Styl życia

Aktor Jason Momoa twarzą kampanii lodów Nuii

Gwiazdor takich hitów filmowych jak „Aquaman” czy „Diuna”, został ambasadorem marki na rok 2024.

Aktor Jason Momoa twarzą kampanii lodów Nuii

Aktor Jason Momoa twa­rzą kam­pa­nii lodów Nuii

Nuii”, co zna­czy “wiel­ki, wspa­nia­ły” w języ­ku hawaj­skim, jest prze­zna­czo­ny dla tych, któ­rzy marzą o odkry­wa­niu egzo­tycz­nych miejsc i pozna­wa­niu nie­zwy­kłych kul­tur. Stąd współ­pra­ca z Jaso­nem Momoa nie jest przy­pad­ko­wa. Jego nie­zrów­na­na pasja do foto­gra­fii, miłość do podró­ży i przy­gód ide­al­nie wpi­su­ją się w filo­zo­fię marki.

Czy jesteś głod­ny przy­gód?” pyta Jason w spo­cie rekla­mo­wym stwo­rzo­nym na rzecz kam­pa­nii, kro­cząc malow­ni­czą pla­żą i delek­tu­jąc się loda­mi Nuii.

Fani hol­ly­wo­odz­kie­go akto­ra, zna­ne­go m.in. z ról w pro­duk­cjach takich jak „Gra o Tron”, „Aqu­aman”, czy „Diu­na”, na ofi­cjal­nym kon­cie na Insta­gra­mie mogą teraz śle­dzić jego przy­go­dy z mar­ką. To wła­śnie tam może­my zoba­czyć nie tyl­ko kuli­sy powsta­wa­nia rekla­my, ale rów­nież chwi­le relak­su pomię­dzy uję­cia­mi, gdy Jason roz­ko­szu­je się sma­kiem austra­lij­skich lodów Nuii Sło­ny Kar­mel & Austra­lij­skie Orze­chy Makadamia.

Nuii to mar­ka lodów stwo­rzo­nych z wyse­lek­cjo­no­wa­nych skład­ni­ków pocho­dzą­cych z odle­głych zakąt­ków świa­ta. Powsta­ły by zaspo­ko­ić pra­gnie­nie dale­kich przy­gód. Każ­dy ich ele­ment jest sta­ran­nie dobra­ny, aby wywo­łać inten­syw­ne emo­cje i poczu­cie odkry­wa­nia świa­ta. 

Mar­ka nie­ustan­nie poszu­ku­je nowych sma­ków, inspi­ru­jąc się wol­no­ścią i cie­płem austra­lij­skich rów­nin, świe­żo­ścią Skan­dy­na­wii czy eks­cy­tu­ją­cy­mi wra­że­nia­mi zwią­za­ny­mi z zanu­rza­niem się w dżun­gli wyspy Jawa. 

Każ­dy skład­nik Nuii jest sta­ran­nie dobie­ra­ny, aby pobu­dzić zmy­sły oraz przy­wo­łać obra­zy, dźwię­ki, sma­ki i zapa­chy zwią­za­ne z miej­scem ich pocho­dze­nia. 

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Kolekcja Dolce Vita od Patrizii Aryton

 

Komentarze

komentarzy