NewsroomUroda

Wypełniacze na bazie kwasu hialuronowego FILLDERMA FILLERS od Mediderma

Syn­te­za kwa­su hia­lu­ro­no­we­go przez orga­nizm zaczy­na spa­dać już po 25. roku życia. Następ­stwa­mi tego nie­uchron­ne­go pro­ce­su są pierw­sze zmarszcz­ki, utra­ta jędr­no­ści skó­ry oraz natu­ral­ne­go bla­sku. Czy przy­wró­ce­nie mło­dzień­cze­go wyglą­du jest moż­li­we? TAK! Odpo­wie­dzią na potrze­by…

Więcej
NewsroomUroda

Czy hybryda niszczy paznokcie?

Dziś wie­le z nas nie wyobra­ża sobie już malo­wa­nia paznok­ci zwy­kłym lakie­rem. Nic dziw­ne­go, lakier hybry­do­wy wyglą­da i trzy­ma się o wie­le lepiej. Jed­nak, czy aby na pew­no nie szko­dzi paznok­ciom? Coraz czę­ściej usły­szeć moż­na…

Więcej
NewsroomUroda

Bariera lipidowa skóry - co to jest i jak ją chronić?

Wszel­kie­go rodza­ju pro­ble­my skór­ne, takie jak prze­su­sze­nie, wysyp prysz­czy, a tak­że szyb­sze powsta­wa­nie zmarsz­czek bio­rą się z uszko­dze­nia war­stwy lipi­do­wej, któ­rą pokry­ta jest nasza skó­ra. Dla­cze­go jest tak waż­na i jak ją odbu­do­wać? Barie­ra lipi­do­wa…

Więcej
NewsroomUroda

Czy masaż twarzy może zastąpić stosowanie wypełniaczy?

Czy w mecha­nicz­ny spo­sób może­my sku­tecz­nie, a co naj­waż­niej­sze nie­in­wa­zyj­nie, pozbyć się nawet głę­bo­kich zmarsz­czek? Wszyst­ko wska­zu­je na to, że tak, choć wyma­ga to cza­su i sys­te­ma­tycz­no­ści.    Ostat­nie bada­nia wyka­zu­ją, że wypeł­niacz powszech­nie sto­so­wa­ny…

Więcej
NewsroomUroda

Linia dermokosmetyków Samay Sesderma - skuteczna walka ze starzeniem dla skóry wrażliwej

Zaczer­wie­nie­nie, pie­cze­nie, wra­że­nie ścią­gnię­cia – to tyl­ko kil­ka z obja­wów skó­ry wraż­li­wej. Bar­dzo czę­sto oso­by posia­da­ją­ce cerę wraż­li­wą nie tole­ru­ją więk­szo­ści kosme­ty­ków, w szcze­gól­no­ści tych prze­ciw­sta­rze­nio­wych. Chcesz sku­tecz­nie wal­czyć z upły­wem cza­su, a jed­no­cze­śnie zadbać…

Więcej
NewsroomUroda

Totalny remodeling ciała w Klinikach La Perla!

To  zupeł­nie nowy kie­ru­nek! Kli­ni­ka La Per­la otwie­ra się na nowe ryn­ki i moż­li­wo­ści! O czym mowa? Oprócz pręż­nie roz­wi­ja­ją­cych się kli­nik w całej Pol­sce, spół­ka reali­zu­je tak­że dys­try­bu­cję nowo­cze­snych tech­no­lo­gii wyszczu­pla­ją­cych zna­nych na całym…

Więcej