Uroda

Jak poprawnie myć skórę głowy i włosy? 

Każ­de­mu z nas wyda­je się, że mycie skó­ry gło­wy i wło­sów mamy wręcz opa­no­wa­ne do per­fek­cji. Nie­ste­ty, oka­zu­je się, że wie­le osób te czyn­no­ści wyko­nu­je nie­po­praw­nie, zarów­no ze wzglę­du na tech­ni­kę, jak i pro­duk­ty, których…

Więcej
Uroda

Odżywia, naprawia i upiększa -  Nuxe Huile Prodigieuse® Néroli

Odkryj na nowo suchy ole­jek Huile Pro­di­gieu­se® o słod­kim, koją­cym zapa­chu Néro­li, przy­no­szą­cym chwi­lę wyci­sze­nia i relak­su. Ten nowy, cer­ty­fi­ko­wa­ny, orga­nicz­ny suchy ole­jek, posia­da 100% skład­ni­ków pocho­dze­nia natu­ral­ne­go i pie­lę­gnu­je skó­rę nada­jąc jej pięk­ny, promienny…

Więcej
Uroda

Ton w ton - Chanel Fall-Winter 2021 Make-up

Pro­duk­ty z naj­now­szej kolek­cji maki­ja­żu fran­cu­skie­go domu mody na sezon jesień-zima 2021 ton w ton two­rzą per­fek­cyj­ną syner­gię, ide­al­nie zgry­wa­jąc się w sub­tel­ne har­mo­nię kolo­ry­stycz­ne. Skom­po­no­wa­ne wokół czte­rech, jesien­nych odcie­ni: cie­płej sza­ro­ści, kha­ki, tera­ko­ty inspirowanej…

Więcej
Uroda

Jesienna kosmetyczka, czyli zmiana rutyny pielęgnacji skóry

Wraz z nadej­ściem jesie­ni, tem­pe­ra­tu­ry ule­gły znacz­ne­mu obni­że­niu, a kapry­śna aura coraz czę­ściej daje się we zna­ki. Tak samo, jak zaczy­na­my zupeł­nie nowy sezon w modzie i naszą let­nią  gar­de­ro­bę na cie­płe, gru­be swe­try czy…

Więcej
Uroda

Ponadczasowe, owocowe nuty w limitowanej edycji kolekcji English Pear & Freesia Jo Malone London

Sma­ko­wi­ta kom­po­zy­cja zain­spi­ro­wa­na wido­kiem sadów ską­pa­nych w zło­ci­stych pro­mie­niach słoń­ca, przy­wo­dzą­ca na myśl zmy­sło­wą świe­żość led­wo co doj­rza­łych gru­szek, otu­lo­na bukie­tem rado­snych, bia­łych fre­zji, któ­rych wyjąt­ko­we kwia­ty roz­ta­cza­ją wokół aurę nie­win­no­ści i rześ­kiej delikatności –…

Więcej
Uroda

Kompleksowa kuracja przeciwłupieżowa z Hair Rituel by Sisley

Hair Ritu­el by Sisley przed­sta­wia inno­wa­cyj­ne i sku­tecz­ne roz­wią­za­nie prze­ciw­ko łupie­żo­wi i towa­rzy­szą­ce­mu mu poczu­ciu dys­kom­for­tu – a wszyst­ko dzię­ki kom­plek­so­wej kura­cji stwo­rzo­nej przez Labo­ra­to­ria Sisley, któ­ra dzia­ła u źró­dła dla dłu­go­trwa­łych efek­tów. Łupież doty­ka jedną…

Więcej
UrodaWłosy

Kosmetyki do włosów - SexyHair

Znasz to uczu­cie, kie­dy przy codzien­nej pie­lę­gna­cji swo­ich wło­sów się­gasz po swo­je ulu­bio­ne, spraw­dzo­ne kosme­ty­ki, sty­li­zu­jesz wło­sy i dzień od razu sta­je się lep­szy? Sexy­Ha­ir powo­du­je, że każ­dy pora­nek sta­je się wyjąt­ko­wy! Poznaj nasze kultowe…

Więcej
Uroda

Dbaj o włosy i pomagaj!

Fir­ma Per­fect Salon, pol­ski dys­try­bu­tor pro­fe­sjo­nal­nych kosme­ty­ków do wło­sów (JOICO, Paul Mit­chell i Sexy­Ha­ir), jest orga­ni­za­to­rem akcji „Dbaj o wło­sy i poma­gaj!”.  Przez cały paź­dzier­nik możesz kupić wybra­ne pro­duk­ty JOICO w pro­mo­cyj­nej cenie, wspie­ra­jąc przy…

Więcej
Uroda

Moc naturalnego piękna - Bobbi Brown x Ulla Johnson 

Nowy Jork to mek­ka naj­więk­szych marek kosme­tycz­nych i jed­na z naj­bar­dziej dyna­micz­nych sto­lic mody. Cza­sem naj­po­pu­lar­niej­sze mar­ki łączą jed­nak siły, aby zapre­zen­to­wać coś abso­lut­nie wyjąt­ko­we­go. Tak też sta­ło się w przy­pad­ku nowej limi­to­wa­nej kolek­cji Bobbi…

Więcej
Uroda

Pożegnaj letnie przebarwienia z ZO Skin Health

Po upal­nym lecie i skó­rze wysta­wio­nej na pro­mie­nie sło­necz­ne z pew­no­ścią zasta­na­wiasz się, jak pozbyć się ciem­nych plam na skó­rze spo­wo­do­wa­nych uszko­dze­nia­mi pro­mie­nio­wa­nia UV. Mimo wszel­kich sta­rań i regu­lar­ne­go sto­so­wa­nia fil­tra SPF, każ­da chwi­la i…

Więcej