Reebok × MISBHV

Reebok już po raz dru­gi ogła­sza współ­pra­cę z pol­ską mar­ką MISBHV, cze­go efek­tem jest dostęp­ny od 16 listo­pa­da model butów MISBHV Reebok Day­to­na DMX 2.…

Blanca Miró Scrimieri for EDITED

Nigdy nie jest za wcze­śnie, aby ocze­ki­wać Świąt Boże­go Naro­dze­nia! Z tego powo­du mar­ka EDITED pod­ję­ła współ­pra­cę z Blan­cą Miró, dzię­ki któ­rej powstał ide­al­ny świą­tecz­ny…

DREAMBIG.PL – LUKSUSOWA MODA Z DRUGIEJ RĘKI!

Toreb­ka Cha­nel, Her­mès czy Dior kupio­na za uła­mek ceny. Brzmi jak marze­nie, tym­cza­sem w inter­ne­to­wym komi­sie dreambig.pl jest to moż­li­we. To plat­for­ma odsprze­da­ją­ca buty, toreb­ki,…

Weekday Party Season – najnowsze kolekcja w klimacie vintage

Ulu­bio­na mar­ka mil­le­nial­sów ze skan­dy­naw­skim rodo­wo­dem dosko­na­le wie jak się bawić. Week­day roz­po­czy­na Par­ty Season od moc­ne­go ude­rze­nia w ryt­mie vin­ta­ge. Tutaj Sztok­holm spo­ty­ka się…

PUMA i ADER ERROR szukają piękna w niedoskonałościach

Fir­ma spor­to­wa PUMA i kore­ań­ska mar­ka odzie­żo­wa ADER ERROR ponow­nie połą­czy­ły siły, by stwo­rzyć nową linię ubrań i butów „Under Cre­ati­vi­ty”.  Kolek­cja to ukłon w…

Nowa kolekcja marki NAGO – Drop 5. Autumn Dreams

Drop 5. to jesien­na baza, któ­ra pozwo­li zbu­do­wać prak­tycz­ną, kap­su­ło­wą gar­de­ro­bę. NAGO nie chce narzu­cać sezo­no­wych tren­dów. Zda­niem pro­jek­tan­tów każ­da kobie­ta dosko­na­le wie, co jest…

& Other Stories i Giorgia Lupi zmieniają bazy danych 
w kolekcję ubrań

Mar­ka & Other Sto­ries i artyst­ka Gior­gia Lupi sta­nę­ły przed nie­ma­łym wyzwa­niem: jak nadać zbio­rom bez­oso­bo­wych infor­ma­cji ludz­ką twarz? Dzię­ki spe­cjal­nej kolek­cji ubrań każ­da kobie­ta…

Drugi drop kolekcji Girls of Paris duetu The Odder Side

Jesien­no-zimo­wa, pierw­sza odsło­na kolek­cji pol­skiej mar­ki The Odder Side na sezon 2019/20 bar­dzo nas zasko­czy­ła. Nie tyl­ko z uwa­gi na same ubra­nia – od same­go …

MUUV nowa kolekcja INTO THE WILD

Budzik. Szyb­ki prysz­nic. Kawa? Tak, ale na wynos, żeby nie tra­cić cza­su. Potem ze spo­tka­nia na spo­tka­nie, z pra­cy na tre­ning. I tak bez koń­ca.…

Kolekcja kurtek z materiałów z odzysku/ WEEKDAY

Już pod koniec listo­pa­da tego roku w Pol­sce otwo­rzy się w kra­kow­skiej Gale­rii Kazi­mierz pierw­szy sklep mar­ki Week­day, któ­ra jest zna­na m.in. ze swo­je­go bar­dzo…

STAR WARSTM x LEVI’S® JESIEŃ ZIMA 2019

Ist­nie­je nie­wie­le ele­men­tów popkul­tu­ry, któ­re wzbu­dzi­ły tyle emo­cji, nostal­gii i poświę­ce­nia wśród fanów, co saga Star War­sTM. Od cza­su pre­mie­ry fil­mu Star Wars: Część IV…

Kolekcja Reebok x Gigi Hadid FW19

Reebok i Gigi Hadid odkry­wa­ją dru­gi roz­dział modo­wej współ­pra­cy – kolek­cję na sezon Jesień/Zima 2019. Gigi Hadid, mię­dzy­na­ro­do­wa iko­na sty­lu i model­ka, po raz kolej­ny…

Giambattista Valli x H&M

Bez wąt­pie­nia, do ten pory to naj­bar­dziej efek­tow­na współ­pra­ca szwedz­kiej mar­ki H&M z domem mody. Kie­dy w maju pod­czas impre­zy gali amfAR w Pary­żu Vogue…