UrodaVers24 favorites

Vers-24 subiektywnie: Sesderma – marka, która wsłuchuje się w potrzeby Twojej skóry

Powstała w Hiszpanii z inicjatywy dr. Gabriela Serrano, wybitnego specjalisty w dziedzinie dermatologii Sesderma to niezwykle innowacyjne, skuteczne dermokosmetyki.  Marka ma za sobą nie tylko  ponad 25-letnim doświadczenie, ale jest obecna w blisko 60 krajach na całym świecie. Jako jedna z pierwszych wprowadziła na rynek dermokosmetyki z przełomową nanotechnologią, która pozwala składnikom aktywnym docierać do najgłębszych warstw skóry. Sesderma to również wiodąca marka zastosowania czynników wzrostu, peptydów mimetycznych i komórek macierzystych. A wszystko po to, aby spełnić oczekiwania i dostosować się do potrzeb klientów. Dlatego też, w ofercie marki znajdziemy cały wachlarz produktów dostosowanych do każdego typu skóry.

Vers-24 subiektywnie: Sesderma - marka, która wsłuchuje się w potrzeby Twojej skóry

Vers-24 subiek­tyw­nie: Ses­der­ma – mar­ka, któ­ra wsłu­chu­je się w potrze­by Two­jej skó­ry – Ses­der­ma serum HIDRADERM TRX, Ses­der­ma serum C‑VIT, Ses­der­ma krem DAESES, Ses­der­ma krem ACGLICOLIC, Ses­der­ma serum Reti­sil Inten­si­ve Pro-aging, Ses­der­ma inten­syw­ny krem prze­ciw­sta­rze­nio­wy RETISIL, Ses­der­ma serum C‑VIT 5.

C‑VIT to serum lipo­so­mo­we zawie­ra­ją­ce naj­bar­dziej sta­bil­ną postać wita­mi­ny C (3‑O-ety­lo­wy kwas askor­bi­no­wy).  Zasto­so­wa­nie nano­tech­no­lo­gii spra­wia, że jest ona odpor­na na utle­nia­nie i docie­ra do głę­bo­kich warstw skó­ry. C‑VIT dzia­ła na skó­rę anty­ok­sy­da­cyj­nie, doda­jąc jej bla­sku i wspo­ma­ga­jąc syn­te­zę kola­ge­nu. Ponad­to, sku­te­xznie redu­ku­je zmarszcz­ki, zwięk­sza jędr­ność i ela­stycz­ność skó­ry oraz popra­wia jej kolo­ryt. Pro­dukt świet­nie spraw­dzi się jako pro­fi­lak­ty­ka i tera­pia foto­sta­rze­nia skó­ry, a tak­że ele­ment tera­pii skó­ry naczyniowej.

HIDRADERM TRX zawie­ra sil­ne połą­cze­nie skład­ni­ków nawil­ża­ją­cych i depig­men­tu­ją­cych zamknię­tych w for­mu­le serum. Zawar­tość kwa­su tra­nek­sa­mo­we­go i hailu­ro­no­we­go gwa­ran­tu­je inten­syw­ne i wie­lo­war­stwo­we nawil­że­nie, a kom­plet­na for­mu­ła ze skład­ni­ka­mi roz­ja­śnia­ją­cy­mi, anty­ok­sy­da­cyj­ny­mi oraz rege­ne­ru­ją­cy­mi wzmac­nia funk­cję barie­ro­wą skó­ry, ujed­no­li­ca kolo­ryt i poma­ga ogra­ni­czyć inten­syw­ność prze­bar­wień. Kwas hia­lu­ro­no­wy sku­tecz­nie  zatrzy­mu­je wodę w skó­rze, zaś kwas tra­nek­sa­mo­wy napra­wia naskó­rek, zapo­bie­ga­jąc jed­no­cze­śnie jej tran­se­pi­der­mal­nej utra­cie. W dodat­ku, pro­dukt wspa­nia­le roz­ja­śnia prze­bar­wie­nia bez wzglę­du na ich pochodzenie. 

ACGLICOLIC nie jest stan­dar­do­wym kre­mem prze­ciw­sta­rze­nio­wym. Zawie­ra doda­tek wol­ne­go i lipo­so­mo­wa­ne­go kwa­su gli­ko­lo­we­go, któ­ry odna­wia, rege­ne­ru­je i nawil­ża skó­rę. Spraw­dzi się szcze­gól­nie u osób ze skó­rą suchą i bar­dzo suchą.

Jeśli szu­kasz inten­syw­nie wygła­dza­ją­ce­go kre­mu na dzień, któ­ry w dodat­ku zadzia­ła prze­ciw­zmarszcz­ko­wo, Daeses spraw­dzi się ide­al­nie! Ten pro­dukt zwięk­sza ela­stycz­ność i napię­cie skó­ry, dając efekt liftin­gu. Pro­dukt szcze­gól­nie prze­zna­czo­ny jest dla cery suchej, z uwa­gi na swo­je sil­ne dzia­ła­nie nawil­ża­ją­ce oraz doj­rza­łej, z uwa­gi na popra­wę owa­lu twa­rzy i ela­stycz­no­ści skó­ry. W dodat­ku, wyróż­nia się neu­tral­nym dla ludz­kiej skó­ry pH 5.5. Głów­nym jego skład­ni­kiem DMAE (dime­ty­lo­ami­no­eta­nol) – natu­ral­ny skład­nik otrzy­my­wa­ny z łoso­sia, któ­ry sty­mu­lu­je fibro­bla­sty do pro­duk­cji kola­ge­nu i ela­sty­ny, głę­bo­ko odży­wia­jąc skórę.

Reti­sil Inten­si­ve Pro-aging serum  to inten­syw­ne serum o dzia­ła­niu  pro-aging: ujędr­nia­ją­cym i redu­ku­ją­cym zmarszcz­ki, nawet te naj­głęb­sze! W spo­sób kom­plek­so­wy popra­wia wiot­kość, zmarszcz­ki mimicz­ne, wypry­ski i nie­rów­no­ści cery. Pro­dukt wspa­nia­le zwięk­sza napię­cie skó­ry, spły­ca i wygła­dza zmarszcz­ki, a tak­że popra­wia nawil­że­nie, wyrów­nu­je kolo­ryt skó­ry i zapew­nia jej blask.

C‑VIT 5 to wer­sja kul­to­we­go serum, zawie­ra­ją­ca aż 5 typów wita­mi­ny C! Pro­dukt ma lek­ką kon­sy­sten­cję i nada­je się do każ­de­go typu skó­ry. To, co go wyróż­nia, to dzia­ła­nie  roz­świe­tla­ją­ce oraz przeciwstarzeniowe.

Inten­syw­ny krem prze­ciw­sta­rze­nio­wy do twa­rzy RETISIL sku­tecz­nie redu­ku­je zmarszcz­ki i ujędr­nia nie tyl­ko skó­rę twa­rzy, ale tak­że szyi i dekol­tu. Kom­plek­so­wo popra­wia zwiot­cze­nia, linie mimicz­ne, pla­my i wyrów­nu­je nie­re­gu­lar­ną tek­stu­rę skó­ry. Ponad­to, sty­mu­lu­je syn­te­zę kola­ge­nu, zapew­nia­jąc gład­ką i ela­stycz­ną skó­rę, jed­no­cze­śnie zwięk­sza­jąc jej nawilżenie.

Innowacyjne dermokosmetyki SESDERMA z linii RETISIL

Tekst: Mar­le­na Wysocka

Komentarze

komentarzy