FOREO OGŁASZA NAJBARDZIEJ SZALONY BLACK FRIDAY! 

  Zaosz­czędź do 45% na pro­duk­tach mar­ki Foreo!  Pro­mo­cja obej­mu­je rów­nież naj­now­szy model LUNY – LUNĘ 3!   Dla wszyst­kich osób nie mogą­cych docze­kać się…

The Neck and Decollete Concentrate od La Mer

Odsłoń mło­dzień­czo wyglą­da­ją­cy dekolt. Ta wystaw­na kura­cja, opar­ta na ultra- skon­cen­tro­wa­nej for­mie rege­ne­ru­ją­ce­go komór­ki Mirac­le Broth TM, nawil­ża i ujędr­nia skó­rę, przy­wra­ca­jąc naj­bar­dziej deli­kat­nym par­tiom…

Chanel N°5 L’Eau – magia świąt w najnowszej kampanii kultowego zapachu

  Cha­nel wspól­nie z  Jean-Pau­lem Gou­de zapra­sza do wspól­ne­go cele­bro­wa­nia magii świąt. Wier­ny współ­pra­cow­nik fran­cu­skie­go domu mody od pra­wie trzy­dzie­stu lat za pomo­cą naj­now­szej kam­pa­nii…

POKŁAD ESTÉE LAUDER DOUBLE WEAR STAY-IN-PLACE MAKEUP

  Jeże­li marzysz o nie­ska­zi­tel­nej cerze przez cały dzień, koniecz­nie wypró­buj best­sel­le­ro­wy i kul­to­wy pod­kład w pły­nie od Estée Lau­der – Double Wear Stay-in-Pla­ce Makeup,…

Nowość od Tangle Teezer: The Wet Detangler Large

Mokre i splą­ta­ne wło­sy jesie­nią? Wycho­dząc z gorą­cej kąpie­li cią­gle bory­ka­my się ze swo­imi nie­sfor­ny­mi wło­sa­mi. A teraz nie waż­ne czy cien­kie czy gru­be, krę­co­ne…

 Zabiegi, które zaleca się wykonywać jesienią i zimą

 Prze­bar­wie­nia, naczyn­ka i roz­sze­rzo­ne pory – to czę­ste pro­ble­my, z któ­ry­mi zwra­ca­ją się pacjen­ci do kli­nik medy­cy­ny este­tycz­nej. Jest mnó­stwo zabie­gów, któ­re moż­na wyko­ny­wać w…

Wyjątkowa mgiełka do włosów Gabrielle Chanel

Chcesz, by Twój uko­cha­ny zapach towa­rzy­szył Ci przez cały dzień? Dzię­ki wyjąt­ko­wej, deli­kat­nej mgieł­ce do wło­sów, któ­ra  prze­dłu­ża aurę zapa­chu Gabriel­le Cha­nel – to moż­li­we.…

Z morza dla skóry – Créme de la Mer. Edycja limitowana.

  Nasza podróż roz­po­czę­ła się, gdy zało­ży­ciel mar­ki La Mer, dr Max Huber, doznał opa­rzeń w wypad­ku labo­ra­to­ryj­nym. To cał­ko­wi­cie odmie­ni­ło jego los. Za dnia…

Biotherm Blue Therapy – krem na dzień i na noc Amber Algae

Mar­ka Bio­therm pre­zen­tu­je nowo­ści w gamie Blue The­ra­py – krem na dzień i na noc Amber Algae, czy­li pie­lę­gna­cję prze­ciw­zmarszcz­ko­wą, z eks­trak­tem z bursz­ty­no­wej algi.…

Jak pielęgnować cerę?

Jesień, mimo że w Pol­sce okre­śla­na jako pięk­na i zło­ta bez­po­śred­nio po lecie zazwy­czaj jest sza­ra i mgli­sta. Spa­dek ciśnie­nia spra­wia, że nie jest to…

ULTRA LE TEINT VELVET od Chanel – trwałe i naturalne wykończenie 

Do rodzi­ny gamy pod­kła­dów Cha­nel wła­śnie dołą­czył kolej­ny –  ULTRA LE TEINT VELVET, bo o nim mowa, to praw­dzi­wy pod­kład do zadań spe­cjal­nych. Jego sekret…

 Twoja skóra może więcej!

Skó­ra nie­sie w sobie nie­sa­mo­wi­ty poten­cjał – mimo tego, że na każ­dą z jej komó­rek dzia­ła­ją pro­ce­sy sta­rze­nia się, to odpo­wied­nio ją wzmac­nia­jąc, może­my mieć…

Regenerujący krem ochronny – Avène Cicalfate+

Inspi­ro­wa­ny nie­daw­nym odkry­ciem ludz­kie­go mikro­bio­mu, nowy Cical­fa­te+ rege­ne­ru­ją­cy krem ochron­ny to jesz­cze więk­sza sku­tecz­ność i szyb­sze dzia­ła­nie. Jego głów­nym zada­niem jest przy­nieść uko­je­nie powierz­chow­nym podraż­nie­niom, na…