FilmKultura

Nowości od Netflix na jesienne wieczory

Jesień i chłod­ne, desz­czo­we wie­czo­ry sprzy­ja­ją odpo­czyn­ko­wi na kana­pie z kub­kiem cie­płej her­ba­ty i ulu­bio­nym seria­lem. Tym bar­dziej, że nie­któ­re z kin, z uwa­gi na pan­de­mię, nadal są zamknię­te. Na nad­cho­dzą­cy wrze­sień, ale tak­że cały…

Więcej
KulturaSztuka

Jak ToTuart wplata rzeźbę we współczesne wnętrza

Nie­zwy­kłe miej­sce po dru­giej stro­nie Wisły – Cen­trum Pra­skie Kone­ser, a w niej stwo­rzo­na z pasją gale­ria sztu­ki współ­cze­snej – ToTu­art. Tyl­ko w niej znaj­dzie­cie pie­czo­ło­wi­cie dzie­ła wyse­lek­cjo­no­wa­nych arty­stów. Tema­tem prze­wod­nim naj­now­sze­go wer­ni­sa­żu jest dobrze…

Więcej
KsiążkiKultura

Empik Premium przez 60 dni dla wszystkich

Na pomoc wszyst­kim, któ­rzy od kil­ku dni roz­kosz­nie oko­pu­ją się w zaci­szu wła­sne­go domu i sta­ra­ją się prze­or­ga­ni­zo­wać swo­je życie, dzie­ląc je pomię­dzy pry­wat­ne a zawo­do­we, z pomo­cą przy­cho­dzi Empik.  W cią­gu naj­bliż­szych dwóch  mie­się­cy…

Więcej
KulturaSztuka

Muzea, które odwiedzisz nie ruszając się z domu

Czas kwa­ran­tan­ny to czas wyjąt­ko­wy, któ­ry spę­dza­my w domu. W tym cza­sie stan­dar­do­wo oglą­da­my wie­le fil­mów, seria­li, czy­ta­my książ­ki i roz­ma­wia­my przez wide­okon­fe­ren­cje ze zna­jo­my­mi. Tym­cza­sem, izo­la­cja nie musi ozna­czać rezy­gna­cji ze sztu­ki czy efek­tyw­ne­go…

Więcej
KsiążkiKultura

Książki, które warto przeczytać w tym miesiącu

Książ­ki od zawsze potra­fią prze­nieść nas do zupeł­nie inne­go świa­ta, uczą, bawią i mają moc, aby zmie­niać nasze życie. Jeże­li nale­żysz do miło­śni­ków lite­ra­tu­ry, z pew­no­ścią swo­je pół­ki wciąż uzu­peł­niasz o naj­now­sze pozy­cje – te,…

Więcej
FilmKultura

Romantyczne filmy z Netflix, które warto zobaczyć w Walentynki

Walen­tyn­ko­wa aura sprzy­ja oglą­da­niu fil­mów o miło­ści. Jaką pro­duk­cję Netli­xa naj­le­piej wybrać, aby spę­dzić miło wie­czór? Nie­za­leż­nie od tego, czy jesteś tego dnia ze swo­ją dru­gą połów­ką, obcho­dzisz świę­to miło­ści z przy­ja­ciół­mi, bądź cele­bru­jesz go…

Więcej
FilmKultura

Filmy i seriale, które warto zobaczyć na Netflixie

Dni sta­ją się powo­li coraz dłuż­sze, jed­nak tem­pe­ra­tu­ra na zewnątrz nadal spa­da. Czy może być coś rów­nie relak­su­ją­ce­go, co wie­czór w dre­sie na kana­pie bądź w łóż­ku, z zapa­lo­ny­mi świe­ca­mi, kub­kiem gorą­cej her­ba­ty i cie­ka­wym…

Więcej
KsiążkiKultura

Książki, które Cię zainspirują

Sty­czeń jest mie­sią­cem posta­no­wień. Dla wie­lu z nas nowa deka­da ozna­cza bowiem szan­sę na wyzna­cze­nie i osią­gnię­cie spek­ta­ku­lar­nych celów. I cho­ciaż bar­dziej sku­pia­my się na fizjo­lo­gii niż na naszej psy­chi­ce, w 2020 roku waż­ne, by…

Więcej
KsiążkiKulturaPolecane

Biografie, które warto przeczytać jeszcze w tym roku

Książ­ki towa­rzy­szą nam już od naj­młod­szych lat. Wspo­mi­na­my głów­nie baj­ki i wier­sze czy­ta­ne przez rodzi­ców, póź­niej pierw­sze szkol­ne lek­tu­ry, powie­ści, któ­re zabie­ra­li­śmy ze sobą na waka­cje. Tym­cza­sem bio­gra­fia to rodzaj książ­ki, któ­ry opi­su­je życie auten­tycz­nej…

Więcej