UrodaVers24 favorites

BIBBI Parfum - zapachy w świecie  medytacji 

Mar­ka BIBBI Par­fum dostęp­na eks­klu­zyw­nie w per­fu­me­riach Gali­lu to luk­su­so­we zapa­chy, któ­re łączą w sobie rze­mio­sło i naj­no­wo­cze­śniej­szą tech­no­lo­gię- a wszyst­ko po to, by stwo­rzyć zupeł­nie nową sfe­rę doznań zapa­cho­wych. Zało­żo­na przez uro­dzo­ną w Szwecji,…

Więcej
UrodaVers24 favorites

Nowy The Moisturizing Soft Cream od La Mer

Wyjąt­ko­wo deli­kat­ny, kul­to­wy krem, ide­al­ny dla skó­ry nor­mal­nej i suchej został teraz wzbo­ga­co­ny o zaawan­so­wa­ne korzy­ści – to praw­dzi­wa nowa era koją­ce­go nawil­że­nia. W wyni­ku sta­rze­nia się skó­ra może tra­cić struk­tu­ral­ne wspar­cie kola­ge­nu, co powoduje…

Więcej
UrodaVers24 favorites

Ikony Rekonstrukcji Włosów JOICO K-PAK

Pro­duk­ty, któ­re zre­kon­stru­ują nawet naj­bar­dziej znisz­czo­ne wło­sy, czy­li IKONY REKONSTRUKCJI WŁOSÓW JOICO K‑PAK. Dzię­ki zawan­so­wa­nej tech­no­lo­gii lipo­so­mo­wej Smar­tRe­le­ase, któ­ra napra­wia, wzmac­nia i chro­ni wło­sy dokład­nie tam, gdzie tego potrze­bu­ją, seria K‑PAK poma­ga napra­wić wie­lo­let­nie, widoczne…

Więcej
UrodaVers24 favorites

PREMIERA NAJNOWSZEJ LIMITOWANEJ KOLEKCJI RITUALS

Ritu­als Cosme­tics pre­zen­tu­je naj­now­szą limi­to­wa­ną edy­cję kosme­ty­ków: Soul­ful Ritu­als. Po raz pierw­szy mar­ka wpro­wa­dza trzy kolek­cje w ramach jed­nej edy­cji limi­to­wa­nej – Love, Hap­pi­ness oraz Good For­tu­ne. W skład każ­dej z nich wcho­dzą pian­ka pod…

Więcej
UrodaVers24 favorites

5 kosmetyków polskich marek, które musisz mieć

Nad­szedł moment, aby ponow­nie prze­or­ga­ni­zo­wać pro­duk­ty do pie­lę­gna­cji skó­ry. I cho­ciaż cera to kwe­stia indy­wi­du­al­na, ist­nie­ją pro­duk­ty, któ­re bez wzglę­du na jej struk­tu­rę czy potrze­by, poma­ga­ją nam wyglą­dać i czuć się lepiej, mimo zmie­nia­ją­cych się…

Więcej
NewsroomUrodaVers24 favorites

Krem pod oczy -  jaki wybrać?

Pie­lę­gna­cja skó­ry pod ocza­mi jest wyma­ga­ją­ca, dla­te­go wybie­ra­jąc naj­lep­szy dla niej kosme­tyk, war­to zwró­cić uwa­gę na kil­ka aspek­tów. Dzię­ki odpo­wied­nim pro­duk­tom opóź­nia­my pro­ce­sy sta­rze­nia stre­fy pod ocza­mi. Obce nam będą tak­że zasi­nie­nia i prze­su­sze­nia. W…

Więcej
UrodaVers24 favorites

Bakuchiol - bezpieczny retinol

Jesz­cze nie­daw­no pro­duk­ty zawie­ra­ją­ce baku­chiol na pol­skim ryn­ku moż­na było poli­czyć na pal­cach jed­nej ręki. Dziś jest on zde­cy­do­wa­nie powszech­niej­szy, a my prze­wi­du­je­my, że już wkrót­ce sta­nie się tak samo popu­lar­ny jak reti­nol. Dla­cze­go? Ponieważ…

Więcej
UrodaVers24 favorites

Emolienty - co to są emolienty i jak je stosować 

Emo­lien­ty to sprzy­mie­rzeń­cy deli­kat­nej, skłon­nej do podraż­nień skó­ry. Mogą być sto­so­wa­ne nawet u nie­mow­ląt i są popu­lar­nym skład­ni­kiem der­mo­ko­sme­ty­ków. Co to są emo­lien­ty i jak je popraw­nie sto­so­wać? Emo­lien­ty to gru­pa kosme­ty­ków nazy­wa­na w ten…

Więcej
UrodaVers24 favorites

Kwas migdałowy - jak go stosować?

Kwas mig­da­ło­wy jest jedy­ny w swo­im rodza­ju – zarów­no złusz­cza skó­rę, jak i ją nawil­ża. Jest dosko­na­ły dla osób, któ­re bory­ka­ją się z pro­ble­mem zaskór­ni­ków, ale mają wraż­li­wą cerę. Wybór kwa­su odpo­wied­nie­go dla naszej skóry…

Więcej
UrodaVers24 favorites

Skóra tłusta - jak ją pielęgnować?

Jesteś szczę­śli­wą posia­dacz­ką skó­ry pięk­nej, ale tłu­stej? Jeśli nauczysz się ją odpo­wied­nio pie­lę­gno­wać, gwa­ran­tu­je­my, że prze­sta­nie przy­spa­rzać ci pro­ble­mów. Skó­ra tłu­sta, tak jak wska­zu­je jej nazwa, nad­mier­nie się prze­tłusz­cza, i to nie tyl­ko w strefie…

Więcej