Uroda

10 produktów kosmetycznych do twarzy, w które warto zainwestować

Inwestycja w najlepsze produkty do pielęgnacji twarzy może okazać się trudnym zadaniem: zwłaszcza, że często takie zakupy okazują się kosztowne. To dlatego warto mieć pewność, że tak wydane na nie pieniądze okażą się zasadne. W najnowszym artykule przedstawiamy Wam najlepsze kremy do twarzy warte każdej złotówki.

10 produktów kosmetycznych do twarzy, w które warto zainwestować

10 pro­duk­tów kosme­tycz­nych do twa­rzy, w któ­re war­to zain­we­sto­wać: Sen­sai Cel­lu­lar Per­for­man­ce Basis Emul­sion III Super Moist, dr Susan­ne von Schmie­de­berg YOUTH BOOSTER A.G.E.-Reverse krem na noc, Cha­nel Hydra Beau­ty krem, krem Sisleya Eye And Lip Con­to­ur, Cau­da­lie Pre­mier Cru serum, Yonel­le Tri­fu­sion płyn­ny krem napi­nacz pod oczy, na twarz i pod­bró­dek, Sisley Soin Sola­ire Glo­bal Anti-Âge Préven­tion Taches SPF 50), Cla­rins Hydra­ting Toning Lotion, Réner­gie H.C.F. Lan­côme Tri­ple Serum, La Mer The Moistu­ri­zing Soft Cream.

Decy­du­jąc się na zakup odpo­wied­nie­go kre­mu do codzien­nie pie­lę­gna­cji twa­rzy war­to pomy­śleć przede wszyst­kim o swo­ich potrze­bach, uwzględ­nia­jąc przy tym typ swo­jej cery.

Dodat­ko­wo, wybie­ra­jąc odpo­wied­ni krem nawil­ża­ją­cy, nale­ży wziąć pod uwa­gę czyn­ni­ki zewnętrz­ne, np. aktu­al­ną aurę – w przy­pad­ku, gdy powie­trze jest zim­ne i suche, war­to zde­cy­do­wać się na kre­my o znacz­nie bogat­szej, odżyw­czej for­mu­le (Sen­sai Cel­lu­lar Per­for­man­ce Basis Emul­sion III Super Moist). Z kolei, jeśli jest gorą­co i wil­got­no, zde­cy­do­wa­nie wystar­cza­ją­cą będzie  lżej­sza for­mu­ła (La Mer The Moistu­ri­zing Soft Cre­amYonel­le Tri­fu­sion płyn­ny krem napi­nacz pod oczy, na twarz i pod­bró­dek).

War­to pamię­tać, że nasza skó­ra nie­rzad­ko potrze­bu­je zmian, dla­te­go nale­ży ją obser­wo­wać, zaś dodat­ko­we czyn­ni­ki, takie jak hor­mo­ny, stres, podró­że czy styl życia, znacz­nie wpły­wa­ją na poziom jej nawil­że­nia, przez co jest podat­na na wysu­sze­nie. Nie­wy­klu­czo­ne, że naj­lep­szym roz­wią­za­niem jest zatem posia­da­nie obu typów kre­mu: lek­kie­go i tego o znacz­nie bogat­szej for­mu­le (Cha­nel Hydra Beau­ty krem, Cau­da­lie Pre­mier Cru serum).

W jaki krem nawil­ża­ją­cy war­to zain­we­sto­wać?  Naj­lep­szy krem ​​nawil­ża­ją­cy do twa­rzy będzie zawie­rał nie tyl­ko śro­dek pozwa­la­ją­cy na utrzy­ma­nie wil­go­ci, ale ponad­to skład­ni­ki zmięk­cza­ją­ce skó­rę, aby odpo­wied­nio ją wspie­rać. Przede wszyst­kim, nale­ży zwró­cić uwa­gę na skład­ni­ki takie jak gli­ce­ry­na, kwas hia­lu­ro­no­wy oraz skwa­lan. Nawet, jeśli posia­dasz cerę tłu­stą, któ­ra czę­sto ule­ga wypry­skom, mitem jest, że nale­ży pomi­nąć etap sto­so­wa­nia kre­mu nawil­ża­ją­ce­go. Istot­ne, aby sto­so­wa­ny przez Cie­bie pro­dukt nie tyl­ko zawie­rał odpo­wied­ni skład, ale oprócz funk­cji ochron­nej nie zaty­kał porów. Jeże­li jed­nak mar­twisz się o swo­ją tłu­stą skó­rę, zde­cy­duj się na pro­dukt, któ­re­go bazę sta­no­wi woda i to ona na ety­kie­cie powin­na znaj­do­wać się na pierw­szym miej­scu wśród trzech skład­ni­ków (dr Susan­ne von Schmie­de­berg YOUTH BOOSTER A.G.E.-Reverse Night Cre­amRéner­gie H.C.F. Lan­côme Tri­ple Serum, krem Sisleya Eye And Lip Con­to­ur, Sisley Soin Sola­ire Glo­bal Anti-Âge Préven­tion Taches SPF 50).

Oso­by o suchej skó­rze powin­ny zaś sku­piać się na skład­ni­kach  nawil­ża­ją­cych, zawie­ra­ją­cych cera­mi­dy, gli­ce­ry­nę, kwas hia­lu­ro­no­wy oraz mocz­nik (Cla­rins Hydra­ting Toning Lotion).

Tekst: Mar­le­na Wysocka

Komentarze

komentarzy