KulturaSztuka

The Art is a therapy

Kocha­cie sztu­kę? Lubi­cie ota­czać się pięk­ny­mi obiek­ta­mi? Ceni­cie sobie kolek­cjo­no­wa­nie i inwe­sto­wa­nie w war­to­ścio­we przed­mio­ty? Jeśli na wszyst­kie pyta­nia odpo­wie­dzie­li­ście twier­dzą­co, to zna­czy, że musi­cie zapo­znać się 
z poniż­szym tek­stem i zaprzy­jaź­nić się, tak jak…

Więcej
KulturaSztuka

Jak ToTuart wplata rzeźbę we współczesne wnętrza

Nie­zwy­kłe miej­sce po dru­giej stro­nie Wisły – Cen­trum Pra­skie Kone­ser, a w niej stwo­rzo­na z pasją gale­ria sztu­ki współ­cze­snej – ToTu­art. Tyl­ko w niej znaj­dzie­cie pie­czo­ło­wi­cie dzie­ła wyse­lek­cjo­no­wa­nych arty­stów. Tema­tem prze­wod­nim naj­now­sze­go wer­ni­sa­żu jest dobrze…

Więcej
KulturaSztuka

Muzea, które odwiedzisz nie ruszając się z domu

Czas kwa­ran­tan­ny to czas wyjąt­ko­wy, któ­ry spę­dza­my w domu. W tym cza­sie stan­dar­do­wo oglą­da­my wie­le fil­mów, seria­li, czy­ta­my książ­ki i roz­ma­wia­my przez wide­okon­fe­ren­cje ze zna­jo­my­mi. Tym­cza­sem, izo­la­cja nie musi ozna­czać rezy­gna­cji ze sztu­ki czy efektywnego…

Więcej
KulturaSztuka

Targi Sztuki Dostępnej już w ten weekend – program targów

W ostat­nich latach w Pol­sce zauwa­ża­my wzrost zain­te­re­so­wa­nia sztu­ką – tak­że wśród osób, któ­re nigdy dotąd nie zaj­mo­wa­ły się tą dzie­dzi­ną. Jako spo­łe­czeń­stwo doj­rze­li­śmy do eta­pu, w któ­rym zwy­kłe, maso­wo pro­du­ko­wa­ne dobra mate­rial­ne są już…

Więcej
InspiracjeSztuka

5 tatuatorów, u których zrobisz minimalistyczne tatuaże

Moda na tatu­aże trwa nie­prze­rwa­nie od kil­ku lat. Teraz ma je ogrom­ne gro­no osób – cho­ciaż jeden, sym­bo­licz­ny, scho­wa­ny gdzieś pod ubra­niem. My w redak­cji VERS-24 szcze­gól­nie lubi­my mini­ma­li­stycz­ne, czar­no-bia­łe tatu­aże. Dla­te­go przed­sta­wia­my Wam przegląd…

Więcej
ModaSztuka

KARL LAGERFELD – 10 FAKTÓW Z ŻYCIA PROJEKTANTA

Karl Lager­feld uzna­wa­ny jest za współ­cze­sne­go dyk­ta­to­ra mody. Od 1983 roku nie­prze­rwa­nie wyzna­cza kie­run­ki w domu mody Cha­nel, zarzą­dza wło­skim Fen­di, pro­wa­dzi mar­kę pod swo­im nazwi­skiem i nie uni­ka współ­prac z naj­po­pu­lar­niej­szy­mi sie­ciów­ka­mi (m.in. H&M…

Więcej
KulturaSztuka

Wystawa rzeźby Pawła Orłowskiego „Design a sztuka”

Dziś w HB Reavis odbył się wer­ni­saż zaty­tu­ło­wa­ny „Design a sztu­ka”, na któ­rym zapre­zen­to­wa­no rzeź­by Paw­ła Orłow­skie­go nale­żą­ce do cyklu „Boty”. Wysta­wę będzie moż­na oglą­dać do 03.02.2017. Paweł Orłow­ski to uzna­ny, zarów­no w Pol­sce jak…

Więcej
KulturaSztuka

9 malarzy, których warto znać

W sztu­ce jest miej­sce dla każ­de­go i każ­dy zasłu­gu­je na to, by mu się przyj­rzeć. Dzie­siąt­ki nazwisk arty­stów przy­cią­ga­ją­cych i hip­no­ty­zu­ją­cych w świe­cie sztu­ki. Jed­ni dopie­ro dają się poznać, dru­dzy – mimo upły­wu czasu –…

Więcej
KulturaSztuka

Wystawa rzeźby Bronisława Krzysztofa "Przestrzeń A->"

Od 16 do 26 czerw­ca w war­szaw­skiej Gale­rii Sztu­ki Chłod­na 31 trwa wysta­wa prac Bro­ni­sła­wa Krzysz­to­fa, wybit­ne­go pol­skie­go rzeź­bia­rza. To nie­po­wta­rzal­na oka­zja, by zapo­znać się z twór­czo­ścią arty­sty, któ­re­go dzie­ła znaj­du­ją się w naj­zna­mie­nit­szych kolek­cjach na świecie.

Więcej