Dlaczego nocą powinnyśmy stosować mocniejsze kosmetyki?

Pie­lę­gna­cja skó­ry to zło­żo­ny pro­ces, któ­ry nale­ży dosto­so­wać nie tyl­ko do rodza­ju i potrzeb skó­ry, ale rów­nież do pory roku, a nawet do… pory dnia.…

Intensywność i precyzja – Chanel Rouge Allure Camelia

Kame­lia – ulu­bio­ny kwiat Coco Cha­nel, łączą­cy w sobie natu­ral­ny urok, a jed­no­cze­śnie efek­tow­ny, któ­ry stał się tak­że sym­bo­lem fran­cu­skie­go domu mody, tym razem stal…

Desert dream – kolekcja Chanel wiosna-lato 2020 

Glo­bal­na dyrek­tor kre­atyw­na maki­ja­żu i pro­jek­tant­ka kolo­rów fran­cu­skie­go domu mody – Lucia Pica przy­zna­ła, że przy two­rze­niu naj­now­szej kolek­cji maki­ja­żu Cha­nel na wio­snę-lato 2020 poszu­ki­wa­ła…

Pielęgnacja włosów  – jak dbać o włos po zimie?

Nadej­ście zimy odczu­wa dotkli­wie nie tyl­ko nasza skó­ra, ale rów­nież nasze wło­sy. Pod­czas zim­nych mie­się­cy nasze wło­sy sta­ją się suche, nie­sfor­ne i tra­cą połysk. Pod­czas…

Trzy formuły stworzone dla Twoich potrzeb – Chanel Le Lift Creme

Pie­lę­gna­cja skó­ry to według Coco Cha­nel nie tyl­ko codzien­na ruty­na, ale przede wszyst­kim wyjąt­ko­we pro­duk­ty, będą­ce nie­od­łącz­nym ele­men­tem nasze­go życia, pozwa­la­ją­ce odzy­skać i prze­jąć kon­tro­lę…

TOM FORD SOLEIL NEIGE – zimowy i zniewalający zapach prosto z Alp

 Naj­now­szy, orien­tal­ny i kobie­cy zapach z kolek­cji Toma For­da Sole­il Neige to zimo­we obli­cze sło­necz­ne­go zapa­chu Sole­il. Peł­ny bla­sku, cie­pły zapach przy­wo­dzi na myśl ośnie­żo­ne,…

Kilian Paris – luksus zamknięty w wyjątkowym flakonie

Luk­su­so­wa mar­ka pio­nie­rów luk­su­su – pro­du­cen­tów konia­ku to praw­dzi­wy powrót do rodzin­nej tra­dy­cji i praw­dzi­we wzy­wa­nie.    Dzie­ciń­stwo Kilia­na to przede wszyst­kim rodzin­ne piw­ni­ce peł­ne…

 Atopowe zapalenie skóry a stres

Ato­po­we zapa­le­nie skó­ry jest cho­ro­bą aler­gicz­ną o pod­ło­żu gene­tycz­nym. Gdy obo­je rodzi­ców jest aler­gi­ka­mi – praw­do­po­do­bień­stwo wystą­pie­nia AZS u dziec­ka jest bar­dzo wyso­kie. Na uwa­run­ko­wa­nie…

Kosmetyki z witaminami, sprawdź jakie powinnaś wybrać!

Śmia­ło moż­na rzec, że wita­mi­ny od pew­ne­go cza­su są „naj­mod­niej­szy­mi” skład­ni­ka­mi kosme­ty­ków do pie­lę­gna­cji. Z pew­no­ścią dosko­na­le zna­cie ich dzia­ła­nie na orga­nizm, ale czy zna­cie…

Zestawy świąteczne – Bioderma, Institut Esthederm

Nie zawsze jeste­śmy prze­ko­na­ni do zesta­wów świą­tecz­nych i zwy­kle sami woli­my dobrać bli­skim odpo­wied­nie pre­zen­ty. Tym­cza­sem w skle­pach i buti­kach aż roi się od zesta­wów…

KLAPP Cosmetics – ekskluzywna pielęgnacja skóry!

Eks­klu­zyw­na pie­lę­gna­cja w prze­pięk­nym opa­ko­wa­niu to ide­al­ny pomysł na pre­zent i gwa­ran­cja nie­za­po­mnia­nych chwil, któ­re roz­piesz­czą Two­ją skó­rę! Pozwól nam zabrać się do cudow­ne­go świą­tecz­ne­go…

Prezenty dla najbardziej wymagających kobiet – wybór Vers-24

Pre­zen­ty świą­tecz­ne to temat powra­ca­ją­cy nie­zmien­nie co roku. Co roku chce­my też unik­nąć przed­świą­tecz­nych zaku­pów w Wigi­lię. Po raz kolej­ny nasza redak­cja posta­no­wi­ła wybrać pre­zen­ty…

NAJWIĘKSZE ZNIŻKI W HISTORII FOREO Z OKAZJI BLACK FRIDAY

Dla wszyst­kich osób nie mogą­cych docze­kać się zaku­pu pre­zen­tów świą­tecz­nych, mar­ka FOREO ma ide­al­ną pro­po­zy­cję. Ofi­cjal­nie potwier­dzi­ła swo­ją spe­cjal­ną ofer­tę ‑45% na zaku­py z oka­zji…