Skuteczne peelingi do twarzy i ciała

Zwy­kle w łazien­ce mamy pod ręką set­ki kosme­ty­ków i pro­duk­tów do pie­lę­gna­cji wło­sów czy skó­ry. Ale czy wśród nich znaj­du­je się dobry peeling do twa­rzy…

Odświeżająca woda micelarna – Chanel L’Eau Micellaire

Oczysz­cza­ją­ca kolek­cja domu Cha­nel jest stwo­rzo­na z myślą o każ­dym typie skó­ry i pre­fe­ren­cjach doty­czą­cych maki­ja­żu. Od teraz usu­wa­nie maki­ja­żu sta­nie się codzien­ną przy­jem­no­ścią, któ­ra…

Doskonała pielęgnacja dojrzałej skóry – nowa linia Excellage

Na prze­strze­ni lat zde­cy­do­wa­nie zmie­ni­ło się podej­ście do sta­rze­nia się skó­ry oraz jej pie­lę­gna­cji. Kobie­ty są coraz bar­dziej świa­do­me swo­je­go wewnętrz­ne­go pięk­na i nie opie­ra­ją…

Najskuteczniejsze kremy nawilżające

Jesie­nią i zimą suche, kli­ma­ty­zo­wa­ne pomiesz­cze­nia, wio­sną i latem wyso­kie tem­pe­ra­tu­ry oraz opa­la­nie– wszyst­ko to źle odbi­ja się na sta­nie naszej skó­ry, któ­ra szyb­ko wysy­cha a jej…

Odkryj moc aloesu i jego magiczne właściwości dla skóry

Alo­es to nie­zwy­kła rośli­na zna­na od wie­ków. Pocho­dzi z Afry­ki i pół­wy­spu Arab­skie­go, a jego lecz­ni­cze dzia­ła­nie odkry­ła już lud­ność sta­ro­żyt­ne­go Egip­tu, Chin i Indii.…

Sekret młodości tkwi w śnie – Estee Lauder Advanced Night Repair

Urzą­dze­nia elek­tro­nicz­ne, stres, ilość bodź­ców – wszyst­ko to nega­tyw­nie wpły­wa na jakość nasze­go snu. Mając świa­do­mość, jak bar­dzo wpły­wa on na nasza uro­dę, zdro­wie, samo­po­czu­cie…

Rutynowa pielęgnacja cery

Zbli­ża­ją­ca się wio­sna to świet­ny czas na to, by odświe­żyć i  prze­my­śleć nasze ruty­no­we czyn­no­ści – tak­że spo­sób, w jaki dba­my o naszą skó­rę. A…

Najlepsze kremy pod oczy

Cie­nie, prze­bar­wie­nia, opuch­nię­cia – skó­ra pod ocza­mi jest bar­dzo cien­ka, wraż­li­wa i szcze­gól­nie nara­żo­na na wszel­kie szko­dli­we dzia­ła­nia zewnętrz­ne, a ozna­ki upły­wa­ją­ce­go cza­su czy  stre­su…

ZOOM ON Herbivore Botanicals

Zało­żo­na przez Julię Wills i Ale­xan­dra Kum­me­ro­wa w 2011 roku w kuch­ni w Seat­tle mar­ka Her­bi­vo­re ofe­ru­je pro­duk­ty bez­piecz­ne, nie­tok­sycz­ne i jed­no­cze­śnie sku­tecz­ne. Wie­rzy­my w…

Trzy bestsellerowe klasyki Embryolisse!

DERMOKOSMETYKI EMBRYOLISSE TO ELEMENT FRANCUSKIEJ KULTURY – kul­to­wy­krem odżyw­czo-nawil­ża­ją­cy Embry­olis­se uży­wa już trze­cie poko­le­nie pary­ża­nek. For­mu­ła kre­mu zosta­ła opra­co­wa­na w Pary­żu, w latach 50-tych, przez…

Zimowa pielęgnacja cery

Mroź­ne, ostre powie­trze i kli­ma­ty­zo­wa­ne, ogrze­wa­ne pomiesz­cze­nia nie wpły­wa­ją dobrze na kon­dy­cję naszej skó­ry, któ­ra zimą sta­je się szcze­gól­nie wyma­ga­ją­ca. Zma­gasz się z prze­su­szo­ną i…

WALENTYNKOWE PREZENTY FOREO SKRADNĄ TWOJE SERCE

Nazwa mar­ki ​FOREO wywo­dzi się od angiel­skie­go zwro­tu ​For Eve­ry­one. ​Zgod­nie z tą dekla­ra­cją, w ofer­cie znaj­dziesz dosko­na­łe pomy­sły na walen­tyn­ko­wy pre­zent dla każ­de­go. Sprawdź…

ZOOM ON Dr Barbara Sturm

Świa­to­wej kla­sy pie­lę­gna­cja daje mak­sy­mal­ne rezul­ta­ty przy mini­mal­nej licz­bie pro­duk­tów – to kon­cep­cja odżyw­czej for­mu­ły dr. Bar­ba­ry Sturm. W opar­ciu o dokład­ne, medycz­ne bada­nia na…