Najnowsza kolekcja biżuterii Beller- Pearl 

Pol­ska, luk­su­so­wa mar­ka biżu­te­rii Bel­ler powra­ca z nową kolek­cją – Pearl, któ­ra ma być syno­ni­mem czy­sto­ści i miło­ści. Inspi­ra­cją przy jej two­rze­niu sta­ły się per­ły…

Nowa kolekcja SOVL

Uczu­cia” to naj­now­sza kolek­cja pol­skiej mar­ki SOVL – rodzin­ne­go duetu, w któ­rym Ela i Ada – mama i cór­ka two­rzą pro­jek­ty z natu­ral­nych tka­nin dla kobiet…

Nowa kolekcja MOYE – The New Classic

MOYE – pol­ska mar­ka spe­cja­li­zu­ją­ca się w natu­ral­nym jedwa­biu, wpro­wa­dza sta­łą   poza­se­zo­no­wą kolek­cję – The New Clas­sic, czy­li zbiór kla­sycz­nych mode­li w sub­tel­nie odświe­żo­nej…

OYSHO_SPORT przedstawia Oysho Sport Team

Oysho_Sport przed­sta­wia Oysho Sport Team – mię­dzy­na­ro­do­wą spor­to­wą dru­ży­nę amba­sa­do­rek mar­ki! Real. Strong. Inspi­ring.   Mar­ka Oysho_Sport zro­dzi­ła się z zaan­ga­żo­wa­nia Oysho w sport oraz…

Spontaniczna i pełna słońca – taka jest najnowsza kolekcja The Odder side SS19

Cie­płe kadry i model­ka Isa Andre­eva sfo­to­gra­fo­wa­na ocza­mi Gosi Tur­czyń­skiej – a wszyst­ko to w Maro­ku, na tle  prze­pięk­nej wil­li z base­nem. Waka­cje marzeń? Według…

SHOWROOM x Element Żeński

Bie­li­zna EŻ Undies to pro­jekt Ele­men­tu Żeń­skie­go – por­ta­lu trak­tu­ją­ce­go o świa­do­mej pie­lę­gna­cji, zdro­wiu i przy­jem­no­ści z bycia dziew­czy­ną. Z oka­zji dnia kobiet kobie­ca soli­dar­ność…

TOMMY HILFIGER PRZEDSTAWIŁ W PARYŻU POKAZ „SEE NOW, BUY NOW” TOMMYNOW WIOSNA 2019

Z oka­zji pre­mie­ry spe­cjal­nej kolek­cji inspi­ro­wa­nej sty­lem lat 70. i legen­dar­ną „bitwą” pro­jek­tan­tów w Wer­sa­lu, Tom­my Hil­fi­ger wybrał się do Pary­ża z ame­ry­kań­ską aktor­ką i…

ZALANDO PROMUJE ASORTYMENT PREMIUM KAMPANIĄ „ZWYCZAJNIE NADZWYCZAJNE”

Zalan­do pre­zen­tu­je kam­pa­nię „Zwy­czaj­nie nad­zwy­czaj­ne” pro­mu­ją­cą sze­ro­ki asor­ty­ment i dostęp­ność marek z kate­go­rii Pre­mium oraz odzie­ży, obu­wia i dodat­ków od pro­jek­tan­tów. Boha­te­ro­wie kam­pa­nii to „zwy­czaj­ni”…

LEVI’S® MADE & CRAFTED®WIOSNA/LATO 2019

Nowa kolek­cja Levi’s® Made & Cra­fted® inspi­ro­wa­na jest żywy­mi kolo­ra­mi Mek­sy­ku, jego sztu­ką, tęt­nią­cy­mi życiem ulicz­ka­mi i ską­pa­nym w słoń­cu kra­jo­bra­zem. Pod nazwą „Nowy Zachód”…

Zaquad x Anna Skura – manifest kobiecości

Odważ­na, ultra­ko­bie­ca, pew­na sie­bie – taka jest kobie­ta ZAQUAD. Boha­ter­ką naj­now­szej sesji zdję­cio­wej mar­ki zosta­ła influ­en­cer­ka Anna Sku­ra.  Wybór blo­ger­ki do sesji był oczy­wi­sty, bo…

H&M Studio wiosna/lato 2019

H&M Stu­dio wiosna/lato 2019 inspi­ru­je do podró­żo­wa­nia. Kolek­cja jest pro­po­zy­cją dla nowo­cze­snej glam glob­tro­ter­ki, to eks­cy­tu­ją­ca kom­bi­na­cja lek­kich, cha­rak­te­ry­stycz­nych moty­wów i wyra­zi­stych kro­jów. Kolek­cja H&M…

Z okazji 8 marca & Other Stories łączy siły z grupą taneczną L.A. City Municipal Dance Squad

Z oka­zji 8 mar­ca – Mię­dzy­na­ro­do­we­go Dnia Kobiet – & Other Sto­ries łączy siły z gru­pą tanecz­ną L.A. City Muni­ci­pal Dan­ce Squ­ad. Wspól­nie zachę­ca­ją kobie­ty do…

EDITED wprowadza kolekcję dla mam i dzieci „Mommy & Me”

Dro­gie Mamy! Zna­na do tej pory z non­sza­lanc­kich i kobie­cych pro­jek­tów mar­ka EDITED wpro­wa­dza po raz pierw­szy kolek­cję dla mam i dzie­ci „Mom­my & Me”.…