PIELĘGNACJA SKÓRY Z DR IRENA ERIS

Smog, kurz, spa­li­ny i pro­mie­nio­wa­nie UV – skó­ra osób żyją­cych w wiel­kich mia­stach każ­de­go dnia nara­żo­na jest na dzia­ła­nie nie­ko­rzyst­nych czyn­ni­ków, któ­re zwięk­sza­ją tzw. stres…

Dzień Matki z Jo Malone London

Zapa­chy Jo Malo­ne Lon­don, wpi­su­ją się w styl kla­sycz­nej angiel­skiej ele­gan­cji. Sta­no­wią ide­al­ne poda­run­ki dla kobiet, zwłasz­cza tych wyjąt­ko­wych – naszych mam. Zain­spi­ro­wa­ne natu­rą, sub­tel­ne…

Rewolucyjne doświadczenie wygładzające skórę – The Replenishing Oil Exfoliator od La Mer

W La Mer każ­dy aspekt rytu­ału pie­lę­gna­cji skó­ry jest doświad­cze­niem dla zmy­słów. Od kon­sy­sten­cji kul­to­wych pro­duk­tów po to, jak zacho­wu­ją się na skó­rze – wszyst­kie…

INGLOT OGŁASZA WSPÓŁPRACĘ Z JENNIFER LOPEZ

Limi­to­wa­na kolek­cja 70 pro­duk­tów poja­wi się w glo­bal­nej sprze­da­ży już w kwiet­niu! Po latach bycia muzą prze­my­słu kosme­tycz­ne­go i inspi­ra­cją w dzie­dzi­nie sty­lu i maki­ja­żu…

Kuszący. Wykwintny. Uzależniający. Cologne Intense Jo Malone London.

Łagod­ne pola jaśmi­nu wiel­ko­list­ne­go. Czy­ste, bia­łe pąki zbie­ra­ne o świ­cie. Świe­że od rosy. Lśnią­ce na tle jaskra­wej aksa­mit­ki i egzo­tycz­ne­go ylang-ylang. Sple­cio­ne z boga­tą wonią…

Jak zadbać o cerę po zimie?

Teraz Two­ja cera może się wyda­wać bar­dziej sza­ra i szorst­ka, bywa i tak, że sta­ła się bar­dziej kapry­śna i zaczę­ła spra­wiać Ci pro­ble­my – poja­wi­ły…

Marka La Mer przedstawia chłodzący cud pielęgnujący – nowy Moisturizing Cool Gel Cream

Kie­dy La Mar wpro­wa­dza na rynek krem nawil­ża­ją­cy, moż­na spo­dzie­wać się tyl­ko cze­goś napraw­dę wyjąt­ko­we­go. Wiel­bi­cie­le tej kul­to­wej mar­ki prze­ko­na­li się na wła­snych skó­rach o…

TOM FORD EAU DE SOLEIL BLANC

TOM FORD przed­sta­wia EAU DE SOLEIL BLANC, urze­ka­ją­cy cytru­so­wy zapach, przy­wo­dzą­cy na myśl iskrzą­ce pro­mie­nie słoń­ca i zmy­sło­wy blask nie­ba odbi­ja­ją­ce­go się w wodzie. Tom…

English Fields – nowa limitowana kolekcja od Jo Malone London

Jo Malo­ne Lon­don sły­nie ze wspa­nia­łych zapa­chów i bry­tyj­skie­go dzie­dzic­twa. Co roku w mar­cu mar­ka wpro­wa­dza kolek­cję inspi­ro­wa­ną swo­ją ojczy­zną. W tym roku moty­wem prze­wod­nim…

MARIEKKO for CLINIQUE

Zapro­jek­to­wa­na by zachwy­cać. Co to takie­go: jest odważ­ne, zachwy­ca i wnie­sie tro­chę rado­ści i odmia­ny w Two­ją codzien­ność? Poznaj NOWOŚĆ! Mari­mek­ko for Cli­ni­que Limi­ted Edi­tion Col­lec­tion…

JAK PIELĘGNOWAĆ SKÓRĘ Z PRZEBARWIENIAMI?

Gład­ka, napię­ta cera o rów­nym kolo­ry­cie? Marze­nie każ­dej z nas! Wła­śnie taką jędr­ną i zdro­wą buzią może poszczy­cić się nasza pol­ska model­ka Anja Rubik, któ­ra…

Jak dobrać oprawki do kształtu twarzy?

 Oku­la­ry już daw­no prze­sta­ły być wyłącz­nie narzę­dziem słu­żą­cym do korek­ty wzro­ku. Obec­nie są one dodat­kiem, któ­ry dobie­ra­my do naszeg o indy­wi­du­al­ne­go sty­lu, tak samo jak…

SKUTECZNE OCZYSZCZANIE TWARZY

Oczysz­cza­nie to klu­czo­wy etap codzien­nej pie­lę­gna­cji twa­rzy. Chce­cie poznać sekret pięk­na? Nic prost­sze­go! Sta­ran­nie wyko­ny­wa­ny dema­ki­jaż ma zba­wien­ny wpływ na kon­dy­cję skó­ry. Sys­te­ma­tycz­ny i na…

Creamy wprowadza do sprzedaży zimową linię Moringa FOR YOU

Wraz z roz­po­czę­ciem sezo­nu zimo­we­go mar­ka Cre­amy wpro­wa­dza do sprze­da­ży zimo­wą edy­cję linii pie­lę­gna­cyj­nej opar­tej na haitań­skim ole­ju morin­ga  – MORINGA FOR YOU. Krem, ole­jek…

Wyjątkowe serum do zadań specjalnych – Estée Lauder Advanced Night Repair Eye Concentrate Matrix

Serum to pro­dukt o skon­cen­tro­wa­nym dzia­ła­niu, któ­ry ma za zada­nie dogłęb­nie rege­ne­ro­wać, odży­wiać i upięk­szać naszą skó­rę. Nie ina­czej jest w przy­pad­ku naj­now­sze­go kre­mu pod…

Druga skóra – Estee Lauder Double Wear Nude

Wśród setek pod­kła­dów, chy­ba żaden nie budzi tak skraj­nych emo­cji, jak kul­to­wy Double Wear od Estee Lau­der – albo się go kocha, albo nie. Kobie­ty…