Paletki do makijażu, w które warto zainwestować

W dro­ge­riach wie­le jest pale­tek do maki­ja­żu, któ­re przy­cią­ga­ją nas kolo­ra­mi i opa­ko­wa­niem. Pro­du­cen­ci obie­cu­ją wspa­nia­łą jakość cie­ni i wypusz­cza­ją coraz to więk­sze nowo­ści, pró­bu­jąc…

Proste fryzury na sylwestra – inspiracje

Wcho­dząc w nowy rok każ­da z nas chce wyglą­dać pięk­nie. Prze­sta­wia­my Wam inspi­ra­cje fry­zur na syl­we­stra, któ­re będą pro­ste do wyko­na­nia, efek­tow­ne oraz wygod­ne. Mamy…

JAK PIELĘGNOWAĆ SKÓRĘ Z PRZEBARWIENIAMI?

Gład­ka, napię­ta cera o rów­nym kolo­ry­cie? Marze­nie każ­dej z nas! Wła­śnie taką jędr­ną i zdro­wą buzią może poszczy­cić się nasza pol­ska model­ka Anja Rubik, któ­ra…

TOP 10 KREMÓW DO RĄK

Skó­ra dło­ni wyma­ga szcze­gól­nej pie­lę­gna­cji w okre­sie zimo­wym. Jest cien­ka, deli­kat­na i pozba­wio­na tkan­ki tłusz­czo­wej, dla­te­go szyb­ko się prze­su­sza. Dło­nie dodat­ko­wo są nara­żo­ne na nie­ko­rzyst­ne…

Jak wykonać idealny makijaż świąteczny i sylwestrowy?

Świę­ta to czas, kie­dy zale­ży nam, aby wszyst­ko dooko­ła było napraw­dę pięk­ne i magicz­ne. Dba­my o atmos­fe­rę w domu, dłu­go wybie­ra­my wyjąt­ko­we pre­zen­ty dla naj­bliż­szych,…

NAWILŻANIE SKÓRY – JAK I DLACZEGO?

Jak nawil­żać i pie­lę­gno­wać skó­rę twa­rzy? Jak powi­nien dzia­łać sku­tecz­ny krem nawil­ża­ją­cy i dla­cze­go jest on tak waż­ny na naszej pół­ce? Odpo­wia­da­my  na te pyta­nia…

KOSMETYKI DO REGENERACJI WŁOSÓW – TEST

Chcesz mieć zdro­we, mięk­kie i peł­ne bla­sku wło­sy? Się­gnij po rege­ne­ru­ją­ce maski, szam­po­ny oraz odżyw­ki! Testu­je­my pro­duk­ty wzmac­nia­ją­ce wło­sy, by podzie­lić się z Tobą opi­nią.…

Twoje rzęsy jeszcze nigdy nie były tak długie. Nowość od Estée Lauder.

Two­je rzę­sy jesz­cze nigdy nie były tak dłu­gie, a jed­no­cze­śnie pod­krę­co­ne i per­fek­cyj­nie roz­dzie­lo­ne, zacho­wu­jąc przy tym swo­ją obję­tość. Taki efekt to zasłu­ga naj­now­szej czar­nej,…

Jak dobrać oprawki do kształtu twarzy?

 Oku­la­ry już daw­no prze­sta­ły być wyłącz­nie narzę­dziem słu­żą­cym do korek­ty wzro­ku. Obec­nie są one dodat­kiem, któ­ry dobie­ra­my do naszeg o indy­wi­du­al­ne­go sty­lu, tak samo jak…

SKUTECZNE OCZYSZCZANIE TWARZY

Oczysz­cza­nie to klu­czo­wy etap codzien­nej pie­lę­gna­cji twa­rzy. Chce­cie poznać sekret pięk­na? Nic prost­sze­go! Sta­ran­nie wyko­ny­wa­ny dema­ki­jaż ma zba­wien­ny wpływ na kon­dy­cję skó­ry. Sys­te­ma­tycz­ny i na…

Podkłady dla suchej cery

Jak bar­dzo wyma­ga­ją­ca potra­fi być sucha cera, naj­le­piej wie­dzą jej posia­dacz­ki. Taka sucha skó­ra potrze­bu­je przede wszyst­kim odpo­wied­nie­go, dogłęb­ne­go nawil­że­nia i o ile w kwe­stii…

Creamy wprowadza do sprzedaży zimową linię Moringa FOR YOU

Wraz z roz­po­czę­ciem sezo­nu zimo­we­go mar­ka Cre­amy wpro­wa­dza do sprze­da­ży zimo­wą edy­cję linii pie­lę­gna­cyj­nej opar­tej na haitań­skim ole­ju morin­ga  – MORINGA FOR YOU. Krem, ole­jek…

Wyjątkowe serum do zadań specjalnych – Estée Lauder Advanced Night Repair Eye Concentrate Matrix

Serum to pro­dukt o skon­cen­tro­wa­nym dzia­ła­niu, któ­ry ma za zada­nie dogłęb­nie rege­ne­ro­wać, odży­wiać i upięk­szać naszą skó­rę. Nie ina­czej jest w przy­pad­ku naj­now­sze­go kre­mu pod…

Najlepsze maski do twarzy, które warto wypróbować

 Odży­wia­ją, nawil­ża­ją, rewi­ta­li­zu­ją skó­rę i bły­ska­wicz­nie popra­wia­ją wygląd cery. Uwiel­bia­ją je nie tyl­ko Kore­an­ki, dla któ­rych maska do twa­rzy jest jed­nym z klu­czo­wych eta­pów pie­lę­gna­cji,…

Włosy jak z Instagrama – inspiracje

W dzi­siej­szych cza­sach inspi­ru­je­my się głów­nie blo­ger­ka­mi i insta­gra­mer­ka­mi. Nie tyl­ko w kwe­stii ubrań czy maki­ja­żu ale tak­że w kwe­stii fry­zur i kolo­ru wło­sów, w…

Romantyczne fryzury, które możesz zrobić sam

Non­sza­lanc­ki koń­ski ogon, zgrab­ny kok, ple­cio­ne z wło­sów war­ko­cze – nie musisz mieć nad­zwy­czaj­nych zdol­no­ści manu­al­nych czy ukoń­czo­nych kur­sów fry­zjer­skich, by wycza­ro­wać ze swo­ich wło­sów…