Najnowszy matowy podkład w rodzinie Double Wear od Estee Lauder – Double Wear Light

Rodzi­na kul­to­wych pod­kła­dów Estee Lau­der Double Wear wła­śnie powięk­szy­ła się o Double Wear Light w zupeł­nie nowej, mato­wej wer­sji, któ­ra zapew­nia trwa­łość do 24 godzin.…

Rewolucyjne serum naprawcze pod oczy Estee Lauder Advanced Night Repair Eye Supercharged Complex Synchronized Recovery

Estee Lau­der, pio­nier w bada­niach nad cyklem dobo­wym komó­rek skó­ry i odno­wą komó­rek powięk­szył wła­śnie linię kosme­ty­ków Advan­ce Night Repa­ir Estee Lau­der o kolej­ne serum…

TOP 7 produktów dla włosów, które uwielbiają modelki

Sesje zdję­cio­we, przy­miar­ki, poka­zy mody – wło­sy model­ki pod­czas pra­cy nie­mal codzien­nie nara­żo­ne są na licz­ne uszko­dze­nia. Tony lakie­rów do wło­sów, tapi­ro­wa­nie, wyso­kie tem­pe­ra­tu­ry czy…

Produkty do ciała i akcesoria, które pokochasz – wybór redakcji Vers-24

Już jutro, 20 wrze­śnia do skle­pów TK Maxx przy­jeż­dża naj­więk­sza dotych­czas dosta­wa kosme­ty­ków! To świet­na oka­zja, by upo­lo­wać kosme­ty­ki do pie­lę­gna­cji i akce­so­ria (ogrom­ny wybór…

Redakcja Vers-24 poleca – kosmetyki, bez których nie możemy się obejść

Krem nawil­ża­ją­cy, szmin­ka, serum, pod­kład – pomi­mo tego, że two­rzy­my jeden zespół, wszyst­kie się od sie­bie róż­ni­my, a każ­da z nas ma swo­je ulu­bio­ne kosme­ty­ki,…

TOP 10 KREMÓW DO RĄK

Skó­ra dło­ni wyma­ga szcze­gól­nej pie­lę­gna­cji w okre­sie zimo­wym. Jest cien­ka, deli­kat­na i pozba­wio­na tkan­ki tłusz­czo­wej, dla­te­go szyb­ko się prze­su­sza. Dło­nie dodat­ko­wo są nara­żo­ne na nie­ko­rzyst­ne…

NAWILŻANIE SKÓRY – JAK I DLACZEGO?

Jak nawil­żać i pie­lę­gno­wać skó­rę twa­rzy? Jak powi­nien dzia­łać sku­tecz­ny krem nawil­ża­ją­cy i dla­cze­go jest on tak waż­ny na naszej pół­ce? Odpo­wia­da­my  na te pyta­nia…

KOSMETYKI DO REGENERACJI WŁOSÓW – TEST

Chcesz mieć zdro­we, mięk­kie i peł­ne bla­sku wło­sy? Się­gnij po rege­ne­ru­ją­ce maski, szam­po­ny oraz odżyw­ki! Testu­je­my pro­duk­ty wzmac­nia­ją­ce wło­sy, by podzie­lić się z Tobą opi­nią.…

SKUTECZNE OCZYSZCZANIE TWARZY

Oczysz­cza­nie to klu­czo­wy etap codzien­nej pie­lę­gna­cji twa­rzy. Chce­cie poznać sekret pięk­na? Nic prost­sze­go! Sta­ran­nie wyko­ny­wa­ny dema­ki­jaż ma zba­wien­ny wpływ na kon­dy­cję skó­ry. Sys­te­ma­tycz­ny i na…

Najlepsze maski do twarzy, które warto wypróbować

 Odży­wia­ją, nawil­ża­ją, rewi­ta­li­zu­ją skó­rę i bły­ska­wicz­nie popra­wia­ją wygląd cery. Uwiel­bia­ją je nie tyl­ko Kore­an­ki, dla któ­rych maska do twa­rzy jest jed­nym z klu­czo­wych eta­pów pie­lę­gna­cji,…

Top 10 eko kosmetyków od polskich marek

  Lubi­cie eko­lo­gicz­ne kosme­ty­ki? Spe­cjal­nie dla Was redak­cja Vers-24 przej­rza­ła pro­po­zy­cje od pol­skich marek kosme­tycz­nych i wybra­ła 10 pro­duk­tów, któ­re war­to wypró­bo­wać. Krem do rąk…

Kosmetyki Kiehl’s do włosów. Dlaczego warto je wybrać?

MARZYSZ O PIĘKNYCH, ZDROWYCH I LŚNIĄCYCH WŁOSACH? WCIĄŻ SZUKASZ SZAMPONU, KTÓRY UJARZMI TWOJE LOKI? NIEUSTANNIE TESTUJESZ ODŻYWKI, ABY W KOŃCU ZNALEŹĆ TĘ, KTÓRA WYGŁADZI TWOJE…

Sekret urody Francuzek – kosmetyki z apteki

Azjat­ki mają swój wła­sny, wie­lo­eta­po­wy rytu­ał pie­lę­gna­cji, któ­re­go sła­wa obie­gła cały świat. Fran­cuz­ki po kosme­ty­ki zamiast do dro­ge­rii, cho­dzą do apte­ki. Sły­ną ze swo­jej lśnią­cej…