NewsroomUrodaVers24 favorites

Krem pod oczy -  jaki wybrać?

Pie­lę­gna­cja skó­ry pod ocza­mi jest wyma­ga­ją­ca, dla­te­go wybie­ra­jąc naj­lep­szy dla niej kosme­tyk, war­to zwró­cić uwa­gę na kil­ka aspek­tów. Dzię­ki odpo­wied­nim pro­duk­tom opóź­nia­my pro­ce­sy sta­rze­nia stre­fy pod ocza­mi. Obce nam będą tak­że zasi­nie­nia i prze­su­sze­nia. W…

Więcej
UrodaVers24 favorites

Bakuchiol - bezpieczny retinol

Jesz­cze nie­daw­no pro­duk­ty zawie­ra­ją­ce baku­chiol na pol­skim ryn­ku moż­na było poli­czyć na pal­cach jed­nej ręki. Dziś jest on zde­cy­do­wa­nie powszech­niej­szy, a my prze­wi­du­je­my, że już wkrót­ce sta­nie się tak samo popu­lar­ny jak reti­nol. Dla­cze­go? Ponieważ…

Więcej
UrodaVers24 favorites

Emolienty - co to są emolienty i jak je stosować 

Emo­lien­ty to sprzy­mie­rzeń­cy deli­kat­nej, skłon­nej do podraż­nień skó­ry. Mogą być sto­so­wa­ne nawet u nie­mow­ląt i są popu­lar­nym skład­ni­kiem der­mo­ko­sme­ty­ków. Co to są emo­lien­ty i jak je popraw­nie sto­so­wać? Emo­lien­ty to gru­pa kosme­ty­ków nazy­wa­na w ten…

Więcej
UrodaVers24 favorites

Kwas migdałowy - jak go stosować?

Kwas mig­da­ło­wy jest jedy­ny w swo­im rodza­ju – zarów­no złusz­cza skó­rę, jak i ją nawil­ża. Jest dosko­na­ły dla osób, któ­re bory­ka­ją się z pro­ble­mem zaskór­ni­ków, ale mają wraż­li­wą cerę. Wybór kwa­su odpo­wied­nie­go dla naszej skóry…

Więcej
UrodaVers24 favorites

Skóra tłusta - jak ją pielęgnować?

Jesteś szczę­śli­wą posia­dacz­ką skó­ry pięk­nej, ale tłu­stej? Jeśli nauczysz się ją odpo­wied­nio pie­lę­gno­wać, gwa­ran­tu­je­my, że prze­sta­nie przy­spa­rzać ci pro­ble­mów. Skó­ra tłu­sta, tak jak wska­zu­je jej nazwa, nad­mier­nie się prze­tłusz­cza, i to nie tyl­ko w strefie…

Więcej
UrodaVers24 favorites

Serum z witaminą C - kto powinien po nie sięgnąć?

Wita­mi­na C, zna­na tak­że jako kwas askor­bi­no­wy, to orga­nicz­ny zwią­zek, któ­ry wyko­rzy­sty­wa­ny jest nie tyl­ko w lecze­niu prze­zię­bie­nia. Dzię­ki dobro­czyn­nym wła­ści­wo­ściom, coraz czę­ściej może­my zna­leźć kosme­ty­ki, któ­re posia­da­ją w swo­im skła­dzie wła­śnie wita­mi­nę C. Jej…

Więcej
PolecaneUrodaVers24 favorites

Prezenty na Dzień Kobiet - wybór Vers-24

Już 8 mar­ca obcho­dzi­my Mię­dzy­na­ro­do­wy Dzień Kobiet – glo­bal­ny i wyjąt­ko­wy dzień, w któ­rym świę­tu­je­my spo­łecz­ne, gospo­dar­cze, kul­tu­ral­ne i poli­tycz­ne osią­gnię­cia kobiet. Tak napraw­dę żaden z pre­zen­tów nie wyna­gro­dzi trwa­ją­cych przez wie­le lat zma­gań kobiet,…

Więcej