Pielęgnacja włosów  – jak dbać o włos po zimie?

Nadej­ście zimy odczu­wa dotkli­wie nie tyl­ko nasza skó­ra, ale rów­nież nasze wło­sy. Pod­czas zim­nych mie­się­cy nasze wło­sy sta­ją się suche, nie­sfor­ne i tra­cą połysk. Pod­czas…

Trzy formuły stworzone dla Twoich potrzeb – Chanel Le Lift Creme

Pie­lę­gna­cja skó­ry to według Coco Cha­nel nie tyl­ko codzien­na ruty­na, ale przede wszyst­kim wyjąt­ko­we pro­duk­ty, będą­ce nie­od­łącz­nym ele­men­tem nasze­go życia, pozwa­la­ją­ce odzy­skać i prze­jąć kon­tro­lę…

Książki kucharskie, na które warto zwrócić uwagę

Cho­ciaż do wio­sny pozo­sta­ły nie­mal dwa mie­sią­ce kalen­da­rzo­wej zimy, z pew­no­ścią już teraz war­to się do niej przy­go­to­wy­wać i pomy­śleć o die­cie. Wraz z począt­kiem…

Pielęgnacja i blask, czyli Bobbi Brown Crushed Oil – Infused Gloss

Pie­lę­gna­cja, blask i nawil­że­nie – te trzy sło­wa bez wąt­pie­nia naj­le­piej opi­su­ją naj­now­szy, ultra – nawil­ża­ją­cy  pro­dukt mar­ki Bob­bi Brown – błysz­czyk Cru­shed Oil –…

TOM FORD SOLEIL NEIGE – zimowy i zniewalający zapach prosto z Alp

 Naj­now­szy, orien­tal­ny i kobie­cy zapach z kolek­cji Toma For­da Sole­il Neige to zimo­we obli­cze sło­necz­ne­go zapa­chu Sole­il. Peł­ny bla­sku, cie­pły zapach przy­wo­dzi na myśl ośnie­żo­ne,…

Kilian Paris – luksus zamknięty w wyjątkowym flakonie

Luk­su­so­wa mar­ka pio­nie­rów luk­su­su – pro­du­cen­tów konia­ku to praw­dzi­wy powrót do rodzin­nej tra­dy­cji i praw­dzi­we wzy­wa­nie.    Dzie­ciń­stwo Kilia­na to przede wszyst­kim rodzin­ne piw­ni­ce peł­ne…

 Atopowe zapalenie skóry a stres

Ato­po­we zapa­le­nie skó­ry jest cho­ro­bą aler­gicz­ną o pod­ło­żu gene­tycz­nym. Gdy obo­je rodzi­ców jest aler­gi­ka­mi – praw­do­po­do­bień­stwo wystą­pie­nia AZS u dziec­ka jest bar­dzo wyso­kie. Na uwa­run­ko­wa­nie…

Idealne ciało przez cały rok?

Pięk­ne cia­ło nigdy nie wycho­dzi z mody. To nie jest tak, że po sezo­nie biki­ni może­my odpu­ścić i zro­bić sobie prze­rwę od die­ty i ćwi­czeń.…

Kosmetyki z witaminami, sprawdź jakie powinnaś wybrać!

Śmia­ło moż­na rzec, że wita­mi­ny od pew­ne­go cza­su są „naj­mod­niej­szy­mi” skład­ni­ka­mi kosme­ty­ków do pie­lę­gna­cji. Z pew­no­ścią dosko­na­le zna­cie ich dzia­ła­nie na orga­nizm, ale czy zna­cie…

Kultowy zapach Victoria’s Secret Bombshell w nowej odsłonie

Zmy­sło­wy, inten­syw­ny i nie­zwy­kle kobie­cy – poznaj­cie naj­now­szą, limi­to­wa­ną odsło­nę kul­to­wej per­fu­my Victoria’s Secret – Bomb­shell Inten­se. Czer­wo­ny, ele­ganc­ki fla­kon sym­bo­li­zu­je pasję, kobie­cość i moc,…

Nadmierne wypadanie włosów – jak skutecznie walczyć z tym problemem? 

Może mieć pod­ło­że hor­mo­nal­ne, wyni­kać z inten­syw­nych zmian łojo­to­ko­wych skó­ry czy zabu­rzeń wchła­nia­nia – nie­za­leż­nie od przy­czyn nad­mier­ne­go wypa­da­nia wło­sów, trak­tu­je­my je jako pro­blem este­tycz­ny.…

Świąteczne karty upominkowe w Instytucie MAÉ

MAÉ /前/ po japoń­sku ozna­cza ‘przed­tem, zanim’. To sło­wo jest kwin­te­sen­cją filo­zo­fii zdro­wia i pięk­na w Insty­tu­cie MAÉ. Eks­per­ci MAÉ dzia­ła­ją w zgo­dzie z natu­ral­nym…

Czym jest dysmorfofobia i jak sobie z nią radzić

Zabu­rze­nie dys­mor­ficz­ne cia­ła cha­rak­te­ry­zu­je się obse­syj­nym myśle­niem o okre­ślo­nej czę­ści twa­rzy lub cia­ła, któ­rej wygląd w umy­śle jest prze­sa­dzo­ny w umy­śle i nie­zau­wa­żal­ny dla niko­go…