust łatwo zapo­mnieć, szcze­gól­nie…

Więcej
UrodaVers24 favorites

Bakuchiol - bezpieczny retinol

Jesz­cze nie­daw­no pro­duk­ty zawie­ra­ją­ce baku­chiol na pol­skim ryn­ku moż­na było poli­czyć na pal­cach jed­nej ręki. Dziś jest on zde­cy­do­wa­nie powszech­niej­szy, a my prze­wi­du­je­my, że już wkrót­ce sta­nie się tak samo popu­lar­ny jak reti­nol. Dla­cze­go? Ponie­waż…

Więcej
Uroda

Jedwabna poszewka - zalety dla urody

Zwy­kle, gdy chce­my zadbać o kon­dy­cję swo­jej skó­ry i wło­sów, pierw­sze, co przy­cho­dzi nam na myśl to kosme­ty­ki do ich pie­lę­gna­cji. Ist­nie­je jed­nak wie­le akce­so­riów, któ­re wspo­ma­ga­ją ich dzia­ła­nie oraz bez­po­śred­nio pozy­tyw­nie wpły­wa­ją na nasz…

Więcej
Zdrowie

Herbaty ziołowe pomagające zmniejszyć stres

Wie­le tra­dy­cyj­nych her­bat oraz her­bat zio­ło­wych może pomóc nam zła­go­dzić obja­wy stre­su i ogól­ne­go uczu­cia nie­po­ko­ju. Nie­któ­re zio­ła, takie jak mię­ta, rumia­nek, jaśmin, lawen­da czy meli­sa – mogą pomóc nam się zre­lak­so­wać i prze­spać spo­koj­nie…

Więcej
UrodaVers24 favorites

Oczyszczające maseczki na twarz - przepisy DIY

Sku­tecz­nie oczysz­cze­nie cery to numer jeden w codzien­nej pie­lę­gna­cji. Bez tego skó­ra nie będzie w sta­nie się sku­tecz­nie zre­ge­ne­ro­wać, a pory będą się zapy­chać. Cera wkrót­ce zsza­rze­je, a na jej powierzch­ni two­rzyć się będą nie­do­sko­na­ło­ści.…

Więcej
UrodaVers24 favorites

Emolienty - co to są emolienty i jak je stosować 

Emo­lien­ty to sprzy­mie­rzeń­cy deli­kat­nej, skłon­nej do podraż­nień skó­ry. Mogą być sto­so­wa­ne nawet u nie­mow­ląt i są popu­lar­nym skład­ni­kiem der­mo­ko­sme­ty­ków. Co to są emo­lien­ty i jak je popraw­nie sto­so­wać? Emo­lien­ty to gru­pa kosme­ty­ków nazy­wa­na w ten…

Więcej
UrodaVers24 favorites

Kwas migdałowy - jak go stosować?

Kwas mig­da­ło­wy jest jedy­ny w swo­im rodza­ju – zarów­no złusz­cza skó­rę, jak i ją nawil­ża. Jest dosko­na­ły dla osób, któ­re bory­ka­ją się z pro­ble­mem zaskór­ni­ków, ale mają wraż­li­wą cerę. Wybór kwa­su odpo­wied­nie­go dla naszej skó­ry…

Więcej
NewsroomUroda

ZOOM ON Bobbi Brown Hydrating Water Fresh Cream

Nie jest tajem­ni­cą, że świe­żość i rów­no­wa­ga skó­ry zaczy­na­ją się od odpo­wied­nie­go nawod­nie­nia. Naj­now­szy krem mar­ki Bob­bi Brown – Hydra­ting Water Fresh Cre­am został stwo­rzo­ny, aby zapew­nić 100 godzin odmła­dza­ją­ce­go nawil­że­nia i usta­bi­li­zo­wać odwod­nio­ną, zestre­so­wa­na…

Więcej
UrodaVers24 favorites

Skóra tłusta - jak ją pielęgnować?

Jesteś szczę­śli­wą posia­dacz­ką skó­ry pięk­nej, ale tłu­stej? Jeśli nauczysz się ją odpo­wied­nio pie­lę­gno­wać, gwa­ran­tu­je­my, że prze­sta­nie przy­spa­rzać ci pro­ble­mów. Skó­ra tłu­sta, tak jak wska­zu­je jej nazwa, nad­mier­nie się prze­tłusz­cza, i to nie tyl­ko w stre­fie…

Więcej