Chanel haute couture spring / summer 2016

Tekst: Julia Szuł­drzyń­ska Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we Naj­pięk­niej­sze poka­zy w świe­cie mody. Naj­droż­sze mate­ria­ły, boga­to zdo­bio­ne kre­acje war­te kosmicz­ne sumy pie­nię­dzy, a na widow­ni naj­bo­gat­si ludzie,…

POKAZ 4F: Moda na sport i sport w modzie

We wto­rek 15 wrze­śnia na Torze Wyści­gów Kon­nych Słu­że­wiec, w jed­nym miej­scu spo­tkał się świat spor­tu, mody
i show-biz­ne­su. Pokaz kolek­cji, przy­go­to­wa­ny przez mar­kę 4F, przy­cią­gnął tłu­my gwiazd cie­ka­wych pro­po­zy­cji do aktyw­ne­go spę­dza­nia cza­su w sezo­nie jesien­no-zimo­wym.

MERCEDES BENZ FASHION WEEKEND WARSAW – DZIEŃ PIERWSZY

Tekst: Gosia Bere­za Zdję­cia: VERS-24 Za nami jeden z trzech dni pierw­szej edy­cji Mer­ce­des Benz Fashion Week­end War­saw. Wcze­śniej wyda­rze­nie odby­wa­ło się pod hasłem War­saw Fashion Week­end,…

Baby come back 70’s… – jesień-zima 2015 według marki La Mania

Tekst: Beata Chro­mik Zdję­cia: mate­ria­ły prasowa/Filip Okop­ny Joan­na Prze­ta­kie­wicz nie zwal­nia tępa. W naj­now­szej kolek­cji swo­jej mar­ki wciąż zaska­ku­je i zachwy­ca. Pre­mie­ra kolek­cji mia­ła miej­sce…

LISBOA FASHION WEEK: dzień 3

Tekst: Mag­da Piwec­ka Zdję­cia:  fashionising.com, modalisboa.pt Ostat­nie­go dnia jako pierw­szy zapre­zen­to­wał swo­ją kolek­cję Fili­pe Faisca. Kolek­cja była nie­sa­mo­wi­cie oszczęd­na w for­mie mie­szan­ka over­si­zo­wych koszul prze­pla­ta­nych pro­sty­mi sukien­ka­mi i…

LISBOA FASHION WEEK: dzień 2

Tekst: Mag­da Piwec­ka Zdję­cia: modalisboa.pt Dru­gie­go dnia jak zawsze poja­wił się pol­ski akcent pod­czas Fashion Weeka. W tej edy­cji była to kolek­cja Dawi­da Toma­szew­skie­go. Kolek­cja świet­na jak…

LISBOA FASHION WEEK: dzień 1

Tekst: Mag­da Piwec­ka Zdję­cia: fashionising.com, modalisboa.pt Lizboń­ski Fashion Week jak zawsze otwo­rzy­ły poka­zy mło­dych pro­jek­tan­tów . Poka­za­nych zosta­ło aż 10 kolek­cji.  Naj­lep­sza oka­za­ła się kolek­cja zapro­jek­to­wa­na przez Patrick’a…

Pokaz Roberta Kupisza „Opera“ – ZIMA 2015/2016

Tekst: Kata­rzy­na Kała­ska Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we Gra­fi­ki: Ivan Tor­chi­lov Mroź­ny, gru­dnio­wy wie­czór spę­dzi­li­śmy na poka­zie Rober­ta Kupi­sza. Pre­zen­ta­cja jego ósmej kolek­cji zaty­tu­ło­wa­nej „Ope­ra“ na sezon zima…

Maciej Zień “Icons” wiosna-lato 2015

Tekst: Yani­na Tra­pach­ka Edy­cja: Kata­rzy­na Kała­ska Zdję­cia:  Mar­cin Palic­ki /ZOOM Gra­fi­ki: Ivan Tor­chi­lov Wczo­raj­szy wie­czór spę­dzi­li­śmy na poka­zie jed­ne­go z naj­słyn­niej­szych pol­skich pro­jek­tan­tów – Macie­ja Zie­nia. We…

5-te urodziny BOHOBOCO

Tekst: Yani­na Tra­pach­ka Edy­cja: Karo­li­na Błasz­kie­wicz Gra­fi­ki: Ivan Tor­chi­lov Mowa o poka­zie duetu, któ­ry w  ponie­dzia­łek świę­to­wał swo­je pią­te uro­dzi­ny. Cele­bra­cja wyjąt­ko­wej rocz­ni­cy zaczę­ła się już na…

Jesteśmy na pokazie Anji Rubik dla Mohito!

Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we, Vers-24 Pozdra­wia­my z poka­zu Anja Rubik dla Mohi­to! Spo­dzie­waj­cie się wkrót­ce recen­zji kolek­cji! For Vers-24, War­saw ____ POLECAJCIE:

Lisboa Fashion Week

Tekst: Mag­da Piwec­ka Edy­cja:  Karo­li­na Błasz­kie­wicz Gra­fi­ki: Ivan Tocr­hi­lov Pierw­szy dzień Fashion Week roz­po­czął się poka­za­mi mło­dych pro­jek­tan­tów, wyka­zu­ją­cych się awan­gar­do­wym podej­ściem, w porów­na­niu z …

Gala Finałowej 6. edycji konkursu FDA 2014 już za nami!

Tekst: Hele­na Chmie­lew­ska Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we Tra­dy­cyj­nie w grud­niu ruszy­ła już 6. edy­cja topo­we­go kon­kur­su Fashion Desi­gner Awards. Tym razem pod hasłem sza­lo­nych lat 20-tych…