Uroda

IGA ŚWIĄTEK PIERWSZĄ AMBASADORKĄ  MARKI LANCÔME W POLSCE 

Iga Świątek oraz marka Lancôme ogłosiły współpracę, w ramach której Iga – tenisistka numer jeden na świecie, dołącza do grona ambasadorek Lancôme, jako pierwsza ambasadorka marki w Polsce. Iga i Lancôme to doskonały duet. Jako idolka i głos młodego pokolenia Iga reprezentuje wartości Lancôme, które dzieli z francuską marką beauty. Celebrowanie naturalnego piękna, które wypływa prosto z wnętrza oraz samorealizacja i niezależność to ponadczasowe idee ważne dla marki Lancôme. Ogłoszona dzisiaj współpraca to spotkanie prawdziwych liderów: światowej gwiazdy kobiecego tenisa i kobiecej marki numer jeden na rynku kosmetyków selektywnych w Polsce1. To przełomowa decyzja również dlatego, że Iga jest pierwszą sportowczynią wśród ambasadorek Lancôme na świecie. 

IGA ŚWIĄTEK PIERWSZĄ AMBASADORKĄ MARKI LANCÔME W POLSCE 

IGA ŚWIĄTEK PIERWSZĄ AMBASADORKĄ 
MARKI LANCÔME W POLSCE

IGA ŚWIĄTEK I LANCÔME – IDEALNE POŁĄCZENIE PASJI I PROFESJONALIZMU 

Wyjąt­ko­wa rola amba­sa­dor­ki Lan­côme za każ­dym razem przy­pa­da nie­zwy­kłym posta­ciom, któ­re podzie­la­ją war­to­ści mar­ki i wcie­la­ją je w życie, inspi­ru­jąc kolej­ne poko­le­nia kobiet. Iga Świą­tek i mar­ka Lan­côme mają ze sobą wie­le wspól­ne­go. Obie stro­ny łączy lider­ska pozy­cja w swo­ich dzie­dzi­nach. Iga jest eks­pert­ką na kor­cie, od dwóch lat nale­ży do niej tytuł naj­lep­szej teni­sist­ki na świe­cie, zagra­ła w 22 fina­łach tur­nie­jów WTA i wygra­ła 19 z nich, w tym czte­ry tur­nie­je wiel­kosz­le­mo­we. Lan­côme jest nato­miast eks­per­tem w świe­cie beau­ty: wyso­ką sku­tecz­ność pro­duk­tów udo­wod­nio­no w bada­niach kli­nicz­nych, a bada­nia ryn­ko­we i licz­ne nagro­dy potwier­dza­ją nie­kwe­stio­no­wa­ną pozy­cję mar­ki. Syner­gia ta daje ogrom­ne pole do wspól­nych dzia­łań. Oba świa­ty mogą się bowiem ze sobą prze­ni­kać i dosko­na­le dopeł­niać. 

– Jako nasto­lat­ka dosta­łam w pre­zen­cie zapach Idôle od Lan­côme i od tam­tej pory mia­łam duży sen­ty­ment do tej mar­ki. Od dłuż­sze­go cza­su chcia­łam współ­pra­co­wać z mar­ką beau­ty, aby mieć wię­cej oka­zji do cele­bro­wa­nia swo­jej kobie­co­ści, bawie­nia się swo­im sty­lem, zało­że­nia cze­goś inne­go niż spor­to­we ubra­nia. Zna­le­zie­nie się w gro­nie amba­sa­do­rek Lan­côme obok takich kobiet jak Zen­daya czy Julia Roberts brzmi jak speł­nie­nie marzeń tej nasto­lat­ki, któ­rą nie­daw­no byłam. Ale cie­szę się też, że jestem pierw­szą przed­sta­wi­ciel­ką świa­ta spor­tu w tym gro­nie i że razem z Lan­côme roz­wi­jać będzie­my pro­gram CSR wspie­ra­ją­cy kobie­ty na ryn­ku pra­cy, bo to poka­zu­je, że mamy wspól­ne cele i war­to­ścipowie­dzia­ła o współ­pra­cy z Lan­côme Iga Świą­tek. 

– Nie­zmier­nie się cie­szę się, że może­my współ­pra­co­wać z Igą, któ­ra nie tyl­ko podzie­la war­to­ści Lan­côme, ale tak­że repre­zen­tu­je głos mło­de­go poko­le­nia. Dzię­ki tej współ­pra­cy chce­my inspi­ro­wać i wspie­rać kobie­ty, aby akcep­to­wa­ły swo­ją indy­wi­du­al­ność, wie­rzy­ły w swo­je moż­li­wo­ści i pew­ne sie­bie reali­zo­wa­ły swo­je marze­nia. Jako fan teni­sa, jestem dodat­ko­wo pod­eks­cy­to­wa­ny współ­pra­cą pomię­dzy Lan­côme i Igą Świą­tek, ponie­waż łączy ona świat pięk­na i spor­tu w wyjąt­ko­wy i inspi­ru­ją­cy spo­sób. Wspól­nie będzie­my cele­bro­wać róż­no­rod­ność, rede­fi­nio­wać kobie­cość i two­rzyć przy­szłość, w któ­rej każ­da kobie­ta może napi­sać wła­sną histo­rię – powie­dział Valéry Gau­che­rand, pre­zes L’O­réal Pol­ska i Kra­je Bał­tyc­kie. 

  

Ire­na Sve­ide, dyrek­tor­ka gene­ral­na dywi­zji L’O­réal Luxe w Pol­sce: Z dumą wita­my Igę w rodzi­nie Lan­côme jako pierw­szą amba­sa­dor­kę mar­ki w Pol­sce. Iga uosa­bia siłę, wytrwa­łość i dąże­nie do dosko­na­ło­ści, dzię­ki cze­mu ide­al­nie pasu­je do mar­ki numer jeden dla kobiet na ryn­ku kosme­ty­ków selek­tyw­nych w Pol­sce1. Posta­wa Igi i jej wybit­ne osią­gnię­cia, a tak­że inspi­ru­ją­ca rola mło­dej lider­ki głę­bo­ko rezo­nu­ją z filo­zo­fią mar­ki Lan­côme, któ­ra cele­bru­je osią­gnię­cia kobiet i pięk­no we wszyst­kich wymia­rach. Napraw­dę wie­rzę, że ta współ­pra­ca sta­no­wi kamień milo­wy, ponie­waż łączy dwie iko­ny dosko­na­ło­ści – w teni­sie i kate­go­rii beau­ty. 

WYJĄTKOWA SPORTOWCZYNI, WYJĄTKOWE POTRZEBY 

Naj­lep­sza teni­sist­ka na świe­cie po mistrzow­sku sta­wia gra­ni­ce i usta­la wła­sne zasa­dy. Tyczy się to tak­że jej wize­run­ku – uro­do­wych i modo­wych pre­fe­ren­cji, w któ­rych wybrzmie­wa przede wszyst­kim indy­wi­du­al­ność, a nie tren­dy. Z jego pomo­cą Iga wysy­ła świa­tu wia­do­mość, że nie musi tłu­ma­czyć się ze swo­ich wybo­rów. Lan­côme jest tego dosko­na­łym part­ne­rem, bo od począt­ku sta­wia na róż­no­rod­ność i nie narzu­ca sztyw­nych ram kobie­co­ści. Daje swo­bo­dę odkry­wa­nia i wyra­ża­nia sie­bie. Pozna­nie i wybór z całe­go port­fo­lio mar­ki naj­lep­szych pro­duk­tów, dosto­so­wa­nych do wyjąt­ko­wych potrzeb Igi, był waż­nym eta­pem począt­ków współ­pra­cy. Aktyw­ność, wyso­kie tem­pe­ra­tu­ry i inne wyma­ga­nia pra­cy teni­sist­ki spra­wia­ją, że jej rytu­ał pie­lę­gna­cyj­ny musi opie­rać się na nie­za­wod­nych for­mu­łach, a kosme­ty­ki Lan­côme spraw­dza­ją się na medal tak­że na kor­cie. Się­ga­jąc po krem SPF, serum czy inny kosme­tyk, Iga musi mieć pew­ność, że będzie on nie tyl­ko efek­tyw­ny, ale też bez­piecz­ny, nie podraż­ni oczu lub skó­ry i w żaden inny spo­sób nie będzie odwra­cać jej uwa­gi od gry. 

ODKRYWANIE I WSPIERANIE KOBIECOŚCI Z LANCÔME: IGA I WRITE YOUR FUTURE 

Podróż przez świat fran­cu­skiej mar­ki pozwa­la Idze odkry­wać nie tyl­ko to, co ma do zaofe­ro­wa­nia Lan­côme, ale rów­nież samą sie­bie. Uta­len­to­wa­na teni­sist­ka wie­lo­krot­nie dała wyraz temu, że sytu­acja kobiet nie tyl­ko w spo­rcie, ale i w innych wymia­rach jest dla niej nie­zwy­kle waż­na. Teraz swój głos Iga będzie wyko­rzy­sty­wać anga­żu­jąc się w Wri­te Your Futu­re – glo­bal­ny pro­jekt spo­łecz­ny Lan­côme, któ­re­go celem jest wal­ka z nie­rów­no­ścia­mi poprzez edu­ka­cję. Pro­gram reali­zo­wa­ny jest w ponad 25 kra­jach we współ­pra­cy z lokal­ny­mi orga­ni­za­cja­mi poza­rzą­do­wy­mi. W 2024 roku wystar­tu­je tak­że w Pol­sce, pod hasłem Bądź autor­ką swo­jej przy­szło­ści. Będzie skie­ro­wa­ny przede wszyst­kim do mło­dych kobiet na wcze­snych eta­pach karie­ry, a jego celem będzie zmniej­sza­nie luki w moż­li­wo­ściach w dostę­pie do ryn­ku pra­cy.  

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
MakijażUroda

NAJGORĘTSZE TRENDY MAKIJAŻOWE WEDŁUG LANCÔME

Kolo­ro­we, świe­że, zmy­sło­we! Nowe tren­dy poja­wia­ją się i mie­sza­ją ze sobą na każ­dym kro­ku. Nie­waż­ne, w któ­rym zakąt­ku świa­ta mają swój począ­tek, w momen­cie, gdy poja­wia­ją się onli­ne pod­bi­ja­ją ser­ca maki­ja­ży­stów i fanek maki­ja­żu. Pytanie,…
Więcej
UrodaVers24 favorites

Kremy nawilżające: Jak wybrać najlepszy?

  Dobre nawil­że­nie skó­ry to pod­sta­wa codzien­nej pie­lę­gna­cji. Nie zależ­nie od tego, jaki typ posia­dasz, zawsze powin­naś odpo­wied­nio o nią dbać,  dobie­ra­jąc kosme­ty­ki ide­al­ne dla sie­bie. Redak­cja Vers-24 chce Ci pomóc i spra­wić, by wybór…
Więcej
NewsroomUroda

Nowa odsłona kultowego zapachu Trésor marki Lancôme

LA NUIT TRÉSOR: MIŁOSNA SAGA OPOWIEDZIANA PRZEZ RÓŻANE TRIO  Miłość to nie­koń­czą­ca się opo­wieść, a La Nuit Trésor od Lan­côme pisze jej nowy roz­dział. Każ­dy zapach La Nuit Trésor ma swo­ją wyjąt­ko­wą różę, któ­ra posiada…
Więcej