Newsroom

Marka LUSH otwiera trzeci sklep w Polsce

Mar­ka Lush kon­ty­nu­uje swój roz­wój na pol­skim ryn­ku, otwie­ra­jąc trze­ci sklep, któ­ry będzie pierw­szym poza sto­li­cą. Wybór loka­li­za­cji padł na wyjąt­ko­we cen­trum han­dlo­we Manu­fak­tu­ra w Łodzi. Otwar­cie zapla­no­wa­no na pią­tek, 5 kwiet­nia o godzi­nie 12:30.…

Więcej
NewsroomUroda

NOWA, ULEPSZONA KOLEKCJA The Ritual of Hammam

Ritu­als Cosme­tics ogła­sza relaunch swo­jej kul­to­wej kolek­cji prze­zna­czo­nej do domo­we­go spa – The Ritu­al of Ham­mam. Ta odświe­żo­na i ulep­szo­na gama zawie­ra­ją­ca nowe pro­duk­ty, zosta­ła wzbo­ga­co­na ole­jem arga­no­wym i euka­lip­tu­sem. Kosme­ty­ki skła­da­ją się w co najmniej…

Więcej
NewsroomUroda

Niezbędniki Your KAYA, które odmienią Twoją pielęgnację 

Your KAYA, pol­ska mar­ka orga­nicz­nych pro­duk­tów men­stru­acyj­nych oraz natu­ral­nych kosme­ty­ków do twa­rzy i cia­ła dba o kom­plet­ną pie­lę­gna­cję wraż­li­wej skó­ry o każ­dej porze roku. I choć lato zda­je się nieść naj­więk­sze wyzwa­nia, best­sel­le­ro­we pro­duk­ty marki…

Więcej
NewsroomUroda

PREMIERA NAJNOWSZEJ LETNIEJ EDYCJI LIMITOWANEJ RITUALS 

Mar­ka Ritu­als pre­zen­tu­je naj­now­szą let­nią edy­cję limi­to­wa­ną – M’Gouna. Nowa, wyjąt­ko­wa kolek­cja, inspi­ro­wa­na maro­kań­ską Doli­ną Róż, ma wyra­żać wdzięcz­ność za roz­kwit zachwy­ca­ją­ce­go pięk­na natu­ry. Ta edy­cja limi­to­wa­na to wyjąt­ko­wa selek­cja pro­duk­tów dla domu i cia­ła. Tego…

Więcej
NewsroomUroda

Inicjatywa Artego Stylista Zdrowia określa nową rolę fryzjerów

 Care for beau­ty, care for health.  Ini­cja­ty­wa Arte­go Sty­li­sta Zdro­wia okre­śla nową rolę fry­zje­rów i poka­zu­je jak istot­na jest uważ­ność, otwar­tość i umie­jęt­ność roz­mo­wy w pro­fi­lak­ty­ce czer­nia­ka.  Mar­ka Arte­go we współ­pra­cy z Fun­da­cją Rak’n’Roll podejmują…

Więcej
NewsroomUroda

Letnie nowości od marki IWOSTIN

IWOSTIN Sole­crin Ultra lek­ki nie­wi­docz­ny flu­id SPF 50+ z kwa­sem hia­lu­ro­no­wym To uni­kal­na for­mu­ła flu­idu z fil­trem, któ­ra sku­tecz­nie chro­ni i pie­lę­gnu­je wraż­li­wą skó­rę. Foto­sta­bil­ne fil­try UVA/UVB  gwa­ran­tu­ją bar­dzo wyso­ką  i natych­mia­sto­wą ochro­nę prze­ciw­sło­necz­ną, z…

Więcej
NewsroomUroda

Letnie, kosmetyczne nowości od Chanel

Lato to świet­ny moment na zmia­nę kosme­tycz­ki i dokład­ny prze­gląd pro­duk­tów, któ­rych uży­wa­my na co dzień – czy to w maki­ja­żu, czy w pie­lę­gna­cji. 100 – lecie kul­to­we­go zapa­chu Cha­nel to dobra oka­zja, żeby uzupełnić…

Więcej
NewsroomUroda

Nowa odsłona MATIS Paris

Fran­cu­ska mar­ka MATIS powsta­ła w latach 30. w Pary­żu, dzię­ki inży­nie­ro­wi che­mii Euge­ne Mavcro­ma­ti i jego rewo­lu­cjo­ni­zu­ją­ce­mu nowo­cze­sną kosme­to­lo­gie odkry­ciu. Prze­ciw­dzia­ła­nie ozna­kom sta­rze­nia się skó­ry to dome­na pro­duk­tów MATIS, dzię­ki któ­rym kom­plek­so­wo zadbasz o jej…

Więcej
NewsroomUroda

Skuteczna i delikatna - nowa, wegańska linia Nuxe Very Rose

Łagod­na i sku­tecz­na, naj­now­sza linia do dema­ki­ja­żu oraz oczysz­cza­nia twa­rzy o wegań­skiej for­mu­le stwo­rzo­na przez Labo­la­to­rium mar­ki Nuxe – Very Rose to wyjąt­ko­we połą­cze­nie koją­cych wła­ści­wo­ści wody róża­nej w 100% oraz kom­plek­su Skin-respect stwo­rzo­nych do…

Więcej
NewsroomUrodaVers24 favorites

Krem pod oczy -  jaki wybrać?

Pie­lę­gna­cja skó­ry pod ocza­mi jest wyma­ga­ją­ca, dla­te­go wybie­ra­jąc naj­lep­szy dla niej kosme­tyk, war­to zwró­cić uwa­gę na kil­ka aspek­tów. Dzię­ki odpo­wied­nim pro­duk­tom opóź­nia­my pro­ce­sy sta­rze­nia stre­fy pod ocza­mi. Obce nam będą tak­że zasi­nie­nia i prze­su­sze­nia. W…

Więcej