Trzy bestsellerowe klasyki Embryolisse!

DERMOKOSMETYKI EMBRYOLISSE TO ELEMENT FRANCUSKIEJ KULTURY – kul­to­wy­krem odżyw­czo-nawil­ża­ją­cy Embry­olis­se uży­wa już trze­cie poko­le­nie pary­ża­nek. For­mu­ła kre­mu zosta­ła opra­co­wa­na w Pary­żu, w latach 50-tych, przez…

Zimowa pielęgnacja cery

Mroź­ne, ostre powie­trze i kli­ma­ty­zo­wa­ne, ogrze­wa­ne pomiesz­cze­nia nie wpły­wa­ją dobrze na kon­dy­cję naszej skó­ry, któ­ra zimą sta­je się szcze­gól­nie wyma­ga­ją­ca. Zma­gasz się z prze­su­szo­ną i…

WALENTYNKOWE PREZENTY FOREO SKRADNĄ TWOJE SERCE

Nazwa mar­ki ​FOREO wywo­dzi się od angiel­skie­go zwro­tu ​For Eve­ry­one. ​Zgod­nie z tą dekla­ra­cją, w ofer­cie znaj­dziesz dosko­na­łe pomy­sły na walen­tyn­ko­wy pre­zent dla każ­de­go. Sprawdź…

ZOOM ON Dr Barbara Sturm

Świa­to­wej kla­sy pie­lę­gna­cja daje mak­sy­mal­ne rezul­ta­ty przy mini­mal­nej licz­bie pro­duk­tów – to kon­cep­cja odżyw­czej for­mu­ły dr. Bar­ba­ry Sturm. W opar­ciu o dokład­ne, medycz­ne bada­nia na…

FOREO typuje najgorętsze nowości w pielęgnacji urody

Wszy­scy zna­my i sto­su­je­my pod­sta­wy kore­ań­skiej pie­lę­gna­cji, a nie­któ­rzy prze­te­sto­wa­li już nawet wer­sję japoń­ską. Jed­nak według FOREO, naj­szyb­ciej­ro­zwi­ja­ją­cej się mar­ki uro­do­wej świa­ta, w 2019 roku…

Wykorzystaj swoją szansę z najnowszym zapachem Chanel Chance Eau Tendre

Naj­now­szy zapach z linii Cha­nel Chan­ce – woda per­fu­mo­wa­na Eau Ten­dre – to pew­ność sie­bie, kobie­cość a zara­zem czu­łość zamknię­ta w prze­pięk­nym fla­ko­nie. Inten­syw­ny, otu­la­ją­cy,…

Najnowszy matowy podkład w rodzinie Double Wear od Estee Lauder – Double Wear Light

Rodzi­na kul­to­wych pod­kła­dów Estee Lau­der Double Wear wła­śnie powięk­szy­ła się o Double Wear Light w zupeł­nie nowej, mato­wej wer­sji, któ­ra zapew­nia trwa­łość do 24 godzin.…

Rewolucyjne serum naprawcze pod oczy Estee Lauder Advanced Night Repair Eye Supercharged Complex Synchronized Recovery

Estee Lau­der, pio­nier w bada­niach nad cyklem dobo­wym komó­rek skó­ry i odno­wą komó­rek powięk­szył wła­śnie linię kosme­ty­ków Advan­ce Night Repa­ir Estee Lau­der o kolej­ne serum…

TOP 7 produktów dla włosów, które uwielbiają modelki

Sesje zdję­cio­we, przy­miar­ki, poka­zy mody – wło­sy model­ki pod­czas pra­cy nie­mal codzien­nie nara­żo­ne są na licz­ne uszko­dze­nia. Tony lakie­rów do wło­sów, tapi­ro­wa­nie, wyso­kie tem­pe­ra­tu­ry czy…

Produkty do ciała i akcesoria, które pokochasz – wybór redakcji Vers-24

Już jutro, 20 wrze­śnia do skle­pów TK Maxx przy­jeż­dża naj­więk­sza dotych­czas dosta­wa kosme­ty­ków! To świet­na oka­zja, by upo­lo­wać kosme­ty­ki do pie­lę­gna­cji i akce­so­ria (ogrom­ny wybór…

Redakcja Vers-24 poleca – kosmetyki, bez których nie możemy się obejść

Krem nawil­ża­ją­cy, szmin­ka, serum, pod­kład – pomi­mo tego, że two­rzy­my jeden zespół, wszyst­kie się od sie­bie róż­ni­my, a każ­da z nas ma swo­je ulu­bio­ne kosme­ty­ki,…

TOP 10 KREMÓW DO RĄK

Skó­ra dło­ni wyma­ga szcze­gól­nej pie­lę­gna­cji w okre­sie zimo­wym. Jest cien­ka, deli­kat­na i pozba­wio­na tkan­ki tłusz­czo­wej, dla­te­go szyb­ko się prze­su­sza. Dło­nie dodat­ko­wo są nara­żo­ne na nie­ko­rzyst­ne…

NAWILŻANIE SKÓRY – JAK I DLACZEGO?

Jak nawil­żać i pie­lę­gno­wać skó­rę twa­rzy? Jak powi­nien dzia­łać sku­tecz­ny krem nawil­ża­ją­cy i dla­cze­go jest on tak waż­ny na naszej pół­ce? Odpo­wia­da­my  na te pyta­nia…