Jak przygotować skórę do opalania? 

Kie­ru­nek let­nie­go wyjaz­du obra­ny, pla­żo­wa gar­de­ro­ba skom­ple­to­wa­na, ale czy pod­czas przy­go­to­wań uwzględ­ni­łaś potrze­by swo­jej skó­ry? Zadbaj o jej kon­dy­cję zawcza­su, by po powro­cie z urlo­pu…

iperfumy.pl to teraz Notino!

Sklep iperfumy.pl w cią­gu 13 lat swo­je­go ist­nie­nia na pol­skim ryn­ku zdo­był ser­ca wie­lu milio­nów zado­wo­lo­nych klien­tów. W tym okre­sie nastą­pi­ło rów­nież zna­czą­ce powięk­sze­nie się…

Mgiełka a woda termalna – co wybrać latem?

Nie­za­stą­pio­ne latem – mgieł­ki i wody ter­mal­ne, gdy nasza skó­ra natych­miast potrze­bu­je ulgi i nawil­że­nia. Dziś sta­je­my przed dyle­ma­tem: mgieł­ka czy woda ter­mal­na? Co będzie…

Nowa kolekcja Tom Ford Summer Soleil 2019

Udaj się do kra­iny przy­jem­no­ści z Tom Ford Sum­mer Sole­il 2019 – po mistrzow­sku skom­po­no­wa­ną kolek­cją kosme­ty­ków do maki­ja­żu wzbo­ga­co­nych o dro­bin­ki 24-kara­to­we­go zło­ta oraz…

Vision D’Asie: światło i kontrast – Chanel Cruise 2019

Naj­pierw błysk, a potem ciem­ność – pola­ry­za­cja świa­tła jawi się poprzez naj­now­szą kolek­cję maki­ja­żu Cha­nel Cru­ise 2019 stwo­rzo­ną przez Lucię Pica. To kolej­na odsło­na jej…

Męski rytuał pielęgnacyjny z Bleu de Chanel

Pod­sta­wa codzien­ne­go, męskie­go rytu­ału pie­lę­gna­cyj­ne­go – gole­nie. To sztu­ka, któ­rą każ­dy nowo­cze­sny, ele­ganc­ki męż­czy­zna powi­nien opa­no­wać do per­fek­cji. Żyje­my bowiem w cza­sach, gdy bro­da i…

Odświeżająca woda micelarna – Chanel L’Eau Micellaire

Oczysz­cza­ją­ca kolek­cja domu Cha­nel jest stwo­rzo­na z myślą o każ­dym typie skó­ry i pre­fe­ren­cjach doty­czą­cych maki­ja­żu. Od teraz usu­wa­nie maki­ja­żu sta­nie się codzien­ną przy­jem­no­ścią, któ­ra…

Rouge Coco Flash – Chanel

Naj­now­sza pomad­ka do ust fran­cu­skie­go domu mody Cha­nel to połą­cze­nie żywych kolo­rów i bły­sku z mak­sy­mal­nym poczu­ciem kom­for­tu. Bez kom­pro­mi­sów i dyle­ma­tów. Twa­rzą kam­pa­nii Rouge…

Z Nowego Jorku do Warszawy – REDKEN

Suro­we, lofto­we wnę­trze gdzieś na war­szaw­skiej Pra­dze – czy moż­na było wybrać lep­sze miej­sce w sto­li­cy na pre­mie­rę ame­ry­kań­skiej mar­ki, któ­ra wła­śnie wcho­dzi na nasz…

Doskonała pielęgnacja dojrzałej skóry – nowa linia Excellage

Na prze­strze­ni lat zde­cy­do­wa­nie zmie­ni­ło się podej­ście do sta­rze­nia się skó­ry oraz jej pie­lę­gna­cji. Kobie­ty są coraz bar­dziej świa­do­me swo­je­go wewnętrz­ne­go pięk­na i nie opie­ra­ją…

Kosmetyczne nowości na wiosnę 2019

Wraz z Nowym Rokiem i nadej­ściem wio­sny na ryn­ku kosme­tycz­nym poja­wi­ło się mnó­stwo pie­lę­gna­cyj­nych nowo­ści. I cho­ciaż czę­sto mamy swo­je ulu­bio­ne mar­ki i jeste­śmy przy­wią­za­ni…

Céline Dion – nowa ambasadorka L’Oréal Paris

L’Oréal Paris, kosme­tycz­na mar­ka numer jeden na świe­cie, ma zaszczyt ogło­sić, że nową, glo­bal­ną amba­sa­dor­ką zosta­ła legen­dar­na pio­sen­kar­ka, iko­na muzy­ki pop, autor­ka tek­stów i pro­du­cent­ka…

Piękna cera to efekt działania bakterii, która żywi się potem?

Nowe odkry­cie Insty­tu­tu Badań FOREO, któ­re zmo­ty­wu­je nas do pój­ścia na tre­ning. Jak poda­je naj­now­szy raport opu­bli­ko­wa­ny przez Insty­tut Badań FOREO, w cza­sie inten­syw­nych tre­nin­gów…