Uroda

The Art of Hair – przyszłość zaczyna się już dziś z L’Oréal Professionnel Paris

W dniu 8 kwietnia miało miejsce wyjątkowe wydarzenie marki L’Oréal Professionnel Paris, która będąc liderem w swojej branży, postawiła przenieść uczestników w fascynujący świat fryzjerstwa, ukazując, że jest ono nie tylko rzemiosłem, ale i prawdziwą sztuka, a fryzjerzy – artystami. Tego wieczoru goście mieli okazję zapoznać się z wizją marki i wprowadzonymi w ostatnim czasie nowościami.

The Art of Hair - przyszłość zaczyna się już dziś z L'Oréal Professionnel Paris

The Art of Hair – przy­szłość zaczy­na się już dziś z L’O­réal Pro­fes­sion­nel Paris

Już po prze­kro­cze­niu pro­gu prze­strze­ni, w któ­rej miał miej­sce event L’Oréal Pro­fes­sion­nel Paris, moż­na było odczuć atmos­fe­rę towa­rzy­szą­cą całe­mu wyda­rze­niu – wyjąt­ko­we insta­la­cje eks­po­nu­ją­ce nowe i kul­to­we pro­duk­ty, a tak­że dodat­ko­we ele­men­ty budu­ją­ce tajem­ni­czy, nie­mal kosmicz­ny kli­mat, to coś, co mogli oglą­dać goście obec­ni na even­cie. 

Cza­ru­ją­ce nowości

Wśród pro­duk­tów, któ­re moż­na było zoba­czyć, dotknąć i prze­czy­tać o nich, była wpro­wa­dzo­na w 2023 roku gama Abso­lut Repa­ir Mole­cu­lar – rewo­lu­cyj­ne roz­wią­za­nie dla wło­sów znisz­czo­nych, na któ­re skła­da się trzy­stop­nio­wa pie­lę­gna­cja odbu­do­wu­ją­ca wło­sy na pozio­mie mole­ku­lar­nym. Już po jed­nym uży­ciu tych pro­duk­tów, napra­wia 2 lata uszko­dzeń włosów!

 gama Absolut Repair Molecular

gama Abso­lut Repa­ir Molecular

W ramach eks­po­zy­cji zapre­zen­to­wa­no rów­nież Dia color – nową kolo­ry­za­cję nabłysz­cza­ją­cą ton w ton. To zupeł­nie nowa for­mu­ła wzbo­ga­co­na o kwas hia­lu­ro­no­wy, zapew­nia­ją­ca efekt odwró­ce­nia utra­ty mela­ni­ny  dla 6 tygo­dni błysz­czą­ce­go kolo­ru. To wszyst­ko dzię­ki tech­no­lo­gii Mela­nin Gap Fil­ler, zawar­tej w kolo­ry­za­cji Dia color, któ­ra daje efekt uzu­peł­nie­nia ubyt­ków mela­ni­ny we włók­nie wło­sa. Dodat­ko­wo, for­mu­ła zawie­ra skład­ni­ki pocho­dze­nia natu­ral­ne­go nawet do  92%.

Wysta­wa nie mogła się obyć bez gamy Metal Detox – pro­fe­sjo­nal­nej pie­lę­gna­cji do każ­de­go rodza­ju wło­sów. Metal Detox zawie­ra zaawan­so­wa­ną tech­no­lo­gię z gli­ko­ami­ną, któ­ra prze­ni­ka we włók­no wło­sa, aby wychwy­cić i zneu­tra­li­zo­wać meta­le. Wło­sy sta­ją się bar­dziej lśnią­ce, wygła­dzo­ne i mięk­kie, a inten­syw­ność kolo­ru utrzy­mu­je się przez dłu­gi czas. Zapre­zen­to­wa­na zosta­ła tak­że nowość – Pie­lę­gna­cja przed szam­po­nem Metal Detox, któ­ra któ­rą uzu­peł­nia 1 milion mikro­pęk­nięć w 1 minutę.

Przy­szłość w Two­ich rękach

W trak­cie wyda­rze­nia goście mie­li oka­zję tak­że poznać tech­no­lo­gicz­ne osią­gnię­cia mar­ki, takie jak Water Saver, czy­li słu­chaw­ka prysz­ni­co­wa oszczę­dza­ją­ca do 69% wody pod­czas usług fry­zjer­skich, czy nie­zwy­kle inno­wa­cyj­na pro­stow­ni­ca paro­wa, któ­rą zapre­zen­to­wa­na w dwóch wer­sjach – Ste­am­Pod 4 i limi­to­wa­ne­go Ste­am­Pod 4 Moon Cap­su­le. Urzą­dze­nia te są dowo­dem na to, że L’O­réal Pro­fes­sion­nel Paris nie tyl­ko idzie z duchem cza­su, ale wręcz prze­wo­dzi w rewo­lu­cji tech­no­lo­gicz­nej bran­ży fryzjerskiej.

Opie­ka nad pasją

Jed­nak wyda­rze­nie to było nie tyl­ko oka­zją do pozna­nia nowo­ści pro­duk­to­wych. Mar­ka L’O­réal Pro­fes­sion­nel Paris podzie­li­ła się rów­nież ini­cja­ty­wa­mi dba­ją­cy­mi o fry­zje­rów z nie­co innej stro­ny. W tym kon­tek­ście mar­ka zapre­zen­to­wa­ła pro­gram Head Up, któ­ry ofe­ru­je dar­mo­we szko­le­nia dla fry­zje­rów, mają­ce na celu zadba­nie o zdro­wie psy­chicz­ne osób pra­cu­ją­cych w tym zawodzie.

Zachwy­ca­ją­ce trendy

Dru­ga część even­tu była praw­dzi­wą ucztą dla miło­śni­ków sztu­ki fry­zjer­stwa. Master Team L’Oréal Pro­fes­sion­nel Paris, zło­żo­ny z wyjąt­ko­wych fry­zje­rów, zapre­zen­to­wał naj­now­sze tren­dy w kolo­ry­za­cji, strzy­że­niach i sty­li­za­cji. Wśród aktu­al­nych ten­den­cji poja­wia się tech­ni­ka Sha­dow Root, zna­na rów­nież jako Smud­ge Root. Fry­zje­rzy, któ­rzy ją sto­su­ją, kolo­ry­zu­ją nasa­dę wło­sów na kolor zbli­żo­ny do natu­ral­ne­go lub nie­co ciem­niej­szy. W ramach tren­du Cher­ry Glam i #RedHa­ir, szcze­gól­nie popu­lar­ne sta­ją się inten­syw­ne odcie­nie czer­wie­ni na wło­sach. Z kolei styl Bron­de Baley­age opie­ra się na deli­kat­nym roz­ja­śnia­niu wło­sów poprzez sub­tel­ne pasma. Efekt jest wyjąt­ko­wo dys­kret­ny, z łagod­nym przej­ściem, zacho­wu­ją­cym natu­ral­ny kolor u nasa­dy. W nad­cho­dzą­cym sezo­nie wyróż­niać się będzie rów­nież mod­ne podej­ście do siwi­zny – zamiast ją ukry­wać, będzie pod­kre­śla­na i eks­po­no­wa­na. Master Team podzie­lił się swo­imi wska­zów­ka­mi, jak odwzo­ro­wać te tren­dy w salo­nach fryzjerskich.

L'oréal Professionnel Paris

W głę­bi­nach Metaverse

Trze­cia część wyda­rze­nia prze­bie­gła w for­mie arty­stycz­ne­go spek­ta­klu pozba­wio­ne­go słów, w któ­rym zespół Master Team pre­zen­to­wał swo­je bar­dzo nie­stan­dar­do­we pro­po­zy­cje fry­zur rodem z Meta­ver­se. Jed­ną z mode­lek była Han­na Puchal­ska, zna­na rów­nież jako HI Hania. Na gło­wie influ­en­cer­ki jeden z repre­zen­tan­tów Master Arty­stów stwo­rzył wize­ru­nek Ava­ta­ra. Moty­wem prze­wod­nim było wyko­rzy­sta­nie sym­bo­li­ki wody, aby per­fek­cyj­nie oddać isto­tę cyfro­we­go świa­ta Meta­ver­se, któ­ry ist­nie­je tuż obok nas, cze­ka­jąc jedy­nie na nasze odkry­cie. Star­czy­ło się­gnąć nie­co głę­biej, aby zanu­rzyć się w tej fascy­nu­ją­cej rze­czy­wi­sto­ści. L’Oréal Pro­fes­sion­nel Paris jest pierw­szą mar­ką fry­zjer­ską, któ­ra zde­cy­do­wa­ła się na wej­ście w świat wir­tu­al­ny. Mar­ka do dziś pręż­nie dzia­ła w tym obsza­rze, kon­se­kwent­nie roz­wi­ja­jąc się pod kątem kre­atyw­nym, jak i tech­no­lo­gicz­nym oraz nawią­zu­je współ­pra­ce z arty­sta­mi CGI.

Wie­czór zakoń­czył nie­zwy­kły występ Zespo­łu Cel­lo Bro­thers, któ­rzy na elek­trycz­nych wio­lon­cze­lach zagra­li współ­cze­sną muzy­kę. Była to ide­al­na meta­fo­ra połą­cze­nia tra­dy­cji z nowo­cze­sno­ścią, nawią­zu­jąc do tego, jak L’Oréal Pro­fes­sion­nel Paris łączy swo­je boga­te dzie­dzic­two z inno­wa­cyj­ny­mi roz­wią­za­nia­mi opar­ty­mi na nauce i technologii.

L’Oréal Professionnel Paris ogłasza zwycięzców międzynarodowego konkursu Style & Colour Trophy

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
UrodaWłosy

„Odyssea: stworzenia morskie”, czyli trzecia kolekcja wirtualnych fryzur od L’Oréal Professionnel Paris 

W listo­pa­dzie 2022 roku mar­ka L’Oréal Pro­fes­sion­nel Paris roz­po­czę­ła podróż do sie­ci Web3, posze­rza­jąc gra­ni­ce wyra­ża­nia sie­bie za pomo­cą fry­zur w wir­tu­al­nym świe­cie. W ramach kon­ty­nu­acji tej przy­go­dy, w lip­cu br. swo­ją pre­mie­rę ma nowa,…
Więcej
Włosy

Lato 2023 – najmodniejsze cięcia, kolory i stylizacje włosów

Wyma­rzo­ne zagra­nicz­ne wyjaz­dy, muzycz­ne festi­wa­le i dłu­gie, wie­czor­ne, wyj­ścia – to wszyst­ko cze­ka nas latem i na wszel­kich tego typu oka­zjach pra­gnie­my wyglą­dać spek­ta­ku­lar­nie, w zgo­dzie z aktu­al­ny­mi tren­da­mi. Jak kształ­tu­ją się te doty­czą­ce włosów?…
Więcej
Uroda

L’Oréal Professionnel Paris z nowymi fryzurami w Metaverse

L’Oréal Pro­fes­sion­nel Paris, zaufa­ny part­ner fry­zje­rów, kon­ty­nu­uje przy­go­dę w wir­tu­al­nym świe­cie. Pro­po­zy­cje kolej­nych, nie­zwy­kle kre­atyw­nych sty­li­za­cji wło­sów poja­wi­ły się na plat­for­mach Ready Play­er Me, Zepe­to oraz Roblox. Aby moż­li­wo­ści wyra­ża­nia sie­bie nie mia­ły gra­nic. Nowa…
Więcej