Zdrowie

Czym jest refleksologia?

Reflek­so­lo­gia wywo­dzi się z tra­dy­cyj­nej medy­cy­ny chiń­skiej. Jej głów­ne zało­że­nia opie­ra­ją się na prze­ko­na­niu, że nasz orga­nizm funk­cjo­nu­je pra­wi­dło­wo dzię­ki pra­wi­dło­we­mu prze­pły­wo­wi ener­gii życio­wej przez kana­ły, któ­re są nazwa­ne meri­dia­na­mi. Reflek­so­lo­gia to for­ma pra­cy z…

Więcej
Uroda

TOP 7 najlepszych męskich zapachów na lato

Mimo, że tego­rocz­ne lato znacz­nie róż­ni się od dotych­cza­so­wych, ist­nie­ją spo­so­by, aby prze­nieść się w jeden z idyl­licz­nych zakąt­ków Euro­py czy świa­ta. Cudow­ny, znie­wa­la­ją­cych i odpo­wied­nio dobra­ny zapach potra­fi natych­miast pobu­dzić naszą wyobraź­nię, a odpo­wied­nia…

Więcej
Uroda

Peptydy - czy warto je stosować?

Pep­ty­dy to jeden z tych skład­ni­ków, po któ­ry war­to się­gnąć pod­czas pro­fi­lak­ty­ki prze­ciw­sta­rze­nio­wej skó­ry. Efek­ty sto­so­wa­nia ich potra­fią być bar­dzo dobre, ale to kon­tro­wer­syj­ny skład­nik kre­mów. Dla­cze­go? Pep­ty­dy to związ­ki ami­no­kwa­sów. Roz­wój tech­no­lo­gii umoż­li­wił syn­te­zę…

Więcej
Uroda

Piękne spojrzenie bez zmarszczek - najlepsze kremy pod oczy

Nasze spoj­rze­nie i skó­ra wokół oczy mogą spę­dzać sen z powiek, a zmarszcz­ki pod ocza­mi to zmo­ra wie­lu osób, w szcze­gól­no­ści kobiet. Tym­cza­sem, zna­le­zie­nie odpo­wied­nie­go kre­mu pod oczy może pomóc w roz­wią­za­niu tych pro­ble­mów. Od…

Więcej
NewsroomUroda

Nowa odsłona MATIS Paris

Fran­cu­ska mar­ka MATIS powsta­ła w latach 30. w Pary­żu, dzię­ki inży­nie­ro­wi che­mii Euge­ne Mavcro­ma­ti i jego rewo­lu­cjo­ni­zu­ją­ce­mu nowo­cze­sną kosme­to­lo­gie odkry­ciu. Prze­ciw­dzia­ła­nie ozna­kom sta­rze­nia się skó­ry to dome­na pro­duk­tów MATIS, dzię­ki któ­rym kom­plek­so­wo zadbasz o jej…

Więcej
Uroda

Jak dbać o skórę latem?

Każ­da pora roku ina­czej wpły­wa na kon­dy­cję naszej skó­ry. Dla­te­go tak waż­ne jest, aby dosto­so­wać codzien­ną pie­lę­gna­cję do panu­ją­cych warun­ków. Lato to suche powie­trze od kli­ma­ty­za­cji i moc­ne pro­mie­nio­wa­nie UV. Jak pie­lę­gno­wać skó­rę pod­czas cie­płych…

Więcej
Uroda

Gliceryna - czy unikać jej w kosmetykach?

Gli­ce­ry­na nawil­ża i zmięk­cza naskó­rek, ale i potra­fi ją zapchać i prze­su­szyć. Kto, kie­dy i dla­cze­go powi­nien jej uni­kać? Gli­ce­ry­nę znaj­dzie­my w zde­cy­do­wa­nej więk­szo­ści kosme­ty­ków, szcze­gól­nie tych z niż­szej pół­ki. To typo­wy skład­nik kre­mów do…

Więcej
NewsroomUroda

Skuteczna i delikatna - nowa, wegańska linia Nuxe Very Rose

Łagod­na i sku­tecz­na, naj­now­sza linia do dema­ki­ja­żu oraz oczysz­cza­nia twa­rzy o wegań­skiej for­mu­le stwo­rzo­na przez Labo­la­to­rium mar­ki Nuxe – Very Rose to wyjąt­ko­we połą­cze­nie koją­cych wła­ści­wo­ści wody róża­nej w 100% oraz kom­plek­su Skin-respect stwo­rzo­nych do…

Więcej
Uroda

Olej rycynowy na rzęsy - czy warto go stosować?

Pięk­ne, dłu­gie i ciem­ne rzę­sy to marze­nie każ­dej z nas. Nie  musi­my od razu się­gać po dro­gie odżyw­ki z dro­ge­rii albo uda­wać się na prze­dłu­że­nie do kosme­tycz­ki, aby móc się nimi cie­szyć. Z pomo­cą przyj­dzie…

Więcej
Uroda

Kultowe, suche olejki Nuxe w nowych, limitowanych odsłonach

Kul­to­wy pro­dukt mar­ki Nuxe – suchy ole­jek Huile Pro­di­gieu­se® nie tyl­ko nawil­ża, ale dzia­ła tak­że rege­ne­ru­je i dzia­ła anty­ok­sy­da­cyj­nie. Wystar­czy już jed­na kro­pla suche­go olej­ku, aby  jed­no­cze­śnie ochro­nić naszą skó­rę przed wol­ny­mi rod­ni­ka­mi, zmniej­szyć roz­stę­py…

Więcej