MAGICSTRIPES DEEP DETOX – MASECZKA DETOKSUJĄCO-NAPINAJĄCA

Połą­cze­nie ultra-drob­nych czą­ste­czek detok­su­ją­cej glin­ki z mikro-włók­ni­stym pła­tem masecz­ki nie tyl­ko dosko­na­le oczysz­cza, ale rów­nież napi­na i mode­lu­je skó­rę twa­rzy. Zasto­so­wa­ne połą­cze­nie sta­no­wi naj­bar­dziej zaawan­so­wa­ną…

Kremy CC – pokochasz je nie tylko latem

Kre­my CC to naj­lep­sza alter­na­tyw­na dla pod­kła­dów, szcze­gól­nie latem. Skąd wzię­ła się nazwa tego kre­mu?  Z pew­no­ścią moż­na uznać, że jest skró­tem i pocho­dzi od…

Ampułki – skoncentrowana moc dla Twojej skóry

Ampuł­ki do twa­rzy to skon­cen­tro­wa­na moc dla Two­jej skó­ry. To pre­pa­ra­ty o wyso­kiej zawar­to­ści skład­ni­ków aktyw­nych, prze­zna­czo­ne zarów­no do samo­dziel­ne­go sto­so­wa­nia, jak i pod krem.…

S.O.S dla skóry – maseczki do twarzy

Masecz­ka ma za zada­nie eks­pre­so­wo popra­wić kon­dy­cję skó­ry w zależ­no­ści od jej potrzeb. I tak na ryn­ku znaj­dzie­my maski do twa­rzy, któ­re odży­wia­ją, nawil­ża­ją, oczysz­cza­ją czy…

DLACZEGO WARTO SIĘGNĄĆ PO KOSMETYKI Z WITAMINĄ C?

Jeże­li w ogó­le może­my stwier­dzić, że jakaś wita­mi­na jest tą „naj­mod­niej­szą” – z pew­no­ścią jest to wita­mi­na C. Już od dłuż­sze­go cza­su mówi się o…

Zniewalające zapachy na Dzień Matki

Świe­ży, kwia­to­wy, orien­tal­ny – uwiel­bia­my ota­czać się pięk­ny­mi zapa­cha­mi, a tak­że zmie­niać je w zależ­no­ści od oka­zji. Jeśli nie masz jesz­cze pomy­słu na ide­al­ny pre­zent…

Najnowsze technologie i pielęgnacja – co mają ze sobą wspólnego?

Kosme­to­lo­gia to jed­na z naj­szyb­ciej roz­wi­ja­ją­cych się dzie­dzin wie­dzy. To dzię­ki niej mogą powsta­wać nowo­cze­sne kosme­ty­ki, któ­re coraz sku­tecz­niej z widocz­ny­mi ozna­ka­mi sta­rze­nia. Bez bólu,…

Olejki do demakijażu – pielęgnują i odżywiają

Kobie­ty je poko­cha­ły. Nic dziw­ne­go, sko­ro pie­lę­gnu­ją i odży­wia­ją – olej­ki do dema­ki­ja­żu twa­rzy, któ­re obec­nie są nie­od­łącz­ną czę­ścią codzien­nej pie­lę­gna­cji. I cho­ciaż do tej…

Skuteczne peelingi do twarzy i ciała

Zwy­kle w łazien­ce mamy pod ręką set­ki kosme­ty­ków i pro­duk­tów do pie­lę­gna­cji wło­sów czy skó­ry. Ale czy wśród nich znaj­du­je się dobry peeling do twa­rzy…

Odświeżająca woda micelarna – Chanel L’Eau Micellaire

Oczysz­cza­ją­ca kolek­cja domu Cha­nel jest stwo­rzo­na z myślą o każ­dym typie skó­ry i pre­fe­ren­cjach doty­czą­cych maki­ja­żu. Od teraz usu­wa­nie maki­ja­żu sta­nie się codzien­ną przy­jem­no­ścią, któ­ra…

Doskonała pielęgnacja dojrzałej skóry – nowa linia Excellage

Na prze­strze­ni lat zde­cy­do­wa­nie zmie­ni­ło się podej­ście do sta­rze­nia się skó­ry oraz jej pie­lę­gna­cji. Kobie­ty są coraz bar­dziej świa­do­me swo­je­go wewnętrz­ne­go pięk­na i nie opie­ra­ją…

Najskuteczniejsze kremy nawilżające

Jesie­nią i zimą suche, kli­ma­ty­zo­wa­ne pomiesz­cze­nia, wio­sną i latem wyso­kie tem­pe­ra­tu­ry oraz opa­la­nie– wszyst­ko to źle odbi­ja się na sta­nie naszej skó­ry, któ­ra szyb­ko wysy­cha a jej…

Odkryj moc aloesu i jego magiczne właściwości dla skóry

Alo­es to nie­zwy­kła rośli­na zna­na od wie­ków. Pocho­dzi z Afry­ki i pół­wy­spu Arab­skie­go, a jego lecz­ni­cze dzia­ła­nie odkry­ła już lud­ność sta­ro­żyt­ne­go Egip­tu, Chin i Indii.…