Uroda

Poznaj 5 ciekawostek o polskiej marce Alkmie

Alkmie to polska marka kosmetyczna, która nieustannie zachwyca swoich klientów innowacyjnymi produktami i zaawansowanymi technologiami pielęgnacyjnymi. Jej unikalna filozofia oparta na połączeniu natury z nowoczesną nauką przyciąga uwagę, dlatego warto zgłębić nieco więcej informacji na temat tej marki. 

Poznaj 5 ciekawostek o polskiej marce Alkmie

Poznaj 5 cie­ka­wo­stek o pol­skiej mar­ce Alkmie

Oto 5 ciekawostek o polskiej marce Alkmie:

1. Inspi­ra­cja natu­rą: mar­ka Alk­mie czer­pie inspi­ra­cję z bogac­twa natu­ry, wyko­rzy­stu­jąc naj­lep­sze skład­ni­ki roślin­ne, mine­ra­ły i sub­stan­cje aktyw­ne, aby stwo­rzyć pro­duk­ty o wyjąt­ko­wych wła­ści­wo­ściach pie­lę­gna­cyj­nych. Dosko­na­łym tego przy­kła­dem jest wyko­rzy­sta­nie w kro­pel­kach Sun Drops eks­trak­tu z suku­len­tów zwa­nych „żywy­mi kamie­nia­mi”. Skład­nik ten umoż­li­wia zwięk­sze­nie syn­te­zy wita­mi­ny D3 w skó­rze, a sam pro­dukt jed­no­cze­śnie chro­ni przed szko­dli­wym pro­mie­nio­wa­niem sło­necz­nym. 

Innym dowo­dem na to, że mar­ka kła­dzie duży nacisk na wybór skład­ni­ków pocho­dze­nia natu­ral­ne­go i eko­lo­gicz­ne­go i tym samym zapew­nia sku­tecz­ność i bez­pie­czeń­stwo swo­ich pro­duk­tów, jest nowa maska Get up Bri­ght!. Kosme­tyk ten w swo­im skła­dzie posia­da eks­trakt z man­da­ry­nek z Chios, któ­ry jest pozy­ski­wa­ny jedy­nie na grec­kiej wyspie Chios poprzez upcy­kling skó­rek z orga­nicz­nych man­da­ry­nek. 

2. Inno­wa­cyj­ność oraz pio­nier­stwo: Alk­mie już 6 lat temu, zanim sta­ło się to popu­lar­ne w bran­ży kosme­tycz­nej, zwró­ci­ło uwa­gę na mikro­biom skó­ry, two­rząc dedy­ko­wa­ną linię kosme­ty­ków – Micro­bio­me. Był to efekt wie­dzy zaczerp­nię­tej z mię­dzy­na­ro­do­wych tar­gów w 2016 roku, gdzie zapre­zen­to­wa­ne zosta­ły pierw­sze bada­nia doty­czą­ce mikro­bio­ty skó­ry. Oprócz tego prze­ło­mo­wa jest linia Slow Age, któ­rej zamy­słem jest uświa­do­mie­nie, że kosme­ty­ki nie mogą zatrzy­mać pro­ce­sów sta­rze­nio­wych, a jedy­nie je spo­wol­nić. Dla­te­go w nazwie linii znaj­du­je się sło­wo „slow”. Alk­mie pra­gnie prze­ko­nać, że sta­rze­nie się skó­ry to zupeł­nie natu­ral­ny pro­ces, do któ­re­go też war­to podejść ze zro­zu­mie­niem, akcep­ta­cją i przy uży­ciu odpo­wied­nich kosme­ty­ków – dbać o doj­rza­łą skó­rę i dostrzec w niej pięk­no. 

3. Per­so­na­li­za­cja pie­lę­gna­cji: Alk­mie pro­mu­je per­so­na­li­za­cję pie­lę­gna­cji i ofe­ru­je pro­duk­ty dosto­so­wa­ne do indy­wi­du­al­nych potrzeb skó­ry. W swo­im port­fo­lio posia­da m.in. kosme­ty­ki nawil­ża­ją­ce, roz­ja­śnia­ją­ce, slow-age czy te dba­ją­ce o mikro­biom. Dzię­ki zaawan­so­wa­nym tech­no­lo­giom i inno­wa­cyj­nym for­mu­łom mar­ka umoż­li­wia klien­tom dosto­so­wa­nie swo­jej pie­lę­gna­cji do kon­kret­nych pro­ble­mów skór­nych i oczekiwań.

4. Zaan­ga­żo­wa­nie oraz tech­no­lo­gicz­ne osią­gnię­cia: mar­ka Alk­mie może pochwa­lić się wła­snym dzia­łem R&D, któ­ry two­rzą spe­cja­li­ści w dzie­dzi­nach kosme­to­lo­gii, che­mii i tech­no­lo­gii. Zespół regu­lar­nie bie­rze udział w świa­to­wych kon­fe­ren­cjach i warsz­ta­tach, aby nie­ustan­nie zdo­by­wać nowe inspi­ra­cje i pozy­ski­wać cer­ty­fi­ko­wa­ne, eko­lo­gicz­ne surow­ce pro­sto z naj­lep­szych źródeł.

5. Ety­ka i odpo­wie­dzial­ność: Alk­mie to mar­ka, któ­ra kła­dzie duży nacisk na ety­kę i odpo­wie­dzial­ność spo­łecz­ną. Wszyst­kie pro­duk­ty mar­ki są pro­du­ko­wa­ne z posza­no­wa­niem śro­do­wi­ska i zgod­nie z zasa­da­mi zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju. Kosme­ty­ki Alk­mie są rów­nież wegań­skie i nie zawie­ra­ją skład­ni­ków pocho­dze­nia zwie­rzę­ce­go. Mar­ka nie prze­pro­wa­dza testów na zwie­rzę­tach. 

Pozna­jąc te cie­ka­wost­ki o mar­ce Alk­mie, łatwo zauwa­żyć, dla­cze­go jest ona tak cenio­na przez klien­tów. Jej podej­ście do pie­lę­gna­cji skó­ry, inno­wa­cyj­ne pro­duk­ty i zaan­ga­żo­wa­nie w odpo­wie­dzial­ną pro­duk­cję spra­wia­ją, że jest to mar­ka god­na uwa­gi i zaufania.

Rozświetl swoją cerę z nową maską od Alkmie! 

Tekst: Vers-24

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

Rozświetl swoją cerę z nową maską od Alkmie! 

Pro­mien­na i zdro­wo wyglą­da­ją­ca skó­ra może być dla wie­lu z nas celem na nowy rok. W osią­gnię­ciu tego może pomóc dosko­na­le zna­na i uwiel­bia­na na ryn­ku wita­mi­na C. Jej sze­ro­kie zasto­so­wa­nie już od lat wykorzystywane…
Więcej
Uroda

Cera pełna blasku na sylwestra!

Nie od dziś wia­do­mo, że sekre­tem pięk­nie wyglą­da­ją­ce­go make-up’u jest odpo­wied­nie przy­go­to­wa­nie skó­ry pod nie­go. Żaden roz­świe­tlacz nie da tak pięk­ne­go efek­tu, jak natu­ral­ny blask – dla­te­go trze­ba zna­leźć spo­sób, żeby go wydo­być. Zabły­snąć na sylwestra…
Więcej