Paryski szyk według The Odder Side – jesień-zima 2019/2020

Kobie­ty górą. Dla naj­now­szej kolek­cji duetu The Odder Side inspi­ra­cją sta­ły się tym razem kobie­ty i ich róż­no­rod­ność. Kobie­cość i pew­ność sie­bie to jed­ne z…

MARLU jesień zima 2019/2020

Nowa kolek­cja mar­ki Mar­lu na sezon jesień zima 2019/2020 to spo­tka­nie w samo połu­dnie na Dzi­kim Zacho­dzie. W tym sezo­nie Mar­lu czer­pie inspi­ra­cje z fil­mów…

Weekday x Lee

Jesie­nią 2019 świa­tło dzien­ne ujrzy kolek­cja Week­day x Lee. Legen­dar­na mar­ka jean­sów i wkrót­ce wcho­dzą­cy po Pol­ski Week­day, stwo­rzy­li 22 pro­jek­ty inspi­ro­wa­ne odzie­żą robot­ni­czą i…

Kolejna edycja H&M Global Change Awards niesie coraz więcej pozytywnych innowacji

Ocze­ku­je się, że do 2030 r. w glo­bal­nej kla­sie śred­niej będzie 5 miliar­dów ludzi, a zuży­cie tek­sty­liów i obu­wia wzro­śnie o 65% w porów­na­niu do…

Pepe Jeans X Dua Lipa FW19

Po udzia­le Dua Lipy w kam­pa­nii Pepe Jeans wio­sna-lato 2019, współ­pra­ca mar­ki z artyst­ką wcho­dzi w nowy etap. W sezo­nie jesień-zima 2019 do sprze­da­ży tra­fi…

Brave Traditions – nowa kolekcja EDITED

Kra­ta, sztruks i przy­tul­ne swe­try – EDITED rein­ter­pre­tu­je zimo­we kla­sy­ki wnaj­now­szej kolek­cji Bra­ve Tra­di­tions w zupeł­nie nowy, świe­ży spo­sób. Rezul­ta­tem są inspi­ro­wa­ne lata­mi 70. kobie­ce…

Nowa kolekcja Reebok MYT

Od euro­pej­skie­go pod­zie­mia klu­bo­we­go po nagłów­ki świa­to­wych maga­zy­nów – nowa kolek­cja Reebok MYT to hołd zło­żo­ny wszyst­kim, któ­rzy nie boją się iść pod prąd. Uni­wer­sal­na…

Reserved x Elena Ciuprina x Magda Jagnicka w projekcie ILLUSTRATOR DAY

Rese­rved kon­ty­nu­uje swo­je arty­stycz­ne dzia­ła­nia inspi­ro­wa­ne nar­ra­cją alter­na­tyw­ną w ramach akcji ILLUSTRATOR DAY. Tym razem mar­ka połą­czy­ła siły z ilu­stra­tor­ką modo­wą Ele­ną Ciu­pri­ną, któ­ra w trwa­ją­cym…

Calzedonia – jesień/zima 2019 

Cal­ze­do­nia w sezo­nie jesien­nym inspi­ru­je się męskim kra­wiec­twem nawią­zu­jąc do żakar­do­wych nadru­ków. Zarów­no w leg­gin­sach, jak i raj­sto­pach, znaj­dzie­my rów­nież kra­ty, m.in.: kla­sycz­ną, kurzą stop­kę,…

INTIMISSIMI jesień/zima 2019–20

Na jesień/zimę 2019–20, Inti­mis­si­mi pre­zen­tu­je nową, bez­pre­ce­den­so­wą uwo­dzi­ciel­skość. W kolek­cji zna­la­zło się wie­le inspi­ra­cji. W Retro Futu­re domi­nu­ją zesta­wy w paste­lo­wych kolo­rach z flu­ore­scen­cyj­ny­mi akcen­ta­mi.…

RICHARD ALLAN x H&M

H&M ogła­sza współ­pra­cę z eklek­tycz­ną bry­tyj­ską mar­ką Richard Allan, zało­żo­ną w 1962 roku i zna­ną z cha­rak­te­ry­stycz­nych prin­tów, abs­trak­cyj­nych wzo­rów oraz inten­syw­nych kolo­rów. Kolek­cję dla…

Torebki Levi’s® L‑Bag

Debiu­tanc­ka kolek­cja tore­bek Levi’s® L‑Bag zapro­jek­to­wa­na w San Fran­ci­sco i wyko­na­na we Wło­szech obej­mu­je pięć ręcz­nie robio­nych ponad­cza­so­wych toreb ze skó­ry, któ­re sta­ną się per­fek­cyj­nie dobra­nym i…

Kapsułowa kolekcja akcesoriów WALD for EDITED

Endless sum­mer – pod tym hasłem ber­liń­ska mar­ka WALD oraz EDITED pod­ję­ły w tym sezo­nie współ­pra­cę, któ­rej wyni­kiem jest kap­su­ło­wa kolek­cja akce­so­riów. Inspi­ra­cją do jej…