Zdrowie

Białko konopne - właściwości zdrowotne 

Biał­ko konop­ne to pro­dukt, któ­ry zysku­je coraz więk­szą popu­lar­ność. Są nie­zwy­kle pożyw­ne i dostar­cza­ją wie­le korzy­ści zdro­wot­nych. Cho­ciaż kono­pie pocho­dzą z tego same­go gatun­ku co mari­hu­ana, to z zupeł­nie innej odmia­ny. Jed­ną z zasad­ni­czych różnic…

Więcej
Zdrowie

Co to są adaptogeny i jak wpływają na codzienne życie? 

Adap­to­ge­ny popra­wia­ją pra­cę całe­go orga­ni­zmu – zarów­no psy­chicz­nie jak i fizycz­nie. Przede wszyst­kim jed­nak poma­ga­ją dosto­so­wać się do zmie­nia­ją­ce­go się wokół świa­ta i zmniej­szyć chro­nicz­ny stres oraz lęk. Adap­to­ge­ny to nie magicz­ne leki czy suple­men­ty. To…

Więcej
Zdrowie

Jak poradzić sobie z oparzeniem słonecznym?

Wyso­ka tem­pe­ra­tu­ra i duże nasło­necz­nie­nie sprzy­ja­ją popa­rze­niom sło­necz­nym. Spo­so­by, któ­re war­to zasto­so­wać na obo­la­łą, czer­wo­ną skó­rę są róż­ne – cza­sa­mi wystar­czą domo­we tri­ki, a cza­sa­mi nie­zbęd­na będzie pomoc leka­rza.  Słoń­ce w nad­mia­rze bar­dzo nam szkodzi,…

Więcej
Zdrowie

Jak walczyć z uzależnieniem od cukru 

Cukier czę­sto słu­ży nam jako nagro­da. Nagra­dza­my nim nie tyl­ko dzie­ci za dobre oce­ny w szko­le, ale też sie­bie, na przy­kład po stre­su­ją­cym dniu, doświad­cze­niu poraż­ki lub suk­ce­su. Doda­je­my cukier do kawy, pie­cze­my go w…

Więcej
Zdrowie

Czym jest refleksologia?

Reflek­so­lo­gia wywo­dzi się z tra­dy­cyj­nej medy­cy­ny chiń­skiej. Jej głów­ne zało­że­nia opie­ra­ją się na prze­ko­na­niu, że nasz orga­nizm funk­cjo­nu­je pra­wi­dło­wo dzię­ki pra­wi­dło­we­mu prze­pły­wo­wi ener­gii życio­wej przez kana­ły, któ­re są nazwa­ne meri­dia­na­mi. Reflek­so­lo­gia to for­ma pra­cy z…

Więcej
Zdrowie

Dlaczego warto jeść ryby?

Ryby są jed­nym z naj­bar­dziej korzyst­nych źró­deł biał­ka w die­cie, a oprócz tego dostar­cza­ją wie­lu nie­zbęd­nych skład­ni­ków odżyw­czych (takich jak kwa­sy tłusz­czo­we omega‑3 i wita­mi­na D). Jedze­nie ryb wply­wa korzyst­nie nie tyl­ko na naszą masę…

Więcej
Zdrowie

Herbaty ziołowe pomagające zmniejszyć stres

Wie­le tra­dy­cyj­nych her­bat oraz her­bat zio­ło­wych może pomóc nam zła­go­dzić obja­wy stre­su i ogól­ne­go uczu­cia nie­po­ko­ju. Nie­któ­re zio­ła, takie jak mię­ta, rumia­nek, jaśmin, lawen­da czy meli­sa – mogą pomóc nam się zre­lak­so­wać i prze­spać spokojnie…

Więcej
UrodaZdrowie

Naturalne olejki, które pomogą Ci zasnąć

Czas zimo­wy i krót­ki dzień spra­wia­ją, że rano zwy­kle cięż­ko nam wstać. Mimo to, wie­czo­rem nie zawsze potra­fi­my zadbać o pra­wi­dło­wą higie­nę snu. W dobie Net­fli­xa i smart­fo­nów, z któ­ry­mi zwy­kle zasy­pia­my, eks­per­ci biją na…

Więcej
PolecaneZdrowie

Czym jest dysmorfofobia i jak sobie z nią radzić

Zabu­rze­nie dys­mor­ficz­ne cia­ła cha­rak­te­ry­zu­je się obse­syj­nym myśle­niem o okre­ślo­nej czę­ści twa­rzy lub cia­ła, któ­rej wygląd w umy­śle jest prze­sa­dzo­ny w umy­śle i nie­zau­wa­żal­ny dla niko­go inne­go. Obja­wy tych zabu­rzeń obej­mu­ją obse­syj­ne spraw­dza­nie wady, pró­bę zminimalizowania…

Więcej
PolecaneZdrowie

Dlaczego nasz metabolizm spowalnia?

Kie­dy nie możesz przez dłuż­szy czas schud­nąć zaczy­nasz obwi­niać za to swój nie­pra­wi­dło­wy meta­bo­lizm. Ale jeśli napraw­dę win­ny jest meta­bo­lizm, możesz prze­ciw­dzia­łać temu efek­to­wi,  na przy­kład spo­ży­wa­jąc pokar­my, któ­re pobu­dzą meta­bo­lizm.   Meta­bo­lizm kon­tro­lu­je wszystkie…

Więcej
UrodaZdrowie

Ekspertki Yuka Ebihara i Kasia Makowiecka/ Instytut MAÉ

Do Insty­tu­tu MAÉ dołą­czy­ły dwie eks­pert­ki, spe­cja­li­zu­ją­ce się w pra­cy z cia­łem. Yuka Ebi­ha­ra, pierw­sza solist­ka Pol­skie­go Bale­tu Naro­do­we­go, pro­wa­dzi per­so­na­li­zo­wa­ne zaję­cia bar­re i pila­tes. Kasia Mako­wiec­ka będzie nato­miast instruk­tor­ką ash­tan­ga jogi. Yuka Ebi­ha­ra jest…

Więcej
Zdrowie

Jak radzić sobie ze stresem w pracy

Według naj­now­szych badań coraz wię­cej Pola­ków jest zestre­so­wa­nych w pra­cy. Nie­ste­ty stres w pra­cy ma swo­je kon­se­kwen­cje zdro­wot­ne, od sto­sun­ko­wo łagod­nych, takich jak obni­że­nie odpor­no­ści, do tych poważ­niej­szych, takich jak cho­ro­by ser­ca i zespół metaboliczny. …

Więcej