Powrót do lat 90 – Baguette bag

Poznaj­cie nową it-bag. Bagu­et­te od Fen­di, bo o niej mowa, to toreb­ka iko­na, któ­ra zasły­nę­ła m.in. dzię­ki seria­lo­wi „Seks w wiel­kim mie­ście” i wła­śnie zysku­je…

Kolekcja Lady Vans

 Od 1966 r. mar­ka Vans wspie­ra wszyst­kich tych, któ­rzy podą­ża­ją wła­sny­mi ścież­ka­mi. Od zako­rze­nio­ne­go w kul­tu­rze Kali­for­nii sur­fin­gu, poprzez ska­te­bo­ar­ding, aż po muzy­kę i sztu­kę,…

Melissa x Opening Ceremony. Wspólnie przedstawiają wyjątkową kolekcję obuwia.

Po współ­pra­cy z naj­więk­szy­mi nazwi­ska­mi świa­to­wej mody, tym razem Melis­sa łączy siły z Ope­ning Cere­mo­ny – mar­ką ory­gi­nal­nych ubrań i sie­cią inno­wa­cyj­nych buti­ków. Wspól­nie przed­sta­wia­ją…

Zakochaj się w jesieni z EDITED!

Zako­chaj się w jesie­ni z EDITED! Nowy sezon wita­my kolek­cją „Soft Adven­tu­res”. Mięk­kie paste­lo­we kolo­ry połą­czo­ne z odcie­nia­mi czer­wie­ni wpro­wa­dza­ją w roman­tycz­ny nastrój jesie­ni. Pro­jek­ty…

Bluzy oversize – must-have nie tylko na lato 2019

Jesz­cze jakiś czas temu, kto by pomy­ślał, że zwy­kła blu­za over­si­ze z kap­tu­rem będzie obo­wiąz­ko­wym, a jed­no­cze­śnie naj­bar­dziej pożą­da­nym ele­men­tem gar­de­ro­by? Mamy wła­śnie 2019 rok,…

Converse Renew – nowa inicjatywa

Conver­se Chuck Tay­lor All Star, czy­li kul­to­wa syl­wet­ka buta, któ­ra powsta­ła z myślą o koszy­ków­ce jest od lat desi­gner­ską iko­ną wśród pro­jek­tan­tów i pasjo­na­tów obu­wia.…

Autorskie akcesoria do włosów od KOPI 

Nie­speł­na mie­siąc po pre­mie­rze nowej kolek­cji biżu­te­rii na sezon wiosna/lato 2019, pro­jek­tant­ka Nata­lia Kopisz­ka posze­rza ofer­tę swo­jej mar­ki o kolej­ne let­nie nowo­ści. Wśród nich domi­nu­ją…

Ponadczasowość i pochwała minimalizmu – Ania Kuczyńska Limoncello 19

Ania Kuczyń­ska to gorą­ce nazwi­sko w świe­cie pol­skiej mody, a zara­zem jed­na z naj­bar­dziej cenio­nych, rodzi­mych pro­jek­tan­tek, któ­rą pre­sti­żo­we por­ta­le tj. Vogue.co.uk okrzyk­nę­ły już „nadzie­ją Wscho­du”.…

Wachlarzy – kolekcja specjalna. Fern Fans x & Other Stories

Nie ma bar­dziej sty­lo­we­go i prak­tycz­ne­go dodat­ku na lato niż wachlarz. W prze­szło­ści wyko­rzy­sty­wa­no go do prze­ka­zy­wa­nia tajem­nych wia­do­mo­ści, a to tyl­ko doda­je mu deka­den­cji.…

Nowa kolekcja jagg. i jagg. vintage

Naj­now­sza kam­pa­nia jagg. prze­no­si nas do sen­su­al­ne­go świa­ta. Zmy­sło­wa kobie­ta na tle eklek­tycz­nych wnętrz opo­wia­da fil­mo­wą histo­rię. Cie­płe, malar­skie świa­tło nada­je zdję­ciom mięk­ko­ści. Roman­tycz­ne sty­li­za­cje…

HERSEASONS – z miłości do piękna i designu 

HERSEASONS to nowa, pol­ska mar­ka, któ­ra powsta­ła z miło­ścią do pięk­na i desi­gnu. W kolek­cji na próż­no szu­kać krzy­kli­wych kolo­rów czy abs­trak­cyj­nych faso­nów. Są za…

Okulary Muscat – nowe modele

Mimo waka­cyj­nych nastro­jów, Muscat nie zwal­nia tem­pa. Wręcz prze­ciw­nie! Mar­ka nie­usta­ją­co posze­rza swo­ją ofer­tę o nowe pro­duk­ty i kolo­ry opra­wek zarów­no dla star­szych jak i…

COS jesień – zima 2019

Kolek­cja mar­ki COS jesień – zima 2019 sku­pia się na dwóch klu­czo­wych kon­cep­cjach zwią­za­nych z eks­plo­ra­cją ska­li. Bru­ta­li­stycz­ne podej­ście opar­te na moc­nych, łama­nych liniach monu­men­tal­nej…