Najnowsza wiosenna kolekcja EDITED

Nowe wcie­le­nie Bau­hau­su! Naj­now­sza wio­sen­na kolek­cja EDITED ‘Pop Mini­ma­lism’ inter­pre­tu­je na nowo styl Bau­hau­su i mik­su­je go z tren­da­mi lat 80. i 90. Połą­cze­nie rze­mieśl­ni­czych…

Kolekcja Esprit Sports 2020

Witaj 2020 – czas na nowe wyzwa­nia. Posia­da­jąc tak sty­lo­we spor­to­we ubra­nia, z pew­no­ścią każ­da z Was poczu­je się pew­nie pod­czas ćwi­czeń. Bio­rąc pod uwa­gę,…

Kolekcja Converse Twisted Classic

Conver­se po raz kolej­ny eks­pe­ry­men­tu­je z kla­sy­ka­mi, poka­zu­jąc ewo­lu­cję mar­ki na uli­cy. Na wio­snę w ofer­cie mar­ki będzie moż­na zna­leźć wie­le waria­cji inspi­ro­wa­nych kul­to­wym Chuc­kiem…

Anna Lewandowska została Ambasadorką 4F

Anny Lewan­dow­skiej, wie­lo­krot­nej meda­list­ki mistrzostw świa­ta, Euro­py i Pol­ski w kara­te niko­mu nie trze­ba przed­sta­wiać. Tre­ner­ka per­so­nal­na wła­śnie roz­po­czę­ła współ­pra­cę z 4F.  W pierw­szym kwar­ta­le…

JAK WYBRAĆ WYJĄTKOWĄ SUKIENKĘ NA STUDNIÓWKĘ 2020?

O tej porze roku milio­ny nasto­la­tek przy­go­to­wu­ją się na dłu­go wycze­ki­wa­ny wie­czór balo­wy. To od nas zale­ży czy będzie­my go wspo­mi­nać z nostal­gią i dobrą…

Affair kolekcja wiosna – lato 2020

Ener­gia kali­for­nij­skie­go słoń­ca wple­cio­na w syl­wet­ki inspi­ro­wa­ne lata­mi 80. Taka jest naj­now­sza kolek­cja Affa­ir. Mar­ka wła­śnie wypusz­cza swo­ją dru­gą kolek­cję. Do cha­rak­te­ry­stycz­nych koper­to­wych sukie­nek w…

Vans prezentuje najnowszą odsłonę ComfyCush Era

Kul­to­wy model Vans – Era z nową tech­no­lo­gią kom­for­tu i „super” wygod­ną pode­szwą. Costa Mesa, CALIF. (2 stycz­nia 2020 r.) – Model Era wpro­wa­dzo­ny przez…

Pierwsza kolekcja marki aporeei

apo­re­ei to mar­ka modo­wa bez sztyw­nych toż­sa­mo­ści, w płyn­nej rela­cji z wie­lo­ścią dostęp­nych nar­ra­cji. Chcąc wnieść coś spe­cjal­ne­go w codzien­ny rytu­ał ubie­ra­nia się, Beata Modrzyń­ska…

Sentymentalny powrót do przeszłości, czyli Chanel Métiers d’art collection 2019/2020

Kon­se­kwent­nie każ­de­go grud­nia od 2002 roku fran­cu­ski dom mody pre­zen­tu­je kolek­cję poświę­co­ną modzie Métiers d’art i jest jedy­nie potwier­dze­niem ści­słych wię­zi łączą­cych ją z dyrek­to­rem…

Chiara Ferragni w IntimissimiLand

Modo­wa i digi­ta­lo­wa influ­en­cer­ka mar­ki, już roz­po­czę­ła ten wyjąt­ko­wy okres ze spe­cjal­nym świą­tecz­nym pre­zen­tow­ni­kiem na intimissimi.com. Magię Świąt czuć już w powie­trzu w Inti­mis­si­mi, a…

Christine Granville – nowa marka zegarków

Chri­sti­ne Gra­nvil­le to mar­ka zegar­ków z sil­nym pier­wiast­kiem kobie­cym. Jej ideą jest moty­wo­wa­nie i wspie­ra­nie kobiet w biz­ne­sie – 8 zło­tych ze sprze­da­ży każ­de­go zegar­ka…

HE Concept Store w sercu Warszawy – dlaczego warto go odwiedzić?

Euro­pej­ski Bouti­qu­es to nowa prze­strzeń han­dlo­wa Euro­pej­skie­go, a jed­no­cze­śnie naj­bar­dziej pre­sti­żo­wy adres War­sza­wy. Ci, któ­rzy uwiel­bia­ją wysma­ko­wa­ne zaku­py z pew­no­ścią się nie zawio­dą – prze­strzeń…

Sprezentuj sobie bieliznę od marki Triumph

Zno­wu nade­szła zima, a to naj­wyż­sza pora, aby oto­czyć się przy­tul­ną atmos­fe­rą. W okre­sie świą­tecz­nym wygo­da to pod­sta­wa, aby miło spę­dzić czas z rodzi­ną i…