Newsroom

Marka LUSH otwiera trzeci sklep w Polsce

Marka Lush kontynuuje swój rozwój na polskim rynku, otwierając trzeci sklep, który będzie pierwszym poza stolicą. Wybór lokalizacji padł na wyjątkowe centrum handlowe Manufaktura w Łodzi. Otwarcie zaplanowano na piątek, 5 kwietnia o godzinie 12:30.

Marka LUSH otwiera trzeci sklep w Polsce

Mar­ka LUSH otwie­ra trze­ci sklep w Polsce

Sklep Lush w Manu­fak­tu­rze wpro­wa­dza inno­wa­cyj­ną kon­cep­cję wystro­ju wnę­trza o nazwie ReMind, pod­kre­śla­ją­cą klu­czo­we war­to­ści mar­ki. Nowa prze­strzeń skle­pu ma za zada­nie przy­po­mi­nać zarów­no klien­tom, jak i pra­cow­ni­kom o tych war­to­ściach poprzez wyeks­po­no­wa­ne opi­sy skład­ni­ków, ich histo­rie oraz kla­row­ne roz­miesz­cze­nie kate­go­rii produktów.

W ramach kon­cep­cji ReMind, po raz pierw­szy w Pol­sce będą dostęp­ne ulu­bio­ne pro­duk­ty z archi­wów Lush, któ­re cie­szy­ły się dużym zain­te­re­so­wa­niem klien­tów, ale nie były dostęp­ne przez pewien czas.
Dzia­ła­nia pro­eko­lo­gicz­ne i zrów­no­wa­żo­ny roz­wój sta­no­wią istot­ną część podej­ścia mar­ki do urzą­dza­nia wnętrz skle­pów. Lush kon­se­kwent­nie wybie­ra mate­ria­ły pocho­dzą­ce z etycz­nych źró­deł i nada­ją­ce się do recyklingu.

Manu­fak­tu­ra zosta­ła wybra­na jako loka­li­za­cja trze­cie­go skle­pu z uwa­gi na jej wyjąt­ko­wy cha­rak­ter i wspól­ne war­to­ści, co sta­no­wi atut zarów­no dla mar­ki, jak i cen­trum handlowego.

Od wie­lu lat pra­cu­je­my nad tym, by ofer­ta Manu­fak­tu­ry była naj­bar­dziej róż­no­rod­na w regio­nie. Wszyst­kie mar­ki, któ­re tra­fia­ją pod nasz dach, są pie­czo­ło­wi­cie dobie­ra­ne z myślą o naszych Gościach. Poja­wie­nie się w naszym port­fo­lio mar­ki LUSH będzie z pew­no­ścią jed­nym z naj­gło­śniej­szych pre­mier tego roku. Jeste­śmy dum­ni, że ten zna­ny na całym świe­cie brand, mając też waż­ną śro­do­wi­sko­wo misję, dołą­czy do gro­na naszych najem­ców. Jestem prze­ko­na­ny, że łodzia­nie doce­nią wyjąt­ko­wą ofer­tę mar­ki i z chę­cią będą odwie­dzać ich pierw­szy łódz­ki salon w Manu­fak­tu­rze.” – mówi dyrek­tor Manu­fak­tu­ry Sła­wo­mir Murawski

Sklep w Manu­fak­tu­rze będzie miał 85 m² i podob­nie do pozo­sta­łych dwóch skle­pów, będzie podzie­lo­ny na stre­fy dedy­ko­wa­ne róż­nym kate­go­riom pro­duk­tów. Klien­ci będą mie­li moż­li­wość oso­bi­ste­go doświad­cze­nia pro­duk­tów poprzez dotyk i zapach oraz sko­rzy­sta­nia z facho­wej konsultacji.

Chce­my, aby zaku­py u nas były jak naj­lep­szym doświad­cze­niem i z nie­cier­pli­wo­ścią cze­ka­my na powi­ta­nie klien­tów w łódz­kiej Manu­fak­tu­rze.” - mówi przed­sta­wi­ciel mar­ki Lush.

W dniu otwar­cia odwie­dza­ją­cy będą mie­li wyjąt­ko­wą moż­li­wość wła­sno­ręcz­ne­go zro­bie­nia pro­duk­tów Lush. Warsz­ta­ty będą odby­wać się o godzi­nie 14:00 oraz 18:00.

Ponad­to dla pierw­szych 100 osób, któ­re zro­bią zaku­py za mini­mum 150 zł w nowym skle­pie prze­wi­dzia­ny jest prezent.

Projekt polskich naukowców wśród 9 nominowanych do nagrody Lush Prize 2024 w kategorii “Science”

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

Projekt polskich naukowców wśród 9 nominowanych do nagrody Lush Prize 2024 w kategorii "Science"

Nagro­da Lush Pri­ze powsta­ła w 2012 roku w Wiel­kiej Bry­ta­nii. Jest to efekt współ­pra­cy pomię­dzy fir­mą kosme­tycz­ną Lush i gru­pą badaw­czą Ethi­cal Con­su­mer. Oba pod­mio­ty od wie­lu lat wal­czą o zakoń­cze­nie testów na zwie­rzę­tach. Nagroda…
Więcej