Exclusive

Melancholijna podróż w głąb siebie - wywiad z Karin Ann

Nie­zwy­kle barw­na i cha­ry­zma­tycz­na, mło­da sło­wac­ka woka­list­ka Karin Ann, któ­ra nie­daw­no w wiel­kim sty­lu wkro­czy­ła na pol­ską sce­nę, odpo­wie­dzia­ła na kil­ka pytań zwią­za­nych z pre­mie­rą naj­now­sze­go sin­gla.   Jak słu­cha­cze przy­ję­li Twój naj­now­szy, bar­dziej melancholijny…

Więcej
Exclusive

Wywiad z Julią Turewicz założycielką marki NAGO

Świat wstrzy­mał oddech i zamarł, a NAGO tra­fi­ło w samo cen­trum potrzeb zaszy­tych w domach ludzi poszu­ku­ją­cych kom­for­tu w nie­wy­god­nej sytu­acji. Świet­na komu­ni­ka­cja wizu­al­na, wyso­ka jakość pro­duk­tów, przej­rzy­stość i uni­wer­sal­ność, nie­na­gan­na orga­ni­za­cja pra­cy – to…

Więcej
Exclusive

Królowe nail art - Nailed it

Olga Urbowicz i Kasia Kujko tworzą jeden z najciekawszych salonów manicure w stolicy – Nailed It to bowiem miejsce, w którym spotkacie nie tylko business woman, dziennikarki, prawniczki, piosenkarki, tancerki czy modelki, ale także mężczyzn, dzieci i … zwierzaki! Dziewczyny tworzą wspólnie salon, w którym bez skrępowania możecie przy pysznej kawie, najlepszej muzyce i w miłej atmosferze zadbać o swoje dłonie. Poprosiłyśmy dziewczyny, aby opowiedziały nam trochę o swoich początkach, Nowojorskim Tygodniu Mody i o tym, jak ich praca wygląda na co dzień, ale także o marzeniach i planach na przyszłość.

 

 

Więcej
Exclusive

Jak wyjątkowo śnić, czyli Katarzyna Kander – Wojnicka w ogniu pytań – wywiad z założycielką marki HIBOU

Katarzyna Kander-Wojnicka – niezwykle skromna i kreatywna założycielka polskiej  marki HIBOU znanej z przyjaznych dla ciała i uroczych ubrań  oraz akcesoriów do spania, dzięki którym będziesz się czuła wyjątkowo nawet wtedy, kiedy śpisz. W jedynym takim wywiadzie Kasia opowiedziała nam nie tylko o swojej marce, ale przede wszystkim o swojej pasji do mody, sukcesie i rodzinie.

Więcej
ExclusiveWywiady

KULISY BLOGOWANIA – WYWIAD Z ZAŁOŻYCIELKAMI BLOGA TRIP BY TRIPLETS

Trip by Tri­plets to nazwa blo­ga modowo-lifestyle’owego, pro­wa­dzo­ne­go przez trzy uni­kal­ne sio­stry – Mag­dę, Kasię i Gosię, któ­re miesz­ka­ją w War­sza­wie. Tro­jacz­ki poka­zu­ją, że w kobie­co­ści i sio­strza­nym wspar­ciu tkwi siła. To wspól­ny cel i zami­ło­wa­nie do mini­ma­li­zmu, spra­wia­ją, że od spój­nych zdjęć na blo­gu nie może­my ode­rwać oczu. Poza tym, że jego autor­ki two­rzą pro­jekt od pod­staw – piszą tre­ści, foto­gra­fu­ją i przy­go­to­wu­ją sty­li­za­cje, inter­pre­tu­ją kla­sycz­ne tren­dy na nowo. Czę­sto ponad­cza­so­we wybo­ry prze­ła­mu­ją wyszu­ka­ny­mi pereł­ka­mi czy zwie­rzę­cy­mi wzo­ra­mi, któ­re spra­wia­ją, że out­fit sta­je się bar­dziej wyrazisty.

Więcej
Exclusive

RETRO-PERSPEKTYWA – STYLIZACJE BY ILONA JAWORSKA

Styl retro wraz z wrze­śniem umac­nia się na wybie­gach, dla­te­go też szyb­ko wkra­cza na uli­ce mody. Tym razem, tyl­ko dopeł­ni nowo­cze­sne, nie­zo­bo­wią­zu­ją­ce sty­li­za­cje. Wystą­pi pod posta­cią tore­bek z klam­rą z wytła­cza­nej skó­ry i kufer­ków, bot­ków w odcie­niu bor­do, cze­ko­la­do­wo-brą­zo­wych spodni zesta­wio­nych z musz­tar­do­wym kostiu­mem kąpie­lo­wym a’la body oraz kre­mo­wych oku­la­rów prze­ciw­sło­necz­nych. Retro sznyt skon­tra­sto­wa­ny z grunge’owymi i roc­ko­wy­mi ele­men­ta­mi gar­de­ro­by, taki­mi jak dżin­so­we mini czy buty z ćwie­ka­mi sta­nie się nie­co nonszalancki. 

Więcej
Exclusive

Rozmowa z Kamilą Burchardt

Kami­la Bur­chardt to kre­atyw­na i przed­się­bior­cza dziew­czy­na, któ­ra na swo­im kon­cie ma już dwa wiel­kie suk­ce­sy – sklep z rośli­na­mi Plan­ta­rium oraz mar­kę jubi­ler­ską Lenoa. Este­ty­ka, któ­rą two­rzy wokół sie­bie i w swo­ich biz­ne­sach inspi­ru­je tysią­ce ludzi. Wła­śnie otwo­rzy­ła nowy butik na Moko­tow­skiej, naj­mod­niej­szej uli­cy w War­sza­wie. W nim znaj­dzie­my rośli­ny i akce­so­ria do wnę­trza oraz prze­pięk­ną biżu­te­rię, któ­rej nie może się oprzeć żad­ne kobie­ce oko.

- Nat Kontraktewicz

 

Więcej
ExclusiveWywiady

O skórze z Klaudią Kaszubą i prof. Andrzejem Kaszubą

Z Pro­fe­so­rem Andrze­jem Kaszu­bą, wybit­nym der­ma­to­lo­giem, peda­go­giem i men­to­rem wie­lu poko­leń pol­skich leka­rzy roz­ma­wia Klau­dia Kaszu­ba. Zbież­ność nazwisk nie­przy­pad­ko­wa. To dia­log mię­dzy teściem i syno­wą. O pie­lę­gna­cji cery, o tym jak było, a jak jest teraz. Wspól­nie oba­la­ją mity na temat dba­nia o uro­dę, punk­tu­ją błę­dy i pod­po­wia­da­ją, jak nie stra­cić gło­wy w świe­cie pięk­na, w któ­rym poja­wi­ło się zbyt wie­le możliwości. 

Więcej
Exclusive

Tylko u nas - rozmowa z projektantką Kas Kryst

Kas Kryst to pro­jek­tant­ka, któ­ra sztur­mem pod­bi­ja pol­ski rynek mody. Na jej spek­ta­ku­lar­ne kam­pa­nie, reali­zo­wa­ne we współ­pra­cy z Danie­lem Jarosz­kiem, cze­ka co sezon cała bran­ża. Kie­dyś zna­na z pro­jek­to­wa­nia głów­nie czar­nych ubrań, dziś zaska­ku­je coraz bar­dziej ory­gi­nal­ny­mi pro­jek­ta­mi. W spe­cjal­nym wywia­dzie dla Vers-24 opo­wie­dzia­ła o swo­jej pra­cy, inspi­ra­cjach i pol­skiej modzie.

Więcej
Exclusive

Rozmowa z Agatą Ulą Rzepniewską

Z czym koja­rzy się mar­ka Mar­lu? Przede wszyst­kim z ponad­cza­so­wą ele­gan­cją, genial­ną jako­ścią i pro­jek­ta­mi, któ­re każ­dej kobie­cie doda­dzą pew­no­ści sie­bie. Posta­no­wi­li­śmy poroz­ma­wiać z Aga­tą Ulą Rzep­niew­ską, wła­ści­ciel­ką i pro­jek­tan­ką Mar­lu, któ­ra nam opo­wie­dzia­ła, co stoi za suk­ce­sem mar­ki, skąd wzię­ła się jej ory­gi­nal­na nazwa i jakie są pla­ny roz­wo­ju na naj­bliż­szą przyszłość.

Więcej
Exclusive

Rozmowa z Aretą Szpurą

Zaczę­ło się od blo­ga DOING REAL STUFF SUCKS i pra­cy jako sty­list­ka. Kolej­nym przed­się­wzię­ciem i suk­ce­sem było stwo­rze­nie mar­ki LOCAL HEROES wraz z Karo­li­ną Sło­tą. Dziś bez­tro­ska, bro­kat, jed­no­roż­ce i food­porn ustę­pu­ją miej­sca mini­ma­li­zmo­wi i wraż­li­wo­ści na bez­myśl­ne eks­plo­ato­wa­nie pla­net y przez ludzi. Ta zawsze uśmiech­nię­ta, nie­zwy­kle doj­rza­ła 25-lat­ka od zawsze była trend­set­ter­ką, a poprzez swo­ją pra­cę przy­po­mi­na nam co jest w życiu waż­ne. Jest jed­ną z tych osób, dla któ­rej nie ma rze­czy nie­moż­li­wych. W pewien zimo­wy dzień spo­ty­kam się z Are­tą Szpu­rą w jej kli­ma­tycz­nym miesz­ka­niu na war­szaw­skim Moko­to­wie, roz­ma­wia­my o modzie, eko­lo­gii i snu­je­my pla­ny na przy­szłość przy her­ba­cie z nutą kardamonu.

Więcej