Zdrowie

Czym jest refleksologia?

Reflek­so­lo­gia wywo­dzi się z tra­dy­cyj­nej medy­cy­ny chiń­skiej. Jej głów­ne zało­że­nia opie­ra­ją się na prze­ko­na­niu, że nasz orga­nizm funk­cjo­nu­je pra­wi­dło­wo dzię­ki pra­wi­dło­we­mu prze­pły­wo­wi ener­gii życio­wej przez kana­ły, któ­re są nazwa­ne meri­dia­na­mi. Reflek­so­lo­gia to for­ma pra­cy z…

Więcej
Zdrowie

Dlaczego warto jeść ryby?

Ryby są jed­nym z naj­bar­dziej korzyst­nych źró­deł biał­ka w die­cie, a oprócz tego dostar­cza­ją wie­lu nie­zbęd­nych skład­ni­ków odżyw­czych (takich jak kwa­sy tłusz­czo­we omega‑3 i wita­mi­na D). Jedze­nie ryb wply­wa korzyst­nie nie tyl­ko na naszą masę…

Więcej
Zdrowie

Herbaty ziołowe pomagające zmniejszyć stres

Wie­le tra­dy­cyj­nych her­bat oraz her­bat zio­ło­wych może pomóc nam zła­go­dzić obja­wy stre­su i ogól­ne­go uczu­cia nie­po­ko­ju. Nie­któ­re zio­ła, takie jak mię­ta, rumia­nek, jaśmin, lawen­da czy meli­sa – mogą pomóc nam się zre­lak­so­wać i prze­spać spo­koj­nie…

Więcej
UrodaZdrowie

Naturalne olejki, które pomogą Ci zasnąć

Czas zimo­wy i krót­ki dzień spra­wia­ją, że rano zwy­kle cięż­ko nam wstać. Mimo to, wie­czo­rem nie zawsze potra­fi­my zadbać o pra­wi­dło­wą higie­nę snu. W dobie Net­fli­xa i smart­fo­nów, z któ­ry­mi zwy­kle zasy­pia­my, eks­per­ci biją na…

Więcej
PolecaneZdrowie

Czym jest dysmorfofobia i jak sobie z nią radzić

Zabu­rze­nie dys­mor­ficz­ne cia­ła cha­rak­te­ry­zu­je się obse­syj­nym myśle­niem o okre­ślo­nej czę­ści twa­rzy lub cia­ła, któ­rej wygląd w umy­śle jest prze­sa­dzo­ny w umy­śle i nie­zau­wa­żal­ny dla niko­go inne­go. Obja­wy tych zabu­rzeń obej­mu­ją obse­syj­ne spraw­dza­nie wady, pró­bę zmi­ni­ma­li­zo­wa­nia…

Więcej
PolecaneZdrowie

Dlaczego nasz metabolizm spowalnia?

Kie­dy nie możesz przez dłuż­szy czas schud­nąć zaczy­nasz obwi­niać za to swój nie­pra­wi­dło­wy meta­bo­lizm. Ale jeśli napraw­dę win­ny jest meta­bo­lizm, możesz prze­ciw­dzia­łać temu efek­to­wi,  na przy­kład spo­ży­wa­jąc pokar­my, któ­re pobu­dzą meta­bo­lizm.   Meta­bo­lizm kon­tro­lu­je wszyst­kie…

Więcej
UrodaZdrowie

Ekspertki Yuka Ebihara i Kasia Makowiecka/ Instytut MAÉ

Do Insty­tu­tu MAÉ dołą­czy­ły dwie eks­pert­ki, spe­cja­li­zu­ją­ce się w pra­cy z cia­łem. Yuka Ebi­ha­ra, pierw­sza solist­ka Pol­skie­go Bale­tu Naro­do­we­go, pro­wa­dzi per­so­na­li­zo­wa­ne zaję­cia bar­re i pila­tes. Kasia Mako­wiec­ka będzie nato­miast instruk­tor­ką ash­tan­ga jogi. Yuka Ebi­ha­ra jest…

Więcej
Zdrowie

Jak radzić sobie ze stresem w pracy

Według naj­now­szych badań coraz wię­cej Pola­ków jest zestre­so­wa­nych w pra­cy. Nie­ste­ty stres w pra­cy ma swo­je kon­se­kwen­cje zdro­wot­ne, od sto­sun­ko­wo łagod­nych, takich jak obni­że­nie odpor­no­ści, do tych poważ­niej­szych, takich jak cho­ro­by ser­ca i zespół meta­bo­licz­ny. …

Więcej
Zdrowie

Co jeść, żeby poprawić odporność

Układ odpor­no­ścio­wy aby dobrze funk­cjo­no­wać wyma­ga rów­no­wa­gi i har­mo­nii. Naukow­cy wciąż bada­ją wpływ die­ty, aktyw­no­ści fizycz­nej, wie­ku, stre­su oraz innych czyn­ni­ków na odpo­wiedź immu­no­lo­gicz­ną. Pierw­szym kro­kiem do wzmoc­nie­nia ukła­du odpor­no­ścio­we­go jest wybór zdro­we­go sty­lu życia.…

Więcej
Zdrowie

Herbata na jesienne wieczory

Her­ba­ta jest dosko­na­łym napo­jem na każ­dą porę roku. Jesie­nią i zimą roz­grze­wa nas swo­im cie­płem, a latem, poda­na w for­mie mro­żo­nej, przy­nie­sie nam przy­jem­ne orzeź­wie­nie. Wie­le badań wska­zu­je, że picie her­ba­ty może przy­nieść nam wie­le…

Więcej
Zdrowie

Żurawina - przekąska idealna na jesień

Żura­wi­na nale­ży do rodzi­ny wrzo­so­wa­tych, a jej ostry, kwa­śny smak spra­wia, że rzad­ko spo­ży­wa się ją na suro­wo.  Naj­czę­ściej jest ona spo­ży­wa­na jako sok, któ­ry zwy­kle jest sło­dzo­ny oraz mie­sza­ny z inny­mi soka­mi owo­co­wy­mi. Inne…

Więcej
UrodaZdrowie

Witaminy, za które Twoja skóra będzie Ci wdzięczna

Pięk­na skó­ra to nie tyl­ko dba­nie o codzien­ną pie­lę­gna­cję, dema­ki­jaż czy odpo­wied­ni poziom nawil­że­nia. Cera odzwier­cie­dla bowiem to, co dzie­je się w naszym orga­ni­zmie, dla­te­go jeśli zma­gasz się z pro­ble­ma­mi skór­ny­mi, koniecz­nie zacznij od środ­ka!…

Więcej