DzieciStyl życia

JAK SPĘDZAĆ CZAS Z DZIECKIEM? 

Jeśli­by tak zapy­tać star­sze oso­by, cze­go bra­ko­wa­ło im w dzie­ciń­stwie – zazwy­czaj odpo­wia­da­ją, że cza­su spę­dza­ne­go z rodzi­ca­mi. Codzien­ne obo­wiąz­ki i szyb­kie tem­po życia spra­wia­ją, że cho­ciaż chce­my, to nie jeste­śmy w sta­nie poświę­cić dzieciom…

Więcej
DzieciStyl życia

Jak przekonać dzieci do jedzenia warzyw?

Wszyst­kie warzy­wa i owo­ce są zdro­we. Zawie­ra­ją nie­zbęd­ne ilo­ści wita­min i mine­ra­łów, któ­re są waż­ne dla zdro­wia, wzro­stu i roz­wo­ju dziec­ka. Wie­lu rodzi­ców usil­nie dąży do zapew­nie­nia odpo­wied­niej por­cji warzyw w die­cie, jed­nak bar­dzo czę­sto nie potra­fią oni prze­ko­nać dzie­ci do ich jedze­nia. Wyda­je się to nie tyle trud­ne, co wręcz nie do zro­bie­nia, dla­te­go przy­go­to­wa­li­śmy kil­ka wska­zó­wek, któ­re mogą oka­zać się pomoc­ne pod­czas prze­ko­ny­wa­nia dzie­ci do jedze­nia warzyw

Więcej
Dzieci

Jak uczyć dzieci tolerancji?

Więk­szość małych dzie­ci jest otwar­ta na odmien­ność i róż­no­rod­ność. Każ­dy rodzic chce, aby jego dziec­ko było tole­ran­cyj­ne i otwar­te na świat. Nale­ży jed­nak pamię­tać, że naj­młod­si uczą się przede wszyst­kim przez naśla­dow­nic­two. Bądź­my tole­ran­cyj­ni, a…

Więcej
Dzieci

Orzeźwiające koktajle dla dzieci

Tekst: Mar­ty­na Ludwi­niak  Pod­czas upa­łów naj­lep­szym spo­so­bem na uga­sze­nie pra­gnie­nia dzie­ci jest woda nie­ga­zo­wa­na, śred­nio zmi­ne­ra­li­zo­wa­na. Woda gazo­wa­na, a dokład­nie zawar­te w niej bąbel­ki dwu­tlen­ku węgla mogą podraż­niać żołą­dek dziec­ka, nato­miast woda nie­ga­zo­wa­na sku­tecz­nie nawodni…

Więcej
Dzieci

Nauka przez zabawę, czyli gry edukacyjne dla dzieci

Tekst: Mar­ty­na Ludwi­niak Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we Naj­lep­szym spo­so­bem na naukę dla dziec­ka jest nauka poprzez zaba­wę. Jed­nym ze spo­so­bów są gry edu­ka­cyj­ne, któ­rych na pol­skim ryn­ku jest coraz wię­cej. Dostar­cza­ją wie­lu pozy­tyw­nych emo­cji, ćwi­czą pamięć…

Więcej
Dzieci

Propozycje prezentów na Dzień Dziecka

Wiel­ki­mi kro­ka­mi zbli­ża się świę­to naj­młod­szych – Dzień Dziec­ka. To mię­dzy­na­ro­do­we świę­to w Pol­sce oraz nie­któ­rych kra­jach bał­tyc­kich obcho­dzo­ne jest 1 czerw­ca od 1952 roku. Z tej oka­zji przy­go­to­wa­li­śmy dla Was kil­ka pro­po­zy­cji, któ­re mogą pomóc Wam w wybo­rze ide­al­ne­go pre­zen­tu dla swo­je­go dziecka.

Więcej
Dzieci

Co warto czytać dzieciom? cz. I

Do tego, że war­to czy­tać dzie­ciom nie trze­ba niko­go prze­ko­ny­wać. Świat przed­sta­wio­ny w lite­ra­tu­rze dzie­cię­cej roz­wi­ja wyobraź­nię malu­cha, kształ­tu­je jego nawy­ki i uczy popraw­nych wzo­rów zacho­wa­nia. Kształ­tu­je tak­że emo­cje – licz­ne przy­go­dy boha­te­rów wywo­łu­ją na twa­rzy dziec­ka cały wachlarz emo­cji, od rado­ści i uśmie­chu, po wzru­sze­nie i smu­tek. Spe­cjal­nie dla Was przy­go­to­wa­li­śmy kil­ka pro­po­zy­cji ksią­że­czek, któ­re ze wzglę­du na swo­ją treść i świet­ne ilu­stra­cje, zasłu­gu­ją na uwa­gę. W pierw­szej czę­ści sku­pi­my się na pol­skich publi­ka­cjach odpo­wied­nich dla dzie­ci w wie­ku od 2 do 4 lat.

Więcej
Dzieci

Znaczenie zabawy z dziećmi w wieku 2 – 4 lat

 Roz­wój psy­chicz­ny i umy­sło­wy dziec­ka trwa już od pierw­szych tygo­dni jego życia. W okre­sie nie­mow­lę­cym powo­li doj­rze­wa układ ner­wo­wy dziec­ka – kształ­tu­je się jego pamięć, zdol­no­ści poznaw­cze, moto­rycz­ne oraz koor­dy­na­cja wzro­ko­wo – słu­cho­wa. Umie­jęt­no­ści te…

Więcej
DzieciJedzenie

Prawidłowe żywienie dzieci w wieku 1 – 3 lata

Tekst: Mar­ty­na Ludwi­niak Zdję­cia: Vers-24 Odpo­wied­nie żywie­nie dzie­ci w pierw­szych latach życia zapew­nia im pra­wi­dło­wy roz­wój fizycz­ny i umy­sło­wy, zapo­bie­ga roz­wo­jo­wi cho­rób wie­ku dzie­cię­ce­go oraz zmniej­sza ryzy­ko roz­wo­ju cho­rób die­to­za­leż­nych w póź­niej­szych latach życia. Pra­wi­dło­wo zbilansowana…

Więcej