ModaNewsroomZOOM ON

Calzedonia Legs Show 2019

 8 paź­dzier­ni­ka o godzi­nie 19-ej w Wero­nie odby­ła się dru­ga edy­cja Cal­ze­do­nia Leg Show. Data tego wido­wi­sko­we­go poka­zu nie bez powo­du zbie­gła się z 60. rocz­ni­cą odkry­cia raj­stop. Ten wyjąt­ko­wy wie­czór miał na celu celebrowanie…

Więcej
ModaZOOM ON

HISTORIA ODZIEŻY DAMSKIEJ W LEVI STRAUSS & CO.

W 1873 roku fir­ma Levi Strauss & Co. z myślą o pra­cu­ją­cych męż­czy­znach stwo­rzy­ła pierw­sze jean­sy. Jesz­cze wte­dy mar­ka nie mia­ła inten­cji two­rze­nia odzie­ży spe­cjal­nie dla kobiet. Mło­de dziew­czy­ny nosi­ły chło­pię­ce ogrod­nicz­ki, a nie­któ­re kobiety…

Więcej
ModaZOOM ON

ZOOM ON Montunas

Mon­tu­nas to mar­ka, za któ­rą sto­ją trzy sil­ne kobie­ty: sio­stry Aman­da i Ele­na Hawi­la oraz ich mat­ka, Elke Ruge. Jej nazwa wywo­dzi się od sło­wa mon­tu­na, co ozna­cza tyle co dzi­ka kobie­ta; pocho­dzić z dżungli,…

Więcej
ModaZOOM ON

ZOOM ON - Gabriela Hearst

Nomi­no­wa­na do pre­sti­żo­wej CFDA Swa­ro­vski Award i CFDA dla pro­jek­tan­ta roku w kate­go­rii ubrań dla kobiet w 2018 roku. Lau­re­at­ka mię­dzy­na­ro­do­wej nagro­dy Wool­mark 2016/17 i nagro­dy Fashion Visio­na­ry Award 2018 –  Gabrie­la Hearst. Uro­dzo­na w…

Więcej
ModaZOOM ON

ZOOM ON Jacquemus

Pięk­no tkwi w pro­sto­cie – naj­wy­żej jako­ści tka­ni­ny, zwiew­ne, leją­ce kro­je i deli­kat­ne, bli­skie natu­rze bar­wy. W cza­sach, kie­dy zmie­nia­ją­cy się dyrek­to­rzy kre­atyw­ni za ste­ra­mi naj­więk­szych domów mody z każ­dym sezo­nem sta­ra­ją się bar­dziej zaskakiwać…

Więcej
ModaZOOM ON

ZOOM ON: ZYNE

Barw­ne Maro­ko na uli­cach naj­więk­szych sto­lic mody? Mogły je spro­wa­dzić tyl­ko kobie­ty, ponie­waż dla przy­ja­ció­łek Zineb i Lau­ry nie ma nic nie­moż­li­we­go. Poznaj­cie ZYNE – mar­kę rów­nie kolo­ro­wą co jej „babo­uche” i zało­ży­ciel­ki, któ­re z…

Więcej
ModaZOOM ON

ZOOM ON REJINA PYO

REJINA PYO to współ­cze­sna mar­ka, któ­rej filo­zo­fią jest odkry­wa­nie i trak­to­wa­nie codzien­ne­go ubio­ru jako feno­­me­­nu- zarów­no zwy­czaj­ne­go jak i nad­zwy­czaj­ne­go dla kobiet na całym świe­cie. Jej misją jest spra­wie­nie, by ten codzien­ny rytu­ał stał się…

Więcej
ModaZOOM ON

ZOOM ON Ganni

Gan­ni – mar­ka pro­sto z Kopen­ha­gi, któ­ra sztur­mem zawo­jo­wa­ła cały świat mody. Nie­zwy­kłe połą­cze­nie miej­skiej non­sza­lan­cji i ele­gan­cji. Ich naj­now­sza kolek­cja to gra­ficz­ne koszul­ki, wzo­rzy­ste sukien­ki i pięk­ne kostiu­my kąpie­lo­we.   Stwo­rzo­na w 2000 roku…

Więcej
ModaZOOM ON

ZOOM ON: WE11DONE

Jesz­cze do nie­daw­na zupeł­nie niko­mu nie­zna­na, kore­ań­ska mar­ka była roz­po­zna­wa­na wyłącz­nie przez uczest­ni­ków Tygo­dnia Mody w Seu­lu – We11Done, autor­ska linia Rare Mar­ket będą­ce­go jed­no­cze­śnie naj­mod­niej­szym skle­pem w Korei jest już na ustach wszyst­kich. Jej…

Więcej
ModaZOOM ON

Biżuteria jak ze snów - REPOSSI

Repos­si to praw­dzi­wa biżu­te­ria z boga­tą tra­dy­cją i dzie­dzic­twem. Zało­ży­ciel mar­ki – Alber­to Repos­si, wnuk twór­cy Domu, został prze­szko­lo­ny w pra­cow­niach przez swo­je­go ojca na rze­mieśl­ni­ka w bran­ży złot­ni­czej, dołą­cza­jąc do nie­go i two­rząc na…

Więcej
ModaZOOM ON

ZOOM ON RACIL

Nic tak bar­dziej nie pod­kre­śla kobie­cej nie­za­leż­no­ści i sen­su­al­no­ści, jak dobrze skro­jo­ny gar­ni­tur. Lon­dyń­ska mar­ka Racil tę sztu­kę opa­no­wa­ła do per­fek­cji- każ­da kolek­cja Racil Chal­ho­ub to połą­cze­nie per­fek­cyj­ne­go, naj­wyż­szej jako­ści kra­wiec­twa i non­sza­lan­cji. Mar­ka powstała…

Więcej