Styl życia

Inspiracja dla młodych kobiet czyli finał projektu HerStory w Hotelu Bristol

Projekt HerStory – flagowy program Fundacji Girls Future Ready we współpracy z Hotelem Bristol dobiegł końca. Finałem programu było wydarzenie zorganizowane przez laureatkę programu Patrycję Skowrońską w postaci panelu dyskusyjnego „Szklany sufit – czy już go rozbiłyśmy?” prowadzonego przez Hannę Rydlewską. Prelegentkami rozmowy były Blanka Jordan, założycielka marki BIZUU, Dagmara Brzezińska, wiceprezeska inPost oraz Adriana Rychter, dyrektorka HR Hotelu Bristol. 

Inspiracja dla młodych kobiet czyli finał projektu HerStory w Hotelu Bristol

Inspi­ra­cja dla mło­dych kobiet czy­li finał pro­jek­tu Her­Sto­ry w Hote­lu Bristol

Efek­tem współ­pra­cy men­tee Patry­cji Skow­roń­skiej – stu­dent­ki Psy­cho­lo­gii Biz­ne­su na SWPS i jej men­tor­ki Nico­le Choj­nic­kiej – mana­ger­ki HR Hote­lu Bri­stol było wyda­rze­nie zor­ga­ni­zo­wa­ne z oka­zji Dnia Kobiet w for­mie bry­tyj­skie­go rytu­ału After­no­on Tea jako finał pro­gra­mu Her­Sto­ry w Hote­lu Bristol.

Bycie men­tor­ką to ogrom­na przy­jem­ność, ale rów­nież odpo­wie­dzial­ność – był to dla mnie spraw­dzian doj­rza­ło­ści lider­skiej, dla­te­go reko­men­du­ję doświad­cze­nie tego pro­ce­su każ­de­mu, kto chce budo­wać wokół sie­bie śro­do­wi­sko przy­szłych sukcesorek/ów. Pra­ca z Patry­cją była dla mnie nie­zwy­kle inspi­ru­ją­ca i cie­szę się, że mogłam podzie­lić się z nią swo­ją pasją do hote­lar­stwa” – komen­tu­je Nico­le Choj­nic­ka, men­tor­ka pro­jek­tu Her­Sto­ry – W Hote­lu Bri­stol nale­żą­cym do naj­więk­szej sie­ci hote­lar­skiej Mar­riott Inter­na­tio­nal wspar­cie poten­cja­łu kobiet jest bar­dzo waż­ne. Może­my poszczy­cić się wspa­nia­ły­mi wyni­ka­mi w zatrud­nie­niu kobiet na sta­no­wi­skach kie­row­ni­czych, real­nie two­rząc moż­li­wo­ści do roz­wo­ju karie­ry. Pro­wa­dzi­my wie­le ini­cja­tyw i pro­jek­tów, któ­re budu­ją śro­do­wi­sko opar­te na kul­tu­rze wza­jem­ne­go wspar­cia, wyła­nia­nia talen­tów i trans­pa­rent­no­ści w zatrud­nie­niu. Świet­nym przy­kła­dem jest cho­ciaż­by pro­gram „Be”, któ­ry inspi­ru­je do sta­wia­nia przed sobą ambit­nych celów, do sta­wa­nia się lep­szym czło­wie­kiem i pra­cow­ni­kiem. Miło mi było przy­bli­żyć to śro­do­wi­sko mło­dej ambit­nej kobie­cie u pro­gu karie­ry” – doda­je Chojnicka.

Blanka Jordan,  Dagmara Brzezińska oraz Adriana Rychter

Han­na Rydlew­ska, Blan­ka Jor­dan,  Dag­ma­ra Brze­ziń­ska oraz Adria­na Rychter

Spo­tka­nie zor­ga­ni­zo­wa­ne w ramach fina­łu pro­gra­mu men­tor­skie­go w Hote­lu Bri­stol roz­po­czę­ła pre­lek­cja pro­wa­dzo­na przez Han­nę Rydlew­ską – dyrek­tor­kę wydaw­ni­czą Vogue Pol­ska, redak­tor­kę pro­wa­dzą­cą Vogue Pol­ska Living, autor­kę pod­ca­stu o dizaj­nie, sztu­ce i archi­tek­tu­rze, pro­wa­dzą­cą audy­cję „Edy­cja limi­to­wa­na” w radiu Chil­li ZET,  autor­kę ksią­żek oraz pre­ze­skę wydaw­nic­twa Osno­va Publishing.

Zapro­szo­ne gości­nie – Blan­ka Jor­dan,  Dag­ma­ra Brze­ziń­ska oraz Adria­na Rych­ter wspól­nie szu­ka­ły odpo­wie­dzi na pyta­nie posta­wio­ne we wstę­pie do roz­mo­wy: „Szkla­ny sufit – czy już go roz­bi­ły­śmy?” – odwo­łu­jąc się do swo­ich doświad­czeń i branż, z któ­ry­mi zwią­za­ne są na co dzień.

Pamię­taj­cie o tym, że cią­głe dąże­nie do roz­wo­ju i do nagi­na­nia swo­ich barier jest jedy­ną dro­gą do osią­gnię­cia suk­ce­su. Kom­fort nigdy Wam tego nie zapew­ni – pod­su­mo­wa­ła Dag­ma­ra Brze­ziń­ska pod­czas roz­mo­wy. 

Pro­jekt został zre­ali­zo­wa­ny przy współ­pra­cy war­szaw­skich hote­li sie­ci Mar­riott Inter­na­tio­nal z Fun­da­cją Girls Futu­re Ready.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

 

Komentarze

komentarzy