Moda Lisboa – relacja z Lisboa Fashion Week

Lizboń­ski Fashion Week już za nami, w tym roku nie była to zwy­czaj­na edy­cja, ponie­waż Moda Lis­boa obcho­dzi­ła swo­je 25-lecie. Z tej wła­śnie oka­zji, swo­je kolek­cje zapre­zen­to­wa­li czo­ło­wi por­tu­gal­scy pro­jek­tan­ci, a Nuno Gama, naj­słyn­niej­szy i naj­bar­dziej cenio­ny por­tu­gal­ski pro­jek­tant posta­no­wił nakrę­cić film doku­men­tal­ny o histo­rii swo­jej mar­ki.

Chanel haute couture spring / summer 2016

Tekst: Julia Szuł­drzyń­ska Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we Naj­pięk­niej­sze poka­zy w świe­cie mody. Naj­droż­sze mate­ria­ły, boga­to zdo­bio­ne kre­acje war­te kosmicz­ne sumy pie­nię­dzy, a na widow­ni naj­bo­gat­si ludzie,…

Pokaz kolekcji “Prohibition” Rodrigo De La Garza

Tekst: Yani­na Tra­pach­ka Zdję­cia: Ola Kowal­ska Wczo­raj­szy wie­czór spę­dzi­li­śmy w kli­ma­tycz­nych wnę­trzach War­szaw­skiej fabry­ki Nor­blin na poka­zie mek­sy­kań­skie­go pocho­dze­nia pro­jek­tan­ta Ror­di­go De La Garza. Pokaz został zor­ga­ni­zo­wa­ny przy…

TRANSPLANTACJA | WHITE WOLF BY MARIUSZ PRZYBYLSKI

Tekst: Mate­usz Bill Zdję­cia: Ola Kowal­ska 29 Paź­dzier­ni­ka (czwar­tek) w hali War­sza­wa Expo XXI, odbył się pokaz naj­now­szej kolek­cji Mariu­sza Przy­byl­skie­go. W pierw­szej kolej­no­ści pro­jek­tant przed­sta­wił…

POKAZ 4F: Moda na sport i sport w modzie

We wto­rek 15 wrze­śnia na Torze Wyści­gów Kon­nych Słu­że­wiec, w jed­nym miej­scu spo­tkał się świat spor­tu, mody
i show-biz­ne­su. Pokaz kolek­cji, przy­go­to­wa­ny przez mar­kę 4F, przy­cią­gnął tłu­my gwiazd cie­ka­wych pro­po­zy­cji do aktyw­ne­go spę­dza­nia cza­su w sezo­nie jesien­no-zimo­wym.

BOHOBOCO x BrIJu – sezon jesień-zima 2015/2016, czyli kobieta zmienną jest

Tekst: Beata Chro­mik Zdję­cia:mate­ria­ły prasowe/ fot. Filip Okop­ny Cen­trum Expo XXI.  18 maja bie­żą­ce­go roku. Po dłu­gim cza­sie nie­cier­pli­we­go ocze­ki­wa­nia gasną świa­tła. Roz­brzmie­wa przej­mu­ją­ca muzy­ka. Roz­po­czy­na…

MERCEDES BENZ FASHION WEEKEND WARSAW – DZIEŃ PIERWSZY

Tekst: Gosia Bere­za Zdję­cia: VERS-24 Za nami jeden z trzech dni pierw­szej edy­cji Mer­ce­des Benz Fashion Week­end War­saw. Wcze­śniej wyda­rze­nie odby­wa­ło się pod hasłem War­saw Fashion Week­end,…

Baby come back 70’s… – jesień-zima 2015 według marki La Mania

Tekst: Beata Chro­mik Zdję­cia: mate­ria­ły prasowa/Filip Okop­ny Joan­na Prze­ta­kie­wicz nie zwal­nia tępa. W naj­now­szej kolek­cji swo­jej mar­ki wciąż zaska­ku­je i zachwy­ca. Pre­mie­ra kolek­cji mia­ła miej­sce…

Niezwykły pokaz Ten Pieces na Mercedes-Benz Fashion Week Australia

Tekst: Julia Szuł­drzyń­ska Zdję­cia: dailymail.co.uk Domy mody uwiel­bia­ją zaska­ki­wać nie­zwy­kły­mi sce­no­gra­fia­mi swo­ich poka­zów. Cza­sem zda­rza się tak, że ich kon­cept i orga­ni­za­cja jest tak wyjąt­ko­wa, że sku­pia…

Mercedes-Benz Fashion Week Russia 2014. Wspomnienia

Tekst: Yani­na Tra­pach­ka Zdję­cia i fil­my: Vers-24 Dzi­siaj rusza kolej­na edy­cja Mer­ce­­des-Benz Fashion Week Rus­sia. Z tej oka­zji chcie­li­by­śmy podzie­lić się z Wami archi­wal­nym mate­ria­łem…

LISBOA FASHION WEEK: dzień 3

Tekst: Mag­da Piwec­ka Zdję­cia:  fashionising.com, modalisboa.pt Ostat­nie­go dnia jako pierw­szy zapre­zen­to­wał swo­ją kolek­cję Fili­pe Faisca. Kolek­cja była nie­sa­mo­wi­cie oszczęd­na w for­mie mie­szan­ka over­si­zo­wych koszul prze­pla­ta­nych pro­sty­mi sukien­ka­mi i…

LISBOA FASHION WEEK: dzień 2

Tekst: Mag­da Piwec­ka Zdję­cia: modalisboa.pt Dru­gie­go dnia jak zawsze poja­wił się pol­ski akcent pod­czas Fashion Weeka. W tej edy­cji była to kolek­cja Dawi­da Toma­szew­skie­go. Kolek­cja świet­na jak…

LISBOA FASHION WEEK: dzień 1

Tekst: Mag­da Piwec­ka Zdję­cia: fashionising.com, modalisboa.pt Lizboń­ski Fashion Week jak zawsze otwo­rzy­ły poka­zy mło­dych pro­jek­tan­tów . Poka­za­nych zosta­ło aż 10 kolek­cji.  Naj­lep­sza oka­za­ła się kolek­cja zapro­jek­to­wa­na przez Patrick’a…