RETRO-PERSPEKTYWA – STYLIZACJE BY ILONA JAWORSKA

Styl retro wraz z wrze­śniem umac­nia się na wybie­gach, dla­te­go też szyb­ko wkra­cza na uli­ce mody. Tym razem, tyl­ko dopeł­ni nowo­cze­sne, nie­zo­bo­wią­zu­ją­ce sty­li­za­cje. Wystą­pi pod posta­cią tore­bek z klam­rą z wytła­cza­nej skó­ry i kufer­ków, bot­ków w odcie­niu bor­do, cze­ko­la­do­wo-brą­zo­wych spodni zesta­wio­nych z musz­tar­do­wym kostiu­mem kąpie­lo­wym a’la body oraz kre­mo­wych oku­la­rów prze­ciw­sło­necz­nych. Retro sznyt skon­tra­sto­wa­ny z grunge’owymi i roc­ko­wy­mi ele­men­ta­mi gar­de­ro­by, taki­mi jak dżin­so­we mini czy buty z ćwie­ka­mi sta­nie się nie­co non­sza­lanc­ki. 

Atopowe Zapalenie Skóry. Rozmowa z Profesorem Andrzejem Kaszubą.

Skąd się bierze Atopowe Zapalenie Skóry? Jak sobie z nim radzić, szczególnie w przypadku małych dzieci? I kogo właściwie ono dotyczy? W dzisiejszej rozmowie synowej i teścia, Profesor Andrzej Kaszuba rozkłada na czynniki pierwsze kwestie dotyczące AZS i skazy białkowej. 

Rozmowa z Kamilą Burchardt

Kami­la Bur­chardt to kre­atyw­na i przed­się­bior­cza dziew­czy­na, któ­ra na swo­im kon­cie ma już dwa wiel­kie suk­ce­sy – sklep z rośli­na­mi Plan­ta­rium oraz mar­kę jubi­ler­ską Lenoa. Este­ty­ka, któ­rą two­rzy wokół sie­bie i w swo­ich biz­ne­sach inspi­ru­je tysią­ce ludzi. Wła­śnie otwo­rzy­ła nowy butik na Moko­tow­skiej, naj­mod­niej­szej uli­cy w War­sza­wie. W nim znaj­dzie­my rośli­ny i akce­so­ria do wnę­trza oraz prze­pięk­ną biżu­te­rię, któ­rej nie może się oprzeć żad­ne kobie­ce oko.

- Nat Kon­trak­te­wicz

 

O skórze z Klaudią Kaszubą i prof. Andrzejem Kaszubą

Z Pro­fe­so­rem Andrze­jem Kaszu­bą, wybit­nym der­ma­to­lo­giem, peda­go­giem i men­to­rem wie­lu poko­leń pol­skich leka­rzy roz­ma­wia Klau­dia Kaszu­ba. Zbież­ność nazwisk nie­przy­pad­ko­wa. To dia­log mię­dzy teściem i syno­wą. O pie­lę­gna­cji cery, o tym jak było, a jak jest teraz. Wspól­nie oba­la­ją mity na temat dba­nia o uro­dę, punk­tu­ją błę­dy i pod­po­wia­da­ją, jak nie stra­cić gło­wy w świe­cie pięk­na, w któ­rym poja­wi­ło się zbyt wie­le moż­li­wo­ści. 

Tylko u nas – rozmowa z projektantką Kas Kryst

Kas Kryst to pro­jek­tant­ka, któ­ra sztur­mem pod­bi­ja pol­ski rynek mody. Na jej spek­ta­ku­lar­ne kam­pa­nie, reali­zo­wa­ne we współ­pra­cy z Danie­lem Jarosz­kiem, cze­ka co sezon cała bran­ża. Kie­dyś zna­na z pro­jek­to­wa­nia głów­nie czar­nych ubrań, dziś zaska­ku­je coraz bar­dziej ory­gi­nal­ny­mi pro­jek­ta­mi. W spe­cjal­nym wywia­dzie dla Vers-24 opo­wie­dzia­ła o swo­jej pra­cy, inspi­ra­cjach i pol­skiej modzie.

Rozmowa z Agatą Ulą Rzepniewską

Z czym koja­rzy się mar­ka Mar­lu? Przede wszyst­kim z ponad­cza­so­wą ele­gan­cją, genial­ną jako­ścią i pro­jek­ta­mi, któ­re każ­dej kobie­cie doda­dzą pew­no­ści sie­bie. Posta­no­wi­li­śmy poroz­ma­wiać z Aga­tą Ulą Rzep­niew­ską, wła­ści­ciel­ką i pro­jek­tan­ką Mar­lu, któ­ra nam opo­wie­dzia­ła, co stoi za suk­ce­sem mar­ki, skąd wzię­ła się jej ory­gi­nal­na nazwa i jakie są pla­ny roz­wo­ju na naj­bliż­szą przy­szłość.

Rozmowa z Aretą Szpurą

Zaczę­ło się od blo­ga DOING REAL STUFF SUCKS i pra­cy jako sty­list­ka. Kolej­nym przed­się­wzię­ciem i suk­ce­sem było stwo­rze­nie mar­ki LOCAL HEROES wraz z Karo­li­ną Sło­tą. Dziś bez­tro­ska, bro­kat, jed­no­roż­ce i food­porn ustę­pu­ją miej­sca mini­ma­li­zmo­wi i wraż­li­wo­ści na bez­myśl­ne eks­plo­ato­wa­nie pla­net y przez ludzi. Ta zawsze uśmiech­nię­ta, nie­zwy­kle doj­rza­ła 25-lat­ka od zawsze była trend­set­ter­ką, a poprzez swo­ją pra­cę przy­po­mi­na nam co jest w życiu waż­ne. Jest jed­ną z tych osób, dla któ­rej nie ma rze­czy nie­moż­li­wych. W pewien zimo­wy dzień spo­ty­kam się z Are­tą Szpu­rą w jej kli­ma­tycz­nym miesz­ka­niu na war­szaw­skim Moko­to­wie, roz­ma­wia­my o modzie, eko­lo­gii i snu­je­my pla­ny na przy­szłość przy her­ba­cie z nutą kar­da­mo­nu.

Rozmowa z Natalią Kusiak

Jej insta­gra­mo­we życie pod­glą­da ponad 18 tysię­cy osób. Inspi­ru­je swo­im sty­lem i uro­dą, ale tak­że poczu­ciem humo­ru i god­nym naśla­do­wa­nia podej­ściem do życia. Pra­cu­je przy pro­duk­cji fil­mów, jest influ­en­cer­ką, dj-ką i… molem książ­ko­wym. Nata­lia Kusiak dowo­dzi, że czy­ta­nie ksią­żek jest sek­si. Zaglą­da­my do jej kli­ma­tycz­ne­go miesz­ka­nia i pyta­my o jej spoj­rze­nie na dzi­siej­szy świat.

Jakub Sawicki, trener personalny w szczerej rozmowie dla Vers-24

Słoń­ce świe­ci dziś wyjąt­ko­wo moc­no, a w powie­trzu jest dobra ener­gia. Kuba wita mnie z sze­ro­kim uśmie­chem, sia­da­my na poma­rań­czo­wej kana­pie w kawiar­ni zain­spi­ro­wa­nej Friend­sa­mi, jego ulu­bio­nym seria­lem. Rzad­ko znaj­du­je czas na tę roz­ryw­kę, pra­cu­je od 6.00 do 23.00 z krót­ki­mi prze­rwa­mi. Jakub Sawic­ki ma zale­d­wie 27 lat, pro­wa­dzi blo­ga Plant Punch, na któ­rym pro­mu­je spor­to­wy tryb życia i wega­nizm, a z zawo­du jest tre­ne­rem oso­bi­stym. Dla nas opo­wia­da o swo­jej pra­cy i racjo­nal­nym podej­ściu do zdro­we­go try­bu życia.

Gdy praca staje się pasją – rozmowa z założycielką marki Roboty Ręczne

Robo­ty Ręcz­ne to rodzin­na mar­ka, któ­ra powsta­ła z miło­ści do tra­dy­cyj­ne­go rze­mio­sła oraz zami­ło­wa­nia do ponad­cza­so­we­go wzor­nic­twa. Pro­jek­tant­ką mar­ki jest Mar­ta Iwa­­ni­­na-Kocha­ń­ska, absol­went­ka ASP w War­sza­wie, stu­dent­ka ASP w Kra­ko­wie oraz Design Insi­tu­te w Lah­ti, sta­żyst­ka w stu­dio…

Wywiad z modelką Anną Paćkowską

Anna Pać­kow­ska to model­ka doce­nio­na na ryn­ku azja­tyc­kim, któ­ra wła­śnie wró­ci­ła do Pol­ski, by kon­ty­nu­ować stu­dia. Naj­więk­szym atu­tem Ani jest chód – bo jak sama…

Wywiad z właścicielką LUI STORE – Luizą Kubis

Luiza Kubis – mło­da i ambit­na, mia­ła oka­zję odbyć staż u Dio­ra i innych świa­to­wych pro­jek­tan­tów. Wró­ci­ła do War­sza­wy by otwo­rzyć swój wła­sny butik –…

White Shirt Art. Wywiad z malarką – Ivą Białopiotrowicz

Z Ivą Bia­ło­pio­tro­wicz spo­tka­ły­śmy się w jej pra­cow­ni. Drzwi otwo­rzy­ła nam w stro­ju, w któ­rym zwy­kle pra­cu­je – w bia­łej koszu­li i shor­tach. Skrom­na, deli­kat­na i cza­ru­ją­ca – malar­ka poka­za­ła nam jak powsta­ją jej pra­cę, jaki­mi narzę­dzia­mi pra­cu­je i co ją inspi­ru­je. Opo­wie­dzia­ła o swo­ich pla­nach na przy­szłość oraz zdra­dzi­ła kie­ru­nek kolej­nej z jej podró­ży.