Żurawina – przekąska idealna na jesień

Żura­wi­na nale­ży do rodzi­ny wrzo­so­wa­tych, a jej ostry, kwa­śny smak spra­wia, że rzad­ko spo­ży­wa się ją na suro­wo.  Naj­czę­ściej jest ona spo­ży­wa­na jako sok, któ­ry…

Witaminy, za które Twoja skóra będzie Ci wdzięczna

Pięk­na skó­ra to nie tyl­ko dba­nie o codzien­ną pie­lę­gna­cję, dema­ki­jaż czy odpo­wied­ni poziom nawil­że­nia. Cera odzwier­cie­dla bowiem to, co dzie­je się w naszym orga­ni­zmie, dla­te­go…

Witamina B12 – dlaczego jest tak ważna?

Nasz orga­nizm potrze­bu­je wita­mi­ny B‑12 do wytwa­rza­nia czer­wo­nych krwi­nek, ner­wów, DNA oraz wyko­ny­wa­nia innych waż­nych funk­cji. Podob­nie jak więk­szość wita­min, wita­mi­na B‑12 nie może być…

Dieta ketogeniczna – czy warto ją stosować?

W świe­cie diet odchu­dza­ją­cych die­ta keto­ge­nicz­na (keto­no­wa) zde­cy­do­wa­nie przy­cią­ga uwa­gę. Jej głów­nym zało­że­niem jest małe spo­ży­cie węglo­wo­da­nów w sto­sun­ku do duże­go spo­ży­cia tłusz­czów (nawet 70–90%…

CZY KRYSZTAŁY NAPRAWDĘ DZIAŁAJĄ?

Krysz­ta­ły są cenio­ne za swo­je wła­ści­wo­ści od tysiąc­le­ci. Uwa­ża się, że kamie­nie pół­sz­la­chet­ne dzia­ła­ją lecz­ni­czo, co już kie­dyś odkry­li Azte­ko­wie i leka­rze ajur­we­dy. Teraz prze­my­śle­nia…

Jak przetrwać post Dr Dąbrowskiej?

Post Dr Dąbrow­skiej bije ostat­nio rekor­dy popu­lar­no­ści. Jak się oka­zu­je, ta wyjąt­ko­wa die­ta to nie tyl­ko spo­sób na utra­tę zbęd­nych kilo­gra­mów, ale przede wszyst­kim sku­tecz­na…

6 produktów wzmacniających odporność jesienią

Jesie­nią nasz orga­nizm wysta­wia­ny jest na ogrom­ną pró­bę odpor­no­ści. Dia­me­tral­nie zmie­nia się die­ta. Zni­ka­ją świe­że sezo­no­we owo­ce i warzy­wa, któ­ry­mi zaja­da­li­śmy się latem. To one…

Powakacyjny „detox”

Pod­czas let­nich mie­się­cy czę­sto popeł­nia­my kuli­nar­ne grzesz­ki, któ­re w dłuż­szym okre­sie cza­su mogą zna­leźć odzwier­cie­dle­nie w nad­pro­gra­mo­wych kilo­gra­mach i obcią­że­niu pra­cy całe­go orga­ni­zmu. Wyso­kie tem­pe­ra­tu­ry…

MUEHLMEIER – WIELKA REWOLUCJA NA POLSKIM RYNKU BIELIZNY

Pięk­ny biust jest marze­niem każ­dej kobie­ty i wywo­łu­je wes­tchnie­nie płci męskiej. W związ­ku z tym, Redak­cja Vers-24 ma przy­jem­ność zapre­zen­to­wać Wam inno­wa­cyj­ną i rewo­lu­cyj­ną mar­kę…

Co jeść, żeby obniżyć cholesterol?

Nie wystar­czy zre­zy­gno­wać z pokar­mów boga­tych w cho­le­ste­rol, żeby popra­wić swój pro­fil lipi­do­wy. Nie­któ­re z badań suge­ru­ją, że nie ma związ­ku pomię­dzy spo­ży­ciem cho­le­ste­ro­lu wraz…

Ranking 10 najlepszych diet na świecie

Jeśli jeste­ście na eta­pie szu­ka­nia naj­lep­szej die­ty dla świe­cie, spie­szy­my wam z pomo­cą. Na tego­rocz­nej liście ran­kin­go­wej US News & World Report zna­la­zło się 38…

Dietetyczne trendy 2017

Przed­sta­wia­my wam prze­gląd naj­bar­dziej gorą­cych tren­dów die­te­tycz­nych. Co w tym roku będzie kró­lo­wać na sto­łach? Prze­ko­naj­cie się sami. Poznaj­cie top 5 die­te­tycz­nych tren­dów 2017: Żyw­ność…

Co to jest canihua?

Cani­hua to nie­da­le­ki krew­ny komo­sy ryżo­wej pocho­dzą­cy z Ame­ry­ki Połu­dnio­wej. Rośli­na ta jest nie­zwy­kle popu­lar­na w kuch­ni andyj­skiej, jed­nak jej eks­port jest znacz­nie utrud­nio­ny. W…