Marka, którą musisz znać – SAY MAKEUP

Maki­jaż to sztu­ka, a każ­da artyst­ka ma swo­je ulu­bio­ne narzę­dzie pra­cy – pędz­le. Akce­so­ria, bez któ­rych żaden make-up nie może się udać. Mar­ka SAY MAKEUP…

Produkty do ciała i akcesoria, które pokochasz – wybór redakcji Vers-24

Już jutro, 20 wrze­śnia do skle­pów TK Maxx przy­jeż­dża naj­więk­sza dotych­czas dosta­wa kosme­ty­ków! To świet­na oka­zja, by upo­lo­wać kosme­ty­ki do pie­lę­gna­cji i akce­so­ria (ogrom­ny wybór…

Trendy w makijażu na jesień z marką IsaDora

Mar­ka Isa­Do­ra tej jesie­ni chce przy­go­to­wać wszyst­kie swo­je kobie­ty na nad­cho­dzą­cy, nowy, pełen wyzwań sezon. W tym roku stwo­rzy­ła dla nich ich aż trzy kolek­cje…

Le Volume Revolution de Chanel – najnowsza mascara 3D od Chanel

Nie­zwy­kła magia, któ­ra powsta­je tuż po zacho­dzie słoń­ca. Noc, intry­gu­ją­ca tajem­ni­ca, gra świa­teł i inten­syw­ne kolo­ry – wszyst­ko to sta­ło się inspi­ra­cją naj­now­szej kolek­cji Cha­nel…

TONER – CO TO JEST I JAK GO APLIKOWAĆ?

Jed­nym z głów­nych rytu­ałów w pie­lę­gna­cji Kore­anek jest toni­zo­wa­nie cery, czy­li przy­wró­ce­nie jej rów­no­wa­gi kwa­­so­­wo-zasa­­do­­wej, naru­sza­nej przez kosme­ty­ki myją­ce. Dla­te­go w oczysz­cza­niu skó­ry pomoc­ne są…

Nowy produkt od Clinique – Dramatically Different™ Hydrating Jelly

Co to jest: 100% prze­zro­czy­sta, lek­ka, bez­ole­jo­wa, wod­no-żelo­­wa for­mu­ła, któ­ra nawil­ża, rege­ne­ru­je barie­rę skó­ry i codzien­nie chro­ni skó­rę przed zanie­czysz­cze­nia­mi dzię­ki tech­no­lo­gii Cle­­an-Shield Tech­no­lo­gyTM. Jak dzia­ła:…

Redakcja Vers-24 poleca – kosmetyki, bez których nie możemy się obejść

Krem nawil­ża­ją­cy, szmin­ka, serum, pod­kład – pomi­mo tego, że two­rzy­my jeden zespół, wszyst­kie się od sie­bie róż­ni­my, a każ­da z nas ma swo­je ulu­bio­ne kosme­ty­ki,…

Le mat de Chanel – barwy jesieni w najnowszej kolekcji jesień-zima 2018 kosmetyków do makijażu

Jesie­nią zapo­mi­na­my na chwi­lę o bły­sku (może za wyjąt­kiem świe­tli­stej, wypo­czę­tej cery) i w maki­ja­żu sta­wia­my na przy­ga­szo­ne, sto­no­wa­ne i mato­we odcie­nie. Naprze­ciw naszym ocze­ki­wa­niom…

Poznajcie Crème Prodigieuse Boost – nową, odżywczą linię kosmetyków Nuxe korygujących pierwsze oznaki starzenia

  Zastrzyk ener­gii dla Two­jej skó­ry i mak­sy­mal­ne odży­wie­nie. Mło­dość, roz­świe­tle­nie i świe­żość. Naj­now­sza linia kosme­ty­ków Nuxe Crème Pro­di­gieu­se Boost z anty­ok­sy­da­cyj­nym kom­plek­sem z kwia­tu…

JAK PIELĘGNOWAĆ SKÓRĘ PO WAKACJACH?

Prze­bar­wio­na i wysu­szo­na? S.O.S. Jak na pomoc przyjść naszej skó­rze po gorą­cym lecie i jak ją pie­lę­gno­wać? Poznaj nasze spo­so­by! SKÓRA PO WAKACJACH – CZYNNIKI…

& Other Stories wprowadza linię kosmetyków do włosów ‘hair care range’ inspirowaną Los Angeles

& Other Sto­ries ma przy­jem­ność zapre­zen­to­wać zupeł­nie nowy­kon­cept w ramach swo­je­go ulu­bio­ne­go asor­ty­men­tu­ko­sme­tycz­ne­go: linię do pie­lę­gna­cji wło­sów z sze­ro­kim wybo­rem nie­zwy­kle wydaj­nych pro­duk­tów. Znaj­du­ją się…

CZY KRYSZTAŁY NAPRAWDĘ DZIAŁAJĄ?

Krysz­ta­ły są cenio­ne za swo­je wła­ści­wo­ści od tysiąc­le­ci. Uwa­ża się, że kamie­nie pół­sz­la­chet­ne dzia­ła­ją lecz­ni­czo, co już kie­dyś odkry­li Azte­ko­wie i leka­rze ajur­we­dy. Teraz prze­my­śle­nia…

Uzdrawiająca moc głębokiego nawilżenia od La Mer

Przed­sta­wia­my nową maskę The Tre­at­ment Lotion Hydra­ting Mask, ener­ge­ty­zu­ją­ce doświad­cze­nie głę­bo­kie­go nawil­że­nia nie­ogra­ni­czo­ne cza­sem, ani prze­strze­nią. The Tre­at­ment Lotion Hydra­ting Mask to głę­bo­ko nawil­ża­ją­ca maska…

Estée Lauder podpisało kotrakt z modelką Anok Yai, nową globalną ambasadorką marki

  19 lip­ca 2018 roku mar­ka Estée Lau­der poda­ła infor­ma­cję, że pod­pi­sa­ło kon­trakt z Anok Yai, wscho­dzą­cą gwiaz­dą wybie­gów, któ­ra tym samym zosta­ła nową glo­bal­ną…

Niezastąpione nie tylko latem – najlepsze kremy BB z efektem glow

Kto powie­dział, że latem (szcze­gól­nie z uwa­gi na wyso­kie tem­pe­ra­tu­ry) musisz rezy­gno­wać z kry­cia i pięk­ne­go maki­ja­żu? Z pomo­cą przy­cho­dzą nie­za­stą­pio­ne kre­my BB – nawil­ża­ją,…

PERFEKCYJNY MAKIJAŻ Z NOWĄ KOLEKCJĄ BOBBI BROWN

Poznaj nowe­go, naj­lep­sze­go przy­ja­cie­la two­je­go pod­kła­du. Bob­bi Brown przed­sta­wia kolek­cję Pri­mer Plus, ide­al­nie uzu­peł­nia­ją­cą port­fo­lio naszych kul­to­wych pod­kła­dów. Zapro­jek­to­wa­ne, aby pomóc przy­go­to­wać skó­rę, aby uzy­skać…