Reebok Classic x Montana Cans: Mural w centrum Warszawy!

  W ramach gra­ficz­nej kola­bo­ra­cji Reebok Clas­sic i Mon­ta­na Cans w pod­zie­miach PKP Śród­mie­ście w War­sza­wie powstał mural z amba­sa­do­ra­mi mar­ki w roli głów­nej. Mural…

5 tatuatorów, u których zrobisz minimalistyczne tatuaże

Moda na tatu­aże trwa nie­prze­rwa­nie od kil­ku lat. Teraz ma je ogrom­ne gro­no osób – cho­ciaż jeden, sym­bo­licz­ny, scho­wa­ny gdzieś pod ubra­niem. My w redak­cji…

KARL LAGERFELD – 10 FAKTÓW Z ŻYCIA PROJEKTANTA

Karl Lager­feld uzna­wa­ny jest za współ­cze­sne­go dyk­ta­to­ra mody. Od 1983 roku nie­prze­rwa­nie wyzna­cza kie­run­ki w domu mody Cha­nel, zarzą­dza wło­skim Fen­di, pro­wa­dzi mar­kę pod swo­im…

Od antyku po balonowego psa – 15 rzeźb, które musisz znać

  Od wie­ków rzeź­bia­rze kształ­to­wa­li drew­no, brąz , mar­mur i inne mate­ria­ły two­rząc posta­ci, a rzeź­biar­stwo było waż­nym a zara­zem nie­od­łącz­nym ele­men­tem kul­tu­ry i spo­so­bem…

More is more, kitsch is king, sex is in and shyness is sin’ The Vulgar: Fashion Redefined

Bar­bi­can, Lon­dyn oraz Win­ter­pa­la­is, Wie­deń Pele­ry­na stwo­rzo­na z wło­sów przez dom mody Maison Mar­tin Mar­giel­la? Dwa kru­ki wal­czą­ce na gło­wie autor­stwa Pam Hogg? XVIII-wie­cz­na, czte­ro­me­tro­wa…

Wystawa rzeźby Pawła Orłowskiego „Design a sztuka”

Dziś w HB Reavis odbył się wer­ni­saż zaty­tu­ło­wa­ny „Design a sztu­ka”, na któ­rym zapre­zen­to­wa­no rzeź­by Paw­ła Orłow­skie­go nale­żą­ce do cyklu „Boty”. Wysta­wę będzie moż­na oglą­dać…

PAWEŁ ORŁOWSKI – „DESIGN A SZTUKA” cykl: „BOTY”

Zapre­zen­to­wa­ne rzeź­by nale­żą do cyklu zaty­tu­ło­wa­ne­go „Boty”. Ter­min ten został utwo­rzo­ny od sło­wa robot, popu­lar­ne­go w XX wie­ku, obda­rzo­ne­go wie­lo­ma zna­cze­nia­mi. „Bot” to pro­gram wyko­nu­ją­cy…

9 malarzy, których warto znać

W sztu­ce jest miej­sce dla każ­de­go i każ­dy zasłu­gu­je na to, by mu się przyj­rzeć. Dzie­siąt­ki nazwisk arty­stów przy­cią­ga­ją­cych i hip­no­ty­zu­ją­cych w świe­cie sztu­ki. Jed­ni…

Prace Wróblewskiego, Starowieyskiego, Fangora, Beksińskiego – na jednej wystawie

Szki­ce do słyn­nych obra­zów Andrze­ja Wró­blew­skie­go i Woj­cie­cha Fan­go­ra. Akwa­re­le Fran­cisz­ka Sta­ro­wiey­skie­go, rysun­ki Zdzi­sła­wa Bek­siń­skie­go i gwa­sze Jana Leben­ste­ina. Pra­ce naj­wy­bit­niej­szych twór­ców pol­skiej sztu­ki powo­jen­nej…

You Say You Want a Revolution? Records and Rebels 1966–1970, V&A, Londyn

Naro­dzi­ny mul­ti-kul­ti, kontr-kul­tu­­ry, poli­tycz­ne­go akty­wi­zmu, neo­li­be­ra­izmu i enwi­ro­men­ta­li­zmu. Lata 60-te XX wie­ku to barw­na deka­da pach­ną­ca mari­hu­aną i odzia­na w kwia­ty. To jed­na z naj­waż­niej­szych…

KALIGRAFIE SPOŁECZNE/ Zachęta

Wysta­wa pre­zen­tu­je arty­stów śred­nie­go i mło­de­go poko­le­nia pocho­dzą­cych z kra­jów Bli­skie­go Wscho­du, Afry­ki Pół­noc­nej oraz Azji Środ­ko­wej. Zapro­sze­ni twór­cy żyją i pra­cu­ją w kra­ju uro­dze­nia, ale też w Euro­pie czy…

Trzech wielkich współczesnych malarzy, 4,1 miliona złotych i jeden widz

Trzech wiel­kich współ­cze­snych mala­rzy, 4,1 milio­na zło­tych i jeden widz. The Master­pie­ce to pierw­sza oka­zja, by zna­leźć się sam na sam z pra­ca­mi arty­stów, któ­rzy…

Common affairs” – sukces polskiej wystawy w Berlinie

Com­mon affa­irs” to wysta­wa, na któ­rej może­my oglą­dać pra­ce pol­skich arty­stów wybra­nych spo­śród fina­li­stów sied­miu edy­cji kon­kur­su “Spoj­rze­nia” — przy­zna­wa­nej od 2003 roku, naj­waż­niej­szej w…

Yayoi Kusama: My Eternal Soul, Victoria Miro Mayfair, Londyn

I am always hap­piest when I am making my art. Yay­oi Kusa­ma Kusa­ma to japoń­ska ary­tyst­ka i pisar­ka, któ­ra two­rzy obra­zy, kola­że, rzeź­by, sztu­kę per­for­man­ce,…

Wystawa rzeźby Bronisława Krzysztofa “Przestrzeń A->”

Od 16 do 26 czerw­ca w war­szaw­skiej Gale­rii Sztu­ki Chłod­na 31 trwa wysta­wa prac Bro­ni­sła­wa Krzysz­to­fa, wybit­ne­go pol­skie­go rzeź­bia­rza. To nie­po­wta­rzal­na oka­zja, by zapo­znać się z twór­czo­ścią arty­sty, któ­re­go dzie­ła znaj­du­ją się w naj­zna­mie­nit­szych kolek­cjach na świe­cie.

Młodzi artyści: Eva Drazba

Przed­sta­wia­my Wam kry­ją­ce w sobie nie­spo­ty­ka­ną magię pra­ce mło­dej, uta­len­to­wa­nej foto­graf­ki Evy Draż­by – Polki, któ­ra obec­nie miesz­ka w Pary­żu, na co dzień foto­gra­fu­jąc mia­sto…