Wielki powrót legendy lat 90. Żelowe sandały znów w sprzedaży!

Bra­zy­lij­ska mar­ka obuw­ni­cza Melis­sa powsta­ła w 1979 r. i wła­śnie świę­tu­je swo­je 40-lecie. Jed­nym z naj­więk­szych prze­bo­jów w ofer­cie fir­my był sym­bol lat 90. –…

Kolaboracja Giambattista Valli z H&M!

Naj­now­szą kolek­cję spe­cjal­ną H&M sygnu­je Giam­bat­ti­sta Val­li – pary­ski mistrz sztu­ki pięk­na i fine­zji. Wia­do­mość zosta­ła ogło­szo­na dziś pod­czas gali amfAR w Can­nes. Ken­dall Jen­ner,…

Nowa kolekcja i kampania MAKO

Głę­bo­ka czerń i świe­tli­sta biel, dopra­co­wa­ne for­my oraz kow­boj­skie akcen­ty – w tym sezo­nie MAKO sta­wia kolej­ny krok w kie­run­ku mini­ma­li­zmu z zadzior­nym twi­stem. Pol­ska…

The Odder Side Playa – wiosna-lato 2019

The Odder Side Playa to obok pre­mie­ro­we­go dro­pu pol­skiej mar­ki, naj­now­sza linia powsta­ła spe­cjal­nie z myślą o lecie.  Wszyst­ko dla­te­go, że znaj­dzie­cie w niej mini­ma­li­stycz­ne…

& Other Stories x Mia Larsson 

Mar­ka & Other Sto­ries ma przy­jem­ność zapre­zen­to­wać nową kolek­cję biżu­te­rii, zapro­jek­to­wa­ną we współ­pra­cy z Mią Lars­son. Ta inno­wa­cyj­na, szwedz­ka jubi­ler­ka zyska­ła roz­po­zna­wal­ność przez nada­wa­nie dru­gie­go życia mate­ria­łom pozy­ska­nym…

Veclaim – nowa kolekcja na s/s 2019

Mar­ka Vec­la­im – poja­wi­ła się na ryn­ku jak burza. Od kam­pa­nii aż po kro­je sukie­nek, każ­dy detal jest dosko­na­le prze­my­śla­ny. Tak, tą mar­kę stwo­rzy­ła blo­ger­ka.…

Kolekcja strojów kąpielowych EDITED

Słoń­ce, cie­pły pia­sek, szum fal – już nie musi­my dłu­żej tęsk­nić za latem i chwi­la­mi peł­ny­mi słoń­ca. Naj­now­sza kolek­cja kostiu­mów kąpie­lo­wych EDITED ide­al­nie wpro­wa­dza nas…

Wspomnienie lata, czyli kolekcja s/s 2019 Wishbone

Pol­ska mar­ka biżu­te­rii Wish­bo­ne dzię­ki naj­now­szej kam­pa­nii kolek­cji s/s 2019 zabie­ra nas gdzieś dale­ko, na piasz­czy­stą pla­żę, na myśl przy­wo­dząc słoń­ce, bez­tro­skę i dłu­gie, let­nie…

Kolekcja Vans x Harry Potter

W tym sezo­nie Vans podej­mu­je współ­pra­cę z War­ner Bros.Consumer Pro­ducts, aby wspól­nie stwo­rzyć wyjąt­ko­wą kolek­cję butów inspi­ro­wa­ną Har­rym Pot­te­rem. Mar­ka Vans przed­sta­wia czte­ry mode­le sty­li­zo­wa­ne…

Weekday w Polsce

  Week­day otwie­ra swój pierw­szy sklep w Pol­sce. Nowy sklep będzie zlo­ka­li­zo­wa­ny w War­sza­wie, w ser­cu nie­daw­no zre­wi­ta­li­zo­wa­nej Elek­trow­ni Powi­śle. Week­day to szwedz­ka mar­ka modo­wa,…

H&M x Stranger Things

Wiel­ki­mi kro­ka­mi zbli­ża się pre­mie­ra 3 sezo­nu popu­lar­ne­go seria­lu plat­for­my Net­flix – Stran­ger Things. Z tej oka­zji H&M posta­no­wił spra­wić nie­spo­dzian­kę wszyst­kim fanom przy­gód gru­py…

LVMH potwierdza współpracę z Rihanną – Fenty 

Dzi­siaj LVMH Louis Vuiton Moet Hen­nes­sy ogło­sił, że tej wio­sny ofi­cjal­nie wpro­wa­dza na rynek nową mar­kę luk­su­so­wą. I to nie byle jaką, bo mar­kę pio­sen­kar­ki…

REEBOK NAWIĄZUJE WSPÓŁPRACĘ Z SILNYMI KOBIETAMI 

Kolek­cję cha­rak­te­ry­zu­je moc­ny design, uni­kal­ny krój oraz odważ­ne wzo­ry. Wszyst­ko to sta­no­wi nie­zwy­kłe połą­cze­nie mody i sty­lu bycia. Debiu­tu­ją­ca wła­śnie na euro­pej­skich uli­cach nowa kolek­cja MYT…