ROMANTYCZNE I W SEREK – KARDIGANY NA WIOSNĘ 2019

Okres przej­ścio­wy i wio­sna 2019 to dosko­na­ły moment na wyję­cie z sza­fy ulu­bio­ne­go, ponad­cza­so­we­go kar­di­ga­nu, któ­ry zawsze znaj­du­je miej­sce w sza­fie Fran­cu­zek. Jakie ma walo­ry…

MARYNARSKIE TRENDY 2019

W tym sezo­nie kró­lu­ją mary­nar­skie tren­dy pod­pa­trzo­ne u żegla­rzy i pie­cho­ty mor­skiej. Pro­jek­tan­ci prze­wi­dzie­li miej­sce dla spodni typu chi­no­sy, szwe­dów, kla­sycz­nej bre­ton­ki oraz blu­zek z…

Torebka na wiosnę

Toreb­ka potra­fi odmie­nić cha­rak­ter sty­li­za­cji za pomo­cą zaska­ku­ją­cych form czy mate­ria­łów, z któ­rych jest wyko­na­na. Dla­te­go naj­mod­niej­szy doda­tek na wio­snę wca­le nie musi być skó­rza­ny…

Najnowsza kolekcja biżuterii Beller- Pearl 

Pol­ska, luk­su­so­wa mar­ka biżu­te­rii Bel­ler powra­ca z nową kolek­cją – Pearl, któ­ra ma być syno­ni­mem czy­sto­ści i miło­ści. Inspi­ra­cją przy jej two­rze­niu sta­ły się per­ły…

Nowa kolekcja SOVL

Uczu­cia” to naj­now­sza kolek­cja pol­skiej mar­ki SOVL – rodzin­ne­go duetu, w któ­rym Ela i Ada – mama i cór­ka two­rzą pro­jek­ty z natu­ral­nych tka­nin dla kobiet…

Zainspiruj się – Levi’s Street Style na Tygodniach Mody

Popu­lar­na na świe­cie mar­ka i glo­bal­ny lider Levi’s swo­je począt­ki mia­ła już w 1853 r. Jej kul­to­wa odzież dżin­so­wa, w tym oczy­wi­ście spodnie, zosta­ły tym…

Nowa kolekcja MOYE – The New Classic

MOYE – pol­ska mar­ka spe­cja­li­zu­ją­ca się w natu­ral­nym jedwa­biu, wpro­wa­dza sta­łą   poza­se­zo­no­wą kolek­cję – The New Clas­sic, czy­li zbiór kla­sycz­nych mode­li w sub­tel­nie odświe­żo­nej…

OYSHO_SPORT przedstawia Oysho Sport Team

Oysho_Sport przed­sta­wia Oysho Sport Team – mię­dzy­na­ro­do­wą spor­to­wą dru­ży­nę amba­sa­do­rek mar­ki! Real. Strong. Inspi­ring.   Mar­ka Oysho_Sport zro­dzi­ła się z zaan­ga­żo­wa­nia Oysho w sport oraz…

EDYTORIAL – SZAFA PEŁNA KOLORÓW NA WIOSNĘ 2019

W wio­sen­nym sezo­nie 2019 kró­lo­wać będą sukien­ki w sło­necz­nym, żół­tym kolo­rze, któ­re zwia­stu­ją cie­płą porę roku. Zdo­bio­ne hisz­pań­ską fal­ba­ną, moty­wa­mi róż i kokar­dą wpro­wa­dzą nas…

Spontaniczna i pełna słońca – taka jest najnowsza kolekcja The Odder side SS19

Cie­płe kadry i model­ka Isa Andre­eva sfo­to­gra­fo­wa­na ocza­mi Gosi Tur­czyń­skiej – a wszyst­ko to w Maro­ku, na tle  prze­pięk­nej wil­li z base­nem. Waka­cje marzeń? Według…

HISTORIA ODZIEŻY DAMSKIEJ W LEVI STRAUSS & CO.

W 1873 roku fir­ma Levi Strauss & Co. z myślą o pra­cu­ją­cych męż­czy­znach stwo­rzy­ła pierw­sze jean­sy. Jesz­cze wte­dy mar­ka nie mia­ła inten­cji two­rze­nia odzie­ży spe­cjal­nie…

SHOWROOM x Element Żeński

Bie­li­zna EŻ Undies to pro­jekt Ele­men­tu Żeń­skie­go – por­ta­lu trak­tu­ją­ce­go o świa­do­mej pie­lę­gna­cji, zdro­wiu i przy­jem­no­ści z bycia dziew­czy­ną. Z oka­zji dnia kobiet kobie­ca soli­dar­ność…

TOMMY HILFIGER PRZEDSTAWIŁ W PARYŻU POKAZ „SEE NOW, BUY NOW” TOMMYNOW WIOSNA 2019

Z oka­zji pre­mie­ry spe­cjal­nej kolek­cji inspi­ro­wa­nej sty­lem lat 70. i legen­dar­ną „bitwą” pro­jek­tan­tów w Wer­sa­lu, Tom­my Hil­fi­ger wybrał się do Pary­ża z ame­ry­kań­ską aktor­ką i…