Chanel haute couture spring / summer 2016

Naj­pięk­niej­sze poka­zy w świe­cie mody. Naj­droż­sze mate­ria­ły, boga­to zdo­bio­ne kre­acje war­te kosmicz­ne sumy pie­nię­dzy, a na widow­ni naj­bo­gat­si ludzie, dla któ­rych taki pokaz jest oka­zją…

MERCEDES BENZ FASHION WEEKEND WARSAW – DZIEŃ PIERWSZY

Tekst: Gosia Bere­za Zdję­cia: VERS-24 Za nami jeden z trzech dni pierw­szej edy­cji Mer­ce­des Benz Fashion Week­end War­saw. Wcze­śniej wyda­rze­nie odby­wa­ło się pod hasłem War­saw Fashion Week­end,…

Pokaz Roberta Kupisza „Opera“ – ZIMA 2015/2016

Mroź­ny, gru­dnio­wy wie­czór spę­dzi­li­śmy na poka­zie Rober­ta Kupi­sza. Pre­zen­ta­cja jego ósmej kolek­cji zaty­tu­ło­wa­nej „Ope­ra“ na sezon zima 2015/2016 odby­ła się w indu­strial­nych halach Soho Fac­to­ry…

Maciej Zień “Icons” wiosna-lato 2015

Tekst: Yani­na Tra­pach­ka Edy­cja: Kata­rzy­na Kała­ska Zdję­cia:  Mar­cin Palic­ki /ZOOM Gra­fi­ki: Ivan Tor­chi­lov Wczo­raj­szy wie­czór spę­dzi­li­śmy na poka­zie jed­ne­go z naj­słyn­niej­szych pol­skich pro­jek­tan­tów – Macie­ja Zie­nia. We…

5‑te urodziny BOHOBOCO

Tekst: Yani­na Tra­pach­ka Edy­cja: Karo­li­na Błasz­kie­wicz Gra­fi­ki: Ivan Tor­chi­lov Mowa o poka­zie duetu, któ­ry w  ponie­dzia­łek świę­to­wał swo­je pią­te uro­dzi­ny. Cele­bra­cja wyjąt­ko­wej rocz­ni­cy zaczę­ła się już na…