Rutynowa pielęgnacja cery

Zbli­ża­ją­ca się wio­sna to świet­ny czas na to, by odświe­żyć i  prze­my­śleć nasze ruty­no­we czyn­no­ści – tak­że spo­sób, w jaki dba­my o naszą skó­rę. A…

Najlepsze kremy pod oczy

Cie­nie, prze­bar­wie­nia, opuch­nię­cia – skó­ra pod ocza­mi jest bar­dzo cien­ka, wraż­li­wa i szcze­gól­nie nara­żo­na na wszel­kie szko­dli­we dzia­ła­nia zewnętrz­ne, a ozna­ki upły­wa­ją­ce­go cza­su czy  stre­su…

my CLARINS – moc natury

My CLARINS to nowa linia kosme­ty­ków stwo­rzo­na spe­cjal­nie dla kobiet pomię­dzy 18 a 29 rokiem życia – 9 wyjąt­ko­wych for­muł któ­re nawil­ża­ją, przy­wra­ca­ją rów­no­wa­gę i…

URIAGE Age Protect – skuteczna walka z oznakami starzenia

Naj­now­sza linia kosme­ty­ków URIAGE Age Pro­tect to sku­tecz­na odpo­wiedź w wal­ce z ozna­ka­mi sta­rze­nia.  Sta­rze­nie sko­ry oprócz czyn­ni­ków gene­tycz­nych spo­wo­do­wa­ne jest głów­nie czyn­ni­ka­mi zewnętrz­ny­mi, a…

Les Exclusifs de Chanel – 1957

Les Exc­lu­sifs de Cha­nel to linia skom­po­no­wa­nych z rzad­kich i wyszu­ka­nych skład­ni­ków zapa­chów, któ­re wyróż­nia­ją się wyjąt­ko­wym pięk­nem. Podró­że, spo­tka­nia, tka­ni­ny – każ­dy z nich…

LUNA fofo – inteligentna szczoteczka do twarzy

Oto wiel­ki krok w dzie­dzi­nie uro­dy i sper­so­na­li­zo­wa­nej pie­lę­gna­cji. Inte­li­gent­na szczo­tecz­ka do oczysz­cza­nia twa­rzy i ana­li­zy skó­ry odFO­REO zna two­ją cerę jesz­cze lepiej, niż Ty…

M.A.C Cosmetics nowa kolekcja #MACBoomBoomBloom

Tej wio­sny daj się ponieść kwia­to­wej, limi­to­wa­nej kolek­cji inspi­ro­wa­nej płat­ka­mi Kwit­ną­cych Wiśni. Świe­że odcie­nie, Prep+Prime Fix+ pach­ną­cy kwia­ta­mi wiśni, pale­ta cie­ni do powiek rodem z Azji…

ZOOM ON Herbivore Botanicals

Zało­żo­na przez Julię Wills i Ale­xan­dra Kum­me­ro­wa w 2011 roku w kuch­ni w Seat­tle mar­ka Her­bi­vo­re ofe­ru­je pro­duk­ty bez­piecz­ne, nie­tok­sycz­ne i jed­no­cze­śnie sku­tecz­ne. Wie­rzy­my w…

Trzy bestsellerowe klasyki Embryolisse!

DERMOKOSMETYKI EMBRYOLISSE TO ELEMENT FRANCUSKIEJ KULTURY – kul­to­wy­krem odżyw­czo-nawil­ża­ją­cy Embry­olis­se uży­wa już trze­cie poko­le­nie pary­ża­nek. For­mu­ła kre­mu zosta­ła opra­co­wa­na w Pary­żu, w latach 50-tych, przez…

Zimowa pielęgnacja cery

Mroź­ne, ostre powie­trze i kli­ma­ty­zo­wa­ne, ogrze­wa­ne pomiesz­cze­nia nie wpły­wa­ją dobrze na kon­dy­cję naszej skó­ry, któ­ra zimą sta­je się szcze­gól­nie wyma­ga­ją­ca. Zma­gasz się z prze­su­szo­ną i…

WALENTYNKOWE PREZENTY FOREO SKRADNĄ TWOJE SERCE

Nazwa mar­ki ​FOREO wywo­dzi się od angiel­skie­go zwro­tu ​For Eve­ry­one. ​Zgod­nie z tą dekla­ra­cją, w ofer­cie znaj­dziesz dosko­na­łe pomy­sły na walen­tyn­ko­wy pre­zent dla każ­de­go. Sprawdź…

ZOOM ON Dr Barbara Sturm

Świa­to­wej kla­sy pie­lę­gna­cja daje mak­sy­mal­ne rezul­ta­ty przy mini­mal­nej licz­bie pro­duk­tów – to kon­cep­cja odżyw­czej for­mu­ły dr. Bar­ba­ry Sturm. W opar­ciu o dokład­ne, medycz­ne bada­nia na…

Jak skutecznie wzmocnić włosy

Zimą nasze wło­sy „cier­pią” podwój­nie. Jak sku­tecz­nie wzmoc­nić wło­sy trak­to­wa­ne cie­płym powie­trzem w pomiesz­cze­niach, zim­nym na zewnątrz, a w dodat­ku pod­da­wa­nym codzien­nym sty­li­za­cjom? Jak zapo­biec…