KITSUNÉ IMPREZUJE W NIEBIE

Kul­to­wa wytwór­nia muzy­ki elek­tro­nicz­nej Kit­su­né, po raz pierw­szy zawi­ta do Pol­ski! Na impre­zie sygno­wa­nej przez pary­skie liski zagra­ją: Eton Mes­sy, Kamp!, Last Robots i Kovval­sky.…

NAJLEPSZE PLAYLISTY NA SPOTIFY

Muzy­ka to praw­do­po­dob­nie bar­dzo waż­ny ele­ment dnia wie­lu z nas. Dzię­ki niej począ­tek dnia, czas w pra­cy czy wie­czor­ny relaks może stać się lep­szy. Od…

NOWY ALBUM IMANY – “THE WRONG KIND OF WAR”

Ima­ny, wła­ści­wie Nad­ia Mla­djao to fran­cu­ska pio­sen­kar­ka uro­dzo­na 5 kwiet­nia 1979 w Mar­ti­gu­es. Począt­ko­wo model­ka w agen­cji Ford Models Euro­pe Agen­cy, a po latach podró­żo­wa­nia…

Beyonce „Lemonade”. Wyznania kobiety, która przeżyła zdradę

Bey­on­ce po raz kolej­ny poka­za­ła całe­mu świa­tu, że nie w jej sty­lu jest spo­czy­wa­nie na lau­rach. Woka­list­ka spra­wi­ła swo­im fanom nie lada ucie­chę, reali­zu­jąc dla…

Let It Go James Bay powrót!

Lubi­cie nucić Jame­sa Bay’a?  Koniecz­nie zobacz­cie nowy tele­dy­sku do świet­nie zna­ne­go już hitu “Let it go” Nowa for­ma wizu­al­no-muzycz­nej, bar­dzo smacz­na i inspi­ru­ją­ca!

Król Swingu. Maciej Stuhr i Kuba Badach

Ple­ja­da gwiazd, zachwy­ca­ją­ca muzy­ka w wyko­na­niu orkie­stry, ogrom­na daw­ka humo­ru oraz histo­ria, któ­ra zachwy­ci wszyst­kich – zapra­sza­my na musi­cal Król Swin­gu opar­ty o fabu­łę fil­mu “EXCENTRYCY”…

10 faktów z życia Davida Bowie

Tekst: Klau­dia Zie­liń­ska Zdję­cia: thekinsky.com, pinterest.com David Bowie – bry­tyj­ski pio­sen­karz, kom­po­zy­tor, aktor, autor tek­stów, pro­du­cent muzycz­ny  i mul­tiin­stru­men­ta­li­sta, był tak­że mala­rzem i kolek­cjo­ne­rem sztu­ki. Grał na…

Hello Adele! Nowa płyta brytyjskiej wokalistki już wkrótce w sprzedaży

Tekst: Anna Jan­kow­ska Zdję­cie: artl.net Na nowy album Ade­le jej naj­wier­niej­si fani cze­ka­li aż 4 lata. Ape­tyt zaostrzył się jesz­cze bar­dziej, gdy w 2012 roku…

Playlista na weekend 24–25 października

Przed­sta­wia­my wam pro­po­zy­cje muzycz­ne na week­end od redak­cji Vers-24.

MusICA Now: Exploring Sound and Authorship. Instytut Sztuki Współczesnej, Londyn

Tekst: Julia Ger­man 16 lip­ca 2015 roku w Insty­tu­cie Sztu­ki Współ­cze­snej odbę­dzie się wyjąt­ko­we wyda­rze­nie poświę­co­ne twór­czo­ści wło­skie­go kom­po­zy­to­ra Gia­cin­to Scel­si. Gia­cin­to Scel­si, http://diamandadramm.com/ Scel­si…

Playlista na weekend

Tem­pe­ra­tu­ra rośnie, życzy­my Wam gorą­ce­go week­en­du, dużo emo­cji!

Rebel Babel Ensemble wystąpi 3 lipca na festivalu OPEN’ER podczas koncertu „JAK SŁOWO DAJE”

REBEL BABEL ENSEMBLE, euro­pej­ska orkie­stra orkiestr, wystą­pi 3 lip­ca o 16:30 na głów­nej sce­nie Festi­va­lu Open’er pod­czas kon­cer­tu galo­we­go „Jak sło­wo daje” orga­ni­zo­wa­ne­go przez Łuka­sza L.U.Ca Rost­kow­skie­go. W wyda­rze­niu wezmą udział pol­scy rape­rzy: Bisz, Joka, Wena oraz Nemy. Wcze­śniej orkie­strę moż­na było spo­tkać we Wro­cła­wiu, Madry­cie i War­sza­wie pod­czas ulicz­nych per­for­men­sów.

Heartbeat” nowy teledysk Margaret

Vers-24 Od dzi­siaj może­cie oglą­dać tele­dysk do trze­cie­go sin­gla z debiu­tanc­kie­go albu­mu Mar­ga­ret! Po hitach Wasted i Start a Fire czas na utwór “Heart­be­at” czy rów­nież…

Zapowiedź kolejnego albumu Moniki Brodki!

Tekst: Anna Jan­kow­ska Zdję­cie: mate­ria­ły pra­so­we  „Szczę­ście, satys­fak­cja i zapa­le­nie krta­ni. Nowa pły­ta w przy­go­to­wa­niu!” – taką infor­ma­cją podzie­li­ła się wczo­raj na swo­im facebook’owym pro­fi­lu…

Playlista na weekend

Przed­sta­wia­my wam pro­po­zy­cje muzycz­ne na week­end od redak­cji Vers-24.

Mela Koteluk – Tragikomedia

Vers-24 “Tra­gi­ko­me­dia” to trze­ci sin­giel z albu­mu “Migra­cje” Meli Kote­luk Tele­dysk wyre­ży­se­ro­wał Michał Zna­niec­ki, świa­to­wej sła­wy reży­ser teatral­ny i ope­ro­wy Głów­ną rolę zagrał argen­tyń­ski tan­cerz…