Prezenty dla najbardziej wymagających kobiet – wybór Vers-24

Pre­zen­ty świą­tecz­ne to temat powra­ca­ją­cy nie­zmien­nie co roku. Co roku chce­my też unik­nąć przed­świą­tecz­nych zaku­pów w Wigi­lię. Po raz kolej­ny nasza redak­cja posta­no­wi­ła wybrać pre­zen­ty…

NAJWIĘKSZE ZNIŻKI W HISTORII FOREO Z OKAZJI BLACK FRIDAY

Dla wszyst­kich osób nie mogą­cych docze­kać się zaku­pu pre­zen­tów świą­tecz­nych, mar­ka FOREO ma ide­al­ną pro­po­zy­cję. Ofi­cjal­nie potwier­dzi­ła swo­ją spe­cjal­ną ofer­tę ‑45% na zaku­py z oka­zji…

EKSKLUZYWNA PIELĘGNACJA SKÓRY POD OCZAMI

Każ­dej z nas zale­ży na jak naj­dłuż­szym mło­dym wyglą­dzie skó­ry, a ozna­ki sta­rze­nia się widocz­ne są naj­czę­ściej w oko­li­cach oczu. Skó­ra w tym miej­scu jest…

Świąteczna edycja kolekcji Chanel N°5

W 1921 roku Coco Cha­nel posta­no­wi­ła stwo­rzyć zapach odróż­nia­ją­cy się od wszyst­kich innych. Śmia­ły, boga­ty, abs­trak­cyj­ny i tajem­ni­czy bukiet pozba­wio­ny domi­nu­ją­cych nut. Rady­kal­na zmia­na i…

Zapach TOM FORD MÉTALLIQUE

Stwo­rzo­ny z bły­sko­tli­wą ele­gan­cją zapach TOM FORD MÉTALLIQUE hip­no­ty­zu­je swo­je wiel­bi­ciel­ki pul­su­ją­cym bla­skiem nowo­cze­snej, pew­nej sie­bie kobie­co­ści — świa­do­mej, lśnią­cej i w peł­nym roz­kwi­cie. Wycza­ro­wa­na…

FOREO OGŁASZA NAJBARDZIEJ SZALONY BLACK FRIDAY! 

  Zaosz­czędź do 45% na pro­duk­tach mar­ki Foreo!  Pro­mo­cja obej­mu­je rów­nież naj­now­szy model LUNY – LUNĘ 3!   Dla wszyst­kich osób nie mogą­cych docze­kać się…

Chanel N°5 L’Eau – magia świąt w najnowszej kampanii kultowego zapachu

  Cha­nel wspól­nie z  Jean-Pau­lem Gou­de zapra­sza do wspól­ne­go cele­bro­wa­nia magii świąt. Wier­ny współ­pra­cow­nik fran­cu­skie­go domu mody od pra­wie trzy­dzie­stu lat za pomo­cą naj­now­szej kam­pa­nii…

Z morza dla skóry – Créme de la Mer. Edycja limitowana.

  Nasza podróż roz­po­czę­ła się, gdy zało­ży­ciel mar­ki La Mer, dr Max Huber, doznał opa­rzeń w wypad­ku labo­ra­to­ryj­nym. To cał­ko­wi­cie odmie­ni­ło jego los. Za dnia…

POWAKACYJNY POWRÓT… PRZEBARWIEŃ

Prze­bar­wie­nia to pro­blem towa­rzy­szą­cy głów­nie kobie­tom, do 30 roku życia doty­ka on ok. 35% z nich. Więk­sze natę­że­nie wystę­pu­je w póź­niej­szym wie­ku, gdyż do 50…

 Twoja skóra może więcej!

Skó­ra nie­sie w sobie nie­sa­mo­wi­ty poten­cjał – mimo tego, że na każ­dą z jej komó­rek dzia­ła­ją pro­ce­sy sta­rze­nia się, to odpo­wied­nio ją wzmac­nia­jąc, może­my mieć…

Najskuteczniejsze i najlepsze kremy do rąk od Chanel

Skó­ra dło­ni zwy­kle bar­dziej sucha i deli­kat­na niż skó­ra w innych miej­scach. Ratun­kiem dla dło­ni bez wąt­pie­nia są sil­nie odżyw­cze kre­my do rąk, któ­re nawil­ża­ją,…

Najlepsze szampony do włosów, które musisz poznać!

Nowe cię­cie bądź kolor mogą napraw­dę odmie­nić wygląd Two­ich wło­sów. Nie ma się jed­nak do oszu­ki­wać – tak napraw­dę to pro­duk­ty któ­rych uży­wasz każ­de­go dnia…

Gabrielle Chanel Essence – promienny blask zamknięty w flakonie 

Poznaj­cie ponęt­ną, otu­la­ją­cą i inten­syw­nie kobie­cą kom­po­zy­cję zamknię­tą w zło­tym fla­ko­nie – czas na nową inter­pre­ta­cję  dobrze zna­ne­go zapa­chu Gabriel­le Cha­nel – Essen­ce. Amba­sa­dor­ką naj­now­szej…