Moda

Kolekcja Dolce Vita od Patrizii Aryton

Nowa, kap­su­ło­wa kolek­cja mar­ki Patri­zia Ary­ton zosta­ła stwo­rzo­na z myślą o cele­bra­cji i wyjąt­ko­wych chwi­lach w życiu każ­dej kobie­ty. Wyróż­nia ją bogac­two kolo­rów, tka­nin i kra­wiec­kich roz­wią­zań zapew­nia­ją­cych poczu­cie pięk­na i sen­so­rycz­nych doznań na co…

Więcej
Moda

"La Suerte" - nowa kolekcja marki Roe&Joe

Vil­la­joy­osa, zna­na rów­nież jako La Vila Joio­sa, co ozna­cza “mia­sto rado­ści” po hisz­pań­sku, ema­nu­je zapa­chem cze­ko­la­dy i cha­rak­te­ry­zu­je się kolo­ro­wy­mi ulicz­ka­mi, będą­cym uoso­bie­niem uro­ku hisz­pań­skie­go wybrze­ża Costa Blan­ca. “To wła­śnie to miej­sce sta­ło się inspiracją…

Więcej
Moda

Cutler and Gross - marka dla indywidualistów

Gdy nie­któ­rzy szu­ka­ją naj­now­szych tren­dów w oku­la­rach sło­necz­nych, inni pre­fe­ru­ją odkry­wa­nie uni­kal­nych marek. Jed­nak odna­le­zie­nie niszo­wej mar­ki to tyl­ko począ­tek podró­ży. Pyta­nie brzmi, czy war­to zain­we­sto­wać w parę opra­wek od mniej zna­nej mar­ki? W takich…

Więcej
Moda

Nowa kampania HEXELINE

Odkryj kuli­sy naj­now­szej kam­pa­nii mar­ki Hexe­li­ne na sezon wio­sna-lato 2024, wypro­du­ko­wa­nej przez biu­ro kre­atyw­ne 2increatives. Zdję­cia nowej kolek­cji zosta­ły uwiecz­nio­ne przez foto­gra­fa Mate­usza Grze­la­ka w malow­ni­czym oto­cze­niu war­szaw­skie­go Muzeum Zie­mi. Sty­li­za­cje przy­go­to­wa­ła doświad­czo­na Kasia Mioduska,…

Więcej
Moda

Kampania GAP x Jungle zachęca do wyrażania siebie

W naj­now­szej kam­pa­nii na wio­snę 2024 mar­ka odzie­żo­wa GAP łączy siły z bry­tyj­skim zespo­łem Jun­gle oraz autor­ką hitu “Water” Tylą, aby stwo­rzyć nie­po­wta­rzal­ną kolek­cję modo­wą, któ­ra nie tyl­ko pod­kre­śla indy­wi­du­al­ność, ale tak­że cele­bro­wa­nie ory­gi­nal­no­ści poprzez…

Więcej
Moda

ETRO prezentuje nowe okulary przeciwsłoneczne na sezon jesień/zima 2024

W trak­cie naj­now­sze­go poka­zu mody, któ­ry odbył się w śro­dę, mar­ka ETRO zapre­zen­to­wa­ła dwie naj­now­sze pro­po­zy­cje oku­la­rów prze­ciw­sło­necz­nych dla kobiet. Te wyjąt­ko­we akce­so­ria, będą­ce czę­ścią kolek­cji na sezon jesień/zima 2024, debiu­to­wa­ły w stycz­niu tego roku…

Więcej
Moda

Zac Posen nowym dyrektorem kreatywnym marki GAP

Słyn­ny amerykański pro­jek­tant i ulu­bie­niec gwiazd Hol­ly­wo­od Zac Posen został nowym wice­pre­ze­sem wyko­naw­czym oraz dyrek­to­rem kre­atyw­nym GAP Inc. Jego kre­acje nosi­ły m.in. Sarah Jes­si­ca Par­ker, Michel­le Gwy­neth Pal­trow, Naomi Camp­bell czy Rihan­na. Wie­dza tech­nicz­na i…

Więcej
ModaTrendy

BOSS EYEWEAR KOLEKCJA WIOSNA - LATO 2024

Gru­pa Safi­lo i BOSS pre­zen­tu­ją kolek­cję oku­la­rów prze­ciw­sło­necz­nych na wio­snę – lato 2024. Inspi­ru­ją­ca kam­pa­nia #BeY­ourOwn­BOSS cele­bru­je życie pro­wa­dzo­ne według wła­snych zasad, ema­nu­ją­ce pew­no­ścią sie­bie, sty­lem oraz odważ­nym spoj­rze­niem w przy­szłość. W cen­trum uwa­gi staje…

Więcej
Moda

Marka MAKO prezentuje letnią kolekcję Summer 2023

Mar­ka MAKO pre­zen­tu­je let­nią kolek­cję Sum­mer 2023, której kolo­ry­sty­ka zain­spi­ro­wa­na jest najpiękniejszymi poran­ka­mi w roku – tymi cie­pły­mi momen­ta­mi w których przy­ro­da łapie pierw­sze pro­mie­nie let­nie­go słońca i budzi się do życia – tra­wy nabierają…

Więcej
Moda

“Face The Sun With BIZUU” czyli pierwsza kolekcja okularów przeciwsłonecznych marki

Tanya, Lucia, Por­tia, Har­per. To nie tyl­ko imio­na ulu­bio­nych boha­te­rek gło­śne­go seria­lu, ale i nazwy naj­mod­niej­szych dodat­ków tego lata. BIZUU wypu­ści­ło pierw­szą kolek­cję oku­la­rów prze­ciw­sło­necz­nych i zachę­ca nas gło­śno – “Face The Sun With BIZUU”.…

Więcej