Uroda

Naturalne piękno z kosmetykami i suplementami Polana

Pol­ska fir­ma bran­ży spo­żyw­czej „Her­ba­pol-Lublin” S.A. już od ponad prze­szło 70 lat zaj­mu­je pierw­sze miej­sce w seg­men­cie syro­pów, her­ba­tek owo­co­wych, zio­ło­wych, czer­wo­nych, funk­cjo­nal­nych, bia­łych oraz dru­gie miej­sce w kate­go­rii her­bat zie­lo­nych i dże­mów. Mar­ka nie…

Więcej
Uroda

Retinol w walce o nieskazitelną cerę

Czym jest reti­nol, o któ­re­go wyko­rzy­sta­niu w licz­nych kre­mach prze­ciw­zmarszcz­ko­wych tak czę­sto sły­szy­my? Czy­sty reti­nol to nic inne­go, jak for­ma wita­mi­ny A prze­kształ­ca­ją­ca się w komór­kach skó­ry w aktyw­ny kwas reti­no­wy, któ­ry cha­rak­te­ry­zu­je się efek­tyw­nym,…

Więcej
Uroda

Długie rzęsy - sposoby na porost rzęs 

Dłu­gie rzę­sy to marze­nie wie­lu z nas, szcze­gól­nie jeśli natu­ra obda­rzy­ła nas krót­ki­mi i nie­wi­docz­ny­mi wło­ska­mi wokół oczu. Ist­nie­je kil­ka spo­so­bów na to, aby widocz­nie je wydłu­żyć. Sprawdź, jak to zro­bić.   Posia­da­nie dłu­gich rzęs…

Więcej
Uroda

Cera mieszana - jak ją pielęgnować?

Z jed­nej stro­ny się prze­su­sza, z dru­giej ma ten­den­cję do prze­tłusz­cza­nia. Czę­sto mówi się, że cera mie­sza­na to jed­na z naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cych cer. Jak więc o nią dbać, aby wyglą­da­ła pięk­nie i była zdro­wa? Cera…

Więcej
Uroda

Naturalne, niszowe perfumy polskiej marki Fridge by yDe

Frid­ge by yDe to pol­ska mar­ka z kil­ku­na­sto­let­nim doświad­cze­niem w two­rze­niu kom­po­zy­cji ide­al­nych – takich, któ­re z  każ­de­go skład­ni­ka wydo­by­wa­ją to, co naj­lep­sze dla naszej skó­ry. Kosme­ty­ki mar­ki Frid­ge są jak świe­że jedze­nie dla skó­ry:…

Więcej
Uroda

Sucha skóra pod oczami - jak o nią zadbać?

Sucha skó­ra pod ocza­mi doty­ka wie­le osób, tak­że tych któ­rzy z regu­ły nie bory­ka­ją się z prze­su­sze­niem cery. Wyni­ka to z fak­tu, że skó­ra pod ocza­mi jest bar­dzo cien­ka i wyjąt­ko­wo deli­kat­na, a więc bar­dziej…

Więcej
Włosy

Szczotkowanie włosów - czy zagęszcza włosy?

Nie tyl­ko szam­pon i odżyw­ka – szczot­ko­wa­nie wło­sów pomo­że  zadbać o kon­dy­cję wło­sów. Jak to dzia­ła? To bar­dzo pro­ste! Szczot­ko­wa­nie wło­sów to czyn­ność, któ­ra ma za zada­nie zagę­ścić nasze wło­sy. Nie odży­wia ich i nie…

Więcej
Uroda

Poprawny demakijaż krok po kroku

Popraw­ny dema­ki­jaż to klucz do utrzy­ma­nia cery w dobrej kon­dy­cji, bez zanie­czysz­czeń i zmarsz­czek. Sprawdź, jak krok po kro­ku wyko­nać dema­ki­jaż. Dzię­ki naszym radom codzien­ne zmy­wa­nie maki­ja­żu będzie szyb­kie i dokład­ne! Dema­ki­jaż twa­rzy to bar­dzo…

Więcej
UrodaWłosy

Włosy niskoporowate - jak o nie dbać?

Wło­sy nisko­po­ro­wa­te to naj­zdrow­sze ze wszyst­kich rodza­jów wło­sów. Mają zamknię­te łuski i nie tra­cą wody tak szyb­ko, jak wło­sy wyso­ko­po­ro­wa­te i śred­nio­po­ro­wa­te. Nie ozna­cza to jed­nak, że nie trze­ba o nie odpo­wied­nio dbać. Wie­le z…

Więcej
Uroda

Zmarszczki marionetkowe - skąd się biorą i jak się ich pozbyć?

Zmarszcz­ki mario­net­ko­we nazy­wa­ne są tak­że zmarszcz­ka­mi smut­ku. Czę­ściej poja­wia­ją się u tych, któ­rzy mają ten­den­cję do smu­ce­nia się i złosz­cze­nia, a więc kie­ro­wa­nia kąci­ków ust do dołu. Ten­den­cję do ‘mario­ne­tek’ moż­na jed­nak rów­nież odzie­dzi­czyć. Zmarszcz­ki…

Więcej
Uroda

Przebarwienia skórne - rodzaje i jak je rozpoznać 

Prze­bar­wie­nia, ina­czej hiper­pig­men­ta­cja, to miej­sco­we zmia­ny w bar­wie skó­ry. Mogą być jedy­nie kwe­stią este­tycz­ną, jak i mani­fe­sta­cją cho­ro­by, któ­ra toczy się w naszym orga­ni­zmie. Jak je roz­róż­nić? Prze­bar­wie­nia mogą mieć róż­ne kolo­ry i kształ­ty. Zwy­kle…

Więcej
Uroda

Lwia zmarszczka - jak powstaje i jak jej zapobiegać

Podłuż­ne bruz­dy pośrod­ku czo­ła to wła­śnie lwia zmarszcz­ka. Powsta­je, gdy się dzi­wi­my, sku­pia­my, zło­ści­my i eks­pre­syj­nie mówi­my. Jak zmniej­szyć jej widocz­ność?  Wraz z upły­wem cza­su na naszej twa­rzy poja­wia­ją się zmarszcz­ki. To natu­ral­ny pro­ces, z…

Więcej