Moda

Honey I’m Home — nowa kolekcja od Hibou

Wyobraź sobie, że wra­casz do domu po całym dniu, który upłynął Ci na zim­nym powie­trzu, w suchych pomiesz­cze­niach i prze­grza­nych pojaz­dach. Marzysz by rozpieścić swo­ją skórę miękkim mate­ria­łem i zaszyć się w domo­wym zaci­szu? Pomoże…

Więcej
Moda

Celebracje w stylu La Rondé - elegancko, minimalistycznie, z klasą

Nad­cho­dzą­cy czas to okres szcze­gól­nych cele­bra­cji – przed­świą­tecz­ne spo­tka­nia z naj­bliż­szy­mi, Boże Naro­dze­nie czy Syl­we­ster. Każ­da z nas w tym magicz­nym cza­sie chce się poczuć wyjąt­ko­wo, dopa­so­wać gar­de­ro­bę, któ­ra odda uni­kal­ny kli­mat każ­dej z okazji.…

Więcej
ModaMust have

Vanda Novak Disco Capsule Collection

W naj­now­szej kolek­cji kap­su­ło­wej mar­ka Van­da Novak, sły­ną­ca z nie­zwy­kle kobie­cych pro­jek­tów, sta­wia na disco glam w sty­lu lat 70. Kolek­cja wie­czo­ro­wa jest nawią­za­niem do począt­ków mar­ki – powra­ca­ją mode­le zdo­bio­ne krysz­ta­ła­mi Swa­ro­vskie­go oraz klasyczne…

Więcej
Moda

CELEBRATION - kapsułowa kolekcja KAZAR

Sezon imprez i towa­rzy­skich spo­tkań uwa­ża­my za otwar­ty! Mar­ka KAZAR zapra­sza do wspól­ne­go cele­bro­wa­nia uro­czy­stych chwil. Każ­da z nich zasłu­gu­je na wyjąt­ko­wą opra­wę i wyszu­ka­ną sty­li­za­cję, któ­ra zosta­nie dostrze­żo­na i zapa­mię­ta­na. Kap­su­ło­wa kolek­cja wie­czo­ro­wych butów…

Więcej
ModaMust have

UNISEX — biżuteria, która nie ma płci

Mar­ka ANIA KRUK kolej­ny raz prze­ła­mu­je ste­reo­ty­py i wycho­dzi poza utar­te sche­ma­ty! Nowa kam­pa­nia UNISEX to opo­wieść, któ­ra nie­sie ze sobą waż­ny prze­kaz — biżu­te­ria nie ma płci, nie gene­ra­li­zu­je i nie ogra­ni­cza. Każ­dy może…

Więcej
Moda

Flagowy butik LEBRAND na Mokotowskiej

Pol­ska mar­ka LEBRAND odzna­cza się na pol­skim ryn­ku mody przede wszyst­kim ide­al­ną rów­no­wa­gą – to tutaj mini­ma­lizm i męski cha­rak­ter gar­ni­tu­rów rów­no­wa­żą nie­zwy­kle kobie­ce koszu­le i sukien­ki. To miraż i zaba­wa fak­tu­ra­mi: od per­fek­cyj­nie skrojonych…

Więcej
Moda

W świecie greckich mitów - Vanda Novak Globe Capsule SS22

Kolek­cja san­da­łów Glo­be Cap­su­le na sezon SS22 to nowy, intry­gu­ją­cy począ­tek w mar­ce Van­da Novak. Naj­now­sza, kap­su­ło­wa kolek­cja mar­ki, dzię­ki inspi­ra­cji kulą –  naj­bar­dziej uni­wer­sal­ną for­mą wystę­pu­ją­cą we wszech­świe­cie – aż od mikro­ska­li ato­mu po…

Więcej
Moda

Letni POP-UP MAKO

Mar­kę MAKO ceni­my przede wszyst­kim za ponad­cza­so­wy, mini­ma­li­stycz­ny dizajn i rzemieślnicze podejście do pro­ce­su pro­duk­cji. W nowym sezo­nie, Anna Sękowska, założycielka mar­ki, two­rzy kolek­cję w której główny akcent przy­pa­da na kolor. For­ma i mate­ria­ły są…

Więcej
Moda

Jak nosić mokasyny damskie? Te stylizacje królują w trendach!

Są wygod­ne, ale doda­ją szy­ku. Moka­sy­ny dam­skie mogą być ide­al­ną alter­na­ty­wą dla szpi­lek albo cie­ka­wym zastęp­stwem dla tram­pek i sne­aker­sów. Z czym je łączyć? Zobacz 5 nie­oczy­wi­stych sty­li­za­cji z moka­sy­na­mi, któ­re dowo­dzą, że te buty…

Więcej
Moda

Skandynawski minimalizm, czyli Coastal wiosna-lato 2022

Stro­je kąpie­lo­wa inspi­ro­wa­ne skan­dy­naw­ską este­ty­ką oraz natu­rą, czy­li mini­ma­lizm i funk­cjo­nal­ność w naj­lep­szym wyda­niu – taka jest naj­now­sza kolek­cja mar­ki Coastal na wio­snę – lato 2022. Każ­dy z pro­jek­tów stro­jów kąpie­lo­wych ide­al­nie spraw­dzi się w…

Więcej