Moda

Męski tailoring z nowoczesnym twistem - FUSSÉT DXB FW21/22

Dobrze skro­jo­ny gar­ni­tur i odpo­wied­nie dodat­ki to z pew­no­ścią te ele­men­ty for­mal­ne­go ubio­ru, któ­re towa­rzy­szą nam w biu­rze na co dzień, a jed­no­cze­śnie doda­ją pew­no­ści sie­bie i świad­czą o naszym pro­fe­sjo­na­li­zmie. Ale czy ele­gan­cja  zawsze…

Więcej
Moda

Surowy minimalizm - Rosa - jesień–zima 2021

Mini­ma­li­stycz­na, pol­ska mar­ka biżu­te­rii – Rosa zapre­zen­to­wa­ła swo­je naj­now­sze pro­jek­ty na sezon jesień-zima 2021. Bogac­two sar­dyń­skie­go wybrze­ża, pięk­no natu­ry i zja­wi­sko­we for­my two­rzo­ne przez samą przy­ro­dę – szcze­gól­nie ska­ły rzeź­bio­ne wia­trem i mor­ski­mi fala­mi, niczym…

Więcej
Moda

Inspirująca Iris Apfel w najnowszej kolaboracji Iris Apfel x H&M

Zaraz po ogło­sze­niu tej wspa­nia­łej wia­do­mo­ści H&M świę­to­wa­ło, a jed­no­cze­śnie było gospo­da­rzem 100 uro­dzin Iris pod­czas New York Fashion Week 2021. W tak wyjąt­ko­wy spo­sób mar­ka posta­no­wi­ła uho­no­ro­wać uko­cha­ną muzę mody, któ­ra od dzie­się­cio­le­ci dostarcza…

Więcej
Moda

Kazar X Kasia jesień-zima 2021/22. Wyróżnij się w miejskim tłumie! 

Kolej­na odsło­na kap­su­ło­wej kolek­cji stwo­rzo­nej we współ­pra­cy z Kasią Soko­łow­ską, zachwy­ca swo­im indy­wi­du­al­nym cha­rak­te­rem. Uni­ka­to­wy design uda­ło się pogo­dzić z wygo­dą. Brą­zy, oliw­ko­we zie­le­nie i zga­szo­ny żół­ty odcień zdo­mi­no­wa­ły naj­now­szą kap­su­łę Kazar X Kasia.  Zarów­no buty…

Więcej
Moda

Levi’s® Red Tab™ Sweats - dres idealny

Bez wzglę­du na to, co robisz – czy wła­śnie spo­ty­kasz się ze zna­jo­my­mi, pra­cu­jesz, a może po pro­stu relak­su­jesz się w domu, nie ma wygod­niej­sze­go stro­ju do wyko­ny­wa­nia tego wszyst­kie­go niż dre­sy – mięk­kie, cool…

Więcej
Moda

Szyk i komfort - & Other Stories jesień-zima 2021

Powsta­ła w 2013 roku mar­ka & Other Sto­ries, posia­da­ją­ca swo­je ate­lier pro­jek­to­we w Pary­żu, Sztok­hol­mie i Los Ange­les two­rzy kolek­cje z dba­ło­ścią o jakość i każ­dy detal. Wtym sezo­nie po raz kolej­ny pro­po­nu­je trzy wyjątkowe…

Więcej
Moda

Urocze, letnie sukienki do noszenia przez cały sezon

Wraz z rosną­cy­mi tem­pe­ra­tu­ra­mi nad­szedł naj­lep­szy czas, aby zacząć roz­glą­dać się za uro­czy­mi, let­ni­mi sukien­ka­mi. Szcze­gól­nie, że po ponad roku, któ­ry spę­dzi­li­śmy w swo­bod­nych stro­jach w domu, tęsk­ni­my za pro­sty­mi, a jed­no­cze­śnie sty­lo­wy­mi, efek­tow­ny­mi sukienkami.…

Więcej