CZY KRYSZTAŁY NAPRAWDĘ DZIAŁAJĄ?

Krysz­ta­ły są cenio­ne za swo­je wła­ści­wo­ści od tysiąc­le­ci. Uwa­ża się, że kamie­nie pół­sz­la­chet­ne dzia­ła­ją lecz­ni­czo, co już kie­dyś odkry­li Azte­ko­wie i leka­rze ajur­we­dy. Teraz prze­my­śle­nia…

Jak przetrwać post Dr Dąbrowskiej?

Post Dr Dąbrow­skiej bije ostat­nio rekor­dy popu­lar­no­ści. Jak się oka­zu­je, ta wyjąt­ko­wa die­ta to nie tyl­ko spo­sób na utra­tę zbęd­nych kilo­gra­mów, ale przede wszyst­kim sku­tecz­na…

6 produktów wzmacniających odporność jesienią

Jesie­nią nasz orga­nizm wysta­wia­ny jest na ogrom­ną pró­bę odpor­no­ści. Dia­me­tral­nie zmie­nia się die­ta. Zni­ka­ją świe­że sezo­no­we owo­ce i warzy­wa, któ­ry­mi zaja­da­li­śmy się latem. To one…

Detoks sokowy i jego zalety

Przy­go­to­wu­jąc się do nad­cho­dzą­ce­go sezo­nu biki­ni war­to pomy­śleć nie tyl­ko o zrzu­ce­niu zbęd­nych kilo­gra­mów, ale tak­że o zdro­wiu. Sto­so­wa­nie roz­ma­itych diet pomo­że zmniej­szyć obwód talii,…

MUEHLMEIER – WIELKA REWOLUCJA NA POLSKIM RYNKU BIELIZNY

Pięk­ny biust jest marze­niem każ­dej kobie­ty i wywo­łu­je wes­tchnie­nie płci męskiej. W związ­ku z tym, Redak­cja Vers-24 ma przy­jem­ność zapre­zen­to­wać Wam inno­wa­cyj­ną i rewo­lu­cyj­ną mar­kę…

Co jeść, żeby obniżyć cholesterol?

Nie wystar­czy zre­zy­gno­wać z pokar­mów boga­tych w cho­le­ste­rol, żeby popra­wić swój pro­fil lipi­do­wy. Nie­któ­re z badań suge­ru­ją, że nie ma związ­ku pomię­dzy spo­ży­ciem cho­le­ste­ro­lu wraz…

Ranking 10 najlepszych diet na świecie

Jeśli jeste­ście na eta­pie szu­ka­nia naj­lep­szej die­ty dla świe­cie, spie­szy­my wam z pomo­cą. Na tego­rocz­nej liście ran­kin­go­wej US News & World Report zna­la­zło się 38…

Dietetyczne trendy 2017

Przed­sta­wia­my wam prze­gląd naj­bar­dziej gorą­cych tren­dów die­te­tycz­nych. Co w tym roku będzie kró­lo­wać na sto­łach? Prze­ko­naj­cie się sami. Poznaj­cie top 5 die­te­tycz­nych tren­dów 2017: Żyw­ność…

Co to jest canihua?

Cani­hua to nie­da­le­ki krew­ny komo­sy ryżo­wej pocho­dzą­cy z Ame­ry­ki Połu­dnio­wej. Rośli­na ta jest nie­zwy­kle popu­lar­na w kuch­ni andyj­skiej, jed­nak jej eks­port jest znacz­nie utrud­nio­ny. W…

Co warto wiedzieć o medytacji?

Moda na medy­ta­cję ogar­nia cały Zachód. Trend wywie­dzio­ny z Azji i reli­gii Wscho­du (bud­dyzm, zen, hin­du­izm) sta­je się spo­so­bem Euro­pej­czy­ków na osią­gnię­cie szczę­ścia i men­tal­ne­go…

DLACZEGO WARTO PIĆ WODĘ?

Woda jest natu­ral­nym darem natu­ry i życio­daj­nym pły­nem, pozba­wio­nym che­mi­ka­liów, cukrów oraz kalo­rii. Sta­no­wi ele­ment budul­co­wy ludz­kie­go orga­ni­zmu, bo jej zawar­tość w cie­le czło­wie­ka sza­cu­je…

Przedświąteczny detox dla twojego organizmu

Zapew­ne każ­dy z was myśli już o świę­tach. Pre­zen­ty, przed­świą­tecz­ne porząd­ki, nowe fry­zu­ry i oczy­wi­ście ele­ganc­ki out­fit. Nie zapo­mi­naj­cie jed­nak o swo­im cie­le! Aby ono…

Dlaczego warto jeść jagody?

Są pysz­ne, słod­kie i zdro­we. Jago­dy są bar­dzo zdro­we, posia­da­ją duże ilo­ści prze­ciw­u­tle­nia­czy. Ich obec­ność powo­du­je, że wyko­rzy­sty­wa­ne są jako ele­ment tera­peu­tycz­ny cho­rób cywi­li­za­cyj­nych. Jak…

Właściwości soku z brzozy

W medy­cy­nie ludo­wej sok z brzo­zy nazwa­ny został elik­si­rem zdro­wia. War­to się­gnąć po nie­go o tej porze roku i wzmoc­nić oraz zre­ge­ne­ro­wać orga­nizm po zimie.…

Jak pozbyć się zbędnych kilogramów? Wskazówki dla leniwych!

Nie każ­dy z nas jest mania­kiem fit­nes­su i zdro­we­go odży­wia­nia. Z dru­giej stro­ny cały czas docie­ra­ją do nas infor­ma­cje o epi­de­mii oty­ło­ści. Sie­dzą­cy tryb życia…

Najlepsze zabiegi kosmetyczne na ciało

Wiel­ki­mi kro­ka­mi zbli­ża się wio­sna, a nim zdą­ży­my się obej­rzeć, cze­ka nas lato! Waż­ne, by pra­wi­dło­wo dbać o cia­ło przez cały rok, ale nasza skó­ra…