my CLARINS – moc natury

My CLARINS to nowa linia kosme­ty­ków stwo­rzo­na spe­cjal­nie dla kobiet pomię­dzy 18 a 29 rokiem życia – 9 wyjąt­ko­wych for­muł któ­re nawil­ża­ją, przy­wra­ca­ją rów­no­wa­gę i…

URIAGE Age Protect – skuteczna walka z oznakami starzenia

Naj­now­sza linia kosme­ty­ków URIAGE Age Pro­tect to sku­tecz­na odpo­wiedź w wal­ce z ozna­ka­mi sta­rze­nia.  Sta­rze­nie sko­ry oprócz czyn­ni­ków gene­tycz­nych spo­wo­do­wa­ne jest głów­nie czyn­ni­ka­mi zewnętrz­ny­mi, a…

Les Exclusifs de Chanel – 1957

Les Exc­lu­sifs de Cha­nel to linia skom­po­no­wa­nych z rzad­kich i wyszu­ka­nych skład­ni­ków zapa­chów, któ­re wyróż­nia­ją się wyjąt­ko­wym pięk­nem. Podró­że, spo­tka­nia, tka­ni­ny – każ­dy z nich…

LUNA fofo – inteligentna szczoteczka do twarzy

Oto wiel­ki krok w dzie­dzi­nie uro­dy i sper­so­na­li­zo­wa­nej pie­lę­gna­cji. Inte­li­gent­na szczo­tecz­ka do oczysz­cza­nia twa­rzy i ana­li­zy skó­ry odFO­REO zna two­ją cerę jesz­cze lepiej, niż Ty…

WALENTYNKOWE PREZENTY FOREO SKRADNĄ TWOJE SERCE

Nazwa mar­ki ​FOREO wywo­dzi się od angiel­skie­go zwro­tu ​For Eve­ry­one. ​Zgod­nie z tą dekla­ra­cją, w ofer­cie znaj­dziesz dosko­na­łe pomy­sły na walen­tyn­ko­wy pre­zent dla każ­de­go. Sprawdź…

Chanel Vision D’Asie: L’art du Detail Spring-Summer 2019 Beauty Collection

Naj­now­sza kolek­cja kosme­ty­ków do maki­ja­żu Cha­nel Vision D’Asie: L’art du Deta­il spring-sum­mer 2019. Czer­wień, kwia­ty wiśni i tęt­nią­ce życiem mia­sta – foto­gra­ficz­na podróż do Japo­nii…

VICHY LIFTACTIV SPECIALIST – NOWOŚĆ!

Każ­de­go dnia skó­ra tra­ci jeden ze swo­ich naj­waż­niej­szych skład­ni­ków: kola­gen, któ­ry okre­śla­ny jest mia­nem biał­ka mło­do­ści. Zdol­ność skó­ry do jego wytwa­rza­nia zmniej­sza się wraz z…

Platynowa pielęgnacja La Prairie – Platinum Rare Cellular Life – Lotion

Czas na praw­dzi­wą rewo­lu­cję w pie­lę­gna­cji. Wyjąt­ko­wy lotion z pla­ty­no­wej kolek­cji La Pra­irie zamknię­ty w 115 ml, ame­ty­sto­wym fla­ko­nie,  któ­re­go powierzch­nię wyrzeź­bio­no tak, by wyła­py­wał…

NOWOŚĆ od Clinique! Witamina C&A!

Co to jest: Sys­tem podwój­ne­go wspar­cia – na dzień, ze świe­żą wita­mi­ną C (kwas askor­bi­no­wy 10%) i na noc, ze świe­żą wita­mi­ną A (reti­nol). For­mu­ły…

FOREO typuje najgorętsze nowości w pielęgnacji urody

Wszy­scy zna­my i sto­su­je­my pod­sta­wy kore­ań­skiej pie­lę­gna­cji, a nie­któ­rzy prze­te­sto­wa­li już nawet wer­sję japoń­ską. Jed­nak według FOREO, naj­szyb­ciej­ro­zwi­ja­ją­cej się mar­ki uro­do­wej świa­ta, w 2019 roku…

Wykorzystaj swoją szansę z najnowszym zapachem Chanel Chance Eau Tendre

Naj­now­szy zapach z linii Cha­nel Chan­ce – woda per­fu­mo­wa­na Eau Ten­dre – to pew­ność sie­bie, kobie­cość a zara­zem czu­łość zamknię­ta w prze­pięk­nym fla­ko­nie. Inten­syw­ny, otu­la­ją­cy,…

OCHRONA SKÓRY PRZED MROZEM Z KOI COSMETICS

Wiatr, opa­dy i coraz niż­sze tem­pe­ra­tu­ry nie sprzy­ja­ją utrzy­ma­niu dobrej kon­dy­cji skó­ry. Z pomo­cą przy­cho­dzą nowo­ści kosme­tycz­ne od KOI Cosme­tics. Maska inten­syw­nie nawil­ża­ją­ca i peeling…

Brokatowy zawrót głowy z nowymi szczotkami Tangle Teezer Compact Styler 

Mała, kom­pak­to­wa. Każ­da z nas na pew­no ma ją w toreb­ce i lubi jej nowe wer­sje kolo­ry­stycz­ne! Szczot­ka Com­pact Sty­ler od Tan­gle Teezer zawsze dopa­so­wu­je…