TOM FORD EAU DE SOLEIL BLANC

TOM FORD przed­sta­wia EAU DE SOLEIL BLANC, urze­ka­ją­cy cytru­so­wy zapach, przy­wo­dzą­cy na myśl iskrzą­ce pro­mie­nie słoń­ca i zmy­sło­wy blask nie­ba odbi­ja­ją­ce­go się w wodzie. Tom…

DREAMING OF CAPRI – wiosenna kolekcja marki BOBBI BROWN

Lśnią­ca skó­ra, powie­ki pod­kre­ślo­ne linią  w kolo­rze głę­bo­kie­go gra­na­tu, czer­wo­ne paznok­cie oraz usta mówią­ce – la dolce vita! Wio­sen­na kolek­cja Bob­bi Brown  to pro­mien­ny maki­jaż przy­wo­łu­ją­cy…

D’ALCHÉMY HOLISTIC SKINCARE – NOWA JAKOŚĆ W KOSMETYCE NATURALNEJ!

D’ALCHÉMY to nowa mar­ka natu­ral­nych i orga­nicz­nych pre­pa­ra­tów pie­lę­gna­cyj­nych o dzia­ła­niu anti-aging. Kie­ro­wa­na jest do świa­do­mych kon­su­men­tów, dba­ją­cych o zdro­wie, uro­dę i kon­dy­cję fizycz­ną. „Natu­ral­ne…

English Fields – nowa limitowana kolekcja od Jo Malone London

Jo Malo­ne Lon­don sły­nie ze wspa­nia­łych zapa­chów i bry­tyj­skie­go dzie­dzic­twa. Co roku w mar­cu mar­ka wpro­wa­dza kolek­cję inspi­ro­wa­ną swo­ją ojczy­zną. W tym roku moty­wem prze­wod­nim…

ESTEE LAUDER PRZEDSTAWIA NOWE KOREKTORY DOUBLE WEAR CUSTOM COVERAGE CORRECTING DUO

Jeden kolor. Dwa pozio­my kry­cia. Nowa, łatwa w uży­ciu linia korek­to­rów z podwój­ną koń­ców­ką. Stwo­rzo­ne przez wiza­ży­stów for­mu­ły, odpo­wied­nie do każ­de­go odcie­nia skó­ry, two­rzą per­fek­cyj­ną…

MARIEKKO for CLINIQUE

Zapro­jek­to­wa­na by zachwy­cać. Co to takie­go: jest odważ­ne, zachwy­ca i wnie­sie tro­chę rado­ści i odmia­ny w Two­ją codzien­ność? Poznaj NOWOŚĆ! Mari­mek­ko for Cli­ni­que Limi­ted Edi­tion Col­lec­tion…

Chanel Neapolis Spring Summer 2018 #CHANELMAKEUP

Czas na podróż w nie­zwy­kle uro­kli­we i kolo­ro­we rejo­ny Neapo­lu – w tym sezo­nie Karl Lager­feld razem z glo­bal­ną dyrek­tor maki­ja­żu Cha­nel Lucią Pica odkry­wa­ją…

Dzień Australii z Nude by Nature

Z oka­zji Dnia Austra­lii chce­my prze­ka­zać Ci szczyp­tę słoń­ca dzię­ki kosme­ty­kom austra­lij­skiej mar­ki Nude by Natu­re. Per­fec­ting Pri­mer, She­er Glow BB Cre­am, Natu­ral Glow Loose…

Witaminy urody

Dba­nie o uro­dę – skó­rę, wło­sy, paznok­cie – powin­no być istot­ną czę­ścią zdro­wej die­ty. Ogra­ni­cze­nie eks­po­zy­cji na szko­dli­we pro­mie­nio­wa­nie ultra­fio­le­to­we (UV) i sto­so­wa­nie kre­mów z…

Paletki do makijażu, w które warto zainwestować

W dro­ge­riach wie­le jest pale­tek do maki­ja­żu, któ­re przy­cią­ga­ją nas kolo­ra­mi i opa­ko­wa­niem. Pro­du­cen­ci obie­cu­ją wspa­nia­łą jakość cie­ni i wypusz­cza­ją coraz to więk­sze nowo­ści, pró­bu­jąc…

Proste fryzury na sylwestra – inspiracje

Wcho­dząc w nowy rok każ­da z nas chce wyglą­dać pięk­nie. Prze­sta­wia­my Wam inspi­ra­cje fry­zur na syl­we­stra, któ­re będą pro­ste do wyko­na­nia, efek­tow­ne oraz wygod­ne. Mamy…

JAK PIELĘGNOWAĆ SKÓRĘ Z PRZEBARWIENIAMI?

Gład­ka, napię­ta cera o rów­nym kolo­ry­cie? Marze­nie każ­dej z nas! Wła­śnie taką jędr­ną i zdro­wą buzią może poszczy­cić się nasza pol­ska model­ka Anja Rubik, któ­ra…

TOP 10 KREMÓW DO RĄK

Skó­ra dło­ni wyma­ga szcze­gól­nej pie­lę­gna­cji w okre­sie zimo­wym. Jest cien­ka, deli­kat­na i pozba­wio­na tkan­ki tłusz­czo­wej, dla­te­go szyb­ko się prze­su­sza. Dło­nie dodat­ko­wo są nara­żo­ne na nie­ko­rzyst­ne…

Jak wykonać idealny makijaż świąteczny i sylwestrowy?

Świę­ta to czas, kie­dy zale­ży nam, aby wszyst­ko dooko­ła było napraw­dę pięk­ne i magicz­ne. Dba­my o atmos­fe­rę w domu, dłu­go wybie­ra­my wyjąt­ko­we pre­zen­ty dla naj­bliż­szych,…

NAWILŻANIE SKÓRY – JAK I DLACZEGO?

Jak nawil­żać i pie­lę­gno­wać skó­rę twa­rzy? Jak powi­nien dzia­łać sku­tecz­ny krem nawil­ża­ją­cy i dla­cze­go jest on tak waż­ny na naszej pół­ce? Odpo­wia­da­my  na te pyta­nia…

KOSMETYKI DO REGENERACJI WŁOSÓW – TEST

Chcesz mieć zdro­we, mięk­kie i peł­ne bla­sku wło­sy? Się­gnij po rege­ne­ru­ją­ce maski, szam­po­ny oraz odżyw­ki! Testu­je­my pro­duk­ty wzmac­nia­ją­ce wło­sy, by podzie­lić się z Tobą opi­nią.…