Gdzie szukać inspiracji?

Inspi­ra­cja sta­ła się obec­nie moc­no kon­tro­wer­syj­nym sło­wem. W momen­cie, gdy sie­ciów­ki bez­wstyd­nie kopiu­ją zna­nych pro­jek­tan­tów, pod­rób­ki dostęp­ne są na wycią­gnię­cie ręki, a zna­ne kon­ta na…

Przyjaźń w dobie social media

Coraz czę­ściej czy­ta­my i sły­szy­my o tym, jak waż­na jest karie­ra, roz­wój i nie­za­leż­ność finan­so­wa. Rze­czy­wi­ście, bio­rąc pod uwa­gę to jak obec­nie funk­cjo­nu­je całe spo­łe­czeń­stwo,…

Jak i kiedy wyprowadzić się od rodziców?

Za chwi­lę paź­dzier­nik, zaczy­na­ją się stu­dia, co ozna­cza, że wie­lu z Was praw­do­po­dob­nie cze­ka wypro­wadz­ka od rodzi­ców. Cho­ciaż obec­nie coraz wię­cej osób prze­dłu­ża ten moment…

WOLNOŚĆ – PRZYWILEJ I PRAWO CZY SAMOLUBNA POSTAWA?

  W kul­tu­rze euro­pej­skiej wol­ność jest jed­ną z tych war­to­ści, któ­re wpi­su­ją się w sys­tem pod­sta­wo­wych praw przy­słu­gu­ją­cych jed­no­st­ce ludz­kiej. Wol­ność „do” i wol­ność „od”.…

Jak zdobywać przyjaciół w życiu prywatnym i biznesie?

Klu­czem do suk­ce­su są ludzie i świat. Jed­nak jak się z nim komu­ni­ko­wać, by zagwa­ran­to­wać sobie powo­dze­nie w życiu pry­wat­nym i zawo­do­wym? Jak nawią­zy­wać rela­cje,…

Sztuka podejmowania decyzji

Moda na ory­gi­nal­ność i indy­wi­du­alizm nie jest nowo­ścią. Pra­wie każ­dy z nas pra­gnie się w jakiś spo­sób wyróż­niać. Nie­któ­rzy uwa­ża­ją nawet, że to wła­śnie potrze­ba…

Żyć w zgodzie z social media

Poran­ny budzik w smart­fo­nie – dosko­na­ła oka­zja do spraw­dze­nia smsów, szyb­kiej skrzyn­ki mailo­wej, sta­tu­sów i wyda­rzeń na Face­bo­oku, rela­cji na Insta­gra­mie i naj­now­szych fotek na…

Francuska dziewczyna’, czyli niedościgniony ideał i obsesja

Nie­wy­star­cza­ją­co ład­na, szczu­pła, mod­na i tak faj­na jak inne dziew­czy­ny. I to (nie) zwy­kłe, bo ostat­nio my, kobie­ty, coraz czę­ściej porów­nu­je­my się do Fran­cu­zek- chce­my…

Podróże z Indią: Japonia pełna kontrastów

Japo­nia to pań­stwo wyspiar­skie u wschod­nich wybrze­ży Azji z licz­bą ponad 125 mln miesz­kań­ców! Zaj­mu­je 10 miej­sce na świe­cie pod wzglę­dem licz­by lud­no­ści. Japo­nia ina­czej…

CZYM JEST LUKSUS?

  Sło­wo luk­sus pocho­dzi od łaciń­skie­go i dosłow­nie zna­czy nad­miar oraz prze­pych. Jest to kate­go­ria dóbr mate­rial­nych lub usług odzna­cza­ją­ca się wyso­ką ceną, jako­ścią oraz…

Co zabiera ze sobą na wakacje diaryofdays, dyrektor działu moda VERS-24?

Po powro­cie z  mojej inspi­ru­ją­cych podró­ży do malow­ni­czych Włoch, posta­no­wi­łam podzie­lić się z Wami kil­ko­ma rze­cza­mi, któ­re pole­cam zabrać na waka­cje 🙂 Pamię­taj­cie, że naj­waż­niej­sze…

Jak nie stracić motywacji? 8 praktycznych wskazówek

W życiu nie zawsze wszyst­ko idzie po naszej myśli, ale naj­wię­cej osią­ga­ją ci, któ­rzy nie tra­cą opty­mi­zmu nawet w trud­nych chwi­lach. Spe­cjal­nie dla Was redak­cja…

Jak zacząć cieszyć się życiem i być szczęśliwym?

Żyje­my w cza­sach kon­sump­cjo­ni­zmu. Rze­czy­wi­stość obok nas pędzi i czę­sto wśród zgieł­ku codzien­no­ści zapo­mi­na­my o jed­nej z naj­waż­niej­szych rze­czy jaką jest nasze wła­śnie szczę­ście. Oczy­wi­ście…