Moda

Magia Monte Carlo w najnowszej kolekcji Chanel Resort 2022/2023

Mon­te Car­lo nie­zmien­nie koja­rzy się z kasy­na­mi, pięk­ny­mi, szyb­ki­mi samo­cho­da­mi, wyści­ga­mi F1 i luk­su­so­wy­mi kuror­ta­mi. To wła­śnie nie­zwy­kła magia tego kuror­tu zain­spi­ro­wa­ła w tym sezo­nie Vir­gi­nię Viard do stwo­rze­nia kolek­cji Resort 2022/2023. Film z kurortu…

Więcej
Moda

Świeża energia w modzie męskiej - Pete Davidson gwiazdą nowej kampanii H&M

Gwiaz­dą naj­now­szej kam­pa­nii mar­ki H&M został zna­ny komik Pete David­son, przy­no­sząc w ten spo­sób powiew świe­żo­ści do mody męskiej. Kam­pa­nia ta jest wyjąt­ko­wa szcze­gól­nie dla­te­go, że moc­no akcen­tu­je sil­ny zwią­zek mię­dzy ubra­nia­mi i pew­no­ścią siebie,…

Więcej
Moda

Feeria kolorów na wiosnę

Mar­ka Meli­smee two­rzy swo­je kolek­cje, bazu­jąc na takich war­to­ściach jak jakość, mini­ma­lizm, kla­sy­ka i nie­wy­mu­szo­ny roman­tyzm. W poprzed­nich sezo­nach domi­nu­ją­cym kolo­rem była czerń, jed­nak na wio­snę 2022 mar­ka posta­wi­ła na feerię paste­lo­wych kolo­rów, któ­re zachwycają…

Więcej
Moda

„Wdzięk i fantazja”. Moda i reklama w PRL-u w twórczości fotograficznej Zbigniewa K. Wołyńskiego

Histo­ria foto­gra­fii rekla­mo­wej i mody w dobie PRL‑u jest jed­nym z naj­sła­biej roz­po­zna­nych epi­zo­dów w dzie­jach pol­skiej twór­czo­ści foto­gra­ficz­nej. Spe­cy­fi­ka gospo­dar­czo-poli­tycz­na kra­ju oraz sku­pie­nie śro­do­wi­ska foto­gra­ficz­ne­go wokół celów wyzna­czo­nych przez Zwią­zek Pol­skich Arty­stów Foto­gra­fi­ków powodowały,…

Więcej
ModaNewsroom

W hołdzie tweedowi - Chanel Ready-to-Wear FW 2022/23

Peł­na odnie­sień do lat 60., naj­now­sza kolek­cja fran­cu­skie­go domu mody Ready-to-Wear na sezon jesień-zima 2022/23 łączy w sobie ducha mody z psy­cho­de­licz­ny­mi fil­ma­mi, tak typo­wy­mi dla tej deka­dy, w nie­ty­po­wym kli­ma­cie balan­su­ją­cym gdzieś pomię­dzy tajemnicą…

Więcej
Moda

Bo najważniejsze, to pokochać siebie  - kampania #selflove ANI KRUK

Mar­ka ANIA KRUK w walen­tyn­ko­wej kolek­cji biżu­te­rii przy­go­to­wa­ła mnó­stwo kobie­cych, roman­tycz­nych ozdób w nowo­cze­snym wyda­niu. Wśród wie­lu wyjąt­ko­wych pro­jek­tów z moty­wem ser­ca, każ­dy z pew­no­ścią znaj­dzie ide­al­ny upo­mi­nek dla uko­cha­nej oso­by. Motyw ser­ca to jednak…

Więcej
ModaTrendy

Najnowsza kolekcja Levi’s® na wiosnę lato 2022

W naj­now­szym sezo­nie na wio­snę lato 2022 mar­ka Levi’s® sta­wia przede wszyst­kim na wygo­dę i kom­fort –  wszyst­ko to w praw­dzi­wie sty­lo­wym wyda­niu. A wszyst­ko dla­te­go, że już wio­sną 2022 mar­ka chce przede wszyst­kim przenieść…

Więcej
Moda

W hołdzie rękodziełu - Chanel 2021/22 Métiers d’art

Głów­ny cel kolek­cji Métiers d’Art Cha­nel to hołd dla ręcz­ne­go rze­mio­sła. Czy może być zatem bar­dziej ide­al­ne miej­sce do pre­zen­ta­cji naj­now­szej kolek­cji Métiers d’art 2021/22 fran­cu­skie­go domu mody, niż le19M – nowe cen­trum w Paryżu…

Więcej
ModaStyl życia

Charlotte x The Odder Side - (nie)zwykła historia przyjaźni

War­sza­wa, eks­pan­sja poza sto­li­cę i pro­wa­dze­nie biz­ne­su z przy­ja­ciół­ką to tyl­ko kil­ka z wie­lu rze­czy, któ­re łączą Justy­nę Kosma­lę – współ­wła­ści­ciel­kę Char­lot­te oraz Bry­gi­dę Han­dze­le­wicz – Wacła­wek i Justy­nę Przy­goń­ską – zało­ży­ciel­ki mar­ki The Odder…

Więcej