Moda

Pocałunek z Akwitanii  – Mandel Wiosna/Lato 2021

Naj­now­sza kolek­cja Man­del to odpo­wiedź na potrze­by współ­cze­snych kobiet: ma być mod­nie, pięk­nie, ale i prak­tycz­nie. Każ­dy pro­jekt jest niczym zre­ali­zo­wa­ne marze­nie o toreb­kach ide­al­nie wpa­so­wu­ją­cych się w nasz aktu­al­ny styl życia – takich, któ­re…

Więcej
Moda

Wiosenne przebudzenie - Affair SS21

Pol­ska mar­ka Affa­ir od same­go począt­ku sły­nie z autor­skich prin­tów, któ­re poja­wia­ją się w każ­dej kolek­cji, a tak­że zmy­sło­wych, kobie­cych sukie­nek. Naj­now­sza kolek­cja Affa­ir SS21 to uoso­bie­nie tęsk­no­ty za upal­nym latem peł­nym słoń­ca i bez­tro­ski. …

Więcej
Moda

Spacer po ukwieconej łące - najnowsza kolekcja H&M

Naj­wyż­sza pora budzić się do życia razem z natu­rą. Wio­sna, ach, to Ty! Wraz z powra­ca­ją­cą na nowo do życia natu­rą, cele­bru­jąc pięk­no ukwie­co­nych łąk, mar­ka H&M posta­no­wi­ła stwo­rzyć dziew­czę­cą, lek­ką kolek­cję peł­ną flo­ry­stycz­nych nadru­ków…

Więcej
Moda

Luz słonecznej Kalifornii i elegancja Francuskiej Riwiery w najnowszej kolekcji Levi’s ® Made & Crafted ® na wiosnę-lato 2021

Naj­now­sza, swo­bod­na, a jed­no­cze­śnie ele­ganc­ka kolek­cja Levi’s ® Made & Cra­fted® na sezon wio­sna – lato 2021 to wyraz wszyst­kie­go, o czym teraz marzy­my: sło­necz­ne popo­łu­dnie gdzieś w Kali­for­nii, błę­kit­ne Morze Śród­ziem­ne, sło­ne powie­trze i…

Więcej
Moda

Minimalizm w Polsko-Szwedzkim wydaniu - Melismee

Meli­smee to praw­dzi­wie Pol­sko-Szwedz­kie połą­cze­nie – mar­ka, któ­ra powsta­ła z miło­ści do pięk­nych rze­czy, a któ­rej pro­jek­ty two­rzo­ne są w Sztok­hol­mie przez zało­ży­ciel­kę, Kami­lę San­kow­ski – Polkę miesz­ka­ją­cą w Sztok­hol­mie. Szy­cie odby­wa się zaś w…

Więcej
Moda

Après-ski w klubie nocnym Castel, czyli Chanel Fall-Winter 2021/22 Ready-to-Wear

Atmos­fe­ra sku­pio­na wokół naj­now­sze­go poka­zu Cha­nel Ready-to-Wear na sezon jesień-zima 2021/22 jest nie­zwy­kle tajem­ni­cza, intym­na i cie­pła. Sama Vir­gi­nie przy­zna­ła, że uwiel­bia kon­tra­sty, wobec cze­go dla obszer­nych, zimo­wych ele­men­tów kie­ro­wa­ła się potrze­bą stwo­rze­nia małej prze­strze­ni.…

Więcej
Moda

Nadchodzący pokaz Chanel Ready-to-Wear fall-winter 2021/22

Duet holen­der­skich foto­gra­fów nie tyl­ko mody, ale i sztu­ki, a jed­no­cze­śnie mał­żeń­stwo – Inez van Lam­swe­er­de i Vino­odh Mata­din to nazwi­ska, z któ­ry­mi w świe­cie mody nie­wąt­pli­wie nale­ży się liczyć. Od ponad dwu­dzie­stu pię­ciu lat…

Więcej
Moda

Styl sportowy lat 90. - ATHLEISURE od NAGO

Pol­ska mar­ka NAGO nie­ustan­nie zaska­ku­je. Oprócz ubrań szy­tych w Pol­sce z  z cer­ty­fi­ko­wa­nych, wyso­kiej jako­ści mate­ria­łów, któ­re są przy­ja­zne dla skó­ry i śro­do­wi­ska, NAGO szcze­gól­ną uwa­gę zwra­ca na jakość i prak­tycz­ność ubrań, dzię­ki cze­mu moż­na…

Więcej
Moda

Niech żyje denim - GANNI x Levi's®

Levi’s® ponow­nie łączy siły z kopen­ha­ską, peł­ną kolo­rów i kon­tra­stów mar­ką stwo­rzo­ną przez  mał­żeń­stwo – Dit­te oraz Nico­laj Ref­fstrup – GANNI, któ­ra podob­nie jak poprzed­nia łączy cha­rak­te­ry­stycz­ny styl kopen­ha­skiej mar­ki z dzie­dzic­twem ame­ry­kań­skiej mar­ki się­ga­ją­cym…

Więcej
Moda

Niezwykły, romantyczny lookbook H&M x Simone Rocha 

Simo­ne Rocha wła­śnie odświe­ży­ła swo­je pro­jek­ty sprzed lat, two­rząc zaska­ku­ją­cą, roman­tycz­ną, a cza­sem i nawet kapry­śną kola­bo­ra­cję z mar­ką H&M. Tak powsta­ła kolek­cja peł­na cha­rak­te­ry­stycz­nych dla domu mody Rocha ele­men­tów: bufia­stych ręka­wów peł­nych fal­ban, kokard,…

Więcej