ZACZNIJ NOWY ROK Z BIG BOOK CAFE!

W stycz­niu Big Book Cafe leczy dźwię­ka­mi naj­słyn­niej­sze­go sana­to­rium w dzie­jach lite­ra­tu­ry, urzą­dza wie­czo­ry wspo­mnień i poetyc­kie wypra­wy w świat sło­wa, zaopa­tru­je w książ­ki za…

Witryny sklepowe w architekturze miejskiej 

Daw­niej o witry­nach skle­po­wych pisał Emil Zola. Dziś są one nie­od­łącz­ną wizy­tów­ką skle­pu, a do ich two­rze­nia zatrud­nia­ni są spe­cjal­ni pra­cow­ni­cy. To wła­śnie Visu­al mer­chan­di­se­rzy…

Książki w świątecznym klimacie

Do gwiazd­ki jesz­cze mie­siąc. War­to już jed­nak wpro­wa­dzić się w świą­tecz­ny nastrój, nie tyl­ko powo­li deko­ru­jąc dom czy przy­go­to­wu­jąc pier­nicz­ki i myśląc nad pre­zen­ta­mi, ale…

5 tatuatorów, u których zrobisz minimalistyczne tatuaże

Moda na tatu­aże trwa nie­prze­rwa­nie od kil­ku lat. Teraz ma je ogrom­ne gro­no osób – cho­ciaż jeden, sym­bo­licz­ny, scho­wa­ny gdzieś pod ubra­niem. My w redak­cji…

Książkowe nowości

Listo­pad to naj­lep­szy czas, aby zaszyć się w domu z her­ba­tą i dobrą książ­ką. Spe­cjal­nie dla Was przy­go­to­wa­li­śmy listę nowo­ści książ­ko­wych, po któ­re war­to się­gnąć.…

KARL LAGERFELD – 10 FAKTÓW Z ŻYCIA PROJEKTANTA

Karl Lager­feld uzna­wa­ny jest za współ­cze­sne­go dyk­ta­to­ra mody. Od 1983 roku nie­prze­rwa­nie wyzna­cza kie­run­ki w domu mody Cha­nel, zarzą­dza wło­skim Fen­di, pro­wa­dzi mar­kę pod swo­im…

JĘZYK OBCY – DLACZEGO WARTO I CZYM SIĘ KIEROWAĆ PRZY JEGO WYBORZE?

Zna­jo­mość języ­ków obcych otwie­ra drzwi do lep­szej przy­szło­ści. To inwe­sty­cja w sie­bie, któ­ra zawsze się zwra­ca: w pie­nią­dzach, kon­tak­tach, albo w moż­li­wo­ściach podró­ży. Języ­ki to…

Mistrz obiektywu – Peter Lindbergh

Zna­ny szcze­gól­nie ze swo­ich kino­wych zdjęć, 73-let­ni dziś Peter Lind­bergh uzna­wa­ny jest  za jed­ne­go z naj­bar­dziej wpły­wo­wych współ­cze­snych foto­gra­fów. Uro­dzo­ny w Lis­se w Niem­czech  w…

3. WARSAW KOREAN FILM FESTIVAL 7–13 listopada 2017 / Kino Kultura

Już 7 listo­pa­da roz­po­czy­na się trze­cia edy­cja War­saw Kore­an Film Festi­val, wyda­rze­nia pre­zen­tu­ją­ce­go naj­lep­sze pro­duk­cje kine­ma­to­gra­fii połu­dnio­wo­ko­re­ań­skiej. Tego­rocz­ny pro­gram zapre­zen­tu­je fil­my w trzech sek­cjach: „Hity…

JAKICH JĘZYKÓW WARTO SIĘ UCZYĆ?

  Nasze poko­le­nie jest coraz bar­dziej świa­do­me zna­cze­nia nauki języ­ków, któ­re sta­ją się nie tyl­ko narzę­dziem pra­cy, ale i czę­ścią sze­ro­ko rozu­mia­ne­go life­sty­lu: pasją oraz…

Steven Meisel – prosto o niezwykłym fotografie

Zapra­sza­my Was do świa­ta mody widzia­ne­go przez obiek­tyw apa­ra­tu. Ten mie­siąc redak­cja Vers-24 ogło­si­ła mie­sią­cem foto­gra­fów i zamie­rza przed­sta­wić Wam czte­ry wyjąt­ko­we posta­cie, bez któ­rych…

Jesień 2017 w BIG BOOK CAFE

Big Book Cafe to dom pro­duk­cji lite­rac­kich i adres zawsze otwar­ty dla kocha­ją­cych czy­ta­nie. Od wrze­śnia cen­trum zapra­sza na wyda­rze­nia spe­cjal­ne i małe przy­jem­no­ści. Miej­sce…

Od antyku po balonowego psa – 15 rzeźb, które musisz znać

  Od wie­ków rzeź­bia­rze kształ­to­wa­li drew­no, brąz , mar­mur i inne mate­ria­ły two­rząc posta­ci, a rzeź­biar­stwo było waż­nym a zara­zem nie­od­łącz­nym ele­men­tem kul­tu­ry i spo­so­bem…

Kino letnie z La Manią

Love to tytuł fil­mu Gaspa­ra Noe, na któ­re­go seans La Mania zapro­si­ła we wtor­ko­wy wie­czór do war­szaw­skie­go kina Ilu­zjon. Spo­tka­niem tym mar­ka ofi­cjal­nie otwo­rzy­ła sezon…

KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZY KAPELUSZ GALA DERBY 2017

2 lip­ca na war­szaw­skim Torze Wyści­gów Kon­nych Słu­że­wiec odbę­dzie się Der­by Gala – naj­bar­dziej pre­sti­żo­we, obok Wiel­kiej War­szaw­skiej, wyda­rze­nie sezo­nu wyści­gów kon­nych w Pol­sce. Oprócz…

Ogród zdrowia” według Gucci

Hor­tus Sani­ta­tis, co po łaci­nie ozna­cza „Ogród zdro­wia” to wymow­na nazwa naj­now­szej, limi­to­wa­nej edy­cji książ­ki domu mody Guc­ci! Swo­ją nazwę zawdzię­cza pierw­szej nie­miec­kiej ency­klo­pe­dii natu­ry…