Najlepsze maski do twarzy, które warto wypróbować

 Odży­wia­ją, nawil­ża­ją, rewi­ta­li­zu­ją skó­rę i bły­ska­wicz­nie popra­wia­ją wygląd cery. Uwiel­bia­ją je nie tyl­ko Kore­an­ki, dla któ­rych maska do twa­rzy jest jed­nym z klu­czo­wych eta­pów pielęgnacji,…

Włosy jak z Instagrama – inspiracje

W dzi­siej­szych cza­sach inspi­ru­je­my się głów­nie blo­ger­ka­mi i insta­gra­mer­ka­mi. Nie tyl­ko w kwe­stii ubrań czy maki­ja­żu ale tak­że w kwe­stii fry­zur i kolo­ru wło­sów, w…

Romantyczne fryzury, które możesz zrobić sam

Non­sza­lanc­ki koń­ski ogon, zgrab­ny kok, ple­cio­ne z wło­sów war­ko­cze – nie musisz mieć nad­zwy­czaj­nych zdol­no­ści manu­al­nych czy ukoń­czo­nych kur­sów fry­zjer­skich, by wycza­ro­wać ze swo­ich włosów…

Druga skóra – Estee Lauder Double Wear Nude

Wśród setek pod­kła­dów, chy­ba żaden nie budzi tak skraj­nych emo­cji, jak kul­to­wy Double Wear od Estee Lau­der – albo się go kocha, albo nie. Kobiety…

Organique skuteczna terapia odmladzająca

Nowa tera­pia na bazie jagód goji jest prze­zna­czo­na do pie­lę­gna­cji skó­ry z ozna­ka­mi sta­rze­nia, zmę­czo­nej, wyma­ga­ją­cej sty­mu­la­cji i odno­wy. Inspi­ra­cją do stwo­rze­nia nowej tera­pii były jagody…

Jak powinna wyglądać codzienna pielęgnacja skóry twarzy? Przewodnik krok po kroku

Czy wiesz ile błę­dów popeł­niasz w codzien­nej pie­lę­gna­cji? Jak się oka­zu­je, ist­nie­je tak wie­le mitów na temat odpo­wied­nich metod dba­nia o skó­rę twa­rzy, że trudno…

Jesienny makijaż – barwy sezonu

Nie­ste­ty, musi­my pogo­dzić się z tym, że lato dobie­gło koń­ca. Jed­nak zamiast się zała­my­wać, cho­wać pod kocem i ze zre­zy­gno­wa­niem cze­kać na nadej­ście mro­zów, warto…

L’Erbolario – perfumy dla najbardziej wymagających

Natu­ral­ne pięk­no Każ­dy zapach L’Erbolario bie­rze swój począ­tek z natu­ry, kul­tu­ry i sztu­ki wło­skiej. Inspi­ra­cją dla naszych per­fu­mia­rzy są ele­men­ty zie­mi, wody i ognia. Magnetyczne…

Jak przetrwać post Dr Dąbrowskiej?

Post Dr Dąbrow­skiej bije ostat­nio rekor­dy popu­lar­no­ści. Jak się oka­zu­je, ta wyjąt­ko­wa die­ta to nie tyl­ko spo­sób na utra­tę zbęd­nych kilo­gra­mów, ale przede wszyst­kim skuteczna…

6 produktów wzmacniających odporność jesienią

Jesie­nią nasz orga­nizm wysta­wia­ny jest na ogrom­ną pró­bę odpor­no­ści. Dia­me­tral­nie zmie­nia się die­ta. Zni­ka­ją świe­że sezo­no­we owo­ce i warzy­wa, któ­ry­mi zaja­da­li­śmy się latem. To one…

INSTINCTIVE BEAUTY – Wizja piękna marki NUXE

Histo­ria NUXE to tak napraw­dę moja histo­ria. To moja aspi­ra­cja jako fun­da­men­tal­na potrze­ba, któ­rą wzmac­nia­łam i podą­ża­łam za nią. Roz­wi­ja­nie mar­ki NUXE opie­ra­ło się o…

Naturalne maseczki do włosów

Waka­cje to czas odpo­czyn­ku dla duszy i cia­ła… nie­ste­ty nie dla wło­sów. Słoń­ce oraz woda mor­ska pod­da­ją je na cięż­ką pró­bę. Na szczę­ście moż­na temu…

GARIELLE CHANEL – premiera nowego zapachu

  Wła­śnie docze­ka­ły­śmy się pol­skiej pre­mie­ry naj­now­szych per­fum Gabriel­le Cha­nel! Amba­sa­dor­ką mar­ki jest muza Kar­la Lager­fel­da, Kri­sten Ste­wart. Sam zapach okre­śla­ny jako obłęd­ny i kwiecisty.…

Jak zadbać o skórę w czasie lata?

Wyobra­żasz sobie lato bez słoń­ca? Bez opa­la­nia się na pla­ży, pie­gów na twa­rzy i cie­pła? Mimo tego, że uwiel­bia to każ­da z nas war­to zdawać…

Jak dbać o opaleniznę?

Wie­le z nas wró­ci­ło już z tego­rocz­nych wcza­sów, wie­le dopie­ro je pla­nu­je. Nie­za­leż­nie od tego, czy to nad­mor­ska, czy zdo­by­ta na dłu­gim zwie­dza­niu miast opalenizna,…

Nowości kosmetyczne na jesień w kolekcji H&M

Pięk­ne rewo­lu­cje – jesień z H&M Jesie­nią H&M Beau­ty wpro­wa­dza nowe kolo­ry, tek­stu­ry i inno­wa­cyj­ne pro­duk­ty, dając nam nie­skoń­czo­ne moż­li­wo­ści wyra­ża­nia swo­je­go uni­kal­ne­go sty­lu. W…