Moda

Kolekcja Dolce Vita od Patrizii Aryton

Nowa, kapsułowa kolekcja marki Patrizia Aryton została stworzona z myślą o celebracji i wyjątkowych chwilach w życiu każdej kobiety. Wyróżnia ją bogactwo kolorów, tkanin i krawieckich rozwiązań zapewniających poczucie piękna i sensorycznych doznań na co dzień i podczas specjalnych okazji.

 

Kolekcja Dolce Vita od Patrizii Aryton

Kolek­cja Dolce Vita od Patri­zii Aryton

Dolce Vita: Słodka kapsuła na wyjątkowe chwile

Kap­su­ła Dolce Vita to szcze­gól­na kolek­cja, któ­ra zosta­ła zapro­jek­to­wa­na z myślą o cele­bro­wa­niu wyjąt­ko­wych chwil w życiu każ­dej kobie­ty. Ele­men­ty tej kolek­cji mają spra­wić, aby kobie­ty czu­ły się pięk­nie, dając przy tym prze­strzeń do wyra­że­nia wła­sne­go ja poprzez modę. Zwa­ża­jąc na wyjąt­ko­wość spe­cjal­nych oka­zji, kolek­cja Dolce Vita ma być czy­stą sło­dy­czą dla sen­so­rycz­nych doznań.

Bogactwo kolorów i tkanin w kolekcji Dolce Vita

Mimo że kolek­cja kap­su­ło­wa – jak wska­zu­je sama nazwa – jest dosyć kom­pak­to­wa, ale i peł­na nie­zwy­kle prze­my­śla­nych pro­jek­tów. Wszyst­ko zaczy­na się od bogac­twa kolo­rów – śmie­ta­ny, ama­ran­tu, pudro­we­go róży, jasne­go beżu, more­li, gra­na­tu czy czer­ni – po mno­gość doznań sen­so­rycz­nych – szan­tun­gu, jedwab­nej organ­zy czy cekinów.

Nowoczesna klasyka w krojach Dolce Vita

Kro­je to kwin­te­sen­cja nowo­cze­snej kla­sy­ki, z któ­rej sły­nie mar­ka Patri­zia Ary­ton. Kolek­cję otwie­ra­ją jed­no­rzę­do­we gar­ni­tu­ry w jasnych odcie­niach. Dla fanek mini­ma­li­zmu – w kolo­rze śmie­ta­ny i pudro­we­go różu, zapi­na­ne na jeden guzik i ze spodnia­mi w lek­ki kant. Dla tych klien­tek, któ­re lubią zaba­wę z tka­ni­ną i fak­tu­rą – pokry­ty ceki­na­mi w kolo­rze more­li i dwu­rzę­do­wy, z jedwab­nej organ­zy, ele­ganc­ko wyko­rzy­stu­ją­cy trans­pa­rent­ne ele­men­ty, by jesz­cze bar­dziej pod­kre­ślić kra­wiec­ki cha­rak­ter projektu.

Inspiracje w kolekcji Dolce Vita

Gar­ni­tur jest też inspi­ra­cją kolej­nych ele­men­tów kolek­cji, ale już bar­dziej w for­mie dekon­struk­cji. Jego nowo­cze­sną inter­pre­ta­cją jest jedwab­ny zestaw w kolo­rze śmie­ta­ny, skła­da­ją­cy się z prze­dłu­żo­nej dwu­rzę­do­wej kami­zel­ki o gar­ni­tu­ro­wych kla­pach i się­ga­ją­cych przed kola­no szor­tów w lek­ki kant. Gar­ni­tu­ro­we kla­py poja­wia­ją się w kolej­nej moc­nej pro­po­zy­cji z kolek­cji Dolce Vita – ama­ran­to­wym kom­bi­ne­zo­nie. To pro­po­zy­cja, dla wszyst­kich kobiet, któ­re kocha­ją kolor. Moc­ny i twa­rzo­wy ama­rant świet­nie łączy się z mini­ma­li­stycz­nym i prze­my­śla­nym kro­jem całości.

Wyjątkowe detale i propozycje w kolekcji Dolce Vita

Wspo­mnia­na wcze­śniej przy oka­zji dwu­rzę­do­we­go gar­ni­tu­ru zaba­wa trans­pa­rent­no­ścią powra­ca w zesta­wie ide­al­nym na gorą­ce dni i oka­zje na świe­żym powie­trzu – zwiew­nych spodniach i topie w gra­na­to­wym kolo­rze. W kolek­cji znaj­dzie­my tak­że kla­sycz­ną pro­po­zy­cję w posta­ci ‘małej czar­nej’, któ­ra jest uni­wer­sal­nym wybo­rem i dzię­ki dodat­kom może pokre­ślić wyjąt­ko­wość sty­li­za­cji. Mar­ka Patri­zia Ary­ton do naj­now­szej kolek­cji pro­po­nu­je mini­ma­li­stycz­ne małe skó­rza­ne toreb­ki o lek­ko tra­pe­zo­wym kształ­cie i zaokrą­glo­nych bokach, dostęp­ną zarów­no w kolo­rze brą­zo­wym jak i czarnym.

Kolekcja Dolce Vita od Patrizii Aryton Kolekcja Dolce Vita od Patrizii Aryton Kolekcja Dolce Vita od Patrizii Aryton Kolekcja Dolce Vita od Patrizii Aryton Kolekcja Dolce Vita od Patrizii Aryton Kolekcja Dolce Vita od Patrizii Aryton Kolekcja Dolce Vita od Patrizii Aryton

Nowości już od 14 marca 2024

Nowa kolek­cja kap­su­ło­wa Dolce Vita mar­ki Patri­zia Ary­ton będzie dostęp­na od 14 mar­ca 2024 w salo­nach fir­mo­wych Patri­zia Ary­ton oraz w skle­pie inter­ne­to­wym patrizia.aryton.pl

Vers-24 subiektywnie – TOP 5 produktów marki Eisenberg

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy