Platynowa pielęgnacja La Prairie – Platinum Rare Cellular Life – Lotion

Czas na praw­dzi­wą rewo­lu­cję w pie­lę­gna­cji. Wyjąt­ko­wy lotion z pla­ty­no­wej kolek­cji La Pra­irie zamknię­ty w 115 ml, ame­ty­sto­wym fla­ko­nie,  któ­re­go powierzch­nię wyrzeź­bio­no tak, by wyła­py­wał…

NOWOŚĆ od Clinique! Witamina C&A!

Co to jest: Sys­tem podwój­ne­go wspar­cia – na dzień, ze świe­żą wita­mi­ną C (kwas askor­bi­no­wy 10%) i na noc, ze świe­żą wita­mi­ną A (reti­nol). For­mu­ły…

FOREO typuje najgorętsze nowości w pielęgnacji urody

Wszy­scy zna­my i sto­su­je­my pod­sta­wy kore­ań­skiej pie­lę­gna­cji, a nie­któ­rzy prze­te­sto­wa­li już nawet wer­sję japoń­ską. Jed­nak według FOREO, naj­szyb­ciej­ro­zwi­ja­ją­cej się mar­ki uro­do­wej świa­ta, w 2019 roku…

Wykorzystaj swoją szansę z najnowszym zapachem Chanel Chance Eau Tendre

Naj­now­szy zapach z linii Cha­nel Chan­ce – woda per­fu­mo­wa­na Eau Ten­dre – to pew­ność sie­bie, kobie­cość a zara­zem czu­łość zamknię­ta w prze­pięk­nym fla­ko­nie. Inten­syw­ny, otu­la­ją­cy,…

SPIERZCHNIĘTE USTA ZIMĄ? CO ZROBIĆ?

Zima, cho­ciaż ma wie­le uro­ków, nie­ko­niecz­nie jest ulu­bio­ną porą roku dla skó­ry. Nie tyl­ko ujem­ne tem­pe­ra­tu­ry na zewnątrz, ale rów­nież suche powie­trze w domach, spra­wia­ją,…

Dieta ketogeniczna – czy warto ją stosować?

W świe­cie diet odchu­dza­ją­cych die­ta keto­ge­nicz­na (keto­no­wa) zde­cy­do­wa­nie przy­cią­ga uwa­gę. Jej głów­nym zało­że­niem jest małe spo­ży­cie węglo­wo­da­nów w sto­sun­ku do duże­go spo­ży­cia tłusz­czów (nawet 70–90%…

OCHRONA SKÓRY PRZED MROZEM Z KOI COSMETICS

Wiatr, opa­dy i coraz niż­sze tem­pe­ra­tu­ry nie sprzy­ja­ją utrzy­ma­niu dobrej kon­dy­cji skó­ry. Z pomo­cą przy­cho­dzą nowo­ści kosme­tycz­ne od KOI Cosme­tics. Maska inten­syw­nie nawil­ża­ją­ca i peeling…

Brokatowy zawrót głowy z nowymi szczotkami Tangle Teezer Compact Styler 

Mała, kom­pak­to­wa. Każ­da z nas na pew­no ma ją w toreb­ce i lubi jej nowe wer­sje kolo­ry­stycz­ne! Szczot­ka Com­pact Sty­ler od Tan­gle Teezer zawsze dopa­so­wu­je…

Zabłyśnij z zestawem do oczu Golden Edition od IsaDory w te Święta!

Świę­ta to wyjąt­ko­wy czas, któ­ry spę­dza­my ze swo­imi naj­bliż­szy­mi oraz chce­my podzie­lić się z nimi czymś wyjąt­ko­wym. W tym roku naj­mod­niej­szym kolo­rem świą­tecz­ne­go sezo­nu jest…

M·A·C Cosmetics x Światowy Dzień Walki z AIDS

1 grud­nia 2018 – jak co roku, M·A·C Cosme­tics uczest­ni­czy w akcji cha­ry­ta­tyw­nej wspie­ra­ją­cej Świa­to­wy Dzień Wal­ki z AIDS. W tym roku mija 10 lat…

Black Friday i Foreo. Co warto kupić?

Feno­men Black Fri­day, jak co roku pod koniec listo­pa­da, opa­no­wu­je cały świat. Kolej­ne mar­ki przed­sta­wia­ją wyjąt­ko­we ofer­ty i pro­mo­cje, wśród któ­rych każ­dy znaj­dzie coś dla…

IsaDora przedstawia podkład do zadań specjalnych Active 24h

Szu­kasz pod­kła­du, któ­ry po całym dniu nie waży się, nie scho­dzi pod wpły­wem potu czy nie sprzy­ja­ją­cych warun­ków atmos­fe­rycz­nych? Chcesz mieć kosme­tyk, któ­ry zakry­je nie­do­sko­na­ło­ści,…

Naturalnie niezwykły – pierwszy butik YOPE w sercu Warszawy

YOPE to pro­duk­ty natu­ral­ne, któ­re powsta­ją z pasji i miło­ści do pie­lę­gna­cji, eko­lo­gii oraz zapa­chów.  Na próż­no szu­kać wśród skład­ni­ków kosme­ty­ków sztucz­nych barw­ni­ków, kon­ser­wan­tów, para­be­nów,…