Beyoncé i Jay-Z w Polsce!

Bey­on­cé i Jay-Z przy­ja­dą do Pol­ski w ramach tra­sy kon­cer­to­wej „On The Run Tour II”. Jay-Z i Bey­on­cé wystą­pią na PGE Naro­do­wym w War­sza­wie już…

Książka na niedzielę

Redak­cja VERS-24 uwiel­bia czy­tać. Dla­te­go regu­lar­nie pre­zen­tu­je­my Wam naj­lep­sze pozy­cje książ­ko­we, po któ­re war­to się­gnąć. Sprawdź, co wybra­li­śmy tym razem!  Lidia Liszew­ska, Robert Kor­nac­ki “Napisz…

Międzynarodowy marzec w Big Book Cafe

Nowe cen­trum lite­rac­kie – Big Book Cafe nabie­ra mię­dzy­na­ro­do­we­go roz­ma­chu. W tym mie­sią­cu z czy­tel­ni­ka­mi spo­tka się Alek­san­dra Mari­ni­na, cary­ca rosyj­skie­go kry­mi­na­łu. Kata­rzy­na Tuby­le­wicz przy­wie­zie repor­ta­że…

Dźwięki Chanel

Czy Wam też za każ­dym razem zapa­da Wam w pamięć muzy­ka z poka­zów mody? Po raz kolej­ny Karl Lager­feld idzie o krok dalej, wyprze­dza­jąc innych…

Nowości od polskich pisarek

Pol­ska lite­ra­tu­ra sta­le się roz­wi­ja – wyda­wa­ne jest coraz wię­cej dobrych ksią­żek. Cięż­ko więc cza­sa­mi odna­leźć to, co na praw­dę nas zain­te­re­su­je, gdy sto­imy już…

Nowości książkowe na luty

Dla­cze­go war­to czy­tać książ­ki nie trze­ba chy­ba niko­mu mówić. Redak­cja VERS-24 przed­sta­wia nowo­ści w dzia­le lite­ra­tu­ry, któ­re naszym zda­niem na praw­dę war­to prze­czy­tać. Życzy­my miłej…

Wieczór z fotografem – Szymon Szcześniak

8 lute­go 2018 w War­sza­wie odbę­dzie się spo­tka­nie z cyklu „Wie­czór z foto­gra­fem”. Gościem z któ­rym będą roz­ma­wiać auto­rzy Foto­gra­ficz­ne­go Pro­gra­mu Bez Nazwy będzie Szy­mon Szcze­śniak. Spo­tka­nie będzie mia­ło…

ZACZNIJ NOWY ROK Z BIG BOOK CAFE!

W stycz­niu Big Book Cafe leczy dźwię­ka­mi naj­słyn­niej­sze­go sana­to­rium w dzie­jach lite­ra­tu­ry, urzą­dza wie­czo­ry wspo­mnień i poetyc­kie wypra­wy w świat sło­wa, zaopa­tru­je w książ­ki za…

Witryny sklepowe w architekturze miejskiej 

Daw­niej o witry­nach skle­po­wych pisał Emil Zola. Dziś są one nie­od­łącz­ną wizy­tów­ką skle­pu, a do ich two­rze­nia zatrud­nia­ni są spe­cjal­ni pra­cow­ni­cy. To wła­śnie Visu­al mer­chan­di­se­rzy…

Książki w świątecznym klimacie

Do gwiazd­ki jesz­cze mie­siąc. War­to już jed­nak wpro­wa­dzić się w świą­tecz­ny nastrój, nie tyl­ko powo­li deko­ru­jąc dom czy przy­go­to­wu­jąc pier­nicz­ki i myśląc nad pre­zen­ta­mi, ale…

5 tatuatorów, u których zrobisz minimalistyczne tatuaże

Moda na tatu­aże trwa nie­prze­rwa­nie od kil­ku lat. Teraz ma je ogrom­ne gro­no osób – cho­ciaż jeden, sym­bo­licz­ny, scho­wa­ny gdzieś pod ubra­niem. My w redak­cji…

Książkowe nowości

Listo­pad to naj­lep­szy czas, aby zaszyć się w domu z her­ba­tą i dobrą książ­ką. Spe­cjal­nie dla Was przy­go­to­wa­li­śmy listę nowo­ści książ­ko­wych, po któ­re war­to się­gnąć.…

KARL LAGERFELD – 10 FAKTÓW Z ŻYCIA PROJEKTANTA

Karl Lager­feld uzna­wa­ny jest za współ­cze­sne­go dyk­ta­to­ra mody. Od 1983 roku nie­prze­rwa­nie wyzna­cza kie­run­ki w domu mody Cha­nel, zarzą­dza wło­skim Fen­di, pro­wa­dzi mar­kę pod swo­im…

JĘZYK OBCY – DLACZEGO WARTO I CZYM SIĘ KIEROWAĆ PRZY JEGO WYBORZE?

Zna­jo­mość języ­ków obcych otwie­ra drzwi do lep­szej przy­szło­ści. To inwe­sty­cja w sie­bie, któ­ra zawsze się zwra­ca: w pie­nią­dzach, kon­tak­tach, albo w moż­li­wo­ściach podró­ży. Języ­ki to…

Mistrz obiektywu – Peter Lindbergh

Zna­ny szcze­gól­nie ze swo­ich kino­wych zdjęć, 73-let­ni dziś Peter Lind­bergh uzna­wa­ny jest  za jed­ne­go z naj­bar­dziej wpły­wo­wych współ­cze­snych foto­gra­fów. Uro­dzo­ny w Lis­se w Niem­czech  w…

3. WARSAW KOREAN FILM FESTIVAL 7–13 listopada 2017 / Kino Kultura

Już 7 listo­pa­da roz­po­czy­na się trze­cia edy­cja War­saw Kore­an Film Festi­val, wyda­rze­nia pre­zen­tu­ją­ce­go naj­lep­sze pro­duk­cje kine­ma­to­gra­fii połu­dnio­wo­ko­re­ań­skiej. Tego­rocz­ny pro­gram zapre­zen­tu­je fil­my w trzech sek­cjach: „Hity…