Naturalne olejki, które pomogą Ci zasnąć

Czas zimo­wy i krót­ki dzień spra­wia­ją, że rano zwy­kle cięż­ko nam wstać. Mimo to, wie­czo­rem nie zawsze potra­fi­my zadbać o pra­wi­dło­wą higie­nę snu. W dobie…

Książki kucharskie, na które warto zwrócić uwagę

Cho­ciaż do wio­sny pozo­sta­ły nie­mal dwa mie­sią­ce kalen­da­rzo­wej zimy, z pew­no­ścią już teraz war­to się do niej przy­go­to­wy­wać i pomy­śleć o die­cie. Wraz z począt­kiem…

Czym jest dysmorfofobia i jak sobie z nią radzić

Zabu­rze­nie dys­mor­ficz­ne cia­ła cha­rak­te­ry­zu­je się obse­syj­nym myśle­niem o okre­ślo­nej czę­ści twa­rzy lub cia­ła, któ­rej wygląd w umy­śle jest prze­sa­dzo­ny w umy­śle i nie­zau­wa­żal­ny dla niko­go…

Dlaczego nasz metabolizm spowalnia?

Kie­dy nie możesz przez dłuż­szy czas schud­nąć zaczy­nasz obwi­niać za to swój nie­pra­wi­dło­wy meta­bo­lizm. Ale jeśli napraw­dę win­ny jest meta­bo­lizm, możesz prze­ciw­dzia­łać temu efek­to­wi,  na…

Ekspertki Yuka Ebihara i Kasia Makowiecka/ Instytut MAÉ

Do Insty­tu­tu MAÉ dołą­czy­ły dwie eks­pert­ki, spe­cja­li­zu­ją­ce się w pra­cy z cia­łem. Yuka Ebi­ha­ra, pierw­sza solist­ka Pol­skie­go Bale­tu Naro­do­we­go, pro­wa­dzi per­so­na­li­zo­wa­ne zaję­cia bar­re i pila­tes.…

Jak radzić sobie ze stresem w pracy

Według naj­now­szych badań coraz wię­cej Pola­ków jest zestre­so­wa­nych w pra­cy. Nie­ste­ty stres w pra­cy ma swo­je kon­se­kwen­cje zdro­wot­ne, od sto­sun­ko­wo łagod­nych, takich jak obni­że­nie odpor­no­ści,…

Co jeść, żeby poprawić odporność

Układ odpor­no­ścio­wy aby dobrze funk­cjo­no­wać wyma­ga rów­no­wa­gi i har­mo­nii. Naukow­cy wciąż bada­ją wpływ die­ty, aktyw­no­ści fizycz­nej, wie­ku, stre­su oraz innych czyn­ni­ków na odpo­wiedź immu­no­lo­gicz­ną. Pierw­szym…

Herbata na jesienne wieczory

Her­ba­ta jest dosko­na­łym napo­jem na każ­dą porę roku. Jesie­nią i zimą roz­grze­wa nas swo­im cie­płem, a latem, poda­na w for­mie mro­żo­nej, przy­nie­sie nam przy­jem­ne orzeź­wie­nie.…

Żurawina – przekąska idealna na jesień

Żura­wi­na nale­ży do rodzi­ny wrzo­so­wa­tych, a jej ostry, kwa­śny smak spra­wia, że rzad­ko spo­ży­wa się ją na suro­wo.  Naj­czę­ściej jest ona spo­ży­wa­na jako sok, któ­ry…

Witaminy, za które Twoja skóra będzie Ci wdzięczna

Pięk­na skó­ra to nie tyl­ko dba­nie o codzien­ną pie­lę­gna­cję, dema­ki­jaż czy odpo­wied­ni poziom nawil­że­nia. Cera odzwier­cie­dla bowiem to, co dzie­je się w naszym orga­ni­zmie, dla­te­go…

Witamina B12 – dlaczego jest tak ważna?

Nasz orga­nizm potrze­bu­je wita­mi­ny B‑12 do wytwa­rza­nia czer­wo­nych krwi­nek, ner­wów, DNA oraz wyko­ny­wa­nia innych waż­nych funk­cji. Podob­nie jak więk­szość wita­min, wita­mi­na B‑12 nie może być…

Dieta ketogeniczna – czy warto ją stosować?

W świe­cie diet odchu­dza­ją­cych die­ta keto­ge­nicz­na (keto­no­wa) zde­cy­do­wa­nie przy­cią­ga uwa­gę. Jej głów­nym zało­że­niem jest małe spo­ży­cie węglo­wo­da­nów w sto­sun­ku do duże­go spo­ży­cia tłusz­czów (nawet 70–90%…

CZY KRYSZTAŁY NAPRAWDĘ DZIAŁAJĄ?

Krysz­ta­ły są cenio­ne za swo­je wła­ści­wo­ści od tysiąc­le­ci. Uwa­ża się, że kamie­nie pół­sz­la­chet­ne dzia­ła­ją lecz­ni­czo, co już kie­dyś odkry­li Azte­ko­wie i leka­rze ajur­we­dy. Teraz prze­my­śle­nia…