Moda

Marka MAKO prezentuje letnią kolekcję Summer 2023

Mar­ka MAKO pre­zen­tu­je let­nią kolek­cję Sum­mer 2023, której kolo­ry­sty­ka zain­spi­ro­wa­na jest najpiękniejszymi poran­ka­mi w roku – tymi cie­pły­mi momen­ta­mi w których przy­ro­da łapie pierw­sze pro­mie­nie let­nie­go słońca i budzi się do życia – tra­wy nabierają…

Więcej
Moda

“Face The Sun With BIZUU” czyli pierwsza kolekcja okularów przeciwsłonecznych marki

Tanya, Lucia, Por­tia, Har­per. To nie tyl­ko imio­na ulu­bio­nych boha­te­rek gło­śne­go seria­lu, ale i nazwy naj­mod­niej­szych dodat­ków tego lata. BIZUU wypu­ści­ło pierw­szą kolek­cję oku­la­rów prze­ciw­sło­necz­nych i zachę­ca nas gło­śno – “Face The Sun With BIZUU”.…

Więcej
ModaNewsroom

Veneziana Nuova - elegancja w nowoczesnym wydaniu

Zapra­sza­my Cię do wło­skie­go świata Vene­zia­na Nuova gdzie ele­gan­cja w nowo­cze­snym wyda­niu łączy się z wygo­dą. Vene­zia­na Nuova to piękne i sek­sow­ne body 
 jak również kom­bi­ne­zo­ny ide­al­ne do ćwiczeń 
 i na rand­kę, stylowe…

Więcej
Moda

Honey I’m Home — nowa kolekcja od Hibou

Wyobraź sobie, że wra­casz do domu po całym dniu, który upłynął Ci na zim­nym powie­trzu, w suchych pomiesz­cze­niach i prze­grza­nych pojaz­dach. Marzysz by rozpieścić swo­ją skórę miękkim mate­ria­łem i zaszyć się w domo­wym zaci­szu? Pomoże…

Więcej
Moda

Celebracje w stylu La Rondé - elegancko, minimalistycznie, z klasą

Nad­cho­dzą­cy czas to okres szcze­gól­nych cele­bra­cji – przed­świą­tecz­ne spo­tka­nia z naj­bliż­szy­mi, Boże Naro­dze­nie czy Syl­we­ster. Każ­da z nas w tym magicz­nym cza­sie chce się poczuć wyjąt­ko­wo, dopa­so­wać gar­de­ro­bę, któ­ra odda uni­kal­ny kli­mat każ­dej z okazji.…

Więcej
ModaMust have

Vanda Novak Disco Capsule Collection

W naj­now­szej kolek­cji kap­su­ło­wej mar­ka Van­da Novak, sły­ną­ca z nie­zwy­kle kobie­cych pro­jek­tów, sta­wia na disco glam w sty­lu lat 70. Kolek­cja wie­czo­ro­wa jest nawią­za­niem do począt­ków mar­ki – powra­ca­ją mode­le zdo­bio­ne krysz­ta­ła­mi Swa­ro­vskie­go oraz klasyczne…

Więcej
Moda

CELEBRATION - kapsułowa kolekcja KAZAR

Sezon imprez i towa­rzy­skich spo­tkań uwa­ża­my za otwar­ty! Mar­ka KAZAR zapra­sza do wspól­ne­go cele­bro­wa­nia uro­czy­stych chwil. Każ­da z nich zasłu­gu­je na wyjąt­ko­wą opra­wę i wyszu­ka­ną sty­li­za­cję, któ­ra zosta­nie dostrze­żo­na i zapa­mię­ta­na. Kap­su­ło­wa kolek­cja wie­czo­ro­wych butów…

Więcej