H&M LOVES MUSIC: MOJE MIASTO

Two­je mia­sto ma swój nie­po­wta­rzal­ny rytm. To rytm Two­ich kro­ków, kie­dy pędzisz od szko­ły lub powo­li zmie­rzasz do pra­cy. To rytm Two­je­go ser­ca, kie­dy bie­gniesz…

Playlista na weekend

Przed­sta­wia­my wam pro­po­zy­cje muzycz­ne na week­end od redak­cji Vers-24. Lady Gaga & Bra­dley Cooper  – Shal­low WHY BRUCE – Ogień Cold­play – Ever­glow Leon Somov &

Playlista na ten weekend

Przed­sta­wia­my wam pro­po­zy­cje muzycz­ne na week­end od redak­cji Vers-24. Justi­nas Jaru­tis – Tell me your sto­ry 2. Kowal­ski – Ostat­nio 3. Leon Somov & Jaz­zu…

Święto muzyki i mody – H&M Music

Moda i muzy­ka w jed­nym miej­scu – na jedy­nym i nie­po­wta­rzal­nym, bez wąt­pie­nia naj­waż­niej­szym muzycz­nym wyda­rze­niu tego roku- festi­wa­lu H&M LOVES MUSIC, któ­ry rusza już…

Beyoncé i Jay-Z w Polsce!

Bey­on­cé i Jay-Z przy­ja­dą do Pol­ski w ramach tra­sy kon­cer­to­wej „On The Run Tour II”. Jay-Z i Bey­on­cé wystą­pią na PGE Naro­do­wym w War­sza­wie już…

KITSUNÉ IMPREZUJE W NIEBIE

Kul­to­wa wytwór­nia muzy­ki elek­tro­nicz­nej Kit­su­né, po raz pierw­szy zawi­ta do Pol­ski! Na impre­zie sygno­wa­nej przez pary­skie liski zagra­ją: Eton Mes­sy, Kamp!, Last Robots i Kovval­sky.…

NAJLEPSZE PLAYLISTY NA SPOTIFY

Muzy­ka to praw­do­po­dob­nie bar­dzo waż­ny ele­ment dnia wie­lu z nas. Dzię­ki niej począ­tek dnia, czas w pra­cy czy wie­czor­ny relaks może stać się lep­szy. Od…

Beyonce „Lemonade”. Wyznania kobiety, która przeżyła zdradę

Bey­on­ce po raz kolej­ny poka­za­ła całe­mu świa­tu, że nie w jej sty­lu jest spo­czy­wa­nie na lau­rach. Woka­list­ka spra­wi­ła swo­im fanom nie lada ucie­chę, reali­zu­jąc dla…

Let It Go James Bay powrót!

Lubi­cie nucić Jame­sa Bay’a?  Koniecz­nie zobacz­cie nowy tele­dy­sku do świet­nie zna­ne­go już hitu “Let it go” Nowa for­ma wizu­al­no-muzycz­nej, bar­dzo smacz­na i inspi­ru­ją­ca!

Król Swingu. Maciej Stuhr i Kuba Badach

Ple­ja­da gwiazd, zachwy­ca­ją­ca muzy­ka w wyko­na­niu orkie­stry, ogrom­na daw­ka humo­ru oraz histo­ria, któ­ra zachwy­ci wszyst­kich – zapra­sza­my na musi­cal Król Swin­gu opar­ty o fabu­łę fil­mu “EXCENTRYCY”…

Hello Adele! Nowa płyta brytyjskiej wokalistki już wkrótce w sprzedaży

Tekst: Anna Jan­kow­ska Zdję­cie: artl.net Na nowy album Ade­le jej naj­wier­niej­si fani cze­ka­li aż 4 lata. Ape­tyt zaostrzył się jesz­cze bar­dziej, gdy w 2012 roku…

Playlista na weekend

Tem­pe­ra­tu­ra rośnie, życzy­my Wam gorą­ce­go week­en­du, dużo emo­cji!

Heartbeat” nowy teledysk Margaret

Vers-24 Od dzi­siaj może­cie oglą­dać tele­dysk do trze­cie­go sin­gla z debiu­tanc­kie­go albu­mu Mar­ga­ret! Po hitach Wasted i Start a Fire czas na utwór “Heart­be­at” czy rów­nież…