Uroda

Jak zredukować rozszerzone pory

Widocz­ność porów może­my zre­du­ko­wać tyl­ko odpo­wied­nim oczysz­cza­niem cery i zmniej­sze­niem jej prze­tłusz­cza­nia. To klucz do pozby­cia się pro­ble­mu roz­sze­rzo­nych porów.  Roz­sze­rzo­ne pory wyni­ka­ją z nad­pro­duk­cji łoju w skó­rze. Pro­blem ten doty­czy posia­da­czy cery tłu­stej i…

Więcej
InnaUroda

Kwas mlekowy - jak  działa i jak go stosować?

Kwas mle­ko­wy powsta­je w ludz­kich mię­śniach pod­czas wysił­ku fizycz­ne­go. A jak dzia­ła na skó­rę? Wyka­zu­je dzia­ła­nie bak­te­rio­bój­cze, dla­te­go tak czę­sto znaj­dzie­my go w pro­duk­tach do higie­ny intym­nej. To jed­nak nie jego jedy­ne zasto­so­wa­nie. Kwas mle­ko­wy,…

Więcej
Uroda

Biała glinka - jakie ma właściwości i jak ją stosować?

Bia­ła glin­ka to wybór dla każ­de­go rodza­ju cery – przy­jem­nie złusz­cza, ale nie prze­su­sza i nie podraż­nia nawet tej naj­bar­dziej deli­kat­nej. Z jej pomo­cą przy­go­tu­je­my odświe­ża­ją­cą cerę masecz­kę lub… oczysz­cza­ją­cy skó­rę gło­wy peeling. Bia­ła glin­ka…

Więcej
Uroda

Kultowa woda termalna Eau Thermale Avène

Nic dziw­ne­go, że kul­to­wy pro­dukt mar­ki Avène to woda ter­mal­na. Jej wła­ści­wo­ści są wszak zna­ne już od ponad 200 lat. Począt­ki Eau Ther­ma­le Avène zwią­za­ne są z nie­wiel­ką miej­sco­wo­ścią leżą­cą na połu­dniu Fran­cji, mia­stecz­ku Avène…

Więcej
Uroda

Trehaloza - czy jest bezpieczna?

Tre­ha­lo­za to sub­stan­cja sto­so­wa­na w prze­my­śle kosme­tycz­nym i spo­żyw­czym. To cukier skła­da­ją­cy się z dwóch czą­ste­czek glu­ko­zy. Wystę­pu­je powszech­nie w przy­ro­dzie, ale nie jest wytwa­rza­na przez żad­ne­go z ssa­ków.   Jak dzia­ła tre­ha­lo­za Tre­ha­lo­za poma­ga…

Więcej
Uroda

Magia starożytnych wiszących ogrodów - Jo Malone Lost in Wonder

Kunsz­tow­na w swej pro­sto­cie, bry­tyj­ska mar­ka Jo Malo­ne Lon­don, któ­ra nie­zmien­nie zachwy­ca nie­oczy­wi­sty­mi kom­po­zy­cja­mi zapa­chów, zapra­sza nas do sta­ro­żyt­nych, wiszą­cych ogro­dów. Dzię­ki dwóm naj­now­szym zapa­chom: jasne­mu i soczy­ste­mu Fig & Lotus Flo­wer oraz inten­syw­ne­mu i…

Więcej
Uroda

Kojąca moc CBD - lekko 

Marzysz o uko­je­niu swo­je­go umy­słu, odzy­ska­niu wewnętrz­ne­go spo­ko­ju i rów­no­wa­gi? lek­ko to mar­ka stwo­rzo­na m.in. przez Mariu­sza Mac, powsta­ła z myślą o powro­cie do natu­ry i praw­dzi­wej podró­ży w głąb sie­bie. lek­ko powsta­ło z chę­ci…

Więcej
Uroda

Jak rozpoznać swój typ cery?

Sucha, wraż­li­wa, a może naczyn­ko­wa? Dokład­ne okre­śle­nie swo­je­go typu cery jest nie­zmier­nie waż­ne. Od tego zale­ży prze­cież cała nasza pie­lę­gna­cja. Jeśli źle go okre­śli­my, zamiast poma­gać swo­jej skó­rze, może­my jej zaszko­dzić. Ponad to wraz z…

Więcej
Uroda

Jesienno - zimowa regeneracja skóry - /skin regimen/

Wyda­je Ci się, że Two­ja skó­ra nie reagu­je dra­stycz­nie na zmia­nę pogo­dy? Nic bar­dziej myl­ne­go. Jesien­no – zimo­we pory roku to przede wszyst­kim czas niskich tem­pe­ra­tur, wia­tru i desz­czu, przez co cera może wyda­wać się…

Więcej
Uroda

Kojący rytuał odnowy - Chanel Le Lift Crème de Nuit

Nasza skó­ra per­ma­nent­nie nara­żo­na jest na stres i cięż­ko nam zna­leźć chwi­lę, aby kom­plek­so­wo o nią zadbać. Tym­cza­sem, pro­li­fe­ra­cja komó­rek swój szczyt osią­ga w nocy, kie­dy jej odno­wa jest 25 razy bar­dziej aktyw­na niż w…

Więcej
Uroda

Skoncentrowana moc antyoksydantów, które zwalczają przebarwienia - Ekoampułka 3 Pat&Rub by Kinga Rusin

Natych­mia­sto­wa popra­wa i odbu­do­wa kon­dy­cji skó­ry po zasto­so­wa­niu jed­ne­go pro­duk­tu? To moż­li­we jedy­nie dzię­ki Eko­am­puł­ce 3, czy­li inten­syw­nej kura­cji anty­ok­sy­da­cyj­nej stwo­rzo­nej wyłącz­nie z natu­ral­nych skład­ni­ków o wła­ści­wo­ściach prze­ciw­rod­ni­ko­wych. Wła­ści­wo­ści te poma­ga­ją odtwo­rzyć pra­wi­dło­wą struk­tu­rę uszko­dzo­nych…

Więcej