Muzyka

Karin Ann powraca z nowym singlem, jako odpowiedzią na hejt

Okrzyk­nię­ta Odkry­ciem Roku 2021 w Cze­chach i na Sło­wa­cji, odważ­na, bun­tow­ni­cza, nie boi się prze­su­wać gra­nic i eks­pe­ry­men­to­wać – Karin Ann powra­ca z nowym, bez­kom­pro­mi­so­wym sin­glem „looking at ****”. Dora­sta­ła w kon­ser­wa­tyw­nym kra­ju. Jej pio­sen­ki, to…

Więcej
KsiążkiKultura

Święto kultury - Bestsellery Empiku 2021

Czas poznać nomi­no­wa­nych do Best­sel­le­rów Empi­ku: corocz­nych nagród dla twór­ców naj­po­pu­lar­niej­szych, naj­bar­dziej emo­cjo­nu­ją­cych i wcią­ga­ją­cych ksią­żek, muzy­ki i fil­mów.  W 2021 roku klien­ci salo­nów Empik i Empik.com oraz użyt­kow­ni­cy apli­ka­cji Empik, Empik Go, Empik Music,…

Więcej
Kultura

„Pielęgniarki na linii frontu” – najnowsza wystawa na Placu Zamkowym w Warszawie

Wyjąt­ko­we foto­gra­fie  Andrze­ja Tra­wiń­skie­go – foto­gra­fa repor­ta­ży­sty z medycz­nym wykształ­ce­niem – two­rzą­ce wysta­wę pt. „Pie­lę­gniar­ki na linii fron­tu” to suro­wy, nie­mal „żywy” obraz pan­de­mii i tych, któ­rzy wal­czy­li z nią na pierw­szej linii frontu –…

Więcej
Muzyka

Karin Ann – nowy, buntowniczy styl głosu pokolenia

Odkry­cie Roku 2021 w Cze­chach i na Sło­wa­cji, twarz listy Spo­ti­fy EQUAL. – Karin Ann to nie­zwy­kle cha­ry­zma­tycz­ny głos poko­le­nia na mia­rę XXI wie­ku. Odważ­na, bun­tow­ni­cza, nie boi się prze­su­wać gra­nic i eks­pe­ry­men­to­wać. Aktu­al­nie artystka…

Więcej
KulturaMuzyka

Zoom on Karin Ann

Od łyż­wiar­stwa figu­ro­we­go na naj­więk­sze, muzycz­ne sce­ny. Karin Ann – 19-let­nia, sło­wac­ka pio­sen­kar­ka to artyst­ka, któ­rą wyróż­nia­ją przede wszyst­kim pięk­ne melo­die i hip­no­ty­zu­ją­ce dźwię­ki. Swo­ją pierw­szą pio­sen­kę napi­sa­ła już w wie­ku 14 lat, ocza­ro­wa­na musicalami…

Więcej
KulturaSztuka

The Art is a therapy

Kocha­cie sztu­kę? Lubi­cie ota­czać się pięk­ny­mi obiek­ta­mi? Ceni­cie sobie kolek­cjo­no­wa­nie i inwe­sto­wa­nie w war­to­ścio­we przed­mio­ty? Jeśli na wszyst­kie pyta­nia odpo­wie­dzie­li­ście twier­dzą­co, to zna­czy, że musi­cie zapo­znać się 
z poniż­szym tek­stem i zaprzy­jaź­nić się, tak jak…

Więcej
FilmKultura

Nowości od Netflix na jesienne wieczory

Jesień i chłod­ne, desz­czo­we wie­czo­ry sprzy­ja­ją odpo­czyn­ko­wi na kana­pie z kub­kiem cie­płej her­ba­ty i ulu­bio­nym seria­lem. Tym bar­dziej, że nie­któ­re z kin, z uwa­gi na pan­de­mię, nadal są zamknię­te. Na nad­cho­dzą­cy wrze­sień, ale tak­że cały…

Więcej
KulturaSztuka

Jak ToTuart wplata rzeźbę we współczesne wnętrza

Nie­zwy­kłe miej­sce po dru­giej stro­nie Wisły – Cen­trum Pra­skie Kone­ser, a w niej stwo­rzo­na z pasją gale­ria sztu­ki współ­cze­snej – ToTu­art. Tyl­ko w niej znaj­dzie­cie pie­czo­ło­wi­cie dzie­ła wyse­lek­cjo­no­wa­nych arty­stów. Tema­tem prze­wod­nim naj­now­sze­go wer­ni­sa­żu jest dobrze…

Więcej