Aloe Vera Mousse Mask od marki KLAPP Cosmetics

Alo­es jest darem natu­ry da ludz­ko­ści i jed­nym z naj­star­szych pro­duk­tów lecz­ni­cze­go pocho­dze­nia roślin­ne­go. Pro­duk­ty SKIN NATURAL zawie­ra­ją eks­trakt z Aloe Vera Bar­ba­den­sis, któ­ry pocho­dzi…

Kosmetyki INGLOT z certyfikacją V-LABEL

Dzię­ki współ­pra­cy INGLOT – fir­my pro­du­ku­ją­cej i ofe­ru­ją­cej pro­duk­ty beau­tyi skin­ca­re z orga­ni­za­cją V-LABEL, po 7 mie­sią­cach szcze­gó­ło­wych ana­liz surow­ców i metod pro­duk­cji, za wegań­skie…

CHANEL A LA PLAGE – plaża Chanel w centrum Warszawy

Pla­żo­wy look według Cha­nel? Olfak­to­rycz­ne orzeź­wie­nie, połysk uwo­dzi­ciel­skich ust i oczy­wi­ście natu­ral­ny, zdro­wy blask. Tego lata zapo­mi­na­my o wszyst­kim w sty­lo­wy, nie­po­wta­rzal­ny spo­sób. W dniach…

MGIEŁKA TAK MOCNA JAK SERUM

DZIAŁANIE Insti­tut Esthe­derm, w opar­ciu o bada­nia labo­ra­to­ryj­ne stwo­rzył i opa­ten­to­wał mgieł­kę Cel­lu­lar Water Mist, 100% bio­mi­me­tycz­ną, inspi­ro­wa­ną wodą, natu­ral­nie wystę­pu­ją­cą w skó­rze. Woda ta…

Ochrona przeciwsłoneczna – kremy z wysokim filtrem

Ostat­nio pogo­da nie daje nam ani chwi­li wytchnie­nia i pierw­szy raz od bar­dzo dłu­gie­go cza­su może­my się pochwa­lić ist­nie tro­pi­kal­nym latem! W koń­cu mamy lato,…

Sprawdzony bestseller – zabieg Icoone!

Pod wpły­wem roz­wo­ju tech­no­lo­gii w medy­cy­nie este­tycz­nej nie­trud­no o nowo­ści, o któ­rych mówi się jedy­nie w super­la­ty­wach. Mimo wszyst­ko nie słab­nie popyt na tech­no­lo­gie spraw­dzo­ne…

Misja La Mer Blue Heart

Fala Zmian. W hoł­dzie dla morza – wiecz­nie żywej muzy mar­ki La Mer. Morze zawsze zachwy­ca­ło, inspi­ro­wa­ło i dawa­ło wia­rę mar­ce La Mer. Od ponad dzie­się­ciu…

Olejek skwalanowy od Indeed Labs

Wie­lo­funk­cyj­ny Squ­ala­ne od Inde­ed Labs to Świę­ty Gra­al wśród olej­ków, któ­ry czer­pie swo­ją siłę z pro­sto­ty dobo­ru skład­ni­ków i potę­gi natu­ry. Pozy­ski­wa­ny jest wyłącz­nie z…

Ampułki – skoncentrowana moc dla Twojej skóry

Ampuł­ki do twa­rzy to skon­cen­tro­wa­na moc dla Two­jej skó­ry. To pre­pa­ra­ty o wyso­kiej zawar­to­ści skład­ni­ków aktyw­nych, prze­zna­czo­ne zarów­no do samo­dziel­ne­go sto­so­wa­nia, jak i pod krem.…

Najlepszy olejek Huile Prodigieuse® Florale w nowej odsłonie

23 maja 2019 roku w War­sza­wie odby­ło się spo­tka­nie pra­so­we fran­cu­skiej mar­ki kosme­tycz­nej Nuxe pre­zen­tu­ją­cej swo­ją naj­go­ręt­szą nowość tego sezo­nu – nową odsło­nę kul­to­we­go olej­ku…

Jak przygotować skórę do opalania? 

Kie­ru­nek let­nie­go wyjaz­du obra­ny, pla­żo­wa gar­de­ro­ba skom­ple­to­wa­na, ale czy pod­czas przy­go­to­wań uwzględ­ni­łaś potrze­by swo­jej skó­ry? Zadbaj o jej kon­dy­cję zawcza­su, by po powro­cie z urlo­pu…

iperfumy.pl to teraz Notino!

Sklep iperfumy.pl w cią­gu 13 lat swo­je­go ist­nie­nia na pol­skim ryn­ku zdo­był ser­ca wie­lu milio­nów zado­wo­lo­nych klien­tów. W tym okre­sie nastą­pi­ło rów­nież zna­czą­ce powięk­sze­nie się…

Mgiełka a woda termalna – co wybrać latem?

Nie­za­stą­pio­ne latem – mgieł­ki i wody ter­mal­ne, gdy nasza skó­ra natych­miast potrze­bu­je ulgi i nawil­że­nia. Dziś sta­je­my przed dyle­ma­tem: mgieł­ka czy woda ter­mal­na? Co będzie…